Subnet Mask - Explained

Subnet Mask - Explained

SUBTITLE'S INFO:

Language: Persian

Type: Human

Number of phrases: 161

Number of words: 3185

Number of symbols: 10952

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
ماسک زیر شبکه چیست؟ بنابراین موضوع این ویدیو است. حال قبل از اینکه در مورد ماسک زیر شبکه صحبت کنیم ، ابتدا باید در مورد آدرس IP صحبت کنیم. آدرس IP یک شناسه برای رایانه یا دستگاه در شبکه است. هر دستگاهی باید برای اهداف ارتباطی دارای آدرس IP باشد. و به طور دقیق ، من در مورد آدرس IPv4 صحبت می کنم. آدرس IPv4 یک آدرس عددی 32 بیتی است که به صورت چهار عدد نوشته شده و با فاصله از هم جدا می شوند. به هر گروه از اعدادی که با نقطه جدا شده اند ، اکتت گفته می شود. محدوده اعداد در هر اکتت از 0 تا 255 است. آدرس IP شامل دو قسمت است. قسمت اول آدرس شبکه و قسمت دوم آدرس میزبان است. آدرس شبکه یا شناسه شبکه شماره ای است که به یک شبکه اختصاص داده شده است. بنابراین هر شبکه آدرس منحصر به فردی خواهد داشت. آدرس میزبان یا شناسه میزبان چیزی است که به میزبانهای
01:01
آن شبکه مانند رایانه ، سرور ، رایانه لوحی ، روترها و غیره اختصاص داده شده است. بنابراین هر میزبان یک آدرس میزبان منحصر به فرد خواهد داشت. در حال حاضر راهی که می توان گفت کدام قسمت از آدرس IP شبکه یا میزبان است ، جایی است که ماسک زیر شبکه وارد می شود. ماسک زیر شبکه عددی است که شبیه یک آدرس IP است . و با پوشاندن بخش شبکه آدرس IP ، تعداد بیت های آدرس IP را برای شبکه استفاده می کند . در حال حاضر در دنیای کامپیوترها و شبکه ها ، آدرس های IP و ماسک های زیر شبکه با این فرمت اعشاری در اینجا بی معنی هستند. و این به این دلیل است که رایانه ها و شبکه ها آنها را با این فرمت نمی خوانند و این به این دلیل است که آنها فقط اعداد را در قالب باینری ، 1s و 0s می فهمند . و به اینها بیت می گویند. بنابراین شماره دودویی برای این آدرس IP در اینجا این شماره است. و عدد باینری این ماسک زیر شبکه این عدد است. و این اعدادی هستند که کامپیوترها و شبکه ها فقط آنها را درک می کنند. بنابراین س nextال بعدی این است
02:06
که چگونه این اعداد باینری را از این آدرس IP و این ماسک زیر شبکه دریافت می کنیم؟ بنابراین در اینجا ما یک نمودار هشت بیتی 8 بیتی داریم. بیت های هر اکتت با یک عدد نشان داده می شوند. بنابراین از راست شروع می شود ، بیت اول دارای مقدار 1 است و سپس عدد در هر مرحله دو برابر می شود. بنابراین 2 ، 4 ، 8 و غیره ، تا 128 وجود دارد. هر بیت در اکتت می تواند 1 یا 0 باشد. اگر عدد 1 باشد ، عددی که نشان می دهد به حساب می آید. اگر عدد 0 باشد ، عددی که نشان می دهد ، حساب نمی شود. بنابراین با دستکاری 1s و 0s در octet می توانید محدوده اعدادی از 0 تا 255 را بدست آورید . بنابراین ، برای مثال ، اولین اکتت در این آدرس IP 192 است. بنابراین چگونه می توان یک عدد باینری از 192 بدست آورد؟ ابتدا به نمودار هشت تایی نگاه می کنید و سپس 1 ها را زیر اعدادی قرار می دهید که مجموع آنها به 192 می رسد. بنابراین 1 را در شکاف 128
03:12
و سپس 1 را در شکاف 64 قرار می دهید. بنابراین ، اگر همه اعدادی را که 1s در زیر آنها داریم بشماریم ، در مجموع 192 می گیرید. همه بیت های دیگر 0 می شوند زیرا نیازی به شمارش آنها نداریم زیرا ما قبلاً عدد خود را داریم. بنابراین این عدد در اینجا نسخه بیتی دوتایی 192 است. بنابراین بیایید هشتگ بعدی را که 168 است انجام دهیم. بنابراین اجازه دهید 1 را زیر 128 ، 32 و 8 قرار دهیم و بقیه 0 خواهد بود. بنابراین اگر بخواهیم همه اعدادی را که زیر آنها 1 داریم اضافه کنیم ، در مجموع 168 می گیریم. هشت تایی بعدی 1 است ، بنابراین ما 1 را در شکاف 1 قرار می دهیم و وقتی فقط 1 را جمع می کنید 1 می گیرید. و آخرین اکتت 0 است ، که همه چیز را ساده می کند زیرا همه اعداد باینری همه 0 هستند. بنابراین در اینجا شماره دودویی برای آدرس IP ما وجود دارد. اکنون تبدیل باینری ماسک زیر شبکه دقیقاً به همین شکل است. بنابراین در این
04:18
ماسک زیر شبکه 3 اکتت اول 255 است. بنابراین اگر بخواهیم این ماسک زیر شبکه را به صورت دودویی نگاه کنیم ، 3 اکتت اول همه 1 خواهند بود زیرا وقتی همه اعداد را در یک اکتت بشمارید برابر با 255 خواهد بود. و سپس آخرین هشت ضلعی 0 خواهد بود. بنابراین در اینجا ما آدرس IP و ماسک زیر شبکه خود را به صورت دودویی در کنار هم قرار داده ایم. بنابراین راهی که می توان گفت کدام قسمت از این آدرس IP قسمت شبکه است ، زمانی است که رقم باینری ماسک زیر شبکه 1 باشد ، موقعیت آدرس IP را که شبکه را مشخص می کند نشان می دهد. بنابراین ما همه ارقام در آدرس IP را که با 1s در ماسک زیر شبکه مطابقت دارد ، حذف می کنیم. و وقتی این کار را انجام می دهید ، مشخص می شود که 3 اکتت اول آدرس IP بخش شبکه و بقیه قسمت میزبان است. بنابراین 1s در ماسک زیر شبکه نشان دهنده آدرس شبکه و 0s نشان دهنده آدرس میزبان است. بنابراین در مثال دیگری اجازه دهید
05:23
از آدرس IP متفاوت و ماسک زیر شبکه استفاده کنیم و آنها را به صورت دودویی قرار دهیم. بنابراین در این مثال 2 اکتت اول 255 و 2 اکتت آخر 0 هستند. بنابراین اگر همه ارقام در آدرس IP را که با 1s در ماسک زیر شبکه هم خط دارند ، خط بزنیم ، خواهیم دید که 2 اکتت اول بخش شبکه است و 2 اکتت آخر بخش میزبان است. و بیایید یک کار دیگر انجام دهیم ، و در این ماسک زیر شبکه اولین اکتت 255 و بقیه 0 است. و سپس دوباره همه ارقام را خط کشی می کنیم و این بار نشان می دهد که اولین اکتت قسمت شبکه و آخرین است 3 اکتت برای میزبان است. در حال حاضر تشخیص شبکه و قسمت های میزبان آدرس IP با استفاده از این ماسک های پیش فرض زیر شبکه ساده بود. زیرا همانطور که قبلاً نیز بیان کردم ، وقتی همه اعداد یک اکتت را شمارش کنید ، 255 خواهد بود. بنابراین ما به طور خودکار می دانیم که اعداد در اکتت همه 1 هستند ، بنابراین ما واقعاً مجبور نبودیم آدرس IP یا ماسک زیر شبکه را در
06:28
قالب دودویی آن است زیرا بسیار ساده است. اما اگر ماسک زیر شبکه این عدد بود که در آن دو اکتت اول 255 هستند اما اکتت سوم 224 است؟ بنابراین این کمی پیچیده تر است. بنابراین در اینجا شماره دودویی برای این ماسک زیر شبکه وجود دارد. دو اکتت اول همه 1 هستند و در اکتت سوم ، سه بیت اول 1 است که برابر با 224 خواهد بود ، زیرا از سمت چپ شروع می شود ، هنگامی که 3 بیت اول را در یک اکتت اضافه می کنید به 224 می رسد. بنابراین بیایید این را قرار دهیم ماسک زیر شبکه و آدرس IP در قالب باینری آن. و دوباره اگر همه ارقام آدرس IP را که با 1s در زیر شبکه ماسک خط می زنند ، خط بزنیم ، خواهیم دید که در آدرس IP ، 2 اکتت اول و 3 بیت اول در اکتت سوم ، شبکه است. قسمت و 13 بیت باقی مانده برای میزبان استفاده می شود. بنابراین یک س anotherال دیگر این است که چرا آدرس IP دارای شبکه و قسمت میزبان است؟ چرا نمی تواند فقط
07:33
یک قسمت میزبان داشته باشد که به هر دستگاه آدرس IP اختصاص دهد؟ پس چرا قسمت شبکه هم دارد؟ در حال حاضر دلیل این امر قابلیت مدیریت است. این برای تجزیه یک شبکه بزرگ به شبکه های کوچکتر یا شبکه های فرعی است که تحت شبکه سازی شناخته می شود. بنابراین برای مثال فرض می کنیم که هیچ شبکه کوچکی وجود نداشت. فرض کنید یک سازمان دارای تعداد زیادی کامپیوتر در یک شبکه بزرگ است. حالا وقتی رایانه ای می خواهد با رایانه دیگری صحبت کند ، باید بداند چگونه و کجا به آن رایانه دسترسی پیدا کند. و این کار را با استفاده از پخش انجام می دهد. پخش به این صورت است که یک کامپیوتر داده ها را به تمام رایانه های یک شبکه ارسال می کند تا بتواند با یک کامپیوتر خاص مکان یابی کرده و با آن صحبت کند. به عنوان مثال ، فرض کنید که این رایانه در اینجا می خواست با این رایانه در اینجا ارتباط برقرار کند. بنابراین آنچه بعد از آن اتفاق می افتد این است که این رایانه در اینجا یک پخش را در شبکه ارسال می کند و از رایانه هدف می خواهد تا خود را شناسایی کند تا بتواند با آن ارتباط برقرار کند. اما
08:36
مشکل این است که هر رایانه ای در این شبکه نیز پخش را دریافت می کند زیرا همه آنها در یک شبکه هستند. بنابراین همانطور که می توانید تصور کنید ، اگر هر رایانه ای در این شبکه بزرگ فقط برای برقراری ارتباط به هر رایانه دیگر پخش می شد ، هرج و مرج ایجاد می شد. به دلیل حجم بالای ترافیک پخش که باعث ایجاد شبکه می شود ، سرعت شبکه را کاهش داده و به طور بالقوه آن را متوقف می کند. و حتی ممکن است باعث آتش سوزی شود ، اما نه ، و اگر مشکلی در شبکه رخ دهد ، تشخیص دقیق آن بسیار دشوار است زیرا شبکه بسیار بزرگ است. بنابراین به منظور جلوگیری از این امر ، شبکه ها باید به شبکه های کوچکتر تجزیه شوند و شبکه ها با استفاده از روترها تجزیه و از نظر فیزیکی جدا شوند. و با استفاده از روترها می توانید مشکل ترافیک بیش از حد را کاهش دهید زیرا پخش از روترها عبور نمی کند. پخش فقط در یک شبکه می ماند بنابراین اکنون به جای یک شبکه بزرگ ، این شبکه به 6 زیر شبکه یا زیر شبکه تقسیم می شود.
09:44
بنابراین اگر این رایانه در اینجا می خواهد با این رایانه در اینجا ارتباط برقرار کند ، رایانه پخش کننده ای را ارسال می کند که فقط کامپیوترهای زیر شبکه آن می توانند دریافت کنند. اما از آنجا که رایانه مورد نظر روی زیر شبکه دیگری قرار دارد ، داده ها به دروازه پیش فرض که روتر است ارسال می شود و سپس روتر اطلاعات را به طور هوشمند به مقصد هدایت می کند. بنابراین به همین دلیل است که آدرس های IP دارای یک بخش شبکه و یک بخش میزبان هستند ، بنابراین می توان شبکه ها را به طور منطقی به شبکه های کوچکتر تقسیم کرد که به عنوان زیر شبکه شناخته می شود. سلام بچه ها ، من فقط می خواهم به اینجا وارد شوم و به شما بگویم که اگر مبتدی هستید و می خواهید در مورد شبکه بیشتر بیاموزید ، یک کتاب صوتی را به شدت توصیه می کنم که به شما در انجام این کار کمک کند. من آن را در توضیحات زیر پیوند دادم و می توانید آن را به صورت رایگان بارگیری و گوش دهید. کافیست با ثبت نام در دوره آزمایشی رایگان 30 روزه premium audible plus plus ثبت نام کنید. اما حتی اگر عضویت شنیدنی خود را در هر زمان در طول 30 روز لغو کنید ، کتاب صوتی همچنان متعلق به شماست که بدون پرداخت هیچ هزینه ای برای همیشه نگه دارید. بنابراین فقط روی پیوند وابسته آمازون در زیر کلیک کنید
10:52
و با این کار از کانال من نیز پشتیبانی خواهید کرد زیرا من حتی اگر تصمیم به لغو داشته باشید ، هنوز کمیسیون دریافت می کنم . بنابراین بار دیگر کاملاً رایگان است و از شما متشکرم. بنابراین بیایید در اینجا مثالی بزنیم ، بنابراین فرض کنید شما یک کسب و کار کوچک دارید و این آدرس IP و ماسک زیر شبکه شما است. حالا فرض کنید که کسب و کار کوچک شما در مجموع 12 کامپیوتر دارد و همه 12 کامپیوتر در یک شبکه واحد قرار دارند. به و این رایانه ها متعلق به بخش های مختلف هستند که با رنگ آنها مشخص شده است. اما فرض کنید شما می خواهید رایانه ها را به 3 شبکه مختلف تقسیم کنید تا هر بخش ترافیک شبکه بخش دیگر را مشاهده نکند. بنابراین به جای داشتن 1 شبکه در کسب و کار خود ، می خواهید آن را به 3 شبکه کوچک تقسیم کنید. بنابراین راه تجزیه این شبکه به شبکه های کوچکتر با زیر شبکه است. زیر شبکه با تغییر پیش فرض ماسک زیر شبکه با وام گرفتن برخی از بیت هایی که برای میزبان تعیین شده اند و استفاده از آنها برای ایجاد زیر شبکه ها انجام می شود. بنابراین در این ماسک زیر شبکه ما قصد داریم
11:54
برخی از 0 های قسمت میزبان را به 1 تبدیل کنیم تا بتوانیم شبکه های بیشتری ایجاد کنیم. بنابراین اگر ماسک زیر شبکه را همانطور که هست بگذاریم ، 1 شبکه با 256 هاست به ما می دهد. در حال حاضر از نظر فنی ما باید 2 میزبان را کم کنیم زیرا مقادیری که همه 1s و 0s هستند به ترتیب برای آدرس پخش و شبکه ذخیره می شوند ، بنابراین ما در واقع 254 میزبان قابل استفاده داریم. اما ما باید این ماسک زیر شبکه را تغییر دهیم تا بتوانیم 3 شبکه مورد نیاز خود را تولید کنیم. بنابراین به عنوان مثال اجازه دهید 1 بیت از بخش میزبان قرض بگیریم . بنابراین در اینجا ماسک زیر شبکه جدید ما است. بنابراین اکتت چهارم 128 است زیرا وقتی اولین بیت را در یک اکتت حساب می کنید برابر با 128 است. بنابراین با وام گرفتن 1 بیت این شبکه را به نصف تقسیم می کند. بنابراین اکنون به جای داشتن 1 شبکه با 254 میزبان ، 2 شبکه یا زیرشبکه با 126 میزبان در هر زیر شبکه به ما داده می شود. حالا بیایید ادامه دهیم و از بخش میزبان کمی دیگر قرض
12:55
بگیریم . بنابراین در حال حاضر ما در کل 2 بیت از بخش میزبان وام می گیریم . بنابراین در اینجا ماسک زیر شبکه جدید ما وجود دارد و هشتم چهارم 192 است. بنابراین با قرض گرفتن 2 بیت ، این شبکه را حتی بیشتر تقسیم می کند و در حال حاضر 4 زیر شبکه با هر 62 میزبان به ما می دهد. و دوباره بیایید کمی دیگر از بخش میزبان قرض بگیریم. بنابراین در اینجا ماسک زیر شبکه جدید ما است. و با وام گرفتن 3 بیت ، این شبکه را به 8 زیر شبکه با 30 میزبان تقسیم می کند. بنابراین اگر به تجزیه این شبکه ادامه دهیم ، نتیجه این است که 4 بیت را قرض می کنیم که 16 زیر شبکه با 14 میزبان به ما می دهد. و در اینجا نتیجه این است که 5 بیت قرض کنیم که 32 زیر شبکه با هر 6 میزبان به ما می دهد. و اگر 6 بیت قرض کنیم 64 64 زیر شبکه با 2 میزبان در هر زیر شبکه به ما می دهد. اکنون این تقریباً محدودیت است زیرا اگر 7 بیت قرض کنیم 128 زیر شبکه اما با 0 میزبان قابل استفاده به ما می دهد. بنابراین همانطور که می بینید
14:05
بیت های بیشتری که بخش شبکه از قسمت میزبان وام می گیرد ، میزان شبکه های ایجاد شده با هر بیت دو برابر می شود. اما میزان میزبان در هر شبکه با هر بیت نصف می شود . بنابراین به مثال کسب و کار خود بازگردیم ، اگر بخواهیم این شبکه را به 3 شبکه یا زیر شبکه کوچکتر تقسیم کنیم ، باید 2 بیت از بخش میزبان قرض کنیم. بنابراین با وجود اینکه ما فقط به 3 شبکه نیاز داریم ، این ماسک زیر شبکه حداقل 4 شبکه را برای کار به ما می دهد. بنابراین ماسک سفارشی زیر شبکه ما برای 3 زیر شبکه ما 255.255.255.192 خواهد بود ، بنابراین اکنون شبکه ما به 3 شبکه یا زیر شبکه کوچکتر تقسیم شده است. اکنون فقط برای روشن شدن ، این ویدیو در مورد ماسک های زیر شبکه است. این یک درس کامل در مورد زیر شبکه سازی نیست زیرا کمی بیشتر از آنچه که در اینجا به شما نشان دادم در زیر شبکه سازی وجود دارد. من فقط به شما نشان می دهم که ماسک های زیر شبکه چگونه با زیر شبکه ارتباط دارند. اکنون آدرس های IP و ماسک های زیر شبکه در 5 کلاس مختلف ارائه می شوند.
15:08
که کلاس های A - E. هستند اما 3 مورد از این کلاس ها برای استفاده تجاری است. بنابراین در اینجا یک نمودار از آدرس های IP است و به طور پیش فرض زیر شبکه ماسک که کلاس A، B و C و شما می توانید توسط تعدادی در هشتایی اول آدرس IP و ماسک زیر شبکه به طور پیش فرض بگویید که کلاس آنها به حال تعلق هنگامی که یک سازمان به شبکه نیاز دارد به کلاس آدرس IP با توجه به نیازهای آن سازمان ، که بر اساس تعداد میزبان آنها است ، نیاز دارد. بنابراین اگر سازمانی میزبان بسیار زیادی دارد ، به آدرس IP کلاس A نیاز دارد. آدرس IP کلاس A می تواند تا 16 میلیون میزبان تولید کند. بنابراین همانطور که می بینید ، در یک ماسک فرعی پیش فرض کلاس A ، قسمت میزبان بسیار بزرگ است 3 اکتت برای میزبان استفاده می شود به همین دلیل می تواند تعداد زیادی تولید کند. یک مثال از سازمانی که به تعداد زیادی میزبان نیاز دارد چیزی شبیه ارائه دهنده خدمات اینترنت است ، زیرا آنها باید میلیون ها آدرس IP را به همه مشتریان خود توزیع کنند.
16:15
آدرس IP کلاس B می تواند تا 65000 میزبان تولید کند. این کلاس به سازمانهای متوسط تا بزرگ داده می شود. و یک آدرس IP کلاس C می تواند 254 میزبان تولید کند. آدرس های IP کلاس C در سازمان ها و خانه های کوچک که میزبان زیادی ندارند استفاده می شود. در حال حاضر ماسک های زیر شبکه نیز می توانند با روش متفاوتی به نام CIDR بیان شوند و CIDR مخفف routless inter-domain routing است که به عنوان اسلش اسکن نیز معروف است. Slash notation یک راه کوتاه برای نوشتن یک ماسک زیر شبکه است. و این کار را با نوشتن یک اسلش رو به جلو و سپس شمارش یک عدد 1 در ماسک زیر شبکه انجام می دهد. بنابراین به عنوان مثال اگر آدرس IP مانند این را می بینید ، با نشان CIDR /24 به این معنی است که ماسک زیر شبکه 24 بیت طول دارد ، به این معنی که 24 1s دارد. اگر علامت CIDR /25 باشد به این معنی است که ماسک زیر شبکه 25 بیت طول دارد
17:19
یا اگر 26 باشد این بدان معناست که ماسک زیر شبکه 26 بیت است. یا اگر علامت cider /8 باشد به این معنی است که ماسک زیر شبکه 8 بیت طول دارد بنابراین می خواهم از همه شما برای تماشای این فیلم در ماسک های زیر شبکه تشکر کنم. اشتراک و دریافت کتاب صوتی را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر فراموش نکنید . و در ویدیوی بعدی شما را می بینم.

DOWNLOAD SUBTITLES: