XXXIV sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

XXXIV sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

SUBTITLE'S INFO:

Language: Polish

Type: Robot

Number of phrases: 856

Number of words: 20274

Number of symbols: 114971

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
04:04
Otwieram XXXIV sesję Rady Gminy Miejsce Piastowe Szanowni Państwo na początku pragnę serdecznie powitać Panie i Panów radnych przybyłych na dzisiejsze obrady, również witam Panią Wójt Dorotę Chilik Serdecznie witam Zastępce Wójta Panią Magdalenę Hec-Mrozek, witam również Pania Skarbnik Eweline Pilszak, witam Pana Sekretarza Krzysztofa Mercika Serdecznie witam radcę prawnego Pana Mariusza Ślusarczyka, witam również pracowników i kierowników poszczególnych insektoratów Urzędu Gminy Miejsce Piastowe mam tutaj na uwadzę kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Panią Kaznowską-Bodzioch Beatę, witam również jej zastępcę Pana Grzegorza Meiera Witam również Kierownika GOPS Panią Ewę Wais, serdecznie witam kierownika inspekteratu infrastruktury Panią Bernadetę Jurczak
05:30
witam również pracowników, którzy pomagaja nam prowadzić dzisiejsze obrady, mam tutaj na uwadzę Pana Tristana Wojtunia i Pawła Litwina przepraszam nie zauważyłem, witam również Panią Anetę Dobosz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej siedzi tam na końcu i dlatego nie zauważyłem, bardzo przerpaszam Szanowni Państwo w związku z tym, że Państwo Radni podpisali już listę obecności obrady dzisiejsze są prawomocne gdyż na ustawowy skład 15 radnych stawiło się na dzisiejsze obrady 14 radnych, jeden radny który nieobecny jest w tej chwili jest usprawiedliwiony, jego nieobecnośc jest usprawiedliwona , pozwólcie Państwo, że usiąde Państwo radni otrzyzmali pocztą elektroniczną porządek dzsiejszych obrad
06:46
i pozwolę go sobie w tej chwili zaprezentować, wiec otwarcie obrad w pkt 1 Stwierdzenie prawomocności co już się odbyło ale bardzo bym prosił Państwa również o zalogowanie się do systemu i pozwolę go sobie w tej chwili zaprezentować, wiec otwarcie obrad w pkt 1 Stwierdzenie prawomocności co już się odbyło ale bardzo bym prosił Państwa również o zalogowanie się do systemu międzyczasie w pkt. 2 Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy, w pkt. 3 Sprwozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami w pkt. 4 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2020 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze również 2020 r. w pkt. 5 nformacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejsce Piastowe za rok szkolny 2019/2020
07:57
w pkt. 6 Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: podpunkt 1 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok, w podpunkcie 2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe, w podpunkcie 3 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji, w podpunkcie 4 w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym z Dziennym Domem Pomocy „Senior-Wigor” we Wrocance, w podpunkcie 5 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie Gminy Miejsce Piastowe i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym,
09:17
podpunkt 6 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2020 – 2022 podpunkt 7 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 jest to (Dz. U. z 2020 r., poz. 2057) w podpunkcie 8 w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
10:24
podpunkt 9 w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe w podpunkcie 10 w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w podpunkcie 11 w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i podpunkt 12 podobna uchwał w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Pkt. 7 to Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi, Pkt. 8 Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami i Pkt. 9 Zamknięcie obrad
11:38
Taki porządek Szanowni Państwo otrzymali, pragne zapytac czy są propozycje co do jego zmiany? Proszę bardzo Pan Radny Wiktor Skwara proszę powtórzyć rozumiem oczywiście Szanowni Państwo w ziązku z tym, żę miałem troszkę czytania i czynności zwiazane z otworzeniem obrad, nie otworzyłem obrad, dlatego też w tej chwili bardzo prosze o zalogowanie się Teraz już jestem nie tylko fizycznie ale i w systemie Panie przewodniczący Pani Wójt Panie i Panowie Radni chciałęm w imieniu grupy radnych jako jako projektodawców chciałem żłożyć wniosek o uzupełnieniie porządku oobrad dzisiejszej sesji Rady Gminy o podpunkt 13 w pkt. 6 który obejmowałby rozpatrzenie projektu i poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe Nr XXXIII/205/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym
15:01
w związku z tym, że pojawiły się informację o tym, że deklaracje składane przez Panią Wójt o tym, że wszyscy pracownicy w nowo utworzono jednostce znajda pracę nie znjadująw 100% pokrycia również dodatkowe informacje pozyskane po zapoznaniu się z opiniami Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej jak również Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej co do tej inicjatywy uważamy, że należy ten problem, czy inicjatywę ponownie rozpatrzyć jeszcze raz przedyskutować i jeszcze raz ewentualnie podjąć taką decyzję realizacja tej uchwał na pewno będzie bardzo przemienna w skutku jeżeli chodzi realizację zadań w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe, które to jest zadaniem obowiązkowym wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, jest zadaniem obowiązkowym gminy, także taki wniosek o uzupełninie porządku obrad niniejszym składam
16:20
dziekuję wysoka Rado ja również otrzymałem projekt tej uchwały proponowanej przez Radnego Wiktora Skwarę i grupę radnych we wniosku podpisanych jest 4 radnych tak 4 wysoka Rado propozycję tą oczywiście poddajemy pod głosowanie, dlatego bym prosił przygotować system do głosowania tak 4 wysoka Rado propozycję tą oczywiście poddajemy pod głosowanie, dlatego bym prosił przygotować system do głosowania moja propozycja i myślę, że Pana Wiktora radnego Skwary jest taka sama, aby w pkt. 6 po podpunkcie 12 dodać podpunkt 13 i aby nie przedłużać to nie będę czytał całego porządku obrad tylko ten dodatkowy 13 podpunkt odczytam miała by to być uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe NR XXIII/205/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym
17:47
informuje również wysoką Radę, że w przypadku podjęcia decyzji o włączeniu tego wniosku do porządku dzisiejszych obrad, kiedy nastąpi kwestia realizacji głosowania na tą uchwała, należałoby tez ogłosić pewnie przerwę tak, aby mogły projekt tej uchwał zaopiniować komisje i oczywiście musiała by to zaakceptować Pani Wójt, ale to jeszcze przed nami w tej chwili przystąpimy do głosowania, ale nie mamy jeszcze gotowego systemu Szanowni Państwo mamy już przygotowany system bardzo proszę Państwa Radnych o oddanie głosu w kwestii włączenia dodatkowego podpunktu w pkt.6 czyli dodatkowej propozycji uchwały w sprawie uchylenia uchwały rady gminy
20:47
oczywiście tutaj jest to wniosek Pana Radnego Wiktora Skwary i grupy radnych dziękuję informuję wysoką Radę że na 14 oddanych głosów za przyjęciem projektu zmian w porządku obrad głosowało 5 radnych przeciw głosowało 8 radnych, przepraszam 9 radnych głosowało, przeciw zatem wniosek Pana Radnego Skwary nie został przez wysoką Rade przyjęty i nie zostanie włączony do dzisiejszego porządku obrad wysoka Rado kolejnym punktem dzisiejszych obrad to rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe, chciałem zapytać Państwa Radnych czy są jakieś propozycje, co do zmiany protokołu bądź ewentualnie jakieś inne zdania, co do zapisów znajdujących się w tym protokole
22:31
nie widzę zatem protokół jaki został zamieszczony na BIP-ie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym pozostanie bez zmian w pkt. 4 dzisiejszych obrad mamy sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami i oddaję głos Pani Dorocie Chilik celem zaprezentowania tego sprawozdania Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Radni, Goście zaproszeni Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym tj. od 28 września do 30 listopada 2020 r. inwestycje gminne i remonty i tutaj w związku z tym, że jest tego tak dużo podzieliłam po prostu na miejscowości nie będziemy segregować ze względu na drogi czy oświetlenia tylko po prostu będę przedstawiała miejscowościami
23:52
Miejsce Piastowe zlecono do przygotowania opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Dworskiej Miejscu Piastowym to jest do bloku koło ośrodka zdrowia inwestycje gminne i remonty i tutaj w związku z tym, że jest tego tak dużo podzieliłam po prostu na miejscowości nie będziemy segregować ze względu na drogi czy oświetlenia tylko po prostu będę przedstawiała miejscowościami Miejsce Piastowe zlecono do przygotowania opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Dworskiej Miejscu Piastowym to jest do bloku koło ośrodka zdrowia opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Szkolny w Miejscu Piastowym za szkoła opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rajsy w Miejscu Piastowym wykonano oświetlenie ul. Krawcówka to jest 6 lamp koszt 28 800 zł, wykonano nawierzchnie asfaltowa i tutaj dwie drogi od długości 21 m i 75 m to jest ul. Dworska przy domkach koszt 162 273,65 zł wykonano 398 m nawierzchni asfaltowej na ul. Niebylec koszt 231 606, 38 zł
24:58
wykonano montaż piłko chwytów na stadionie sportowym Piastovi koszt 14 722, 58 zł pomalowano dach kaplicy przy [niezrozumiale] komunalnym oczywiście tutaj cały czas Miejsce Piastowe, wiec chodzi o cmentarz komunlany w Miejscu Piastowym wykonano prace ziemne koparka oraz nawieziono nawierzchnie klińcem na działce gminnej 601/5 przy szkole podstawowej tj. pomiędzy szkoła a przedszkolem troszeczkę parę miejsc postojowych na odwożenie dzieci porostu jest przygotowane bo z tym był bardzo duży problem montaż nowych znaków drogowych na terenie dróg gminnych w związku z prowadzoną nowa organizacja ruchu wykonanie remontu i modernizacji instalacji elektrycznej w budynku gminnym na ul. Dworskiej 14 uśnięcie drzewa lipy drobnolistnej na ul. Dworskiej, przygotowanie miejsc pamięci montaż flag w związku z obchodami święta niepodległości
26:11
remont pomieszczenia biurowego na potrzeby SCUW w budynku szkoły podstawowej bo wiemy, że od 1 stycznia będzie funkcjonował Zespół Żłobków, czyli 3 żłobki będą mieć jedną panią która będzie obsługiwał pod względem kosztowym, finansowym i właśnie to pomieszczenie jest przeznaczone pod takie biuro właśnie Zespołu Żłobków naszej gminy i to jest właśnie w Miejscu Piastowym przy szkole podstawowej prace porządkowe wywóz chryzantem z trenu cmentarza komunalnego układanie i montaż wyniosłego przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej i czyszczenie korytek ściekowych z piasku i zanieczyszczeń przy ul.: Cmentarna Starowiejska Dworska i Cicha tutaj tak to jest Miejsce Piastowe Wrocanka tak to jest Miejsce Piastowe tak to jest Miejsce Piastowe wykonana 540 m nawierzchni asfaltowej na ul. Księżej na kwotę 267 992 zł wykonano oświetleni uliczne ul. Długa 9 szt. lamp koszt 45 000 zł
27:31
poprawa nawierzchni klińcem odcinka drogi gminnej ul. Dębowa oraz zjazd z ul. Długiej trwa wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i energetycznej do budynku szatni mobilnej na stadionie sportowym oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krośnieńskiej o długości 50 m koszt tego zadania to 38 919,19 zł trwa przebudowa rozbudowa budynku remizy OSP przestój robót był spowodowany stanem techniczny, budynku wartość robót ten pierwotny to był 649 233,90 zł brutto i po aneksie, który został zawarty 29 września kwota ta opiewa na 763 252, 60 zł brutto
28:39
i widać, że prace już idą do przodu termin zakończenia prac to 30 czerwiec 2021 r. Starostwo Powiatowe w Krośnie przyjęło zgłoszenie robót polegających na wykonaniu sensorycznego placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 1000 we Wrocance, czyli to jest to wejście szkoły montaż stopni i podestów przy szatni mobilne na stadionie sportowym, malowanie i konserwacja pergoli na placu terenu rekreacyjnego wigor uzupełnienie ubytków nawierzchni przy ul. Nadbrzeżnej masa asfaltową, wymiana uszkodzonych elementów balustrady mostu na rzece Jasiołka oczyszczene skorodowanych elementów i pomalowanie farbą naprawa kładki przy zejściu do rzeki, przygotowanie miejsc pamięci montaż flag w związku z obchodami święta niepodległości montaż domku dla owadów wraz z tablicami informacyjnymi oraz nasadzenie drzew i krzewów
29:49
Głowienka montaż domku dla owadów wraz z tablicami informacyjnymi oraz nasadzenie drzew i krzewów montaż domku dla owadów wraz z tablicami informacyjnymi oraz nasadzenie drzew i krzewów remont ul. Polnej kamień tj. na długości około 322 m koszt 34 969, 39 zł wykonano oświetlenie uliczne ul. Zielona do połączenia z ul. Młynarska to jest 8 szt. lamp oraz ul. Nadbrzeżna 16 szt. lamp i tu jest koszt 97 800, 04 zł złożono do Starostwa Powiatowego w Krośnie wniosek o pozwolenie na budowę na postawienie tablicy we wsi Głowienka na działce nr 874 bo porostu wcześniej musiała być przygotowana dokumetnacja pod to akurat zadanie zlecono wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacja techniczną dotyczącą budowy boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą na działkach nr 2565 2566 2568/5 tzw. na jaworze termin do 15 grudnia 2020 r. wartość 49 446 zł
31:07
montaż nowych znaków drogowych na terenie dróg gminnych w związku z wprowadzona nowa organizacja ruchu rozpoczęto montaż balustrad ochronnych zamontowanych na kładce dla pieszych na rzece Lubatówka przy ul. Nadbrzeżnej mniej więcej koło Pana Czekaja, jeżeli ktoś z Głowienki ogląda czy słucha przygotowanie miejsc pamięci, montaż flag w związku z obchodami święta Niepodległości i tak samo montaż budki dla owadów wraz z tablicami informacyjnymi Targowiska trwa rozbudowa sieci wodociągowej w Targowiskach, tj. ul. Dębowa termin realizacji do 15 grudnia 2020 r. koszt 183 700, 50 zł wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Łukasiewicza i tutaj jest 11 szt. lamp na kwotę 53 400 zł zlecono projekt na budowę oświetlenia ulicznego ul. Akacjowa koszt 4 500 zł termin realizacji 14 grudzień 2020 r.
32:21
z takich prac pobrzękowych też dotyczy Targowisk to jest przycinka gałęzi drzew ul. Dębowa oraz krzewów ozdobnych na terenie cmentarza komunalnego, przycinka drzew na ul. Ogrodowej, poprawa nawierzchni drogi gminnej przy ul. tzw. boczna Floriańskiej uzupełnienie drogi klińcem na ul. Suchodolskiego, przygotowanie miejsc pamięci, montaż flag w związku z obchodami święta Niepodległości tak samo tutaj w tej miejscowości została zamontowana budka dla owadów wraz z tablicami informacyjnymi i zostały nasadzone drzewa i krzewy prace porządkowe i wywóz chryzantem z terenu cmentarza komunalnego jeszcze na koniec udrożnienie odcinka rowu oraz poprawienie płydium na ul. Ks. Suchodolskiego Widacz na tak zwanej małej obwodnicy wykonano 248 m nawierzchni asfaltowej, koszt 173 536,77 zł
33:30
wykonanie oświetlenia ulicznego na tzw. osiedle tj. 5 szt. lamp koszt 24 000 zł trwa remont pomieszczeń OSP w Widaczu świetlica, łazienka wiatrołap, zostaną położone płytki, pomalowane ściany, wymienione drzwi wewnętrzne oraz zakup wyposażenia jest to koszt 18 401,10 zł., 9 000 zł pozyskano z funduszu składkowego z ubezpieczenia społecznego rolników reszta to jest wkład Gminy uzupełnienie ubytków drogi masa asfaltowa w kierunki stacji PKP oraz drogi na dzielnicę w miejscowości Rogi trwa budowa sieci wodociągowej w Rogach do szkoły termin realizacji tj.15 grudzień 2020 r. koszt 125 929, 86 zł, i to jest właśnie dokończenie tego odcinka z ul. Dworskiej
34:40
i jeszcze w tym roku jak się uda chcemy podpiąć szkołę do wodociągu, mamy nadzieję że w końcu się uda zaopatrzyć szkołę całą w dobrą wodę bo wiemy co się tam dzieje dokonano odbioru końcowego alejek na cmentarzu w Rogach koszt zadania 61 791,63 zł dokonano odbioru końcowego dróg rolnych, przebudowa na ul. Szkolnej w Rogach tam wykonano 223 m nawierzchni asfaltowej koszt 78 233, 93 zł i ul. Długa wykonano 140 m nawierzchni asfaltowej kosz 84 152, 91 zł wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Dworska 21 lamp koszt 100 800 zł
35:45
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Nadbrzeżnej oraz ul. Kościelnej koszt 8 500 zł, termin realizacji do 14 grudnia 2020 r., oczywiście termin wykonania tej dokumentacji projektowej pomalowano dach remizy OSP w Rogach, koszt 4400 zł z takich prac porządkowych: układanie krawężników oraz wykonanie nowego odcinka alejki na terenie cmentarza komunalnego tutaj też zostały zmierzone te węższe boczne uliczki, poprzeczne i też po wykonaniu dokumentacji projektowej będą wykonane i w kostce i w asfalcie, czyli prace na cmentarzu komunalnym w Rogach w przyszłym roku zostaną całkowicie zamknięte jeśli mówimy o ścieżkach bocznych i poprzecznych z takich prac porządkowych: układanie krawężników oraz wykonanie nowego odcinka alejki na terenie cmentarza komunalnego tutaj też zostały zmierzone te węższe boczne uliczki, poprzeczne i też po wykonaniu dokumentacji projektowej będą wykonane i w kostce i w asfalcie, czyli prace na cmentarzu komunalnym w Rogach w przyszłym roku zostaną całkowicie zamknięte jeśli mówimy o ścieżkach bocznych i poprzecznych
36:49
czyli tych węższych bo to trzeba po prostu dokończyć tu jeszcze mamy dalej w Rogach tak samo zamontowana została budka dla owadów wraz z tablicami informacyjnymi, znajduje się ona przy zagrodzie, także dzieci już mogą oglądać i czytać, kto tam zamieszka montaż nowych znaków drogowych na ternie dróg gminnych w związku właśnie z prowadzoną nową organizacją ruchu przygotowanie miejsc pamięci, montaż flag w związku z obchodami święta niepodległości kolejne to jest prace porządkowe na cmentarzu wywóz chryzantem ostatnie to ułożenie betonowych korytek ściekowych przy drodze gminnej na ul. Kościelnej tam z ul. Kościelnej te ostatnie domu już od dawna prosiły o odprowadzenie wody z lasu, z lasu porostu tam akurat mieszkają pod lasem
37:54
i tam jak są duże opady porostu to ta woda droga i ich posesja ścieka więc teraz są położone korytka i bardzo dziękuję Pani Sołtys za taką konsekwencje w działanie, bo wiem, że się to miało nie dać, ale się dało wykonanie oświetlenia to znaczy to już przechodzę do Zalesia czyli w Rogach na razie tyle Zalesie wykonane zostanie 134 m nawierzchni asfaltowej koszt to 23 626, 58 zł tam trwają dosyć intensywne prace przy tym odcinku wykonano też oświetlenie uliczne 4 szt. lamp na 24 000 zł wykonano wymianę pokrycia dachowego na dobudówce przy Domu Ludowym, koszt 7 711, 09 zł też uporządkowano tereny wokół pomnika i uzupełniono drogi klińcem w związku z prowadzonym objazdem na okres remontu i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej
39:14
Niżna Łaka na ul. Murowaniec zamontowano 4 szt. lamp na kwotę 21 300 zł, montaż budki dla owadów wraz z tablicami posadzenie drzew i krzewów, prace porządkowe terenie placu zabaw i czekamy na rozstrzygnięcie ważnych projektów, ale to o projektach będziemy mówić w dalszej części, Łężany odbył się kolejny końcowy odbiór remontu ulicy Potockiego w Łężanach wartość zadania 2 116 780,54 zł dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych jeszcze przypomnę, że już została zrobiona dokumentacja projektowa tego końcowego odcinka otrzymaliśmy pozwolenie na budowę i też jest złożony wniosek na dofinansowanie do funduszu dróg inwestycyjnych właśnie tego ostatniego odcinka. Czekamy, bo jeszcze w tym roku ma pokazać się lista zadań dofinansowanych
40:22
i mam nadzieję, że w przyszłym roku całkowicie zamkniemy temat ul. Potockiego w Łężanach jeszcze tutaj przypomnę, bo całkowity koszt zadania to było 2 100 116 zł, wysokości prawie 1 500 000 zł właśnie było dofinansowane, teraz nawierzchnia asfaltowa o długości 980m i budowa chodnika o szerokości 2 m i zostały wykonane dwa przejścia dla pieszych te wyniesione przejścia i wprowadzenie stałej organizacji ruchu, utwardzenie działki gminnej nr 725/3 z korytowanie i geowłókniną przy zjeździe z ul. Potockiego wykonanie oświetlenia ulicznego to jest ul. Wspólna 16 szt. lamp na kwotę 70 339,58 i właśnie dzisiaj mogli państwo, chociaż nie wszyscy zobaczyć, że zakończyliśmy właśnie pracę przy tej części
41:33
budynku Domu Ludowego w Łażanach, która jest przeznaczona na klub senior plus i właśnie dzisiaj jest ostatni dzień kończący, upiękniający to pomieszczenie, wyglądają naprawdę imponująco i chyba będzie to najpiękniejszy dom senior plus w Polsce nawet, bo nie będę mówić, że tylko w naszej gminie I trwają też pracę remontowe w domu ludowym na Sali, też będzie naprawdę piękna dzisiaj pokażemy Państwu zdjęcia na naszym profilu i stronie, także będzie można sobie zerknąć też wkrótce będzie otwarcie seniora plus mamy chętnych też będziemy już dzwonią osoby oczywiście lista i cała procedura ruszy po odbiorze wiemy że jest pandemia będzie ciężko ale na pewno nie mogą się już doczekać
42:34
mieszkańcy Łężan na wspólne spotkania wspólne warsztaty i oczywiście zachęcam żeby po prostu się wpisywali, to jeszcze w Łężanach utwardzenie odcinka drogi gminnej klińcem to jest zjazd z ul. Jana Pawła II przygotowanie miejsc pamięci i montaż flag i tak samo prace porządkowe na cmentarzu komunalnym jeszcze tak dodam o remontach, że obecnie trwają prace porządkowe i konserwacyjne na 5 obiektach mostowych to jest 3 kładki i jeden most w Rogach oraz jedna kładka na ul. Nadbrzeżnej w Głowience a wartość tego zadania to jest 29 800 zł, ogłoszone przetargi ogłoszone i akurat tutaj już rozstrzygnięte na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Miejsce Piastowe w okresie zimowym 2020/2021 i odśnieżanie to było może więcej szczegółów podam bo na pewno państwo będą pytać przetarg ogłoszony był 7 października 2020
43:47
umowy podpisane 29 października 2020 r i 2 listopada 2020 r. Wrocanka i Niżna Łąka cena oferty 162 zł, Łężany cena oferty 151,28 zł, Zalesie cena 151, 20 zł, Miejsce Piastowe 151,20 zł, Targowiska 194,40 zł, Widacz 194,40 zł Głowienka cena oferty 160 zł, i Rogi cena oferty 180 zł jeszcze tutaj dodam, że na stronie internetowej jest informacja, kto, w jakiej gminie, która firma właśnie zajmuje się obsługą i też są podane telefony do sołtysów, bo to właśnie oni są na tym pierwszym polu walki jeżeli mówimy o odśnieżaniu czy o sypani piaskiem czy po prostu o utrzymaniu dróg zimą, na utwardzenie części działki numer ewidencyjny 275 i 284 miejscowości Niżna Łąka remont drogi gminnej
45:09
jest działka nr 368 w miejscowości Rogi przetarg został ogłoszony 12 listopada 2020 r. otwarcie ofert odbyło się 27 listopada 2020r. i tutaj, jeżeli państwo będą, to właśnie jeszcze już chyba nie zdążę ale może coś się wydarzy jeszcze także to będzie jedna droga w Rogach i w Niżnej Łące, przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejsce Piastowe oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Miejsce Piastowe przetarg ogłoszony 16 listopada 2020 r. otwarcie ofert 1 grudnia 2020 r., roku czyli jutro, także przetarg na odbieranie niesegregowanych zmieszanych odpadów w tym pozostałości sortowania odpadów komunalnych odpadów oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
46:20
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miejsce Piastowe przetarg ogłoszony 20 listopada 2020 r., otwarcie jest 2 grudnia 2020 r. Zrealizowane projekty z dofinansowaniem zakończyliśmy tak jak czytałam zamontowane i odebrane są zadania w ramach projektu z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie z zakresu Edukacji Ekologicznej projekt pod nazwą „puk, puk, kto tam?” z dofinansowaniem 6 000 zł trwa realizacja w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa, dalej realizacja projektu festiwal tradycji smaków miejsteckich to jest ochrona lokalnej kultury ludowej gminy miejsce piastowe dofinansowanie z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament narodowych instytucji kultury tak zwany program Kultura Ludowa i Tradycyjna na wysokości 15 000 zł
47:27
zakończono realizację projektu pod nazwą drogami Wrocanki dofinansowanie w wysokości 10 000 zł realizacja programu kultura w sieci projekt pod nazwą rękodzieło artystyczne w sieci tutaj na pewno Państwo śledzą kolejne odcinki i tutaj koszt 14 000 zł trwa realizacja projektu pod nazwą wieczór z Niepodległą i to już informowałam na poprzedniej sesji wyświetlono 6 filmów i 3 spektakle i ostatni spektakl odbędzie się chyba online, nie chyba tylko pewno na 100% na początku grudnia, bo wiemy, że jakie są obostrzenia a musimy zrobić zadanie bo to jest akurat zamykające się w jednym roku, też właściwie jesteśmy jestem blisko podpisania umowy na wniosek polska-białoruś-ukraina który został złożony na kwotę prawie 60 000 euro a jest taka dosyć długa procedura ale myślimy że go zakończymy w tym roku
48:40
w będziemy mogli z powodzeniem w przyszłym roku realizować całe to zadanie, bo jest naprawdę projekt imponujący, w zakresie zarządzania kryzysowego w dalszym ciągu monitorujemy sytuację kryzysową związaną z przebiegiem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem na bieżąco umieszczamy informacje dla mieszkańców o prowadzonych i wycofywanych ograniczeniach w formie plakatów oraz ogłoszeń na stronie internetowej Gminy opracowano plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miejsce Piastowe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny przedstawiono do zatwierdzenia wojewodzie na zlecenie starosty krośnieńskiego została przeprowadzona przez pracownika starostwa kontrola zadań wykonywanych przez gminę w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej wynik kontroli pozytywny, nasza Gmina uzyskała finansowe wsparcie w wysokości 5 000 zł na przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków
49:51
z OSP Miejsce Piastowe Targowisk i Głowienki, który odbył się w remizie OSP w Targowiskach 15 listopada 2020 r., kurs zakończył się egzaminem i wszyscy druhowie zdali z wynikiem pozytywnym udział w spotkaniach uczestniczyłam w uroczystości poświęcenia wmurowania kamienia węgielnego na terenie budowy nowego kościoła pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II w Widaczu a także w uroczystościach inaugurującej rok jubileuszowy setnej rocznicy zatwierdzenia zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, na pumptrack w Miejscu Piastowym odbyły się pierwsze zawody rowerowe impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród zawodników jak również licznej publiczności zgromadzonej publiczności powiem państwu że od dźwięk tego zadania jest tak ogromny że otrzymaliśmy kilkanaście pism adnotacji na innych stronach Facebookowych klubów rowerowych i z Łodzi i chyba z Zamościa gdzieś tam po prostu po Polsce te kluby są rozsiane i też jest właśnie w Rzeszowie
51:12
takie dosyć duże poruszenie rowerzyści wspięli się w sobie i z budżetu obywatelskiego też będą mieć 2 pumptracki, więc widać że jest to bardzo potrzebne dla naszej młodzieży cieszę się to ogromnym powodzeniem i cieszymy się, że gmina Miejsce Piastowe była takim prekursorem właśnie tego typu pumptracku i liczymy na to, że będziemy mieć jeszcze więcej takich fajnych wiadomości dla młodzieży i nie tylko 5 października 2020 r., przy Urzędzie Gminy został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla obwodnicy Miejsca Piastowego gościliśmy tutaj Pana Rafała Webera Sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury posłów na sejm Pana Piotra Babinetza, Adama Śnieżka Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha, zastępcę dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
52:16
Pana Mariusza Błyskala, jak wiemy z ostatnich relacji przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na wysokie wartości tego zadania i oczywiście będzie powtórzony doprecyzowane i dopuszczają przeprowadzony ponownie pojawiają się oczywiście dziwne wpisy i poczekajmy aż to po prostu wszystko nabierze my tak samo nieraz ogłaszamy jeden drugi trzeci przetarg bo albo chcemy mieć takie warunki, na jakich nam zależy albo koszty, więc nie plujmy na to, co jeszcze jest w trakcie realizacji a kwoty naprawdę były potężne i być może to jest też taki sygnał, że jakoby obwodnica Miejsca Piastowego to obwodnica Miejsca Piastowego a nie jeszcze wielu innych gmin, bo też był pomysł, aby podciągnięcia pod Sanok. Także zobaczymy wszyscy potrzebują, ale tutaj po prostu
53:25
jest najważniejsze Miejsce Piastowe komunikacja Krosna Jedlicza i Jasła związku z budową Via Carpatia a tutaj powiem państwu że też bardzo dużo się dzieje i już wkrótce będzie sporo informacji na temat właśnie budowy odcinka od Barwinka aż po Pustyny czy nawet Domaradz, jeszcze mam kilka takich informacji też 6 października 2020 r. zainstalowaliśmy w Bóbrce nowy projekt Zagłębie Czarnego Złota tutaj bardzo intensywnie przygotowujemy się do złożenia nowego projektu i bardzo duży zakres no i też duże środki z wysokim dofinansowanie będziemy walczyć o to żeby po prostu wspólnie z muzeum naftowym w Bóbrce gmina Chorkówka z Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym oraz Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich także Partner z Ukrainy żeby po prostu zamknąć te działania złożyć wniosek
54:29
PI zrealizować w najbliższych trzech latach. 16 października 2020 r. w 42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża przed pomnikiem upamiętniającym lądowanie Świętego Jana Pawła II w Targowiskach oddaliśmy hołd tam naszemu Papierzowi wielkiemu Polakowi złożyliśmy kwiaty zapaliliśmy znicze 21 października 2020 r. na terenie gminy został nagrany film promocyjny oczywiście film był kręcony przez kilka dni było mnóstwo ujęć te wszystkie ujęcia zdjęcia kadry są po prostu przechowywane bo jak wiemy że jak mamy w jednym filmie 10 minut a w drugim 8 no to jest ciężko wszystko ująć ale będzie też kolejny projekt i i kolejny film myślimy że już wkrótce jeszcze mam państwu tutaj przekazać oczywiście 31 października 2020 r. w tygodniu poprzedzającym Święto Zmarłych odwiedziliśmy cmentarze oraz miejsce pamięci zlokalizowane na terenie gminy Miejsce Piastowe
55:45
aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobach zasłużonych ludzi dla gminy i społeczności lokalnej. Jak wiecie Państwo odbyła się też akcja naszej gminy też, jako właściwie pierwsza gmina weszła w projekt zadanie polegające na odkupowaniu Chryzantem od lokalnych producentów akcja związana była z decyzją rządu spowodowaną epidemią i zamknięciem cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych w tym celu odkupiliśmy chyba od dwóch czy trzech przedsiębiorców i oczywiście zwrot finansowy nastąpi z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, 7 listopada 2020 r. w Głowience odbyła się akcja zbiórki krwi zorganizowali ją klub honorowych dawców krwi przy OSP w Głowience oraz OSP Głowienka zebrano ponad 10 litrów krwi akcja wsparła także gmina Miejsce Piastowe tutaj z tego miejsca ogromne podziękowanie dla
56:53
dla ducha Mariana po uchy dla komendanta Jacka Kuźniara i wszystkich Druhów którzy tam naprawdę bardzo czynnie się włączyli w tą akcję i na pewno nie będzie to ostatnia akcja bo są naprawdę potrzeby ogromne 10 listopada 2020 r. z względu na ograniczenia związane z pandemią tegoroczne obchody Święta Niepodległości no niestety były odwołane i głównie akcja przerzuciła się tak w cudzysłowie powiem do internetu inzachęcaliśmy mieszkańców aby robić zdjęcia sobie na tle flagi biało-czerwonej i wysyłali do nas do gminy czy na profil Facebooka te zdjęcia będą publikowane na naszym Piastunie, Piastun ukaże się przed świętami będzie on troszeczkę obszerniejszy, świąteczny i wtedy też będziemy mogli zaprezentować właśnie te zdjęcia. 11 Listopada 2020 r. Święto Niepodległości złożyliśmy także wiązanki kwiatów
58:05
zapaliśmy znicze przy pomnikach poświęcony pamięci naszych mieszkańców jeszcze tutaj mam może, no i właśnie i zaczął się też 16 listopada 2020 r. cykl objazdowy wystaw ikon 16 listopada to było takie otwarcie inauguracja w kościele w Głowience później ikony przejechały chyba do Miejsca Piastowego, w Targowiskach są teraz także zachęcamy promujmy po to jest ten Facebook Jeżeli nie możemy po prostu dojść spotkać się wystarczy przekazać a jednak bardzo mało jest przekazywana przekazywany tej informacji przez naszych Radnych. Powiem tak, że wystawa w ogóle sama akcja wystawy ikony cieszyła się ogromnym powodzeniem jest mnóstwo telefonów żeby powtórzyć i oczywiście teraz dzisiaj właściwie składamy trzy projekty pisane przez naszych pracowników w Urzędzie Gminy
59:17
właśnie na kolejne warsztaty na kolejne akcje i liczymy że to będzie powtórka bo dopiero teraz jak widzą ludzie efekty to chcą po prostu uczestniczyć a to naprawdę były chyba jedne z najcięższych pod okiem bardzo wymagającego prowadzącego, bo pan Robert naprawdę chciał po prostu przekazać wszystko, co to jest takie profesjonalne związane z tworzeniem ikon na zakończenie na koniec chce Państwu przedstawić informację na temat biura spisowego. Gminne Biuro Spisowe w okresie od utworzenia to jest od 8 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. działało bardzo prężnie aktywnie nie wiemy, które miejsce mieliśmy a w Polsce ale chyba z szybkością wpisów to było raz 5 raz 3 także bardzo aktywnie ale profesjonalnie i na dzień chyba już w tamtym tym
01:00:21
tygodniu był spis zakończony. Tak dzisiaj się kończę 30 listopada 2020 r. ale nasza gmina jako pierwsza może nie pierwsza ale spisała się już w tamtym tygodniu został zakończony po prostu spis także ten temat już jest praktycznie zakończony. Dziękuję oczywiście wszystkim mieszkańcom, którzy podeszli do tematu bardzo tak konkretnie profesjonalnie, że albo odpowiedzieli na telefon i udzieli informacje albo też wpuścili po prostu osoby wpisują i dzięki temu po prostu odbyliśmy spis bez żadnych takich interwencji chyba było 80 interwencji takich związanych czy chodzą czy nie chodzą po prostu no wiadomo dziś każdy ma obiekcje jeżeli ktoś puka do domu a jest czas pandemii, a był taki czas że zostały włączone możliwości że można chodzić tylko z zachowaniem wszelkich po prostu pasów bezpieczeństwa
01:01:23
i higieny ja dziękuję bardzo tyle mam do przekazania Państwu informacji, jżeli ktoś ma pytania służę odpowiedzią Dziękuję Pani Wójt za obszerne sprawozdanie z udziałem jej działalności za okres między sesjami to oczywiście za okres między sesjami zwyczajnym i oczywiście była jeszcze sesja nadzwyczajna końcem października ale tam nie było tego w porządku. Jeżeli ktoś ma pytania do Pani Wójt to bardzo proszę w związku z tym że nie widzę chętnych do zadawania pytań uważam że punkt 4 sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami został zrealizowany przyjdziemy w tej chwili do punktu piątego informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2020 roku kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów
01:02:38
finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze i to sprawozdanie przedstawi nam pani skarbnik Ewelina Pilszak oddaje jej głos Panie Przewodniczący Wysoka Rado Szanowni Państwo Pani Wójt informacja, o której mowa tutaj została przedłużona 28 sierpnia 2020 r. zgodnie z zachowaniem przepisu ustawy o finansach publicznych Jest to dość obszerny materiał także pokrótce na pewno państwo się z nim zapoznali a tak tylko to jeszcze najważniejsze informacje budżet na 2020 rok został uchwalony przez państwa uchwałą w dniu 18 grudnia 2019 roku jest budżetem niezrównoważonym po stronie dochodów wynosi 62 962 000, 16 zł po stronie wydatków 68 205 908 zł ustalono deficyt czyli nadwyżka wydatków nad dochodami w wysokości 5 243 892 zł
01:03:58
pierwotnie ten deficyt miało być sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek jednakże w wyniku podjętej uchwały przez państwa zarówno deficyt budżetu jak i rozchody zaplanowane wysokości 2 756 108 zł 18 grudnia 2019 roku jest budżetem niezrównoważonym po stronie dochodów wynosi 62 962 000, 16 zł po stronie wydatków 68 205 908 zł ustalono deficyt czyli nadwyżka wydatków nad dochodami w wysokości 5 243 892 zł pierwotnie ten deficyt miało być sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek jednakże w wyniku podjętej uchwały przez państwa zarówno deficyt budżetu jak i rozchody zaplanowane wysokości 2 756 108 zł sfinansowano emisją obligacji Komunalnych decyzja ta zapadła 30 kwietnia 2020 r. uchwałą XXVIII/175/2020 zwiększono również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości wcześniej wynosiła 2 756 108 zł zwiększono o 1 000 000 zł tak aby dokonać wcześniejszej spłaty jednego z kredytów a żeby poprawić bezpieczeństwo jeżeli chodzi o realizację założenia wzoru indywidualnego wskaźnika realizacji zobowiązań dla gmin a wynika to z artykuł 243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy kształtował się następująco dochody bieżące na plan
01:05:14
61 335 191 zł zostały wykonane w wysokości 33 111 814, 67 zł dochody majątkowe na plan 6 689 591 zł wykonano w wysokości 500 001 zł i w tym dochody ze sprzedaży majątku na plan 550 000 wykonanie 1 zł ogólnie wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 49,41% i wynosiło 33 611 815,67 zł wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo w niektórych działach tylko były one zaniżone, jeżeli chodzi o dział transport i łączność tutaj wykonanie planu kształtował się na poziomie 0,70% w związku z tym że gmina nie otrzymała zwrotu dotacji za rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno
01:06:26
inwestycja to została zrealizowana w 2019 roku w późniejszym terminie wpłynął zwrot dotacji jeżeli chodzi o dział transport i łączność również nie wpłynęło nic na niskie wykonanie miała wpływ dotacja z funduszu dróg samorządowych która wpłynęła do gminy w drugim półroczu w związku z realizacją zadania przebudowa drogi gminnej ul. Potockiego. W zakresie Gospodarki Mieszkaniowej kształtowała się na wysokości 19% planu w związku z tym że gmina nie wykazała do sprzedaży w pierwszym półroczu nieruchomości jeśli chodzi o sprzedaż działek jeżeli chodzi oddział kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego to było zaplanowane przedsięwzięcie, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50 000 zł było to dofinansowanie finansowane z Instytutu współpracy Polsko-Węgierskiej im Wacława Felczaka na realizację przedsięwzięcia kulturalnego niestety przedsięwzięci to nie odbyło się w tym roku i dostarczanie została przekazana do gminy
01:07:40
W dziale 926 kultura fizyczna niskie wykonanie, bo kształtował się na poziomie 2,75% związane było z refundacją środków z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za realizację przedsięwzięcia mała architektura w miejscu publicznym dotyczyło to inwestycji na pumptracku, obecnie otrzymaliśmy to dofinansowanie także już te dochody zostały zrealizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej, dochody budżetu gminy zostały zrealizowane prawidłowo i nie wystąpił odchylenia w stosunku do planu w zakresie wydatków wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 r. na plan 14 326 059 zł zostały wykonane w wysokości 2 449 866,32 zł jeżeli chodzi o wydatki bieżące na plan 60 405 949 zł wykonane zostały w wysokości 28 548 572,92 zł
01:08:54
realizacja wydatków przebiegała prawidłowo rozpoczęte inwestycje będą finansowane będą sfinansowane w drugim półroczu, dlatego ogółem wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 30 998 439, 24 zl jeżeli chodzi o wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Miejsce Piastowe udzieliła dotacji dla miasta Krosna na gospodarkę odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu w wysokości 376 434 zł na pomoc finansowa dla powiatu krośnieńskiego na zadanie poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1976r Krosno Rogi Iwonicz wraz dojazdem Do miejscowości Rogi w wysokości 100 000 zł udzieliliśmy również pomocy finansowej dla gminy Krosno na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miejsce Piastowe w wysokości 71 999, 09 zł
01:10:08
Jeżeli chodzi o realizację dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu w oparciu o odrębne ustawy dochody w zakresie wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kształtowały się na poziomie 141 797,56 zł wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 35 040, 19 zł związane to było również z pandemią ograniczenie w organizacji imprez kulturalnych, Jeżeli chodzi o wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków przeznaczonych na finansowanie tych działań kształtowały się w następujący sposób dochody wyniosły 1 170,58 zł wydatków w tym zakresie nie poniesiono w zakresie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i wydatków finansowanych z tych dochodów w wykonaniu kształtował się następująco dochody wyniosły 1 175 113, 93 zł wydatki to 1 119 432, 29 zł
01:11:28
W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina Miejsce Piastowe spłaciła należne raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 445 554 zł również odsetki w wysokości od tych kredytów i pożyczek w wysokości 171 770, 98 zł przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wyniosły 2 974 195, 34 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wysokośći 14 412 784 zł za dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina nie emitowała obligacji komunalnych gmina też nie posiadała zobowiązań wymagalnych nie posiadała zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok których które wywołują skutki ekonomiczne
01:12:32
podobne do umowy pożyczki lub kredytu w okresie sprawozdawczym zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy przy poborze należności podatkowych stosowała stawki niższe od maksymalnych skutki obniżenia górnych stawek w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 448 207, 31 zł. Szanowni państwo przedstawione państwu informacja została również złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uchwałą numer 9/74/2020 z dnia 25 września 2020 roku zaopiniowała ją pozytywnie. Dziękuję Pani skarbnik chciałem zapytać państwa radnych czy są pytania dotyczące tego sprawozdania które Pani Skarbnik przedstawiła? nie widzę głosów osób chcących zadać pytanie Pani Skarbie dziękuję takim sposobem punkt 5 dzisiejszych obrad został zrealizowany przechodzimy do punktu 6 a w punkcie 6 mamy informacje o stanie realizacji zadań Oświatowych Gminy Miejsce Piastowe za rok szkolny 2019/2020.
01:14:05
to sprawozdanie prosiłbym o przestawienie Panią Kierownik Centrum Usług Wspólnych Beatę Kaznowską-Bodzioch bardzo proszę Panie Przewodniczący Wysoka Rado Szanowni Państwo powyższą informację państwo radni otrzymali już na poprzednią sesję nie więc postaram się skrócić ją ich przedstawić te najważniejsze punkty otóż w roku szkolnym 2019/2020 Gmina Miejsce Piastowe była organem prowadzącym za 7 placówek pięciu szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dwóch szkół podstawowych z punktami wychowania przedszkolnego edukacją przedszkolną w roku szkolnym 2019/2020 objętych było 458 dzieci i dokładny rozkład jak to wyglądało w poszczególnych placówkach państwo w swojej informacji mają w formie tabeli w tym roku szkolnym w szkołach podstawowych
01:15:15
prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe w klasach 1-8 uczyło się 1016 uczniów o 19 więcej a niżeli w roku poprzednim zatrudnionych było 206 nauczycieli w tym 11 nauczycieli stażystów zestaw 19 kontraktowych 25 mianowanych i 151 nauczycieli dyplomowanych oprócz kadry Nauczycielskiej mamy także 83 pracowników administracji i obsługi szkół w roku szkolnym 2019/2020 realizowany był także dowóz uczniów i gmina pokrywała koszty dowozu 27 uczniów do szkoły podstawowej w Targowiskach i oprócz tego ponosiła koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Rymanowie tam było dowożonych 8 uczniów ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Krośnie 3 uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Krośnie 12 uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
01:16:24
dla niewidomych i słabowidzących w Krakowie tam dowożony był 1 uczeń niepublicznego integracyjnego przedszkola motylek tam było dowożonych 2 dzieci. Dodatkowo w roku szkolnym 2019/2020 dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników objęto 5 pracodawców na łączną kwotę tutaj 33 648 zł dodatkowo realizowany był program zakupu darmowych podręczników dla szkół na łączną wartość 7 080, 31 zł. W roku szkolnym 2019/2020 realizowane były remonty i tak pozyskano środki i wykonano remont wraz z wyposażeniem stołówek szkolnych w szkole podstawowej w Głowience Rogach, Miejscu Piastowym i Targowiskach w ramach rządowego programu pod nazwą posiłek w szkole i w domu na łączną kwotę 451 841, 20 zł z czego 185 397, 20 to wkład własny Gminy a pozostała kwota pochodzi z programu
01:17:44
Przeprowadzono remont kotłowni w szkole podstawowej w Targowiskach ponadto we wszystkich szkołach przeprowadzono niezbędne prace konserwatorskie i remontowe pomieszczeń dydaktycznych i sal gimnastycznych w omawianym przez mnie okresie w marcu 2020 roku wprowadzony został stan epidemii w Polsce i dlatego szkoły przeszły tak jak wszystkie szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej na tryb pracy zdalnej w ramach rządowych programów zdalna szkoła i zdalna szkoła plus nasze szkoły zostały doposażone w niezbędny sprzęt komputerowy w liczbie 74 sztuk laptopów na łączną kwotę 167 042, 08 zł do czego gmina dołożyła tylko 2 042, 08 zł pozostała kwota pochodziła z dotacji, przed powrotem do normalnej pracy pracownicy oraz uczniowie zostali wyposażeni w środki
01:18:45
do dezynfekcji środki ochrony osobistej szkoły zostały dostosowane do pracy w nowym reżimie sanitarnym według wytycznych sanepidu kuratorium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego wdrożono i zastosowano również odpowiednie procedury na wypadek wystąpienia zakażenia czy to u pracowników czy to uczniów wprowadzono procedury i regulaminy zgodnie z wytycznymi wyżej wymienionych organów na zakończenie Podam jeszcze wyniki egzaminów zewnętrznych, które odbyły się w tym trudnym jakże bardzo dla nas wszystkich okresie otóż na obszarze województwa Podkarpackiego najlepiej wypadł egzamin z języka polskiego na poziomie 60-77% język angielski 52,84% matematyka 47,77% procent natomiast Gmina Miejsce Piastowe tutaj jeżeli chodzi o język polski to nasi uczniowie wypadli lepiej
01:19:46
niż poziom ogólnopolski bo u nas zdali egzamin na poziomie 61,35% język angielski troszkę gorzej niż ogólnie w Polsce na poziomie 48,31% ale lepiej wypadła też matematyka bo u nas uczniowie zdali na poziomie 49,31% i w poszczególnych szkołach jeżeli chodzi o język polski dostanie wysoki otrzymały dwie szkoły stanik średni 5 szkół z matematyki stanik wysoki 2 szkoły średniej 5 szkół i z języka angielskiego stanin średni 6 szkół i stan niski 1 szkoła na tym zakończyła bym moją informację. Jeżeli jakieś pytania Państwo jeszcze będą mieli to postaram się odpowiedzieć Dziękuję bardzo Dziękuję Pani Kierownik właśnie też chciałem państwa zapytać czy są osoby które chciałbym zadać pytanie dotyczące tego sprawozdania związanego z realizacją zadań Oświatowych przez gminę Miejsce Piastowe
01:20:48
ubiegły rok szkolny 2019/2020 nie widzę osób, które chciałyby zadać pytanie, dlatego też również dziękuję Pani Kierownik Bodzio Kaznowskiej i wysoka Rado kolejny punkt dzisiejszych obrad to punkt 7 którym mamy aż się projektów uchwał do procedowania i myślę że przejdziemy do pierwszego podpunktu w tym punkcie 7 to jest podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok i o zaprezentowanie projektu tej uchwały również i autopoprawki poproszę skarbnik gminy Miejsce Piastowe panią Ewelinę Pilszak i oddaję głos Panie Przewodniczący Szanowni Państwo uchwała z wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe
01:22:08
na 2020 r. wraz z autopoprawką. W paragrafie pierwszym wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy w tym w punkcie pierwszym zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 74 317 zł zgodnie z ponizsza tabelą ustęp drugi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w tym punkcie pierwszym zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 525 146 zł zgodnie z poniższą tabelą w punkcie drugim zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 497 384 zł zgodnie z poniższą tabelą paragraf 2 wydatki majątkowe na 2020 rok po zmianach przedstawia tabela numer 1 paragraf 3 ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie 11 997 113 zł zgodnie z poniższą tabelą. Paragraf 4 ustęp pierwszy dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy podmiotu należącym i nie należącym
01:23:15
do sektora finansów publicznych punkt pierwszy wprowadza się zmiany w przekazywaniu dotacji dla niepublicznego przedszkola integracyjnego Wesołe Misie na prowadzenie przedszkola zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi zwiększa się dotacją gminy miasta Krosna na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe o kwoty 43 719 zł dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotami należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5 wykonanie uchwały ppowierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. paragraf 6 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego. Szanowni państwo głosując nad tą uchwała proszę uwzględnić autopoprawkę, która dotyczy zwiększenia wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie na zwrot dotacji dla Miasta Krosna za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola
01:24:28
na terenie gminy Miasta Krosna w wysokości 20 000 zł oraz zmniejszenia w dziale 801 - 813 dowożenie uczniów do szkół również o 20 000 zł w paragrafie 4 ustęp 1 do projektu uchwały dodaje się punkt 3 w następującym brzmieniu punkt 3 zwiększa się dodatnią cenową dla gminy Miasta Krosna tytułem zwrotu dotacji za dzieci z terenu Gminy uczęszczający do niepublicznego przedszkola o kwotę 20 000 zł Dziękuję bardzo Dziękuję Pani Skarbnik nad projektem tej uchwały i również nad autopoprawką obradowały komisje stałe Rady Gminy i pragnę teraz prosić Przewodniczących tych komisji o zaprezentowanie stanowisk jakie przyjeły podczas nad projektem tej uchwały i pierwsze to poprosiłbym Przewodniczącego Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pana radnego Grzegorza Habrat żeby zaprezentowanie stanowiska
01:25:42
Panie Przewodniczący Pani Wójt Wysoka Rado przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie poprawnie pozytywnie łącznie z autopoprawką nad projektem tej uchwały i pierwsze to poprosiłbym Przewodniczącego Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pana radnego Grzegorza Habrat żeby zaprezentowanie stanowiska Panie Przewodniczący Pani Wójt Wysoka Rado przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie poprawnie pozytywnie łącznie z autopoprawką dziękuję i Przewodnicząca Komisji Edukacji zdrowia i Spraw Obywatelskich Pani radna Iwona Pytel Komisja Edukacji zdrowia .......(niezrozumiałe) były przerwy troszkę w fonii ja dla Państwa powtórzę że Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała tą uchwałę pozytywnie otwieram dyskusję nad projektem uchwały w związku z tym, że nie widzę głosu w dyskusji zarządzam głosowanie bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu dziękuję informuję wysoką radę że uchwała została podjęta jednogłośnie wszyscy radni głosowali za przyjęciem tej uchwały
01:27:35
w punkcie 7 to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Przepraszam podpunkt 2 to pojęć uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe i o zaprezentowanie projektu tej uchwały poproszę również Panią Skarbnik Ewelinę Pilszak Szanowni państwo uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe w związku z tym że gmina pozyskuje środki zarówno na zadania własne jak i zlecone zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe w 2020 roku o kwotę 2 326 367 zł zwiększa się również wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe w 2020 roku o kwotę 3 428 440 zł zwiększa się również przychody budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę 1 102 079 zł w tym wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w artykule 217 ustęp drugi punkt szósty ustawa o finansach publicznych
01:28:55
o kwotę 1 102 079 zł jest to zgodne z przedłożonym załącznikiem dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej w wykazie przedsięwzięć o których mowa w artykule 226 ustęp czwarty punkt pierwszy ustawy o finansach publicznych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany wprowadza się do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą utwardzenie części działki numer ewidencyjny 275 i 284 miejscowość Niżna Łąka łączne nakłady finansowe na wyżej wymienione zadanie wynoszą 65 000 zł w tym realizacji 2020 r. kwota 5000 zł 2021 r. kwota 60 000 zł wprowadza się również do realizacji realizacji kolejnego przedsięwzięcia pod nazwą remont drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 368 w miejscowości Rogi o łącznych nakładach w wysokości 70 000 zł 2020 r. kwota będzie zrealizowana w wysokości
01:30:03
w kwocie 5 000 zł w 2021 r. w kwocie 65 000 zł wykonuje się również zmiana przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa przebudowa i nadbudowa OSP Wrocanka w związku ze zmianą harmonogramu programu robót budowlanych polegającą na przesunięciu realizacji części robót z roku 2020 r. na 2021 r. w związku, z czym zmniejsza się wydatki inwestycyjne w roku bieżącym o kwotę 380 000 zł a zwiększa się o tą samą kwotę w roku 2021 w związku z obowiązkiem przyznania Pani Wójt Gminy Miejsce Piastowe upoważnień, co do określenia kwoty na zachowanie ciągłości działania dokonuje się zmiany w paragrafie w uchwale nr XX/131/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe i zmiana ta dotyczy w paragrafie
01:31:18
3 w punkcie drugim w literze b po tirecie 17 dodaje się tiret 18 i 19 w brzmieniu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Gminy Miejsce Piastowe oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP gminy Miejsce Piastowe do kwoty 100 000 zł dzierżawy dekoracji świetlnych do kwoty 35 000 zł dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik i poproszę również Przewodniczących komisji stałych rady gminy o zaprezentowanie stanowiska tych komisji i pierwszej kolejności poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej pana Grzegorza Habrata Panie Przewodniczący Pani Wójt Szanowna Rado przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Proszę również przewodniczącą Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich panią Radną Iwonę Pytel. Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie
01:32:34
Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję nie widzę głosu w dyskusji zatem przejdziemy do głosowania bardzo proszę państwa radnych o ddanie głosu mam 13 radnych, którzy głosy oddali nie widzę i powinno być 14 to zobaczymy, kto Pan radny Piotr Kilarowski jeszcze dziękuję informuję wysoką radę że uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wysoka rada podjęła jednogłośnie kolejny podpunkt w punkcie 7 to podpunkt trzeci i tutaj prezentować będziemy uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli
01:35:31
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,zaprezentowanie projektu tej uchwały poproszę Panią Skarbnik Ewelina Pilszak Szanowni państwo Radni projekt tej uchwały pozwoliłam sobie Państwu przedłużyć, dlatego że chodzi o doprecyzowanie uchwały podjętej w styczniu, czyli dokładnie 31 stycznia 2018 r. o numerze XLVIII/316/2018 a dotyczyła ona ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji w tej uchwale były trzy, cztery załączniki ja chciałam zmienić załącznik nr 3 i nr 4.Chodzi tutaj o doprecyzowanie rozliczenia dotacji przekazanej dla jednej z jednostek dotyczy to dokładnie niepublicznego przedszkola integracyjnego
01:37:00
Wesołe Misie w związku z tym, że przedszkole to sprawuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi musimy przekazywać dotacje z działu 849 i chciał żebym wyraźnie było wskazane rozliczenie tej dotacji dlatego że ona ma szczególny charakter i tak to wynika z obowiązujących przepisów. Dziękuję bardzo. dziękuję Pani Skarbnik poproszę o zaprezentowanie stanowiska Komisji Stałych Rady Gminy Przewodniczących Komisji pan Radny Grzegorz Habrat Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Panie Przewodniczący Pani Wójt, wysoka Rada przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowa gospodarcza zdefiniowana jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję i pani Radna Iwona Pytel Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Panie Przewodniczący Pani Wójt wysoka Rado zaproszeni goście Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję państwu przewodniczącym i wysoka radę otwieram dyskusję nad projektem uchwały
01:38:30
podobnie nie widzę głosu w dyskusji zatem Wysoka Rado zarządzam głosowanie proszę Państwa Radnych oddanie głosu dziękuję informujemy że głosowało 14 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie podpunkt czwarty w punkcie 7 to podjęcie uchwały w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym z dziennym domem pomocy senior-wigor we Wrocance i poproszę panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym Panią Ewę Wais o zaprezentowanie projektu uchwały Panie Przewodniczący Wysoka Rado Pani Wójt Dzienny Dom Pomocy senior wigor jest jednostką organizacyjną Gminy Miejsce Piastowe jest też ośrodkiem wsparcia który na mocy artykułu 111a ustawy o pomocy społecznej może zostać włączony w struktury ośrodka pomocy społecznej
01:40:02
celem projektowanych zmian jest podniesienie efektywności systemu organizacyjnego pomocy społecznej na terenie gminy Miejsce Piastowe oraz zapewnienie jego kompatybilności z innymi systemami wsparcia w wyniku połączenia tych dwóch jednostek mieszkańcy gminy uzyskają łatwiejszy dostęp do różnych form pomocy a także lepszy przepływ informacji w zakresie oczekiwanych potrzeb ponadto wielofunkcyjna placówka jednostka daje szersze możliwości dostępu do usług potencjalnym świadczeniobiorcom w związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie wydaje się być zasadne Dziękuję pani kierownik i poproszę o przedstawienie stanowiska komisji stałych rady gminy Pan Przewodniczący Komisji Budżetow- Gospodarczej Grzegorz Habrat. Panie Przewodniczący Pani Wójt Szanowna Rado przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo Gospodarcza
01:41:13
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję i Pani Radna Iwona Pytel Przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłosnie poztywnie Dziękuję Wysoka Rado otwieram dyskusję nad projektem uchwały jeżeli są pytania Pani Kierownik jeszcze czeka ewentualnie udzieli odpowiedzi nie widzę głosu, dziękuję Pani. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały i proszę Państwa Radnych o oddanie głosu Dziękuję informuję Wysoką radę że nad projektem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie kolejny podpunkt w punkcie 7 to podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia-Klub Senior Plus na terenie Gminy Miejsce Piastowe i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym
01:42:40
i o zaprezentowanie projektu uchwały poproszę również Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewę Wais, proszę bardzo Wysoka Rado w związku z ogłoszeniem w bieżącym roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert na realizację zadania w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020 Gmina Miejsce Piastowe złożyła wniosek mający na celu utworzenie kolejnego trzeciego już na terenie naszej gminy Klubu Senior Plus który ma być placówką wsparcia dziennego w naszym środowisku lokalnym. Działalność Klubu Seniora polegać będzie na realizacji usług w celu zagospodarowania wolnego czasu seniorom ale także usług wspomagających dla seniorów na przykład edukacyjnych kulturalno-oświatowych aktywności ruchowej złożyła wniosek mający na celu utworzenie kolejnego trzeciego już na terenie naszej gminy Klubu Senior Plus który ma być placówką wsparcia dziennego w naszym środowisku lokalnym. Działalność Klubu Seniora polegać będzie na realizacji usług w celu zagospodarowania wolnego czasu seniorom ale także usług wspomagających dla seniorów na przykład edukacyjnych kulturalno-oświatowych aktywności ruchowej
01:43:44
sportowej rekreacyjnej a także terapii zajęciowej i aktywności społecznej obecnie jest już zakończona inwestycja o charakterze i takim remontowo-budowlany dotycząca adaptacji budynku na potrzeby Klubu Seniora Plus, realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i w związku z powyższym w otworzyć i umożliwić działalność Klubu Seniora konieczne jest podjęcie uchwały dotyczącej utworzenia i włączenia ośrodka wsparcia - Klubu Samopomocowego klubu o nazwie Klub senior Plus w Łężanach w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z powyższym wydaje się podjęcie tej uchwały być również zasadne Dziękuję Pani Kierownik i proszę o stanowiska Komisji Stałych Komisja Budżetowo-Gospodarcza pan Radny Grzegorz Habrat. Panie Przewodniczący Pani Wójt Szanowna Rado przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza
01:44:56
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję i pani Radna Iwona Pytel Przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Panie przewodniczący Pani Wójt Wysoka Rado komisja na dzisiejszą spotkaniu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję Wysoka Rado otwieram dyskusję nad projektem uchwały Panie Przewodniczący czy mogę zabrać głos? Proszę bardzo Pani Wójt. Szanowni Państwo jest to już trzeci nasz Senior Plus w związku z tym przechodzi całe zadanie Senior Plus do GOPS-u w porozumieniu z Panią Kierownik i też przechodzi jeden z pracowników z gminy bo też mogą się pojawić takie pytania przechodzi na porozumieniu jest to Pani Izabela która pisała przygotowywała rozliczała te projekty z Seniora
01:46:11
i właśnie tam też będzie się zajmować tematem i też prowadzeniem Seniora w związku z tym jest bardzo dużo rzeczy takich uporządkowanych i myślę że prościej teraz nam pozyskiwać będzie środki na realizację warsztatów zadań i tak dalej myślimy że to nie jest koniec naszych Seniorów Plus bo jest ogromne zainteresowanie. Właśnie teraz można puścić zdjęcia byliśmy przed chwilą no nie z wszystkimi radnymi ale byliśmy oglądnąć jest już wszystko wykończone tak jak mówiłam czekamy na lepszy czas no bo wiadomo że ciężko jest spotkać się ale już lada moment zaczną się seniorzy spotykać i naprawdę budynek ta część budynku Domu Ludowego w Łężanach zyskała naprawdę piękne obliczę i liczę na to, że właśnie w tym Seniorze w tym Klubie będą się czuć naprawdę fajnie
01:47:17
i tego im życzę ja tyle jeżeli będą jeszcze pytania to oczywiście służymy odpowiedzią. Dziękuję Pani Wójt ale nie wiem czy jeszcze są pytania z sali państwa radnych nie widzę zatem zarządzam głosowanie poproszę również Państwa o oddanie głos dziękuję informuję że uchwała została podjęta jednogłośnie za przyjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych kolejny projekt uchwały to zaprezentujemy zdjęcia w tej chwili tak Proszę pokazywać ja tak będę mówiła powstał obraz własnoręcznie malowany przez mistecka artystkę tak żeby po prostu te ściany i wnętrze nabrało takiego naprawdę artystycznego ducha to jest ta ostatnia salka gdzie po prawej jest wejście na scenę to na pewno Państwo to jest ostatnie pomieszczenie bo pomieszczenie w Seniora Plus składa się tak idąc od schodów wejściowych z pierwszego
01:49:49
tak zwanego przedsionka czy korytarza tam jest wejście do toalety dla niepełnosprawnych potem jest toaleta taka druga toaleta potem jest kuchnia przechodzi się do właśnie do tego pomieszczenia z tym możesz przełączać i tutaj właśnie już powieszone zostały jeszcze czekamy na telewizor właśnie tutaj będzie na tej komodzie telewizor też Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał wejście bo tam był taki skuty beton no troszeczkę już zdewastowane ale jest wejście i i tutaj no właśnie ta odsłona tam było bardzo dużo rur rurek jak wiemy i mam nadzieję że wszystkim się spodoba to jest kuchnia zaraz będzie widoczna i wystrój z tego z tego miejsca też pragnę podziękować tutaj też Pani Magdalenie Hec-Mrozek wspólnie razem myśleliśmy nad kolorami nad tym wszystkim pomogła uchwycić te nasze jakieś wizję
01:51:08
projektantka więc właśnie to są efekty może kolorystycznie to tak odbiega ale jest naprawdę ładnie i bardzo przestrzenie przytulnie także zapraszam naszych seniorów z Łężan no bo miejsce czeka na nich i bardzo się z tego tytułu cieszymy koniec pokazu slajdów No nie umie tego wyłączyć ruszam i po tym pokazie Wysoka Rado przejdziemy do podpunktu szóstego w punkcie 7 tutaj mamy procedowanie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2020-2022 ponownie poproszę Panią Ewę Wais Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym o zaprezentowanie projektu uchwały proszę bardzo. Program wspierania rodziny w Gminie Miejsce Piastowe
01:52:47
na lata 2020-2022 adresowany jest przede wszystkim do rodzin nie radzących sobie z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin zagrożonych tym problemem cele jakie stawia przed sobą program ukierunkowane są przede wszystkim na zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej między innymi poprzez wsparcie socjalno-bytowe zapewnienie dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego oraz podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych i opiekuńczych rodziców przy opracowaniu programu wykorzystano dane statystyczne pochodzące ze źródeł takich jak dane Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, Ośrodka Zdrowia Gminnego Ośrodka rejestrów i sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej danych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz z Powiatowego Urzędu Pracy Komendy
01:53:58
Miejskiej Policji w Krośnie wszystkie dane zostały przeanalizowane i zweryfikowane też pod kątem zgodności ze strategią rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejsce Piastowe obowiązek opracowania i realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Miejsce Piastowe oraz podjęcie w tej sprawie uchwały wynika z artykułu 176 punkt 1 i artykuł 179 ustęp 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej szczegółowe dane dotyczące całości programu otrzymali Państwo wraz z projektem uchwały jeżeli są jakieś pytania ja odpowiem ale w związku z tym że jest konieczne podjęcie takiego programu bardzo proszę o i wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2020-2022. Dziękuję Pani Kierownik projekt tej uchwały łącznie z załącznikiem
01:55:16
był też przedmiotem obrad Komisji Stałych Rady Gminy poproszę o stanowiska tych komisji Komisja Budżetowo- Gospodarcza pan Przewodniczący proszę bardzo. Panie Przewodniczący Pani Wójt szanowna Rado przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję i Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Panie Przewodiczący Pani Wójt wysoka Rado Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała uchwałę jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję wysoka rado otwieram dyskusja nad projektem uchwały w związku z tym że nie ma pytań ja już Pani Kierownik bardzo dziękuję. Wysoka Rado zarządzam głosowanie nad projektem uchwały, bardzo proszę państwa Radnych o oddanie głosu dziękuję informuję wysoko radę że głosowało 14 radnych i szanowna Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Wysoka Rado w związku z tym że już chwilę jesteśmy tutaj w trakcie obrad i zrealizowaliśmy dość dużą ilością uchwał
01:56:49
zarządzam 15 minutową przerwę w dzisiejszych obradach dziękuję informuję wysoko radę że głosowało 14 radnych i szanowna Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Wysoka Rado w związku z tym że już chwilę jesteśmy tutaj w trakcie obrad i zrealizowaliśmy dość dużą ilością uchwał zarządzam 15 minutową przerwę w dzisiejszych obradach po przerwie XXXIV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbywającej się poza budynkiem Urzędu Gminy w miejscowości Rogi w Domu Ludowym przypomnę szanownym Państwu że jesteśmy w trakcie realizacji punktu 7 i zrealizowaliśmy już sześć podpunktów z tego punktu 7 na chwilę obecną przechodzimy do procedowania uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest to Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 2057 oczywiście
02:19:24
to jest program na rok 2021 jest to punkt 7 podpunkcie szóstym dzisiejszych obrad o zaprezentowanie projektu uchwały któy przed chwilą wymieniłem poproszę Pana mecenasa Mariusza Ślusarczyka proszę bardzo. Dzień dobry Panie Przewodniczący Pani Wójt wysoka Rado przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakładają na organy administracji publicznej obowiązek realizowania zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego jak również określają formy tej współpracy. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalić corocznie program współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok programowy mniejszy program jest wykonaniem obowiązku
02:20:40
realizowanego na podstawie art. 5a ustawy a także rozwija zamierzenia i określa w sposób czytelny cele zasady i zakres współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roczny program współpracy z tymi organizacjami zawiera w szczególności cel główny i cele szczególne programu zasady współpracy zakresie przedmiotowy formy współpracy kredytowej zadania publiczne zakres realizacji programu sposób realizacji programu wysokość środków przeznaczonych na jego realizację sposób oceny realizacji programu informacji o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert przedmiotowy projekt uchwały został również oddany konsultacją społecznym
02:21:54
dziękuję tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert przedmiotowy projekt uchwały został również oddany konsultacją społecznym dziękuję Dziękuję Pnu mecenasowi informuje wysoką Radę że w trakcie przerwy ubył jeden z radnych dlatego stan radnych dzisiaj na sesji to 13 to dalej stanowi kworum gdyż ogólne skład rady to 15 radnych Poproszę w tej chwili o przedstawienie stanowiska Komisji Stałych Rady Gminy Panią radną Iwonę Pytel która przestawia stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej jak i Komisję Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelksich proszę bardzo Poproszę w tej chwili o przedstawienie stanowiska Komisji Stałych Rady Gminy Panią radną Iwonę Pytel która przestawia stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej jak i Komisję Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelksich proszę bardzo Panie Przewodniczący Pani Wójt Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie Dziękuję bardzo Pani radnej żwysoka rado otwieram dyskusja nad projektem uchwały
02:23:18
w związku z tym że nie widzę głosu w dyskusji zarządzam głosowanie i oczywiście projekt uchwały jak i załącznik do tej uchwały został Państwu Radnym przesłany w poczcie elektronicznej jest również zamieszczony w systemie do głosowania Bardzo proszę państwa radnych oddanie głosu dziękuję informuje że na ustawowy skład 15 radnych głosowało 13 radnych 13 radnych jest również obecnych na dzisiejszych obradach uchwała została podjęta przez wysoką Radę jednogłośnie podpunkt ósmy w punkcie 6 to projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i o przedstawienie projektu uchwały proszę Sekretarza Gminy pana Krzysztofa Mercika proszę. Panie Przewodniczący Pani Wójt
02:24:53
Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym realizuje zadania dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić organ jednostki organizacyjnej gminy. Upoważnienia Kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ma na celu przyspieszenie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz poprawę obsługi przedsiębiorców w związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały jest zasadne dziękuję bardzo za uwagę Dziękuję Panu Sekretarzowi projekt uchwały również był przedmiotem obrad Komisji Stałych Rady Gminy które wypracowały stanowiska w tej sprawie bardzo prosze o przekazanie zebranym właśnie tych stanowisk
02:26:10
i te stanowiska zaprezentuje pani Przewodnicząca Komisji Edukacji zdrowia i Spraw Obywatelskich radna Iwona Pytel proszę. Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję i otwieram dyskusję nad projektem uchwały o głos poprosił radny Wiktor Skwara proszę bardzo Wysoka Rado ja bym chciał zapytać to samą uchwałę uważam za zasadną bo jeżeli to ma doprowadzić do uproszczenia przyspieszenia procedur obsługi interesantów to jest to jak najbardziej wskazane natomiast chciałbym zapytać o kwestie proceduralne i na ile te sprawy związane z pozyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia regulują przepisy a na ile tutaj jest jakaś uznaniowość ze strony osoby która o tym decyduje czy to jest po prostu zwykła procedura i jeżeli się spełni kryteria to się to się to otrzymuje czy tutaj jest jakaś nie wiem dowolność kwestia dostępności środków
02:27:56
o dpowiedź poproszę Pana mecenasa Mariusza Ślusarczyka Panie Przewodniczący wysoka Rado tutaj przepisy regulują tą kwestię art. 122 bodajże prawa oświatowego które określa warunki formalne spełnienia przez pracodawcę warunków o przyznanie tego dofinansowania tutaj naprawdę to są środki nie gminne to są środki które później gmina odzyskuje w ramach refundacji z urzędu pracy więc tutaj jeżeli wszystkie wymagania formalne w zakresie do tej rozporządzenie do tej ustawy praw oświatowego szczegółowo reguluje kwestie złożenia wniosku przedłużenia dokumentów że dana osoba po pierwsze pracodawca ma odpowiednie wymagania by kształcić pracownika i że pracownik uczeń młodociany zdał odpowiedni egzamin w terminie trzech miesięcy wiec występuje z wnioskiem o dofinansowanie i w drodze decyzji wydawana jest przyznawana jest to dofinansowanie tutaj w wyniku podjętej uchwały do tej pory było tak że tutaj pracownicu SCUW
02:29:10
przygotowali tą merytorycznie czyli prowadzi postępowanie sprawdzali pod względem formalno-prawnym czy wniosek jest odpowiednio przygotowany złożony w terminie i czy spełnia wymagania formalne następnie wójt gminy Pani Wójt podpisywała to rozstrzygnięcie podjęcia uchwały według tutaj Pan Sekretarz przedstawiał skróci to wszystko bo będzie to już w SCUW będzie i zbadana merytoryczna sprawa i będzie również przez tutaj Kierownika SCUW podpisana decyzja Dziekuję Dziękuję Panu mecenasowi czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały nie widzę głosu w dyskusji zatem zarządzam głosowanie nad projektem uchwały bardzo proszę Państwa Radnych o oddanie głosu dziękuję Wysoka Rado nad projektem uchwały głosowało 13 radnych czyli wszyscy obecni na dzisiejszym posiedzeniu i uchwała została podjęta jednogłośnie
02:30:43
podpunkt 9 w punkcie 6 to podjęcie uchwały w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe i o zaprezentowanie tej pochwały poproszę Kierownika referatu Panią Bernadeta Jurczak Panie Przewodniczący Pani Wójt wysoka Rado współwłaściciele nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działkami o numerze 493 i 635 położonych w Widaczu zwrócili się do Wójta Gminy Miejsce Piastowe z prośbą o ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę numer 494 położoną w Widaczu stanowiącym własność Gminy Miejsce Piastowe Prośbę swą uzasadniając brakiem innej mozliwości dokonywania dojazdu do swoich nieruchomości jednocześnie zaznaczając że na wnioskowanej do obciążenia służebności części działki nr 494 jest już wpisane służebność przejazdu i przechodu na rzecz kaznoczesnych
02:31:57
własciceli i posiadaczy działki nr 490 w związku z powyższym rozszerzanie tej służebności nie spowoduje znacznej utraty wartości nieruchomości gminnej na podstawie paragrafu 8 uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata własciceli i posiadaczy działki nr 490 w związku z powyższym rozszerzanie tej służebności nie spowoduje znacznej utraty wartości nieruchomości gminnej na podstawie paragrafu 8 uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony obciążenie nieruchomości wymaga zgody rady mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne dziękuję wysoka Rado ten projekt uchwały również był przedmiotem obrad Komisji Stałych Rady Gminy i bardzo proszę Panią radną Iwonę Pytel aby zaprezentowała nam wyniki prac obu komisji. Panie Przewodniczący Pani Wójt wysoka Rado Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję otwieram dyskusję nad projektem uchwały wysoka Rado ten projekt uchwały również był przedmiotem obrad Komisji Stałych Rady Gminy i bardzo proszę Panią radną Iwonę Pytel aby zaprezentowała nam wyniki prac obu komisji. Panie Przewodniczący Pani Wójt wysoka Rado Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję otwieram dyskusję nad projektem uchwały
02:33:29
w związku z tym że nie ma głosu w dyskusji nie ma pytań dlatego też zarządzam głosowanie nad projektem uchwały nardzo proszę o oddanie głosu dziękuję informujemy wysoka radę że uchwała została podjęta jednogłośnie podpunkt 10 w punkcie 6 to podjęcie uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i o przedstawienie projektu poproszę również Panią Kierownik referatu infrastruktury Bernadete Jurczak. Szanowni państwo na podstawie art. 37 ustęp 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów dotychczasowy dzierżawca nieruchomości
02:34:52
zwrócił się z wnisokiem do Wójta Gminy Miejsce Piastowe o umożliwienie kontynuacji dzierżawy na kolejny okres nie krótszy niż 3 lata działki nr 868 o powierzchni 27 arów położonej w miejscowości Wrocanka na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 30 marca 2018 roku na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku gdy po umowie dzierżawy zawartej na okres krótszy niż 3 lata następuje zawarcie kolejnej umowy na rzecz tego samego dzierżawcy powyższe okresy dzierżawy sumują się. Jeżeli ich suma przekracza okres 3 lat wówczas jest to umowa zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i zgodnie z powołana na wstępie ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami może nastąpić po uzyskaniu zgody rady gminy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne, dziękuję
02:36:03
Dziekuję Pani kierownik i poproszę po raz kolejny o przedstawienie stanowisk komisji stałych Rady Gminy Panią Przewodniczącą Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich radna Iwona Pytel. Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniiowała proejkt uchwały jednogłośnie nagłośnienie pozytywnie Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję otwieram dyskusję nad projektem uchwały nie ma głosu w dyskusji zatem przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu dziękuję informuję wysoko Radę że uchwała została podjęta jednogłośnie podpunkt 11 w punkcie 6 to podobno uchwała w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części
02:37:29
nieruchomośici na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i projekt uchwały zaprezentuje nam również Pani Kierownik Bernadeta Jurczak. Szanowni Państwo prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Delikatesy Passa na ul. Księdza Bronisława Markiewicza 25 w Łężanach wystąpił do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony części utwardzonego placu przy domu ludowm w Łęzanach stanowiącego części działek ewidencyjnych o numerach 1156/1 56/5 o łącznej powierzchni 50 m kwadtratowych.Wyżej wymienione działki stanowią własność Gminy Miejsce Piastowe przekazano uchwałą Rady Gminy do zarządzania Sołectwu Łęzany, jako mienie wiejskie. Zebranie Wiejskie uchwałą nr 2/2020 z dnia 7 września 2020 r. wyraziło zgodę na wydzierżawienie części wyżej wymienionych działek. Na podstawie art.37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania
02:38:36
zakup dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne dziękuję. Dziękuję Pani Kierownik i proszę o przedstawienie stanowiska w komisji stałych rady gminy pani Radna Iwona Pytel Panie Przewodniczący Pani Wójt wysoka Rado Komisja Budżetowo-Gospodarcza zagłosowałam w sposób następujący sześcioma głosami za pozytywnym zaopiniowanie uchwały i jednym wstrzymujących się Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała przedstawiony projekt jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję Pani Przewodniczącej, wysoka Rado otwieram dyskusję nad projektem uchwały myślę że na komisjach państwo również o tym usłyszeli i jest to jakby wniosek też i osoby która prowadzi działalność gospodarczą na umożliwienie jakby dojazdu do sklepu który ma mieć
02:40:01
zreorganizowany ten dojazd i dowóz towaru ma nastąpić jakby z drugiej strony budynku dlatego też jest potrzeba jakbyś zezwolenia na to aby samochody dostarczające towary mogły dojeżdżać drugiej strony właśnie po działce wiejskie gminnej tak należałoby to ująć nie widzę głosu w dyskusji zatem wysoka Rado do przejdziemy do głosowania Bardzo proszę o oddanie głosu 12 głosów ktoś wyszedł nie radny Wiktor Skwara jeszcze dziękuję informuję wysoko radę że uchwała została podjęta jednogłośnie i nie był głosu przeciwnej niebo głosów wstrzymujących się zatem można procedawać dalej a w podpunkcie 12 mamy podjąćie uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy części nie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i ponownie poproszę Panią Kierownik Bernadetę Jurczak o zaprezentowanie projektu uchwały
02:42:26
Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu rada gmina może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów dotychczasowy dzierżawca nieruchomości wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Miejsce Piastowe o umożliwienie mu kontynuajcji na kolejny okres nie krótszy niż jeden rok części działek o numerze 201 i 205 o powierzchni 1 ha położony w miejscowości Niżna Łąka stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe wnioskodawca użytkuje rolniczo na podstawoe umowy dzierżawy zawartej w dniu 30 marca 2018 r. i na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku gdy po umowie dzierżawy zawartej na okres krótszy niż 3 lata następuje zawarcie kolejnej umowy na rzecz tego samego dzierżawcy powyższe okresu dzierżawy sumują się. Jeżeli ich suma przekracza okres 3 lat wówczas jest to umowa zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i zgodnie z powołana na wstępie
02:43:35
może nastąpić po uzyskaniu zgody rady gminy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne Dziękuję Pani Kierownik i proszę po raz kolejny o przesłanie stanowisko komisji stałych Rady Gminy Pani radna Iwona Pytel. Panie Przewodniczący Pani Wójt wysoka Radom Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zagłosowała jednogłośnie pozytywnie za pozytywnym opiniowaniem uchwały. Dziękuję Pani Radnej, Wysoka Rado otwieram dyskusję nad projektem nie widzę głosu w dyskusji zatem wysoka Rado zarządzam głosowanie nad projektem uchwały bardzo proszę Państwa Radnych o oddanie głosu dziękuję Wysoka Rado uchwała została podjęta jednogłośnie
02:45:09
głosowało 13 radnych wszyscy obecni na sali i ten podpunkt a 12 wysoka Rado wyczerpaliśmy porządek zawierające się w punkcie 7 jak tam wcześniej podawałem punkt 6 ale to jest pinkt 7 dzisiejszych obrad przechodzimy do punktu 8 sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielania na nie odpowiedzi o głos poprosił Pan Radny, Przepraszam najpierw mi się wyświetlił Pan Radny Wojciech Urynowicz ale według czasu kto jest zgłoszony jest w systemie pierwszy jest Pan Jerzy Wdowiarz więc odaje głos Panu Radnemu prosze bardzo Panie Przewodniczący wysoka Rado od dwóch lat nasza gmina rozstaje się z pracownikami w tym z kierownikami jednostek gminnych najpierw zwolniony został Ryszard Buczek dyrektor SPGZOZ Pan Dyrektor rozpoczął
02:46:37
w trudnej sytuacji dlatego SPGZOZ był zadłużony musiał go wyprowadzić poprawił sytuację finansową rozwinął go nawet ponad naszą gminę na pewno jest osobą która naprawdę dużo zrobiła dla ZPGZOZ następną osobą która odeszła czy odchodzi z naszej gminy jest Pani doktor Małgorzata Sebastianka kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się że żegna się z naszą Gminą przy czym tutaj taka informacja została podana dwa czy trzy razy w tygodniu będzie przyjmować w ośrodku dzieci ze względu na to że jest pediatru z tego co mi wiadomo Pani Dyrektor nie będzie przyjmować już w SPGZOZ w Miejscu Piastowym gmina traci
02:47:52
bardzo doobrego lekaża to jest bardzo dziwne szczególnie w tym okresie kiedy trudno pozyskać lekarzy z dużym doświadczeniem specjalistów w ostatnich dniach doszła do nas informacja że gmina żegna się z dyrektorem Januszem dyrektorem GOK-u Pan Janusz w gminie pracuje można powiedzieć od zawsze został prawdopodobnie z tego co mi wiadomo zwolniony zostały wręczone wypowiedzenia jest osobą zasłużoną dla kultury otrzymał odznaczenie Państwowe nie tak dawno podobna sytuacja dotknęła panią Annę Hreczkę Kierownika biblioteki bardzo zaangażowana oczy mogliśmy się przekonać wielokrotnie gdy prezentowała sprawozdanie coroczne dla Rady Gminy ja mam takie pytanie do radnych i prośby żeby się zastanowili czy chcieli
02:49:13
by być w ten sposób potraktowani przez swojego pracodawcy jak te wymienione osoby i też uważam że za te decyzje my jako Rada ponosimy w jakiejś części odpowiedzialność. Niektórzy mówią że duże korporacje są bezwzględne w stosunku do pracowników i tak pewno czasami się zdarza że pracownicy są zwalniani przy czym w takich sytuacjach te firmy wypłacają pracownikom często duże czy bardzo dużo odprawy i teraz porównaj sytuację w naszej gminy jaka nasza Gmina jest bezwzględna wobec osób które przepracowały tyle lat dla Gminy co do których nie było żadnych uwag istotnych uwag a raczej były bym powiedział podawany jako przykład kierowników specjalistów z mojej strony to tyle dziękuję
02:50:33
dziękuję Panu Radnemu tylko ja nie rozumiem bo zostało zadane pytanie do radnych i nie umie powiedzieć teraz kto ma to odpowiedzieć Wysoka Rado na liście oczekujących dyskusji znalazł się również pan Wojciech Urynowicz który no zaprezentowana godzina jest tutaj 14:45 ale on pojawił się zaraz po radnym Jerzy Wdowiarzu, mysle że to jest błąd systemu właśnie tam u niego w tablecie dlatego proszę bardzo Pan Radny Wojciech Urynowicz. Panie Przewodniczący Pani Wójt wysoka Rado w imieniu swoim Pana sołtysa i mojej koleżanki chciałbym bardzo podziekować za boom inwestycyjny który w tej chwili w Miejscu Piastowym jest Pani Dorota chilik przedstawiła nam wszystkie działania które na tym terenie są u nas zrobione ja bardzo w telegraficznym skrócie przypomnę to
02:51:58
to jest dwie ulice drogi wewnętrzne przy ul. Dworskiej to są to jest Krawcówka gdzie realizowany jest fundusz sołecki i to jest zmiana organizacji ruchu na trzech ulicach w Miejscu Piastowym ul.Starowiejska ul. Niebylec oraz ul. Szkolna gdzie pojawiło się wyniesione przejście dla pieszych jesteśmy bardzo wdzięczni za to co do tej pory część tych realizacji inwestycji jeszcze jest w trakcie dziękujemy za propozycję które Pani przedstawiła bo to jest też wyjście jakby z informacją o inwestycjach mamy tutaj ul. Dworską bloki ul. Rejsy i ul. Szkolną jeżeli chodzi o przejście dla pieszych to wyniesione mamy pewne uwagi i spostrzeżenia ponieważ jakby to przejście kapitalnie że jest ale ono nie spełnia
02:53:09
stu procentach bardzo byśmy prosili żeby zastanowić się bo trzeba albo wydzielić i skrócić zatoczkę autobusową linią białą żeby kierowcy nie przejeżdżali bo nie omijają po prostu to przejść jednym kołem albo po prostu dokupić jeszcze dwa rzędy tego przejścia i dokręcić żeby to przejście wchodziło bardzo głęboko w zatoczkę autobusową to jest podziękowanie to podziękowanie kieruję na ręce Pani Wójt ale tak generalnie referat inwestycyjny i Zakład Gospodarki Komunalnej i się należą te podziękowania bo tutaj ogrom pracy jest zrobiony mam jeszcze też pytanie do Pani Wójt i to pytanie jakby jest spowodowane tym że na ostatnim zebraniu wiejskim gdzie myśmy próbowali rozdysponować fundusz sołecki na przyszły rok pojawił się wniosek grupy
02:54:17
mieszaknców aby wspomóc OSP w Miejscu Piastowym i przenieść kotłownie w inne miejsce to wniosek przepadł to znaczy inny wniosek wygrał chodzi konkretnie o oświetleniu na ul. Łysogórska jej ale moje pytanie jest tak sformułowane, Czy do tej pory pojawił się ktoś z zarządu OSP z działaczy sympatyków czy z grupy wsparcia wtedy tego wniosku o to żeby urząd pomógł pozyskać te pieniądze na stworzenie przeniesienie tego tego tej kotłowni ponieważ ja wiem że Pani Wójt deklarowała pomoc w tej sprawie do tej pory do nas nikt się po prostu nie zwrócił nie wiemy czy jest to bardzo sprawa gardłowa która wymaga naszej też interwencji czy po prostu jakiś inny cel miał dziękuję bardzo dobrze więc kolejna osoba która zgłosiła się
02:55:39
dyskusji to Pani Radna Teresa Drozd bardzo proszę więc Pani Wójt Szanowni Radni i moi koledzy pierwsze pytanie mam do Pana Radnego z Głowienki jedno zdanie moje pytania i jedno zdanie odpowiedzi bardzo często myślę sobie o Panu Miałkowski on miał pojawić się i podzielić się z nami spostrzeżeniami i swoimi radościami powiedzieć nam o tym jak się mu to żyje no koronawirus to wszystko nam skomplikował. Jestem ciekawa czy się odnalazł czy jest zadowolony z podjętej decyzj. Mam też pytanie czy wszystkie nasze żłobki mają pełną obsadę. Mam też pytanie o plan wodociągu ale taki pełny kiedy cała wieś będzie wodociągowa na również te ulice wzdłuż których biegnie tak zwana magistrala i prośby mam jeszcze taką żeby od czasu do czasu na sesji lub na posiedzeniu komisji pojawiła się Pani Dyrektor SPGZOZ jest jak jest teraz w służbie zdrowia mają trudną pracę my też mamy swoje problemy i pewnie
02:57:28
i zadać jakieś pytanie chcę też być wyrazicielem radości mieszkańców tej górnej wsi Rogi za wszystkie te podjęte inwestycje. Nie będę wymieniać bo już nazwy tych inwestycji padły wiele razy i jeszcze z całą mocą chciałam podkreślić wiele razy zawracam głowę pani Kierownik Jurczak Panu Czekajowi ja nigdy nie słyszałam że coś się nie da wszystko się da wszystko zrobione serdecznie za to dziękuję dziękuję pani Radnej ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle w tej kwestii takiego wystąpienia Pani Teresy wzrost i właśnie chodzi do tej chodziło w pytaniu o Panią Dyrektor SPGZOZ ja oczywiście zapraszam na posiedzenie sesji osoby które bardzo często prezentują pewne uchwały bądź uchwała dana dotyczy tego podmiotu nie było od Państwa Radnych takiej woli abym zaprosił bo jeżeli by tak było to pewnie będę
02:58:49
ja jeszcze chcę coś dodać chcesz jeszcze tutaj odniesć do wypowiedzi Radnego Wdowia ża GOK to był wielką promocją naszej gminy i tak jak nas szeroko poza gminę promował tak szeroko to rozniesie się echem co się tutaj stało odnośnie Pani Anny jako emerytka to chcę wam powiedzieć czym jest emerytura, emerytura to rwanie dojrzałych czereśni pełnymi garściami stało się tak że Pani Ania chciała podskoczyć żeby taką gałąź sobie przywłaszczyc i złamała nogę ja to tak porównuję albo inne porównanie mi się nasuwa że jak Olimpijczyk ma 2 m do mety i łamie nartę. Spróbujmy się z tymi osobami utożsamić ja serdecznie proszę żeby to przeanalizować raz jeszcze dziękuję pani Radnej kolejna osoba to Pan Krzysztof Jabłoński Panie Przewodniczący Pani wójt wysoka Rado ja z tego miejsca chciałem gorąco podziękować panom Pawłowi i Krzysztofowi nie będę nazwisko i wymieniał mieszkańcom Wrocanki którzy w bardzo dużej mierze przyczynili sie
03:00:15
do przekazania przez firmę Nowy Styl wyposażenia do szatni na stadionie we Wrocance, no jest to bardzo duża pomoc bo nie zapłaciliśmy ani złotówki a te meble które otrzymaliśmy wyposażenie na kilka tysięcy warta chciałem tym panom szczególnie podziękować tak samo firmy Nowy Styl dziękuję również panom którzy poskręcane i to wszystko doprowadzili to do stanu używalności Panu Maciejowi i Panu Danielowi jeszcze chciałem w imieniu mieszkańców Wrocanki podziękować za te wszystkie inwestycje które we wsi są realizowane właśnie między innymi doprowadzenie kanalizacji i wody no i prądu do szatni teraz już będzie bo będzie mogła być wykorzystana w pełni miejmy nadzieję że niedługo przez klub z Wrocanki również tak jak przez klub z Głowienki To tyle dziękuję bardzo dziękuję panu żadnemu i pani Radna Maria Glazer proszę bardzo. Pani Wójt Panie Przewodniczący wysoka Rado ja mam takie pytanie w związku z tym że dzisiaj jest 30 listopada i Pani doktor Sebastianka jest ostatni dzień w pracy
03:01:37
nawet nie ma jej bo jest na urlopie mam pytanie czy jest już zatrudniony nowy pediatra bo po prostu rodzice nie wiedzą co mają robić ze swoimi dziećmi jak to będzie wyglądać drugie pytanie chciałam zapytać o hospicjum w Niżnej Łące bo to już chyba blisko 2 lata jak hasło zostały rzucone i jakoś po prostu nic nie słyszymy na ten temat czy ta budowa będzie czy nie będzie jeżeli nie będzie to jaki jest powód i trzecia sprawa to sprawa oświetlenia ul. Dworska jest są zamontowane lampy jeszcze się nie świecą ale pewnie będą świecić i już z góry dziękuję za to oświetlenie w imieniu mieszkańców ul. Dworskiej dziękuję pani Radnej myślę że Pani Wójt udzieli w tej chwili odpowiedzi
03:02:51
Szanowni Państwo po kolei pan Wdowiarz zaczął od stwierdzenia że zwalniam kierowników mam takie pytanie czy wszyscy mają dożywotnio zapewniony byt my wszyscy mamy taką takie zapewnienie gdziekolwiek pracujemy dożywotnio ma coś być to nikt nie wylatuje tak jak Pan powiedział zmienia pracę czy kończy pracę bo mi się tak podoba dobrze wiemy że SPGZOZ potrzebował zmiany i nawet teraz tocząca się już trzeci miesiąc kontrona NIK że przecież to nie było tak sobie bo bo po prostu się komuś zachciało dobrze wiemy jakie były problemy z budową nowego ośrodka zdrowia z administracją i tak dalej więc nie będę tego tematu ciągła o Panu byłem dyrektorze nie ma sensu źle mówić po prostu naprawiamy robimy do przodu urząd musi funkcjonować bo nie ma przypisanych dożywotnio ludzi tutaj każdy dostaje pensję i ma pracować tak samo jak i każdy z was radnych
03:04:05
dosteje dietę po to żeby służyć ludziom każdej miejscowości a nie po to żeby wytykać żeby szukać na bieżąco po co jesteśmy ja też jestem jeszcze 3 lata i potem mieszkańcy albo pozwolą dalej pracować albo nie ja sie z tym pogodzę przez następne 5 lat szukać bo coś tam było bo bo się nie godzę z tym gdzie my zyjemy na jakim świecie to może jeszcze mamy się tutaj politycznie że tak powiem przebijać i wytykać to może po prostu jako Radni też trzeba oddac dietę nie wiem na rzecz miejscowości może coś z tego zrobić kupić coś na plac dla kogo my jesteśmy ja Rada i i Państwo dla ludzi a jeżeli ktoś pracuje w urzędzie to ma wykonywać obowiązki od początku do końca tak jak masz w zakresie i nie pozwolę na żadne uchybienia na złą pracę ma wszytsko funkcjonowac na wysokim poziomie bo za to mają płacone to nie jest wolontariat droga Pani czy Panie jeżeli chodzi o Panią doktor Sebastianke
03:05:14
bo też wpłynęło takie zapytanie i chyba jeszcze wpłynęło pismo od pani doktor oczywiście niepodpisane ja tylko się odniosę do tego jest bardzo dramatyczna sytuacja w SPGZOZę nie tylko naszym wszędzie z lekarzami z pielęgniarkami z opieką medyczną i wiemy dlaczego wiemy że jest pandemia i tylko my wiemy ile setek telefonu wykonałam i ja każda z nas czy nowa Pani Dyrektor Pani Małgorzata Szeliga przecież dobrze Pani wie Pani Radna że w Rogach już mamy 3 razy w tygodniu nowego doktora tak bardzo są ludzie zadowoleni bardzo są zadowoleni jest młoda doktorka która przyjmuje w Miejscu Piastowym po 35 osób dziennie i powiem państwu że jako jedyny SPGZOZ tutaj na tym terenie jesteśmy otwarci na ludzi na bezpośredni kontakt ci którzy się boją obawiają mają telefoniczne teleporady i wracając do Pani doktor Sebastianki
03:06:27
nie zwalniał po prostu chcę iść pracować gdzie indziej to tak jak powiedziano każdy ma do tego prawo tak były rozmowy że będzie 2 dni w tygodniu przyjmować ale zdecydowała że nie mamy już w zastępstwie innycj lekarzy liczę że od 1 grudnia pojawi się już ta rozpiska na stronach SPGZOZ u godzinach przyjęć naszych lekarzy jest ich kilku nowych i tutaj też nie śpimy nie działamy w spowolnieniu dla mnie mieszkańcy to jest primo dostęp do opieki zdrowotnej na wysokim poziomie i to że ktoś odchodzi a ktoś inny przychodzi to nie oznacza że jest koniec życia koniec świata koniec gminy jejku jak Chilikowa wygra to już koniec gmina się zapadnie nie wiem nie wiem po prostu co to co to ma oznaczać róbmy coś dla ludzi po to jesteśmy tutaj w po to mamy 9 miejscowości i tyle jest do zrobienia
03:07:39
postuluje ciągle coś pytacie nie wiem po prostu to już jest dla mnie niezrozumiałe przecież to nie ma opozycji dla kogo jesteście opozycją kto to jest politycznie nastawiony czy ja mam jakieś po prostu polityczne tutaj zamiary robię i bardzo was proszę kochani Radni żebyście tak działali bo minie jeszcze 3 lata i nas rozliczą mieszkańców i was i mnie jak widzicie na każdej sesji prawie 5 stron zrealizowanych zadań bardzo dziękuję Pani Kierownik ja bez tego zespołu nie byłoby tej pracy może potrzebne są zmiany żeby była ta praca wydajniejsza nowe pomysły świat się nie kończy świat się właśnie wtedy zaczyna ktoś wchodzi no ma nową energię ma noqw pomysły działa Dziękuję Pani Skarbnik bo wiecznie gdzieś grzebie w tym budżecie i szuka. Ja tak samo nie siedzę tylko jeżdżę do Warszawy po to żeby po prostu jak najwięcej wiedzieć i zdobyć środków dla naszej gminy jeżeli
03:08:53
jeszcze o podziękowania Pani Anetka poszła bo tak samo wreszcie ZGK widać wreszcie widać i i mają godne warunki dobrze wiemy jak było dobrze wiemy 30 chłopów przebiegało się i i rozliczałna zewnątrz gdzieścię wtedy byli jakoś nie było widać zeby ktoś za tymi pracownikami obstawał też pytanie odpowiedzieć co trzeba w głowie to to było aż takie fajne pod względem zaplecza socjalnego jeżeli chodzi o Pana Dyrektora Węgrzyna i Panią Anie, ostatnio była pani Ania u mnie ja jeszcze rozmawiałam, z naszym mecenasme przecież może złożyć normalnie dokumenty o pracę jej mówiłam ja i Radna rozmawiały tutaj nikt nie zwolnił Pani Ani oraz Pana Janusza tutaj zaraz mecenas jakie pismo zosało przesłane Jeszcze raz powtarzam na tym się też świat nie kończy
03:10:06
i nikt nie zabiera im ani odznaczeń ani tej historii wiemy dobrze bo przecież 20 lat temu w Rogach powstał powstał zespół Rogowice Stowarzyszenie też wtedy pracowałam zaczynam w promocji pracować w urzędzie w Miejscu Piastowym to dzięki też moim inicjatywą pierwszym projektom tutaj się wzbudził taki ruch ten społeczeństwa powstało Stowarzyszenie i fajnie że to było kontynuowane i jest ale są też młodzi którzy się chcą włączyć inne jakieś organizacje dajmy ludziom po prostu działać chcą działają tutaj nikt nie nakłada jakiegoś schematu teraz Pan Urynowicz jeżeli chodzi o A bo to jedyne pytanie chyba było o OSP to znaczy ja byłam wtedy na tym zebraniu i faktycznie strażacy chcieli po prostu żeby te środki przeznaczyć na remont i przeniesienie tej kotłowni ja obiecałam
03:11:18
że jeżeli tylko do mnie wpłynie nie wiem propozycja kosztorys to my się tym zajmiemy bo w inny OSP też się zajmujemy ale do tej pory nic nie wpłynęło pytałam to właśnie Pani i kierownik i Pani wicewójt dalej chyba tutaj tyle było bo dobrze Pani Teresa Drozd pierwsze pytanie o Pana Miałkowskiego pan Miałkowski mieszka ma wszelką pomoc jaką tylko może mieć tutaj Pan Przepraszam Pan Sekretarz może jeszcze dopowiedzieć jaką ma też jest u nas jak jest czasem przyjdzie zamienić parę słów ale ja nie słyszałam żeby się tam skarżył przechodzi też do na zebrania na spotkania. Przecież ja też nie będę biegać do ludzi pytać jak się Jak się Pan czuje według mnie jeżeli po prostu tutaj jeszcze nie jest sekretarz poprawi to to bardzo proszę ale no i studiuje nie podjął pracy bo my proponowaliśmy w tamtym roku pracy też w inwestycjach bo on jest w tym kierunku
03:12:37
wykształcony ale podjął pracę żeby właśnie jak to się mówi bo on ma ten tytuł techniczny Budowlaniec po prostu mógł się z nasze warunki ten twoim dyplomem jakoś to znaczy Pani Radna jeżeli Pani po prostu też chce można po prostu podjechać ja myślę że i tak samo nie raz wsiadam w samochód i byłam zapytałam czy coś zawiozłam jak było coś do przekazania i zawsze Pan Miałkowski otworzył powiedział pare słów no po prostu to jest też no taka sprawa już prywatna bo nie będę tutaj wchodzić na temat. Żłobki czy żłobki mają obsadę jeżeli chodzi o żłobki to już praktycznie tak już zakończyło się mamy pełną obsadę jak wiemy żłobki przedszkola pracują i dzieci i nauczycieli dzięki temu że nasze szkoły jak wiecie państwo były zamknięte od praktycznie 2 września dla osób z zewnątrz czyli rodzice czy rodzina tych malutkich dzieci mają ddoprowadzic
03:14:09
do drzwi a potem zajmują się panie nauczycielki tym przebieraniu ja mówię o tych najmniejszych prawda żłobkach czy przedszkolakach także jest wysoka frekwencja i i mam nadzieję że nie będziemy musieli po prostu zamykac czy przedszkoli bo dla nas najważniejsze w tym momencie jest wsparcie dla rodziców którzy walczą o utrzymanie swojej pracy czy po prostu myślę że ta pandemia wiosenna spowodowała i wyczerpaniem urlopów i też różnymi akcjami związanymi z utratą pracy czy wodociągi w Rogach no to Pani Radna Pani już jest wieloletnią Radną i tak samo Pan Wdowiarz pytał o to przecież wiemy jak na jakim poziomie kilkanaście lat temu staraliście się o wodociągi nic nie było zrobili przeprowadzili magistrale tak jest przeprowadzona nie możemy tam po prostu nic zrobić bo do magistrali nie była dołączona druga nitka sieciówka robimy wszystko co w naszej mocy
03:15:22
żeby powstałą sieć wodociągowa. Teraz ul. Dworska troszeczkę zmieniliśmy bieg bo miał się po prostu ten wodociąg kończyć na stadionie odwróciliśmy i podłączamy szkołę bo ja mówię że tam jest bardzo dużo dzieci i ta woda po prostu przez te kilkadziesiąt właściwie lat to jest po prostu tragedia więc podłączymy wodę i potem zamierzamy iść w kierunku ul. Kościelnej i Szkolna w dół ewentualnie teraz trwają rozmowy i zlecona jest praca projektanta na ile będziemy mogli to oczywiście to jest priorytet woda dla dla mieszkańców tak samo złożyliśmy wnioski do funduszu inicjatyw samorządowych na pozyskanie środków właśnie na wodociągi w Targowiskach i Rogach cały czas w tym kierunku i myślę że ile damy radę zrobić tyle zrobimy co tutaj jeszcze Pani pytała bo też Pani wspomniała tutaj o GOK-u i Pani Ani Hreczce, jeszcze raz powtarzam że nikt nikomu nie zamierza zabierać
03:16:44
zasług naprawdę to wszystko jest docenione i i to jesteś historia tego się nie wymażę to nie jest kartka napisana ołówkiem i gumką się maże po prostu trzeba zmiany wiemy że instytucjonalnie przeszło poprawnie trzeba w ogóle zmiany instytucjonalne bo wiemy że nawet ciężko jest z otrzymaniem dużego dofinansowania żeby wykończyć w ogóle ten budynek a jako instytucja i GOK i Biblioteka ma dużą szansę wreszcie tego na ukończenie tego budynku bo jak wiemy 14 milionów jest potrzebne a tam jest w dużej mierze Biblioteka na dwóch piętrach czytelnia Biblioteka no i oczywiście GOK prawda tam gdzie jest sala administracja tam to administracja jest po prostu w jednym budynku nawet nie ma jak wydzielić po prostu tych liczników i tak dalej przecież ja pamiętam na pierwszych na pierwszych sesjach kwestiach już nie pamiętam od czego sam pan Dyrektor GOK-u mówił że on jest za połączeniem bo on nie widzi po prostu rozdzielenia tych liczników i w ogóle funkcjonowania księgowy jest jedna która po prostu przejdzie
03:18:02
i będziemy działać funkcjonować bo jak najwięcej po prostu siedziało jak najwięcej pozyskiwać środków i i tutaj nikt nie zamierza GOKU-u ani Bibliotek zamykać wręcz przeciwnie ja byłam zdziwiona że ze wszytskiepanie bibliotekarki, bomiałam z nimi spotkanie Pani bibliotekarki są ona 3/4 etatu Szanowi Radni po wyższym wykształceniu po 8 godzinach pracy dostają 1600 zł troszkę więcej niż Pani dostaje jak dieta co więcej to mnie po prostu co mnie zdumiało i dlatego chcemy żeby te panie już się zgodziły i mamy wypracować wspólne jakiś taki plan rozwoju świetlic i bibliotek w jednym bo wiemy że one też prowadzą te świetlice też chcą to robić kochają to robić są bardzo zadowolone mamy wyjechać w styczniu na szkolenie do biblioteki i Warszawskiej do Grodziska żeby po prostu zobaczyć przekazać sobie nawzajem doświadczenia
03:19:14
zaczerpnąc nowe wzory po prostu to chce rzucić na następne 20 lat żeby funkcjonowało na wysokim poziomie nie mówię że to był zły poziom ale niedostateczny niedostateczny i tak jak powiedziałam Pani Ania Hreczka była u mnie powiedziałam że może składac papiery i normalnie od 1 stycznia przyjść do pracy ale nie bo no bo nie no to ja też nie będę zmuszać Pani Ani żeby po prostu sobie złożyła dokumenty Pan Jabłoński nie wiem czy coś sobie chyba wszystko i Pani Maria Glazar też pani doktor Sebastianka no to ja nie będę już więcej wspominać będzie już pisałam z panią Dyrektor jutro informacja konkretna o dostępie lekarzy ilości godzin i tak dalej także postaram się żeby to było a juz jest więc tak
03:20:30
w Miejscu Piastowym przyjmuje pani Karolina Wójcik-Syniec i Pan Andrzej Jurczak i Pan Bogdan Tomasiewicz w Łężanach Pan Sławomir Nastał małe literki Pani Iwona Kwiatkowska Pani Ewa Iwaniuk pediatra i Pan Wladysław Pudło pediatra Głowienka Pani Iwona Kwiatkowska Bronisław Pelczar Pan Łukasz Pyzia pediatra i Pani Marta Wilk internista w Rogach Romana Boruta Pan dr Andrzej Jurczak i Pan dr Bogdan Tomasiewicz Widacz Pani Ewa Gonet-Jurusik medycyna rodzinna Zalesie Pan Władysław Pudło i Szanowni Państwo tak jak słyszycie nazwiska to są nowi lekarze z podpisanymi umowami i staramy się jeszcze więcej staramy się o nowe poradnie i na pewno wyjdziemy ogromną ręka z tej pandemi
03:21:43
proszę się naprawdę nie martwić mamy profesjonalny zespół i taki ma być na wysokim poziomie i naprawdę jeżeli po prostu dopytacie psię to w ościennych gminach nie ma wizyt bezpośrednich jest tylko telefoniczna i dlatego mamy bardzo dużo przejść i odwiedzi u naszych lekarzy właśnie proszę się naprawdę nie martwić mamy profesjonalny zespół i taki ma być na wysokim poziomie i naprawdę jeżeli po prostu dopytacie psię to w ościennych gminach nie ma wizyt bezpośrednich jest tylko telefoniczna i dlatego mamy bardzo dużo przejść i odwiedzi u naszych lekarzy właśnie jeżeli chodzi o Niżną Łąkę czyli o centrum faktycznie 2 lata i i marzenia były ogromne troszeczkę nam pandemia zepsuła praktycznie wszystko poprzewracała budżety poprzewracała nasze myślenie priorytety ale to nie oznacza to że nie walczymy ta działka jest przystosowana już i ma decyzję lokalizacyjna jest przygotowana do tego że jeżeli tylko dostaniemy środki na budowę w systemie projektuj-zabuduj to się po prostu bierzemy za są złożone wnioski na budowę tego centrum i czekamy jeżeli po prostu tylko cokolwiek się pojawi to będziemy po prostu brać brać się za robotę nie wiedziałam 2 lata temu że będę będą takie warunki
03:23:05
i chyba nikt nie jest prorokiem na razie ani ja ani Państwo no nie są oby tylko zdrowie dopisywało a Pani Radna w hospicjum krośnieńskim działam od 20 lat ja byłam przy otwieraniu zakładaniu tego hospicjum dalej jestem i poowiem szczerze dla dzieci wiem że jest ogromna potrzeba i zrobię wszystko żeby tak właśnie było i oświetlenie na ul. Dworskiej to oświetlenie po prostu zaraz wszystkie te odcinki nowo budowane za świetną bo jest naprawdę kilometrami to robimy to nie tak że w poprzedniej kadencji jedna dwie czy trzy lampy naprawde kilometrami i we wszystkich miejscowościach tam gdzie ludzie przychodzą i te wnioski były od mieszkańców to tam działam i tak będę robić jestem dla mieszkańców i dla nich zrobię po prostu wszystko jeżeli chodzi o sprawy zawodowe Myślę że wyczerpałam jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę Wysoka Rado ja chciałem też od siebie powiedzieć parę słów do tych pana też nazwisko Pani doktor Sebastianki oczywiście jej informacja pisemna zagrała tam też pełne dane dotyczące pracy w innym zakładzie
03:24:28
może nie w zakładzie konkurencyjnym ale zakładzie który świadczy taki sam zakres świadczeń opieki medycznej proszę Państwa mnie osobiście ja nie jestem osobą decyzyjną w tej sprawie ani nie podejmowałem żadnych decyzji nie jestem tez członkiem Rady Społecznej SPGZOZ ale bardzo mi się nie spodobała ta informacja o pracy w innym zakładzie pracy nie może tak być to jest moje oczywiście stanowisko ale też i prawne nie może tak być kierownik zakłądu pracy podejmuje pracę w innym zakładzie może i konkurencyjnym wykonując obowiązki lekarza i proszę Państwa podlegając pod przepis ustawy o zakazie konkurencji mojej osobie się to nie spodobało oczywiście nikomu o tym nie mówiłem o tym mówię po raz pierwszy publicznie w tej chwili ale bardzo mi się nie spodobało. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji kiedy pracuje w szkole podstawowej
03:25:39
w tym samym czasie podejmuje pracę w innej szkole gdzie już w tej chwili nie potrzeba zgody dyrektora na to ale nie wyobrażam sobie sytuacji nawet będąc Dyrektorem szkoły podstawie drogach pełnić funkcję powiedzmy nauczyciela w innej szkole zaniedbując obowiazki powiedzmy nie ja nie twierdzę że Pani Sebastianka zaniedbywała obowiązki broń Boże ale gdybym ja na przykład miała zaniedbywać obowiązki pracownika danej jednostki czy gminnej czy państwowej otwarcie mówię nie spodbał mi się ten pomysł i myślę że kwestia decyzji to jest kwestia decyzji i Pani doktor ale jak tam już kwestia wygląda dalej to trudno tej chwili wyjaśnić myślę że Pani Dyrektor SPGZOZ też stara się zapełnić tą lukę po Pani doktor Sebastiance i myślę że mieszkańcy i pacjenci będą z tego w jaki sposób zadowoleni oczywiście lekarze przyjęci do pracy czy to są młode osoby czy już z pewnym doświadczeniem
03:26:49
i zadowolenie będzie z pewnością większe dziękuję. Ja też jeszcze dodam że w Miejscu Piastowym jest nowa Pani pediatra to jest Pani Anna Turczak i praktycznie tak jak mówię że przekażemy informację na stronę i tez na nastepna sesje bardzo proszę Pana Przewodniczącego o zaproszenie Pani Małgorzaty Pani Dyrektor SPGZOZ ja też dotrzymam po prostu tutaj przekażę prośbę i po prostu myślę że będzie na państwa pytania odpowiadać ja tylko tutaj sprostuje bo faktycznie w tym piśmie pani doktor wspomniała i no jest faktycznie złamana te zapisy w umowie o oświadczeniu konkurencyjności nie wiem jak to ja nie jestem prawnikiem jest to wszytsko u prawnika
03:27:56
Zostawmy ten temat po prostu tak jak mówię że nikogo nie zatrzymamy siłą nie ma dobrego pracownika z niewolnika wszyscy to wiemy każdy ma sobie prawo wybrać swoje miejsce jak widzicie skutecznie po prostu Pani Dyrektor poszukała lekarzy ludzie są zadowoleni i tak niech zostanie zostawmy po prostu idzmy ku przyszłości Dziękuję Pani Wójt tutaj o głos poprosił pan Radny Wiktor Skwara proszę bardzo Panie Przewodniczący Pani Wójt Panie Panowie Radni najpierw 2 uwagi w kwestii formalnej jedno to bym miał prośbę aby nie mylić diety z wynagrodzeniem to są dwie różne rzeczy nie można tego utożsamiać Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy to chciałem szczególnie podkreślić słowo kontrolnym więc na zadawanie pytań proszę się przyzwyczaić i przywyknąć do tego a ten punkt w którym aktualnie się znajdujemy w porządku obrad to on się nazywa
03:29:17
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi to są 3 takie rzeczy które wydawały mi się istotne aby zwrócić na nie uwagę i jeszcze w kwestii wrażeń estetycznych Pana Przewodniczącego że mu się tam podoba czy też nie podoba Szanowni Państwo lekarz to wolny zawód to nie jest taki zwykły etat jak każdy z pracowników gdzie jest zatrudniony i wykonuje podobnie jak jak adwokat jak radca prawny jak projektant architekt na przykład to są wolne zawody ich praca to jest służba i oni ja mogą wykonywać w różnych miejscach udzielając ludziom i nieść ludziom pomoc więc tutaj kwestie estetyczne czy się to komuś podoba czy nie to wydaje mi się że są nie mają większego znaczenia jeżeli chodzi o pytanie bo też chciałem zadać takie może trochę szczegółowe chodzi mi o działkę numer 872 w Targowiskach na której było wykonywane ostatnio bodajże miesiąc półtora miesiąca temu rozgraniczenie
03:30:34
jest położona przylega do lasu i leży praktycznie u końca ul. Jana Pawła II przed Dębiną trochę w kierunku lasu i w związku z tym czy tam ja też tam niedaleko mieszkam sąsiad zadzwonił do mnie w kwestii zwiazanej jakie wynikły w trakcie ustalania granicy pomiędzy gminą a osobą prywatną która tam ma działkę sąsiadują z szczególnie chodzi tutaj o odcinek na którym przebiega droga gminna tam jest sytuacja taka że za użytkowanie nie pokrywa się jak gdyby z tymi granicami które aktualnie są na mapach wiadomo że te granice to one nie są prawnie umocowane bo bo tak to rozgraniczenie dopiero by by teraz miał miejsce
03:31:35
była tam taka spora rozbieżność pomiędzy właścicielem działki a geodetą czy reprezentującą tam na tym na tym podziale gminę panią Elę Sieniwska i później już nie miałam kontaktu w tej sprawie z nikim chciałem się dowiedzieć za użytkowanie nie pokrywa się jak gdyby z tymi granicami które aktualnie są na mapach wiadomo że te granice to one nie są prawnie umocowane bo bo tak to rozgraniczenie dopiero by by teraz miał miejsce była tam taka spora rozbieżność pomiędzy właścicielem działki a geodetą czy reprezentującą tam na tym na tym podziale gminę panią Elę Sieniwska i później już nie miałam kontaktu w tej sprawie z nikim chciałem się dowiedzieć czy zostało wypracowane jakieś wspólne stanowisko co do przebiegu tej granicy która już na drodze sądowej zostanie usankcjonowana i która będzie już tak można powiedzieć nie do ruszenia w tej chwili to są kwestie jeszcze takie że za obopólną zgodą właścicieli działek sąsiadujących można tą granicę skorygować kwestia jest tylko czy ta zgoda będzie czy też nie i na jakiej i na jakich warunkach a ponieważ tam jest magiczne miejsce bo ono ta kwestia sporna ona ma miejsce przed dość ostrym łukiem tej drogi więc tamto to za użytkowanie to jak gdyby weszło poza poza granice działki i chciałem wiedzieć bo szczególnie dla mieszkanców
03:32:47
którzy tam mają swoją posesję i dojeżdżają samochodami do siebie do domu w tam czy czy tutaj jakieś rozstrzygnięcie już zapadła a jeżeli tak to jak Jeżeli nie to kiedy ewentualnie będzie możliwa jakaś jakaś decyzja tutaj jeżeli chodi o to Dziękuję i na tą odpowiedź poproszę Panią Magdalenę Hec-Mrozek Z-ca Wójta ale zanim Pani Hec-Mrozek udzieli odpowiedzi ja chciałem również odnieść się do wystąpienia Pana Wiktora Skwary Ja swoje stanowisko wypowiedziałem w kwestii nie tylko lekarza ale osoby zarządzającej zakładem pracy bo jeżeli to chodziłoby tylko lekarza to będziemy w ogóle się nie odzywał ale to jest osoba decyzyjna w danym zakładzie pracy to też również chodzi o zakaz konkurencji i pewne informacje pewne informacje czy postepowania tego czy innego zakładu pracy które dla każdego zakładu pracy są pewną tajemnicą zakładową o to mi chodziło ja nie mówiłem tylko lekarzu Panie Radny
03:34:04
Ja może tylko powiem tyle bo nie wiem czy na pewno aby napewno o tym numerze działki mówię ale kojarzę że to chyba o tą sprawę chodzi bo tak wrzucony numer działka 872 to tak nie wiem czy dobrze kojarzę w każdym bądź razie miało tam być jest tam działka Gminna która przylega do tej drogi i ja gdyby wynikło wyregulowanie tej drogi wynikło z tego że chcieliśmy dokonać podziału tej działki bo ona jest dosyć duża z tym że część tej działki naszej która przylega do drogi miała być jakby włączą nad działkę drogową dlatego że jest zajeżdżona i tak naprawdę miało to na celu to żeby wydzielić te działki żebyśmy znali dokładniej ich metraż i isuatlic ich granicę z tego co mi wiadomo Pani nie wyraziła zgody i nie podpisała się pod protokołem z granic jeżeli chodzi o naszą działkę a jeżeli chodzi o tą działkę drogową która jakby która jest po tej stronie po tej stronie
03:35:11
po lewej stronie tej działki czyli tak jakby jeszcze przed tym zakrętem to tam jest sprawa nie uregulowana jeżeli chodzi o własność i myślę że to będzie bardzo problematyczne bo bo tam są spadkowe jeszcze sprawy cały czas tam jak gdyby działamy w tym temacie no ale nie znamy jeszcze dokładnego finału no bo tutaj mówię sprawa jest złożona dziękuję bardzo Czy ktoś z Państwa jeszcze się zabrać głos? Pozwólcie Państwo, że sobie udziela również głosu pragnę w tym miejscu również odnieść się do żadnych inwestycji prowadzonych na terenie gminy Miejsce Piastowe a chodzi mi o miejscowość Zalesie w ostatnich dniach zaświeciło kilka lamp na Zalesiu ja już kiedyś dwie sesję temu wypowiadają się że ta jedna lampa która tam świeciła to taki takie światełko w tunelu które dobrze rokuje No i akurat także zostały zamontowane lampy
03:36:31
jeszcze dwie już świecą jedna z nowych właśnie jedna była wcześniej świeciła ja chciałem bardzo podziękować właśnie za te cztery lampy które tam będą zamontowane oczywiście to jest jakby kontynuacja działalności ray sołockiej i przeznaczenia środków sołeckich na budowę oświetlenia to oświetlenie zostało wykonane w innej części miejscowości zostało trochę pieniędzy Urząd Gminy dołożył środki do tych lamp już przybyło i za te dodatkowe srodki chciałem podziekować Pani Wójt i Pani Skarbnik sołeckich na budowę oświetlenia to oświetlenie zostało wykonane w innej części miejscowości zostało trochę pieniędzy Urząd Gminy dołożył środki do tych lamp już przybyło i za te dodatkowe srodki chciałem podziekować Pani Wójt i Pani Skarbnik druga sprawa którą do tej chciałem się odnieść to sprawa z portali społecznościowych które na których zamieszczone są informacje w kwestii naszych kwestii zakupienia i ustawienia dla klubu sportowego Partyzant Targowiska szatni mobilnej padły takie stwierdzenia że
03:37:43
piłkarze są niezadowoleni z tego że oczywiście to nie są głosy zawodników ani działaczy klubu Partyzant Targowiska od razu chciałem to sprostować że w Dukli mają dużo lepszą szatnie chciałem tutaj się jeszcze odniesc że sesja jest transmitowana myślę że osoby niektóre że może nie znają realiów własnościowych się z tym zapoznają my na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wybudować budynku szatniowego na lotnisku byłym lotnisku w Targowiskach i ta szatnia która została zakupiona i ustawiona dla zawodników to jest myślę że na chwilę obecną szczyt naszych możliwości jeżeli chodzi o dysponowanie tym terenem jest we władaniach miasta Krosna i na tym terenie nie możemy postawić budynku trwale związanego z gruntem kwestia
03:38:53
ustawienia tej szatni zaprojektowania jej oczywiście była konsultowana z zarządem klubu i taką opcję oni wybrali tutaj nikt nikogo do niczego nie zmuszał więc takie stwierdzenia że zawodnicy nie mieli innego wyjścia to musieli przestać na coś takiego taki szatni mobilnej to nie jest propozycja zawodników przypomina że podobno szatnie zakupiliśmy do miejscowosci Wrocanka gdzie tam korzystające zawodnicy z Głowienki są z tego zadowoleni i to oczywiście te zdania moje kierowane są nie do Państwa Radnych raczej do mieszkańców naszej Gminy poprosił o głos również Pan Szymon Węgrzyn proszę bardzo. Panie Przewodniczący Szanowni Państwo czuję się troszkę wywołany tutaj przez kolegę Jerzego Wdowiarza tylko mam taką prośbę żeby mi tak powiedzieć przychodnia przez ostatnie lata radny dłużej piastuje funkcje radnego to niech mi tak radny podpowie ile to gmina udzieliła wsparcia finansowego dla SPGZOZ to jest taka jedna moja prośba a druga czy
03:40:17
bo jestem 2 kadencję członkiem rady społecznej czy ja miałem jakieś uwagi ? przypomina sobie Pan Radny w tamtej kadencji uwagi takie merytoryczne do do pracy do działań Pana poprzednika Dyrektora SPGZOZ to ja pamiętam że miałem tylko wy jako większości zamiataliście te uwagi pod dywan Dziękuję proszę bardzo Pan Radny Jerzy Wdowiarz na dzisiejszym posiedzeniu komisji Pani Skarbnik poinformowała nas że do rady gminy wpłynął wpłynęło pismo w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i taki wniosek złożyła grupa przedsiębiorców którzy prowadza działalnosć na terenie Miejsca Piastowego i chciałem tutaj zapytać pana mecenasa nie wiem czy zapoznał się z tym pismem bo z tego co tutaj Pani Skarbnik przedstawiła to prawdopodobnie jest to wniosek wynikający z ustawy o szczególnych rozwiązaniach
03:41:47
zwiazanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 i tam w artykule bo ja sobie tutaj w międzyczasie go otworzyłem 15b jest informacja z której wynika że rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupą przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19 i przedsiębiorcy rzeczywiście mają problemy z płynnością. Jeżeli taki wniosek wystosowali więc my jako rada powinniśmy ten wniosek uszanować zrobić coś dla ludzi Pani Wójt, uzyłem Pani słów no nie nie możemy po prostu przechodzić jakby pomijając to ci przedsiębiorcy przecież płacą podatki tworzą miejsca pracy ja nie wiem jaka będzie decyzja Rady ale według mnie rada się tym wnioskiem powinna zając
03:43:19
Ja chciałem dodać do tej do wypowiedzi Pana Radnego że wpłynęło pismo od przedsiębiorców ja w tej chwili nie będę cytował bo to jest przedmiotem kolejnego punktu i dlatego nie był ten temat poruszany wcześniej gdyż wniosek wpłynął do rady gminy ja myślę że po czytaniu tego wniosku rada mogłabyś ewentualnie decydować czy należy to procedować w jakiś sposób. Szanowni Państwo Panie Przewodniczący tak rozmawialiśmy sytuacja w jakiej w tym momencie jak w tym momencie pomagamy przedsiębiorcom mówiłam do tej państwu że Pani Wójt od marca kto złożył wniosek ale w trybie ordynacji podatkowej umarzam Pani Wójt tutaj pomaga i umarza podatek na 19 listopada wniosków o umorzenie podatku złożony przez przedsiębiorców wpłynęło 23 sztuk i pozostało bez rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia dokumentów 16 sztuk Szanowni Państwo wiecie jak działa ordynacja podatkowa
03:44:42
trzeba wykazać, że dany przedsiębiorca posiada trudną sytuację ekonomiczną jeżeli przedsiębiorcy posiadają trudną sytuację ekonomiczną to mogą motywować dokumentami finansowymi bo Szanowni Państwo wiecie przecież że to jest oczywiste jeżeli chodzi o odmowy umorzenia ze względu na to że nie przedsiębiorca nie wykazał negatywnych skutków nie sytuacja ekonomiczna jego firmę nie pogorszyła się tutaj nastąpiło odmowa 2 sztuki umorzone zostało 4 wnioski na kwotę 30 195 zł i powiem Szanownym Państwo że Pani Wójt tutaj rozpatrując wnioski były to głównie wnioski firm zajmujących się transportem a sytuacja jaka była wiemy jaka jest w trakcie rozpatrywania jest jeden wniosek jeżeli chodzi o obecną pomoc no to tak jak mówię takiej Pani Wójt udzieliła w sytuacji w której obecnie się znajdujemy Pani Wójt podjęła decyzję że nie będzie
03:45:50
powiększanie stawek podatków od nieruchomości co wiadomo pandemia utrudniła sytuacji nie tylko przedsiębiorców ale także każdemu zwykłą podatnikowi mieszkańcom tej Gminy również dlatego Szanowni Państwo jeżeli chodzi tutaj Państwo jako organ stanowiący jeżeli podejmiecie taką decyzję możecie to uregulować uchwałą właśnie w trybie art 15p zgodnie z ustawą na którą Pan Radny w się powoływał o zwalczaniu i przeciwdziałaniu covid-19 i w stosunku do tej koło możemy podjąć możecie Państwo podjac taką to jest należy do Państwa decyzji ja tylko tak naprawdę chciałam Państwu przedstawić że jest jaka jest to nie tak że my nie działamy działamy tylko prosze żeby ci przedsiębiorcy złożyli dokumenty które wykazują rzeczywiście że sytuacja finansowa się pogorszyła a nie tylko oświadczenie
03:48:04
właśnie ja jeszcze tylko tam właśnie to co Pani Wójt wspomniała że tak jest to przedsiębiorca który składał i prosiliśmy go o uzupełnienie dokumentacji ale nie złożył jej czyli ja uważam że no co można wykazać to można sytuacji ekonomicznej negatywnej nie da się ukryć to są dokumenty finansowe oczywiście tak oczywiście Proszę bardzo radny Jerzy Wdowiarz. Ja nie rozumiem tego argumentu Pani Wójt że że to tylko 7 przedsiębiorców złożyło wniosek żeby tą sprawą się zająć to czasu wniosek złożyć to że inni nie złożyli ja nie wiem czemu może nie wiedzieli że taka możliwość funkcjonuje to jest pierwsze nie można ignorować tych wniosków które wpłynęły natomiast tutaj w ustawie wprost jest wskazane kto może się ubiegać o taką pomoc to nie pogorszenie suytuacji finansowej
03:50:03
tylko konkretnie jest podane, że to podmioty których płynność finansowa uległa pogorszeniu Pani Skarbnik wie co to jest płynność finansowa konkretny jest element który też decyduje o sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie i to decyduje czy my takiej pomocy możemy udzielić czy nie i moją intencją było to żeby po prostu ten wniosek rada rozpatrzyła Dziękuję proszę dziękuję jeszcze głos Pan mecenas proszę bardzo. Tutaj Panie Przewodniczący wysoka Rado dwa słowa odnośnie do tej tego tego wniosku nie chciałem wskazać że ten wniosek wpłynął zarówno do Pani Wójt jak i do wysokiej Rady pod koniec listopada 20 czy któregoś dokument jest dotowany z 9 listopada do urzędu gminy wpłynął do biura obsługi rady wpłyną 12 listopada i korzystając z okazji że jest już wyznaczony termin
03:51:14
Pani Skarbnik tutaj przedstawiła kwestie związane z tym wnioskiem i tak tej radny wspomniał ten przepis art.15p wszedł w życie 31 marca bieżącego roku a więc w związku z tą ustawą i tymi pierwszymi tarczami dla przedsiębiorcówon daje możliwość rzeczywiście podaj zwolnienia przez wysoką radę przedsiębiorców, kwestia doboru kryteriów i jakich przedsiębiorców i kwestia wykazania przez tych przedsiębiorców utraty płynności w oparciu o ro, że jest brak szczegółowych dokumentów czy szczegółowych wytycznych szczegółowej delegacji ustawowej dla wysokiej Rady jakimi dokumentami mają wykazać się przedsiębiorcy Pani Skarbnik na komisjach przestawiła że dotychczasowe przpisy ordynacji podatkowe daja możliwość Wójtowi Gminy zwolnienia w przypadku trudnej sytuacji wówczas te przepisy są szczegółowo określone jeżeli każdy przedsiębiorca złoży taki wniosek jak Pani Skarbnik wspomniała te wnioski są
03:52:20
weryfikowane jest orzecznictwo jest później weryfikacja możliwość taka że jest weryfikacja przez Regionalną Izbę Obrachunkową na jakiej podstawie były zasadne zwolnienia czy przedsiębiorca udokumentował swoją sytuację czy to zwollnienie, umorzenie został właściwie podjęte dziękuję bardzo dziękuję Panu mecenasowi czy coś jeszcze pragnie poprosić o głos w punkcie 8 nie widzę zatem wysoka Rado uważam że punkty 8 został zrealizowany przechodząc do punktu 9 w porządku dzisiejszych obrad właśnie pragnę zacytować wysokiej Radzie pismo o którym przed chwilą dyskutowaliśmy z 9 listopada 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 12 listopada tego właśnie roku podpisana w nagłówku przedsiębiorcy i własciciele firm ul. Dworska 25 teren dawnego pomu
03:53:35
Rada Gminy Miejsce Piastowez dotyczy uchwałyzwalniającej z podatku od nieruchomości 4 raty za 2020 r. występujący jako grupa przedsiębiorców prowadząca działalność gospodarczą w Miejscu Piastowym przy ul Dworska 25 na terenie dawnego pomu Zwracamy sie do Rady Gminy Miejsce Piastowe o podjecie uchwały zwalniającej naszą grupę przedsiębiorców z 4 raty podatku od nieruchomości za 2020 r. możliwość taką daje radzie gminy ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji stan prawny na dzień 9 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 art. 1/15p tutaj jest podany ten art.
03:54:42
art. 1 w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w poz 374 i 567 wprowadza się następujące zmiany artykuł 15b Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności wskazanej przedsiębiorców których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z podnoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19 przedsiębiorstwa nasze w dużej części są firmami małymi rodzinnymi zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników powstałe problemy gospodarcze podczas pandemii covid-19 nie oszczędzały również nas małych lokalnych firm każde wsparcie może uratować miejsce pracy naszych rodzin działalności wskazanej przedsiębiorców których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z podnoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19 przedsiębiorstwa nasze w dużej części są firmami małymi rodzinnymi zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników powstałe problemy gospodarcze podczas pandemii covid-19 nie oszczędzały również nas małych lokalnych firm każde wsparcie może uratować miejsce pracy naszych rodzin
03:55:54
prosimy do czasu podjęcia decyzji uchwały o wstrzymanie się od egzekwowania podatku i naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie one wpłaty 4 raty jako miejscowi przedsiębiorcy bardzo liczymy na wsparcie władz samorządowych z poważaniem jest twój podpisany Pan Marian Longawa przedstawiciel a może właściciel firmy lada Impex natomiast na odwrocie tego pisma jest wypisanych 7 przedsiębiorstw które funkcjonują przy ul. Dworskiej 25 i tak PPHU lada Impex export-import Lągowa Marian firma ja może nie będę czytał nazwisk i imion osób które są właścicielami tych firm tylko podam nazwę firmy firma handlowa moto-pal hurtownia owocowo-warzywna ananas 2 to są jakby dwie firmy pod jednym właścicielem
03:57:06
właścicielem biuro handlowe kines przedsiębiorstwo wielobranżowe hatbud spółka cywilna zakład produkcyjno-handlowy technik zakład usługowo-produkcyjno-handlowy Dulex spółka cywilna fphu Zygmunt Such to musiałem już podać nazwisko bo tak się nazywa firma to jest te 7 firm które złożyły to pismo do Urzędu Gminy wysoka Rado Pragnę również poinformować że podczas zakończenia w czasie zakończenia już ostatniej sesji rady gminy wpłynęło pismo od jednego z radnych naszej gminy pismo to zostało przyjęte przezemnie i zostało do Urzędu Gminy wprowadzone z datą 22 październik 2020 r.
03:58:15
pismo na wstępie powiem dostało dalszy tok zostało ono przekazane Przewodniczącemu Komisji Petycji Skarg i Wniosków do rozpatrzenia informacja o tym co się co się z tym pismem stało została również przekazana wniskodawcy to pismo to jest to wniosek jest to skarga Pana Radnego Wiktora Skwary na działalność Wójta i w związku z tym że będzie ono rozpatrzone przez Komisję ja chciałem tylko państwa poinformować że wpłynęło takie pismo dotyczy jakby zwołania zbyt dużej sesji nadzwyczajnej rady gminy i ono będzie odczytane kidy komisja się tym zajmie, kiedy poinformujemy wysoką radę o zasadach i sposobie rozpatrzenia tego tej skargi nie cytuję tego pisma w tej chwili dlatego że ono zawiera 3 strony maszynopisu no napisane na komputerze ale można tak powedzieć
03:59:33
zajębo by to dośc duży okres czasu, to pismo oczywiście wysoka Rada i Państwo Radni mogą się z nim zapoznać w Biurze Rady natomiast odczytane ona zostanie przy rozpatrzeniu przez Komisję Petycji Skarg i Wniosków Pan Radny Wiktor Skwara proszę bardzo [niezrozumiałe] wysoka Rado informuję że porządek dzisiejszych obrad został wyczerpany zatem zamykam obrady XXXIV sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe i dziękuję również Państwu za udział w obradach

DOWNLOAD SUBTITLES: