The Pilgrim's Progress (2019) | Full Movie | John Rhys-Davies | Ben Price | Kristyn Getty

The Pilgrim's Progress (2019) | Full Movie | John Rhys-Davies | Ben Price | Kristyn Getty

SUBTITLE'S INFO:

Language: Filipino

Type: Human

Number of phrases: 1665

Number of words: 9416

Number of symbols: 50171

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:28
Maraming taon na'ng nakalipas, sa lupain ng Apollyon, lagpas sa Hardin ng Apat na Ilog, at sa loob ng rehiyon ng Abaddon, matatagpuan ang isang lumang siyudad. Ang pangalan nito sa sinaunang wika ay Noitcurtsed. Pero dahil sa tagal ng panahon at pagbabago ng mga salita, at dahil sa talas ng pag-iisip ni Lux, napalitan ito ng mas maaliwalas na pangalang Not Cursed. Maaaring guni-guni lamang ito ng ilan sapagkat totoong isinumpa ang siyudad na ito. Laganap ang kabulukan sa paligid na nagtutulak sa mga naninirahan dito na magbanat ng buto ng walang humpay para lamang manatili silang buhay. Sa paglipas ng maraming taon, dekada, at siglo, lumaki ang bilang ng mga naninirahan at manggagawa sa siyudad na pinamumunuan ng mga tinatawag na Supervisors - mga kaapu-apuhan ni Lux. Sila ang mga mahuhusay na tagapangasiwang nagpapanatili sa siyudad sa pamamagitan ng walang hanggang pag rilyebo ng mga tao. Obstinate Heady. Sunod.
01:36
Christian Pilgrim. Sunod. Naku po! Pinakamahalaga ang trabaho sa lahat kaya naman, isang araw, nagkaroon ng malaking kaguluhan nang matuklasan nila na… May isang manggagawa pong tumakas! Anong sinabi mo? Tumabi muna kayo! Ulitin mo! Isa pa! Whoa! Ay, naku po… Pilasin niyong lahat ng nandito at sunugin niyo! Wala kayong ititira! Ugh, bilis ang kilos! Maya-maya lang darating na rito si Supervisor 6. At kung ako sa inyo, iingatan ko ng husto ang pagkilos ko! Iwasan niyong mahawaan kayo ng kung anong sakit na meron sa lugar na 'to. Kung gano'n siya pala 'yon. Hindi ka nagkakamali. Siya si Faithful Pathfinder. Yeeeeeech! Baliw talaga'ng isang 'to. Siguro nga. Pero hindi mo naman masisisi 'yung tao dahil nangarap siya, hindi ba, Obstinate? Kahit maparatangan siyang isang baliw. Baliw na yumao na. Baliw lang ang magtatangka at mangangahas
03:19
na maglakbay sa labas ng hangganan. Sabi ko nga, walang magandang ibinubunga kapag lumilihis ka sa mga patakaran. Wala, maski isa. Sa labas ng hangganan? Doon siya pumunta? Doon nga. At alam naman nating kamatayan lang ang nasa labas ng hangganan. Tama ako, 'di ba? Ano ngang pangalan mo? Uh, Christian, Supervisor. Ay, mali! Christian lang. Kayo ang supervisor, halata naman. At ayaw mo ring mahawa kung anuman 'yung meron si Faithful Pathfinder, 'no? Kung anuman 'yung nagtulak sa kanya sa gano'ng paglihis ng landas. Ano po? Hindi! Hindi talaga. Ayokong mangyari 'yon sa 'kin. Ayoko! Mabuti. 'Wag kayong mag-iiwan ng kahit na isang pirasong papel. Lahat ng ginuhit niya, lahat ng sinulat niya. At ikaw! Ano po 'yon, Sukdulang Amo? May ipagagawa ako sa 'yo. Uh, Kasunod mo na 'ko, Sukdulang Amo! Aaagh! Aah! Hah! Hah! Pero ano kayang tumatakbo sa isip ni Faithful Pathfinder at ginawa niyang bagay na 'yon?
06:01
Ayon sa kuwento ng karamihan, walang basta na lamang nakakahanap sa aklat. Sa halip, ang aklat ang humahanap sa kanila. Kaya naman, ang nangyari nagsimulang basahin ni Christian ang aklat. Nagbasa siya, nang nagbasa, nang nagbasa. At dahil hindi niya nagawang ibaba ang aklat, binasa niya ang aklat buong magdamag, binasa niya rin buong maghapon, binasa niya rin ito kinabukasan. At habang patuloy siya sa pagbabasa, tumindi ang pag-aalala niya sa mga makatuwirang bagay hanggang sa naging parang mabigat na pasanin na ito para sa kanya. Nabasa ni Christian ang mga bagay na hindi niya inakalang nangyayari, tungkol sa mga kabutihang hindi niya naisip na nagaganap, tungkol sa mga maling bagay na kailangang maitama, tungkol sa pinagmulan ng kanyang siyudad, at tungkol sa parating na… Digmaan? Kailangan nating makaalis dito, Christiana. 'Yun ang sinasabi sa aklat na 'to. At naniniwala ako, sa puso ko. At mawawasak na ang buong siyudad dahil sa digmaan?
07:18
Kung gano'n, dapat tayong umalis at pumunta na doon sa… Sa Celestial City. Sa siyudad ng liwanag! Isa lang 'yang aklat, Christian. Kung babasahin mo lang sana 'to, mauunawaan mo agad. Meron itong… aaagh! Katuturan? Hinihingi mo sa 'kin at sa mga bata na sumunod sa 'yo sa labas ng hangganan? Hindi, Christian! Walang katuturan 'yon. Walang-wala! Mula nang sinimulan mong basahin 'yang aklat, kung anu-ano nang sinasabi mo sa 'kin! Para ka nang nababaliw! Mawawasak ang buong siyudad! Masusunog ang buong siyudad! Mahirap lang para sa 'kin at sa mga anak mo na makita kang nakahukot at mukhang kaawa-awa! Dahil 'to sa bigat ng pasanin. Pasanin? Anong pasanin, Christian? Tingnan mo nga ang sarili mo, napakapayat mo na! Habang patuloy ako sa pagbabasa, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi mo ba nakikita? Christian… Alam ko, mukhang kabaliwan lang 'to lahat. Alam ko 'yon. Pero mahal na mahal kita. At… At gusto ko lang kung anong makabubuti para sa 'ting lahat.
08:42
'Pag nawasak nga itong siyudad… Sa sandaling mawasak nga itong siyudad… ayoko na ikaw, ang mga bata o kung sinumang nakatira dito ang mawasak din kasabay nito! Mahal na mahal kita, Christiana. Mamili ka. Ano? Mamili ka, Christian. Ang mga bata at ako, hindi ka na namin kayang makitang ganito. Araw-araw, gabi-gabi. Mamili ka kung anong gusto mong gawin. Dumito kasama namin o umalis. Dahil hindi kami sasama sa 'yo. Hindi, Christian. Sukdulan kong amo! May nakita ka? Nakita? Naku, marami! Kagaya nitong palatandaan na 'to. Pinagbabawal na Gubat Tungkol doon sa tumakas na manggagawa, hangal! Uh, Ay! Oo, oo! Tama, tama! Siyempre po! Ganito 'yan, uh, meron at wala! Meron at wala? Uh, sinundan naman po namin ang bakas niya sa labas lang ng border, Sukdulang Amo. Ah… Hanggang doon sa-ahm… hanggang sa Latian ng Kawalan ng Pag-asa.
10:24
Kung gano'n… doon na pala siya nalibing. Ano po eh… Uh, doon naman po papasok 'yung “wala” na sinabi ko kanina, Sukdulang… Anong ibig mong sabihin? Kasi, ano po eh… 'y-'yung mga bakas ng paa niya, parang pumasok doon sa sa loob tapos lumabas ng latian. Uh, papunta doon sa panlabas ng mga lupain Ang pakiwari po namin, si Faithful ay buhay pa rin. Huh? Buhay pa rin? Hay naku… naku, naku, naku! Siguradong hindi matutuwa si Master. Kung kailangan kong marinig 'yung alam ko nang mangyayari, ipapaalam ko sa 'yo! Ay, oo. Uh, tama. Natural. Hindi na tayo pwedeng malagasan pa ng mga hangal. Lalong hindi dapat bago ang digmaan. Pero… Kailangan 'tong malaman ni Master. Bumalik ka sa siyudad! Ipagkalat mo na isang kakila-kilabot na pangyayari ang naganap kay Faithful. 'Yun lang ang sabihin mo. Hayaan mong gumana ang imahinasyon nila! Hah! Ang husay! Napakahusay ng naisip niyong plano!
11:36
Lakad na! Babalik ako agad. Uh, ay, ngayon din po, Sukdulang Amo! Ngayon din po! Master. Anong kailangan mo? Master… Hindi mo kailangang ipaalala sa 'kin kung anong katungkulan ko. Ah, opo. Tama po 'yon. Isa sa mga nasasakupan niyo, uh, isang nagngangalang Faithful, nawala na po siya. Ay, hindi naman po talaga siya nawawala kasi alam naming nagpunta siya sa, doon sa uh… sa Labas na Lupain. Gano'n ba? Sabi ko na magiging maunawain kayo, Master. Ginagawa namin ang makakaya namin para… Sinong nagsabi at nagpapaniwala sa 'yo na ang isang tulad ko ay maunawain? Uh, Ano, uh, master kasi… Lumayas ka! Hindi na po 'yon mauulit! M-Master! Ah-ah, sinisiguro ko sa inyo… Nilikha! Ano po 'yon, Master? Maging alisto kayo! Ang isang hangal may kakayahang makahikayat at makahila ng isa pang hangal.
14:11
Ano ba 'tong ginagawa ko? Ang hawak ko lang, ito. Itong mapa. Pa'no kung hindi ako makabalik sa siyudad para mailigtas sila? Anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Sa palagay ko, masasagot ko ang katanungan mong 'yan. Ha? A-ah, hindi ko po kayo napansin. Hindi mo 'ko napansin kasi kararating ko lang. Ang pangalan ko… Evangelist. Ngayon… ”Anong dapat kong gawin?” ang tanong mo kanina. Sasabihin ko sa 'yo. Tumakas ka! Tumakas? 'Wag kang mag-atubili, 'wag kang magsayang ng oras. Gawin mo'ng kailangang mong gawin. Makikita rin ng mga mata mo ang pinaniniwalaan ng puso mo. At maaalis mo rin 'yang pinapasan mo sa likod. Nakikita niyo po ito? Natural, nakikita ko. At sa laki niyan, napakabigat ng pinapasan mo. Habang tumatagal parang lalong bumibigat. Tuwing nadaragdagan ang kalungkutan mo lalong bibigat ang pasanin mo. Pero hindi mo maaalis 'yan nang mag-isa, tinitiyak ko 'yon sa 'yo. Ngayon, nakikita mo ba'ng tarangkahang 'yon? Tarangkahan? Saan? 'Wag mong punasan ang luha mo, tingnan mo 'yon ng may luha sa mga mata mo.
15:31
Minsan ang luha natin, nakakapagpalinaw ng maraming bagay. P-pero, hindi ko pa rin kayang… 'Wag mong tingnan ng may lungkot sa puso, Christian. Pero, uy, teka, uh… Parang nakikita ko na. Uh, Ayun! Nakikita ko! Malapit sa liwanag! Magaling! Magaling! Ngayon, makinig ka sa 'kin. Ituon mo'ng mga mata mo sa liwanag at dumiretso ka papunta ro'n. Wag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Basta… Manatili sa tuwid na landas. Magaling! Hindi magtatagal mararating mong tarangkahan. Sa tarangkahan? At doon, may magsasabi sa 'yo kung anong gagawin mo. Lakad na! Sige po! Bilisan mo! Wag ka nang mag-aksaya ng oras! Takbo! Takbo? Pero bakit? Dahil baka hindi alam ng may mabuting hangarin kung anong mabuti! Ano? Takbo na! Hoy! Nasaan ka na? Nasaan ba 'yon? Nandiyan lang sa paligid 'yon. Pupunta ako dito ah! Sige, dito ako sa kabila. Bilisan mo naman. Nandiyan ka lang pala! Obstinate? Anong ginagawa mo dito? Pinipigilan kitang madagdagan at lumala
16:54
pa ang ginagawa mong kahangalan sa buhay! Sinabi sa 'kin ng asawa mo ang nangyari! Bitiwan mo 'ko! Kailangan ko 'tong… Hindi kita bibitiwan hangga't hindi ka nangangakong makikinig sa katuwiran! Kailangan ko 'tong gawin! Hindi! Hindi kita pakakawalan! O, sige na. Makikinig ako! Hay, sa wakas. Ayos ka, Pliable. Salamat sa tulong mo, ha? Nahuli mo na. O, siya, bumalik na tayo. Hindi. Bahala ka. Ingat na lang sa daan. Bumalik ka nga rito! Eh 'di balik. At ikaw, sa'n ka pupunta, ha? Sabi ko, makikinig ako. Hindi ko sinabing titigil ako. Naku! Pasaway 'to! Hintayin mo 'ko, Christian! At bakit naman namin iiwan lahat ng mga mahal namin sa buhay? Oo nga. Bakit? Kasi hindi mo maihahambing ang lahat ng 'yon sa mga pangako ng Hari ng Celestial City sa mga nasasakupan niya. Tunay na kaligayahan sa piling ng hari. Aah! Wala nang kalungkutan! Totoo? Ang mga lansangan, nilatagan ng ginto. Ang siyudad na iniiwan ko ngayon,
18:11
punung-puno ng kasamaan at kalat ang kahirapan. Sabagay, may katuwiran siya ro'n. Tumahimik ka nga! Pliable, hindi ka nakakatulong! Eh 'di tahimik! Ang siyudad na hinahanap ko, punung-puno ng kabutihan, kaligayahan at mananatili 'yon magpakailanman. Gusto kong mahanap ang siyudad na 'yon. Babalik ako para sabihan ang iba kung paano pumunta ro'n! Mababasa niyo lahat ng sinasabi ko dito sa aklat na 'to! Tingnan niyo! Hindi. Ayokong tingnan, sa totoo lang, ayokong basahin 'yan! Ang aklat na 'yan, na dapat hindi mo kinuha nung una pa lang, walang nagawa kundi paglakbayin ka sa isang panaginip lang! Gusto ko rin 'yon. Pero gusto kong managinip nang nakahilig sa unan ko! Ano? Sasama ka ba sa 'kin o hindi? Napakatigas talaga ng ulo mo! 'Yun din ang gusto kong itanong sa 'yo, naunahan mo lang ako. Sa nakikita ko, may paninindigan ka rin, pero para sa mga maling dahilan. Halika na, Pliable! Pabayaan mo na 'yan! Sinubukan natin, ayaw niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi mo ba siya narinig? Mga gintong lansangan! Wala nang kalungkutan! Ano? 'Wag ka ngang hangal! Teka lang, ha?
19:25
Ano, na? Walang katapusang trabaho, nasisirang mga kagamitan, gintong lansangan, at wala nang kalungkutan. Hmmm? Umuwi ka na! Aba't… Wala akong nakikitang masama sa pagbabago ng isip ko. Malamang wala. Sigurado ka bang hindi magbabago ang isip mo, Obstinate? Mukha bang gustong magbago ng isip ko? Mga hangal! Papunta kayo sa kamatayan niyo! Hay naku… 'yung mga asawa niyo at mga supervisor ang makakatanggap ng balita ko! Ano? Mga gintong lansangan? Wala nang kalungkutan? Sabihin mo, ano pa? Buhay na walang hanggan, kapayapaan ng puso, habambuhay na kaligayahan sa piling ng hari, maningning na mga kasuotan… Aaah… Napakasaya n'on! Ano pang hinihintay natin? Takbo na tayo! Bilisan natin para makarating tayo agad do'n-aaaaagh! Ano ba 'to…? Hm… mm… putik? Aaaugh! Putik! Pliable, ayos ka lang? Abutin mo'ng…
20:54
Nagkamali ako. Hindi na 'ko dapat nakinig sa 'yo! Paabot! Mga gintong… lansangan? Maningning na mga kasuotan? Maningning na mga kasuotan?! Kung ganito ang mangyayari sa 'kin pag sumunod ako sa 'yo sa simula… Papaano magiging mas mabuti ang mangyayari pagdating sa bandang huli? Sa 'yo na lang 'yung aklat na sinasabi mo! Pero… Wala akong nakikitang masama sa pagbabago ng isip ko. Bahala ka na d'yan! Parang awa mo na! Saklolo! Tulong! Tinawag mo 'ko? Huh? Ah… Ang sabi ko, tulong. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya nga dumating ako! Dahil 'yun ang pangalan ko. Salamat sa… Ayos na? Bakit hindi niyo ginamit 'yung daan na nandoon? Anong daan? Natakpan na naman pala! Nilagay ng hari 'yung daan doon para matulungan 'yung mga taong katulad mo. Pero… sa sandaling matuyo ang tubig dito sa latian, napupuno uli ito at umaapaw ng mga takot, pag-aalinlangan at kahinaan ng loob
22:44
ng mga taong umaabot hanggang dito. Kung gano'n, ito ay… Gano'n na nga. Mukha itong putik, madikit na parang putik. At… Aagh! Ilulubog nito ang tao na parang putik. Pero hindi ito putik. Isa itong nagsisiksikang mga takot! Ito ang Latian ng Kawalang Pag-asa. Ito ang lugar na kung saan ang mga tao, gaya ng kaibigan mo, sumusuko na agad, hindi pa man nagsisimula. Pero, alam mo, Tama siya? Hmm, na bumalik, gano'n. Pero… Itong paglalakbay na pinili mong pasukin, hindi para sa mga urong-sulong. Hindi pwede Hindi para sa mahihina ang isip. Hindi talaga. At itong latian, balewala ito kumpara sa mga gulong haharapin mo pa. Sandali. Puwede ba 'kong magtanong sa 'yo? Kilala mo ba kung sinong Celestial na Hari? Pinadala niya 'ko dito. Nakita mo na ba ang Celestial City? Oo. Nakita ko na. Kung gano'n, tumabi ka. Alam ko, mahirap ang daan papunta doon Nabasa ko 'yon doon sa aklat. Ang magagawa ko lang umasa sa tulong ng hari
24:07
sa pagpapatuloy ko ng paglalakbay ko Na desidido akong tapusin. Hindi mo na 'ko kailangan kumbinsihin ngayon, Christian. Dahil malaki ang tiwala 'ko na ibinaling mo na ang mukha mo sa liwanag at hindi ka na babalik sa dati. Magpatuloy ka sa paglalakbay. At 'wag mong kalilimutan! Ang tulong kahit na sa anumang anyo o hugis, hindi malayo, nasa tabi-tabi lang. Maraming salamat uli sa… Aaugh! Aahm, May putik pa. May konti pang putik sa ano mo… Paalam, Kaibigan! Tandaan mo! Ang tulong, kahit na sa anumang anyo o hugis, hindi malayo, nasa tabi-tabi lang! Naku po, naku po, hindi maganda 'to! Isa na namang manggagawa ang tumakas! Uy! Nabalitaan niyo na pala. Nabalitaan ko nga. Nabalitaan na rin ni Master, malamang, hindi ba? Nakalampas na siya sa Latian papunta sa labas na lupain. Kung gano'n, eh 'di wala na tayong magagawa ngayon. Hindi. Meron pa. Sa labas ng lupain, hindi siya mapipigilan.
25:39
Pero pwede natin siyang himukin ng takot, alinlangan, kahambugan. Napakaraming paraan para mahimok natin siya. Kung may magagawa lang sana 'ko para maalis na 'tong mabigat na pasanin ko. Agh… gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para… Ano ba kasing pinoproblema mo, bata? At utang na loob, ano ba 'yang… napakapangit na bagay sa likod mo? Ang totoo niyan, pupunta ako ngayon sa… Ang sama naman ng ugali ko… Ah, Wordly ang pangalan ko. Wordly ang pangalan. Wiseman ang palayaw. Kaya naman Kahit kailan… 'wag mong pagpalitin. Ano nga 'yung sinasabi mo? Na… papunta na 'ko ngayon doon sa Celestial City, ang daan sa tarangkahan, kung saan umaasa 'ko na maaalis ko na 'tong dinadala ko na pabigat nang pabigat habang tumatagal. Aah! Tama lang naman na gano'n ang gawin mo, bata! Kaya lang, ahm… Kaya lang, ano? Ano, eh, ah, sinong nagsabi sa 'yo na maaalis mo 'yan pagdating doon. Isang mabuting nilalang na dumating nung kailangan ko ng tulong
27:31
Si Evan… …ge-list. Sino pa ba kung hindi siya? Hay naku, naku, naku… tsk, tsk, tsk, tsk… Anong problema? Tapos ang layo na ng narating mo ngayon! Hay, naku, naku, naku talaga! Bakit? Ano? Kaya lang 'yung sinasabi mong… Evangelist… Ano siya? Ano eh… Meron lang siyang konting… Kung gano'n, isa siyang… Gano'n na nga! Tama ka! May tililing sa utak! Kawawang ginoo, lutang lagi ang pag-iisip! Ano? Nakupo! Ano ba naman kasing nasa isip nung Evangelist na 'yon at pinapupunta ka niya sa direksyon na 'yon? Walang makikita kundi puro gulo at panganib! Nahalata ko naman sa mga sugat mo, galos at amoy putik na naranasan mo! Kaya… 'wag na 'wag kang pupunta sa direksyon 'yan, puro kalokohan lang. Ang tahakin mo, papunta sa direksyon na 'to na hindi kalokohan. Pero… Wala nang pero-pero! 'Wag ka nang makipagtalo! Makinig ka na lang. Ngayon, magtuloy-tuloy ka lang sa pagtahak sa direksyon na 'yan! Ang bait! Magpatuloy ka lang sa daan na 'yan at 'wag kang titigil… …kahit ano pang maging hitsura ng mga bagay-bagay.
28:43
Tuloy-tuloy ka lang sa direksyon na sinabi ko, hanggang sa makarating ka… …sa isang nayon na kung tawagin, Moralidad. At doon, matatagpuan mo ang burol. Malalaman mong nasa burol ka na dahil sa mga karatulang mababasa mo. Doon. Hindi doon sa nakakatawang tarangkahan na sinasabi mo sa 'kin. Sasabihin sa 'yo kung pa'no mo maaalis 'yang pangit na dinadala mo. Sinong nangahas na pumasok dito? Inuulit ko! Sinong nangahas pumasok dito? Ang pangalan ko ay C-C-Christian. May nags-s-sabi sa 'kin na hanapin ko raw ang isang ginoo na a-a-a-ng pangalan ay Legality? Maaari mong sabihin na isa nga akong ginoo. Pero kahit kailan hindi ako naging maginoo! Ah-ah, ah, ang sabi sa 'kin… na… ikaw raw… makakayang maalis itong…p-p-p… Tigilan mo nang pagsasalita mo na pautal at sabihin mo nang kailangan mo! Marami akong ginagawa!
30:01
Na, ikaw raw, kaya mong maalis itong pasaning… dala ko. Tunay ngang maaalis ko 'yan! Naku… eh 'di, ano, pwede? Alisin niyo? Gayunman, hindi ko kayang bumaba papunta sa 'yo, hindi mo ba nakikita? Dahil isa 'kong bundok! Ikaw ang kailangang lumapit sa 'kin! Pero, pero, pero… pa'no? Sundin mo'ng mga inuutos sa 'yo! Pero alin dito? Lahat ng mga nakasulat d'yan! Tinatanong pa ba 'yon? Pero… masyadong marami eh! Masyadong marami? Masyadong marami! Aba… ang totoo, kulang pa 'yan! Madali ka! Gusto mong maalis 'yang pinapasan mo, hindi ba? Lumapit ka na sa 'kin! P… P-Pero… ah.. Sundin mo'ng sinasabi ko! Halika na! Masyado ka pa ring malayo sa 'kin! Halos hindi pa rin kita nakikita nang maayos! Tuluy-tuloy ang kilos! Tuluy-tuloy! Hindi pwedeng ako ang gumawa niyan para sa 'yo! May nakaligtaan kang karatula. May nakaligtaan kang isa. Ah, hindi ko kaya!
31:11
Ah… Inaasahan mong tutulungan kita samantalang hindi mo kayang tulungan ang sarili mo? Tumayo ka d'yan! Ano nang dapat kong gawin ngayon? Naku, lagot. Papanong nangyari na napakabilis mong napalihis ng landas? A-a-ah, ewan ko. Hay, nakupo… Aray! Halika na. Umalis na tayo sa ilalim ng mga batong ito. Hindi mabibigay ng mga kautusan ang hinahanap mo, Christian. Magsisilbing paalala lamang 'yon… na hindi mo sila kayang tuparin lahat. Hindi kayang alisin ni Legality 'yang dalahing pinapasan mo. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko! Ipapakita ko sa 'yo kung anong kaya kong gawin! Humanda kang mangilabot sa kapangyarihan ko, hampaslupang nilalang! Christian! Takbo! Ililibing kita sa ilalim ng mabigat na kapangyarihan ko! Para maalis na sa mundo ang mga pasanin mo at para maalis ka na rin! Ah! Nandito na tayo! Kapag tuluyang bumabagsak ang legalidad, nahahagis tayo pabalik sa daan. Pabalik sa daan na iniwan mo at hindi na sinundan.
32:55
Pero hindi naman ako ang may kasalanan no'n. Ayun, hindi pala ikaw. 'Yung nakilala ko sa daan! Ah, siya raw si… Worldy Wise... Aah! 'Yung tampalasang 'yon pala! Eh kasi, sabi niya, may mas madaling paraan para maalis itong pasanin ko. Ako naman, ano. Ako… Na-engganyong lumihis sa daang ito. Akala ko… Ang akala mo dinadala ka ng hari papunta sa maling daan. Ano, hindi naman. Ah… Ikaw may kasalanan kung bakit ka naghirap, dahil tinanggihan mo mga utos na ipinadala sa 'yo ng hari, Christian. Tama ka. Kasalanan ko nga ang lahat. Hindi na 'ko dapat nakinig sa mga salita ni Wordly Wiseman. Walang… Walang may kasalanan kundi ako lang! Patawarin niyo 'ko. At… Pinapatawad ka na. Ano? Uh, Ako? Pinapatawad ka na. Kung ang mga luhang 'yan ay tanda na 'yong pagsisisi, pinatawad ka na. Ang sabi ng hari, ang lahat ng mga pagkakamali ay mapapatawad. Ngayon, tumayo ka. Ituloy mo'ng paglalakbay.
34:04
Hindi ka dapat mag-aksaya ng oras. Pero matuto ka na sana Christian na may dalawang bagay ang napagawa sa 'yo ng manlilinlang na 'yon Ang una doon, napakadali niyang mahimok ka na lumihis sa tamang landas. At ikalawa, napaniwala ka niya na ang hirap mo sa paglalakbay ay isang bagay na gusto mong iwasan. Ngayon, tumuloy ka na sa tarangkahan! At tandaan mong mabuti, Christian, 'wag ka na muling lilihis sa tamang landas. Nabigo ka! Nabigo ka ng husto! P-P-Pero nahimok ko siyang… lumihis ng daan. At pagkatapos, iniwan mo siyang mag-isa. Kasama po niya si Wordly Wiseman at Legality! Akala ko nahuli na siya sa bitag nung dalawa. Kasi sa atin siya dati! At ngayon, hindi na siya sa 'tin! Ano po bang gusto niyong gawin ko? 'Yung iba ang gamitin mo! Ipadala mo sa kanya ang lehiyon! Gawin mong kailangan mong gawin! O-o-opo, Master! Masusunod po! 'Wag mong hayaang marating niya ang tarangkahan!
35:31
Pigilan niyo siya! Pigilan niyo! Huh? Puwede ba huminahon ka lang? Ang tarangkahan! Sa wakas! Ang tulong ay darating sa anumang anyo o hugis! Ang tulong ay… tulong! Kumatok at ikaw ay pagbubuksan Kumatok at ikaw ay Buksan niyo ang pinto! Ano 'yon? Christian ang pangalan ko! Christian ang pangalan ko! At ako… papasukin mo na 'ko! Ah! 'Yun ang mga salita! Nakarating din ako! Hah! Nakarating na 'ko! Kanina, akala ko hindi 'yon mangyayari. Pero nagawa ko! Nagawa ko! Wala kaming tinataboy dito. Anong ginagawa mo? Ah, ang sabi sa 'kin, maaalis na raw 'to, pag nakarating na 'ko dito. Hindi 'yon. Alam ko ang sinabi sa 'yo. At doon, sasabihin sa 'yo kung ano ang gagawin mo. Gano'n? Anong gagawin ko? Ang gawin mo… Tumakbo ka muna. Tumakbo? At sa tingin ko, mas maganda kung ngayon na. Tara na! Pero… pero… 'Di ba tapos na'ng paglalakbay ko? Tapos na? Hindi pa tapos, bata. Ngayon ka pa lang magsisimula. At kung ako sa 'yo, mag…
39:37
Magmamadali na 'ko! Ngayon na! Pero… Takbo! Bilis! Pero… pa'no 'ko malalaman ang tamang daan? Diretso ka lang! Laging diretso! 'Yun ang magdadala sa 'yo sa Interpreter! Ngayon, takbo! Lapit para makita niyong hinahanap niyo! Mga ungas! Heto'ng sa inyo! Sana may dumating nang tulong sa 'kin, kailangan ko na ngayon. Ano 'to? Ano 'tong mga 'to? Anong gusto niyo, sumunod ako sa inyo? Sino - sino ho kayo? Ang ginigiliw kong bata. Ako ang tinatawag na interpreter. Matagal na kitang inaasahang dumating. At ako naman, ang inaasahan ko, bahay. Parang bahay… May mga bagay na malayo sa inaasahan natin, mabuting Christian. At minsan, sa paggulong ng buhay, maaari kang madala sa mga pinakakawili-wiling lugar. Tama ang Gatekeeper, nung sinabi niyang matutulungan ka rito. Sandali, may problema ka ba? 'Yung liwanag parang ikaw ang sinusundan. Nararapat lang. Dahil ako'ng tinatawag na Interpreter.
43:09
Ako'ng nagdadala ng liwanag kung saan merong mga anino. Ah, alam ko na. Totoo ba'ng sinasabi mo, Christian? Anong sinabi ko? Alam mo na at nauunawaan? Ano… Ngayon, parang hindi ko na naiintindihan. Habang papunta ka rito… lumakad ka sa kadiliman. Nandito 'ko, Christian para magbigay ng liwanag, sa mga susunod mo'ng paglalakbay! Teka, sino naman sila? Kami ang mga taga-sunod ng hari, na umaakay sa amin… sa pamamagitan ng liwanag sa kanyang aklat. Ang mga pangako ng Hari, nasa tabi nila magpakailanman. At ang kanilang mga titig ay nakatutok sa mga bagay na walang hanggan. Alalahanin mo ito lagi, Christian. Marami kang taong makikilala na magkukunwaring dadalhin ka sa liwanag. Pero magdadala lamang pala sa 'yo sa matinding kalungkutan. At siya, sino naman siya? Si Passion. Palagi siyang nag-aalburoto nang malakas kasi marami siyang gusto.
44:25
Ngayon na! Siguradong kagigiliwan ka 'pag lumaki ka na. Pero ito namang si Patience… masaya na at naaaliw anuman ang dumating sa buhay niya. Natututo ka nang magmasid at hindi lang basta tumingin, Christian. Magaling. At ang pakahulugan naman dito ng mga bagay ay… Kailangan matuto akong makuntento sa paghihintay ng matagal para sa mga bagay na ipinangako ng hari at hindi dapat matuksong lumihis ng daan. Ang mga bagay na nakita mo ang makakatulong sa 'yong paglalakbay. At panghuli… Hindi! Kung iniisip mo, bakit siya nananatili sa loob ng kulungan, tanungin mo siya. Ginoo, bakit ganyan na lang po ang desperasyon ninyo? Hindi. Ah… Ano pong sabi niyo? Ginoo, hindi ko po kayo marinig! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Uh… 'Yung matanda sa kulungan,
46:13
hindi siya kasiya-siya talaga! Gano'n ang nawalan na ng pag-asa. Pero anong ibig sabihin no'n? Malalaman mo rin ang ibig sabihin no'n pagdating ng tamang panahon. Ang regalo ko, na makatutulong sa 'yong paglalakbay, maaaring maipahayag sa mga ganitong salita. Masdan mo. 'Wag mo lamang tingnan. Pakinggan mo at… At 'wag ka lamang basta makikinig. Sa tingin ko, handa ka na para magpatuloy sa 'yong paglalakbay. Pag-isipan mo ang mga bagay na natutunan mo ngayong araw, at nawa'y makalabit ka ng mga ito, at madala ka sa lugar na 'yon, na matagal nang inaasam ng puso mo. ♪Aking D'yos, maging tanging Pananaw♪ ♪Magi kong tampulan ng isipan♪ ♪Aking pagnilay, gabi at araw♪
47:27
♪Matulog, bumangon Aking tanglaw♪ Patience Path… Passion Passage… Alin dito? Masdan mo… 'wag mo lamang…' …tingnan. Parang wala na 'tong katuturan sa 'kin. Pero, hindi pa 'ko nagkamali sa pagsunod sa daan ng hari kahit na ga'no pa kahirap itong tingnan. ♪Di nakatuon sa puri't yaman♪ ♪Ang tangi kong mana'y Ikaw sa buhay♪ ♪Ika'y pangunahin sa 'king isipan♪ ♪Hari ng Langit, O aking yaman♪ Kung kailangan ko pang sumulong, ang hari ang magbibigay sa 'kin ng lakas.
48:58
At… kung loloobin niya, na pagaanin ang pinapasan ko… Ano? Naku! Kasiyahan! Anong lugar itong nilalapitan ko na unti-unting nakakalas ang pinapasan ko Naku! Tama pala ang ginawa kong pagsunod sa daan ng hari! Dahil sa bawat… sa bawat… sa bawat hakbang… ako ay unti-unti niyang pinalalaya! ♪Haring Langit, aking tagumpay♪ ♪Nawa'y abutin 'Yong kagalakan!♪ ♪Puso ng puso, anomang kaha'tnan♪ ♪Manatili Kang aking pananaw♪ Malaya na 'ko! Sa wakas… Malaya na 'kooooooo!
50:32
Nauunawaan mo na ba kung anong nangyari, Christian? Sino po kayo? Kami'ng mga tagapagbalita ng hari. Nauunawaan mo na ba kung anong nangyari? Ang puso ko, luminis na'ng husto. Ang bagay na hindi ko magawa at hindi rin magawa ng iba, nagawa ng aking hari! Inalis niya ang mabigat na pasaning dinadala ko! At binigyan niya 'ko ng panibagong buhay! Tunay ngang 'yun ang ginawa niya. Bagong kasuotan para sa bagong buhay. Ginawa ka na ng hari upang maging kanya. Lumakad ka bilang isang prinsipe sa tabi niya, Christian. Ang puso ko ay napupuspos ng pasasalamat. Dahil ang mga marurumi kong basahan at mabigat na dinadala ay inalis na N'ya sa 'kin. At kapalit ng mga 'yon dakilang pagpapala. Lubos at dakilang pagpapala! Walang katulad! Sa ngayon, ipagpatuloy mo ang 'yong paglalakbay hanggang sa marating mo ang Palasyo ng Kagandahan. Doon, muli kang sisigla at magiging handa sa hinaharap.
51:59
Wala na po kaming magawa pa! Sinubukan na namin… Pero hindi pa rin sapat ang ginawa niyo! Master, binigo namin kayo. Uh, Hindi kaya… Hindi kaya makakalimutan na lang siya ng lahat? Hindi kaya dapat… hayaan na natin siya. Hayaan na lang siya? Pabayaan na lang natin siya? Mas malaking banta ang hatid sa 'tin ngayon ng hangal na 'yon kumpara nung una! Banta? Hindi siya makakalimutan. Susubukan din ng iba ang ginawa niya! Hindi! Kailangan siyang mapigilan! Pero… Master, taglay niya po ang tanda. At anong akala mo sa 'kin, walang kakayahan? Hindi mo ba nakita kung ilan nang nagawa kong tumalikod kahit na umabot pa sila sa puntong ito ng paglalakbay nila? Sa sandaling matapos ko ito… 'yung Christian na 'yon, maliligo siya gamit ang sarili niyang dugo. Hay, sa wakas! Ano 'yon? Anong… ano kayang hayop 'yon?
53:38
Mga hayop lang sa gubat. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kailangan kong sumulong! Tu… tulong! Tulong! Tara na! Halika rito, mabuting Christian! Halika na! Kalma na, mabuting Christian! Dakila ang katapangang pinakita mo! Oops! Nakapasa ka sa pagsubok ng iyong pananalig. Pasang-awa nga lang. Pero… Di bale na. Ako nga pala si Watchful. Ito ang tahanan ko at tahanan mo rin. Kumakabog pa rin ang puso ko. Natakot ako, baka nawala na 'yung kaligayahang natagpuan ko. Patay lamang ang hindi nakakaramdam ng kahit anong takot. 'Wag kang magpapaligalig dahil doon. Ngayong nandito ka na, kasama 'ko at ng mga anak kong babae… si Discretion… si Prudence… si Piety at si Sweet Charity. Maligayang pagdating sa 'ming angkan, mabuting Christian. Salamat. Salamat sa magiliw niyong pagtanggap sa 'kin. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito ka-engrande! Ang hari ng Celestial City ang nagpagawa ng tahanang ito
55:29
para sa layuning mapasiglang muli ang mga manlalakbay na katulad mo. Kaya ang tahanan namin, tahanan mo na rin. Tinahak na rin ng iba ang parehong daan na nilalakbayan mo. Hayaan mong ang halimbawa nila ang magbigay ng lakas sa 'yo dahil bahagi ka na ngayon ng maluwalhati nilang samahan. Hindi ka na lumalakad ng mag-isa ngayon. Kaya sige na… doon tayo sa mesa. At 'yun ang nagtakda sa 'kin sa landas na ito. Ang masasabi ko lang na bawat hakbang may tinuturo sa 'king bago, at bawat paghihirap, nagpapatatag sa 'kin. Natutunan ko rin na ang hari walang sinasayang. At… ayun, eto na 'ko. Buong-buo pa rin. At kumusta'ng pamilya mo? Piety… Tinatanong ko lang naman, kasi nakikita ko sila sa… sa puso mo. 'Yun lang ang pinagsisisihan ko. Sana man lang naging mas mahusay ako sa paghikayat sa kanila. Hindi mo kailangan itago ang mga luha mo sa tahanang ito, Christian. Kasama mo kaming pamilya mo. Mahal ko ang asawa ko! At mahal na mahal ko rin ang mga anak ko. Nakabubuti sa 'king pag-usapan sila
56:57
dahil dala-dala ko sila palagi sa puso ko, pinanghahawakan ko'ng pangako ng hari na sila rin mabibigyan ng sapat na pang-unawa at sumunod. O kaya maging payapa ang puso ko, pag pinili nilang iwan ako. 'Wag kang mag-alala, nalalaman ng hari ang pinagdadalamhati mo. At wala ni isang luhang niluha mo para sa kanila ang masasayang. Mapanatag ka na, Christian. Ialay mo'ng pasanin mo sa paanan ng 'yong hari. Sapagkat, wala ni isang hibla ng buhok mo ang nalalagas nang hindi niya nalalaman. Kaya, halika, may espesyal na lugar para sa 'yo ngayong gabi. Para hiligan ng 'yong ulo, ng 'yong puso at ng 'yong kaluluwa. Sa palagay ko, bagay sa kanya. Siyempre. May layunin kung ba't umakma sa kanya. Hindi kasing ginhawang isuot gaya ng iba kong kasuotan. Pero mas naaayon 'yan sa mga susunod na yugto na 'yong paglalakbay? Ngayon, samahan na natin siya doon sa… Naku… Hindi niyo na kailangang mag-abala pa-aaagh! Ay, naku po! Ayos lang ako! Mukhang mas malaki ang panganib ng pagbaba sa burol kesa sa pag-akyat.
58:28
Mahirap para sa kahit na sinong tao ang bumagsak sa lambak ng kahihiyan. At pag nangyari 'yon, kailangan nilang lumakad mag-isa. Ano 'to? Parang ang pagkakarinig ko… Ito ang Lambak ng… Whooo! Ano 'tong lugar na 'to? Nasa'n ako? Meron akong espada, pananggalang, baluti. Hinahanda nila 'ko para lumaban. T-Tapang. Tapang! Aba, akalain mo, Christian! Anong ginagawa mo rito? Dito sa nakakatakot na lugar na 'to. Napakalayo mo na sa 'yong maginhawang tahanan at mapagmahal na pamilya. Si-si… uh - Sino ba kayo? Ano? Hindi mo 'ko nakikilala? Naku, ako lang naman ang 'yong prinsipe. Anong… prinsipe ko? Naku, talaga naman. Isang espada? Nakikita mo naman wala akong armas. Ngayon, bumalik na tayo. Bumalik? Kay Christiana at sa mga anak mo. Hindi mo alam kung ga'no sila nangungulila sa 'yo. Ama! Umuwi ka na! Uwi ka na! Kung sana bumalik ka… Kung sana nandito ka sa… sa 'min. Nami-miss mo sila, hindi ba?
01:00:26
Oo, totoo. Ama! Nas'an ka na? Umuwi ka na! Naku, Christian! Bakit? Pero… nandito 'ko para sa paglalakbay na 'to para sa hari! At hindi mo ako mapipigilan! Naku! Napakagiting mo naman! Maniwala ka, walang higit na humahanga sa 'yo kung hindi ako lang. Pero pag-isipan mong mabuti. Kahit marating mong patutunguhan mo, pa'no na'ng mga naiwan mong mahal sa buhay? Maaaring mailigtas mo ang sarili mo pero… pa'no naman sila? 'Wag gano'n. Tingin ko ang pinakamainam, bumalik ka na kasama ko. Ngayon, Ibaba mo na 'tong espada mo. Ang kanilang mga titig ay nakatutok sa mga bagay na walang hanggan. Alalahanin mo ito lagi, Christian. Marami kang taong makikilala, na magkukunwaring dadalhin ka sa liwanag. Pero magdadala lamang pala sa 'yo sa matinding… …kalungkutan. Uh, ano? Ang hari, hindi pa 'ko binigo kahit minsan. Kaya naman, hindi ko rin siya bibiguin! Ikaw! Manlilinlang ka! Sinungaling ka! Mang-aagaw ka ng lahat ng mabubuti at totoo sa mundo!
01:01:49
Tumahimik ka! Pinaglingkuran kita pero wala akong napala kundi puro kalungkutan! Tumahimik ka sabi! Ang katapatan ko… binibigay ko sa Celestial na hari! Ah, gano'n? Narinig mo'ng sinabi ko! Ilang beses mo na bang binigo ang hari mo sa paglalakbay mong ito? Isa ka lamang kahihiyan sa tinatawag mong hari! Kaya nga mas kalugod-lugod ang awa at patawad na binibigay niya! Isa kang manlilinlang! Ginagapos mong mga nasasakupan mo ng mga tanikalang hindi nakikita! Inalis na 'ko ng hari sa pagkakagapos! Kaya malaya na 'ko ngayon! Siya ang susundin ko! Kung gano'n hindi mo na maitutuloy ang paglalakbay mo, dahil isinusumpa ko sa 'yo… hindi ka na… makalalayo pa! Akin ka na ngayon! 'Wag mong ikatuwa ang nangyari sa 'kin, halimaw ka! Dahil kahit na bumagsak ako… Muli akong… babangon! Natitiyak kong magkikita pa tayong muli, Christian! Kapag natalo ka na ng mga problema mo! Kapag ang mga malamig na braso ng kamatayan ay yumayakap… sa paligid ng kaawa-awang kaluluwa mo! Abangan mo 'ko! / Dahil makikita mo 'ko ro'n!
01:05:11
Aaaaaaaaagh! Umalis ka na! Alis! Umalis ka na… Faithful? At ikaw naman si…? Ah, Kung gano'n, nahanap mo 'yung aklat. Dahil doon, nalaman ko'ng paparating digmaan ang pinagmulan ng siyudad natin. Isang sinumpang siyudad. Isang siyudad na kabaligtaran sa siyudad na pareho nating nilalakbay. Siyudad na magtatagal… …nang habang panahon! Evangelist! Natutuwa akong makita ka, Christian! Ito ang taong nagturo sa 'kin sa tamang daan! At kayamanan din siya para sa 'kin, Christian. Ako man, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Uh, pero sabihin mo, bakit ka nagawi dito? Para sa kasiyahang makasama kayo. Ngayon, gusto niyo bang kumain? Aba! Dobleng biyaya! Naku… Tamang-tama, kanina pa nagrereklamo ang tiyan ko sa gutom! Halinakayo, mga kaibigan, nang makapagpahinga sandali! Natutuwa ako. Hindi dahil sa humarap kayo sa napakaraming hamon, kundi dahil sa hinarap niyo 'yon ng may pananalig at nagpatuloy sa tamang landas! Ang korona, minamahal kong Christian at Faithful, naghihintay sa inyo, at magtatagal 'to habang panahon.
01:06:53
Pero paalala lang mga kaibigan makakaya pa rin kayong abutin ngayon kasamaan. At… At? Ano ba dapat 'yon? Sabihin mo na. Kayo, uh… Hindi ka naparito lang para mag-tsaa. May ibang bagay pa, hindi ba? 'Wag niyong asahang makapagpapatuloy kayo ng walang mga paghihirap. Pero napatunayan na namin sa sariling kaya 'yon. At may mga bukol kami bilang katibayan. Hindi 'yon. Ang sinasabi ko mas matindi at mas mabigat na mga paghihirap. Mga paghihirap na maaaring hindi niyo na matakasan pa. Ahm, ibig sabihin…? Malapit na kayong makarating sa isang nayon, kung saan dadakipin kayo. Uh… Dadakipin kami? At isa o pareho kayo, ang magpapatunay ng inyong pananalig ng dugo. Ang nayon na dadaanan niyo ay kakaiba. Maligayang pagdating dito sa Vanity Fair! Pinagawa ito ng napakasamang si Apollyon.. sa mismong landas na papunta sa direksyon ng Celestial City. Ang nayon, ang punong-abala ng isang peryahan na hindi nagsasara kahit kailan…
01:08:26
at sa loob nito makakasagupa niyo lahat ng tuksong nakakaakit sa puso ng tao. Tingnan mo, Fortunata. Ngayon ko lang nakita ang dalawang 'yan dito. Sa nayong ito… kailangan niyong dumaan. Pero mag-iingat kayo. 'Wag kayong masyadong tiwala sa sarili. Bago kayo pumasok sa nayong 'yon, tiyakin niyo muna sa puso niyo kung anong gagawin niyo ro'n. Marami ang nabigo nang pumunta ro'n na ang isang mata nasa walang-hanggang buhay at ang isang mata sa kasalukuyan. Ayoko! Ang tanging hinahangad naming makuha, hindi niyo ipinagbibili dito! 'Yang sinabi mo, imposibleng mangyari, Ginoo! Hindi niyo ba narinig ang sinabi niya? Anong kaguluhan 'to, ha? At bakit natigil ang lahat? Bakit ganito? Ito'ng mga 'to, itong mga kakaibang estranghero, pinipilit na ang hinahangad nila, hindi natin ipinagbibili dito! At ang naging bunga no'n sila mismo ang nanggulo dito sa 'ting peryahan! Kung gano'n, dalhin sila sa hukom! Ano? Sandali lang! Wala kaming ginagawang masama! Tabi! Tumabi kayo!
01:09:54
Paraanin niyo kami! Sabi nang tabi! Dito! Dito niyo dalhin! Judge Hategood! Ikulong na 'yang mga tampalasan na 'yan! Anong ibig sabihin nito? Ano'ng paghintong naganap sa peryahan natin? Ano? Ito kasing mga… kakaibang estranghero? Anong kalokohan ang ginawa nila? Wala po! Wala po. Wala? Gano'n na nga po! Ayaw nilang sumali sa kahit na ano. Ayaw nilang bumili ng kahit na ano, kaya wala silang ginagawa! Pwes, dahil wala kayong ginawa, napatigil niyo ang peryahan namin! Isa lang ang dapat gawin! Tawagin ang mga taga-hatol! Mga taga-hatol! Kumpleto po silang lahat. Mabuti! Meron ba tayong mga saksi? Sina Envy at Gainglory! Kilala niyo ba ang mga bilanggong 'yan? Opo! Humigit-kumulang labinlimang minuto. At ano sa tingin niyo ang kasalanan nila? Sabi nila, 'yung hinahangad nilang makuha, wala naman daw sa 'min! Ano? Wala daw? Ano naman kaya ang hinahangad nilang makuha? Kapayapaan! Kaligayahan! Pag-ibig!
01:11:14
Pagiging hindi makasarili! Pagtitiyaga! Kapanatagan. At isang koronang hindi nabubulok kahit kailan… ang ilan sa mga gusto namin. Tahimik sa loob ng korte! Tahimik sa loob ng korte! Halika nga rito. Uh - Nagbebenta ba tayo ng kahit ano sa mga 'yon? Siyempre naman po, hindi! Nasa Vanity Fair tayo hindi siya Lala Land! Ni hindi ko nga po alam kung saan makukuha 'yung mga gano'ng bagay. O, siya, may nakapagsabi sa 'kin, na 'yung mga bagay, na sinasabi niyo hindi talaga nabebenta. Kung nagbebenta, marami kayong mabibili nito… dito sa magara naming peryahan! Sa pagkakataong 'yon, totoo'ng sinasabi niyo! Dahil makukuha lang 'yon mula sa haring nagbibigay no'n sa lahat ng naghahangad na makuha 'yon! Pero hindi napapalitan ng pera ang halaga ng mga bagay na 'yon, kundi ang pagsuko ng ating mga puso sa kanyang mas mabuting plano! May katibayan kayo na itong, ahm… magagandang bagay na sinabi niyo umiiral sa mundo? Sa grasya ng Hari, oo. Kung gano'n, ipakita 'yo sa 'min! Hindi 'yon mga bagay na puwede mahawakan ng ating mga kamay!
01:12:28
Kundi mga pinakamahuhusay na bagay na maitatago sa puso natin! At pinakamahalaga sa 'tin sa panahon ng kahirapan! Dahil sa panahong 'yon, mas makikita natin ang kahalagahan nila. Kung gano'n pala, maaari ko bang imungkahi 'yon, mahal na hukom? Na makita natin kung anong nawawala o kulang sa atin. Anong mungkahi 'yon? Gaya ng sinasabi nilang kahirapan. Kahirapan? Kahirapan? Cruelty! Lumapit ka nga rito! Ahm... Ano bang iniisip mo? Napatigil ang takbo ng peryahan, hindi pa rin ba sapat 'yon? Handa na 'kong magbigay ng hatol. Pero hindi pa nakahanda ang mga tao. Ano bang sinasabi mo d'yan? Hindi mo ba nakita ang epekto sa mga tao nung mga sinabi nitong dalawang ginoo? Mabigat ang parusang ipataw mo! Gawin mong hayagan para makita ng mga tao natin na itong dalawang hangal, walang kahit na ano-anong… nung… kapayapaan, pag-ibig, hindi makasarili at blah, blah… na pinagmamalaki nila ng husto. Para maisip ng mga taga-rito na walang nawawala o kulang sa kanila. Oooh, Naiintindihan ko na! Gano'n lang pala. O. siya, sige
01:13:35
Ipagpapaliban ko ang hatol ko hanggang sa may maipasa silang katibayan. Simulan na ang pagpapahirap! At patakbuhing muli ang peryahan! Teka! Anong ginagawa mo? Bitiwan mo 'ko! Mabuti, tapos na rin 'yon. Lumakad na tayo at magsaya! Masaya ito. Anong ginawa nila? Tinanggap lahat ng suntok, tama ng bato, lahat ng pang-iinsulto! At ni minsan, hindi man lang sila gumanti? Ah, eh, sinubukan pa nilang ngumiti sa mga nananakit sa kanila. Hindi! Kasuklam-suklam! Napakalayo sa likas na kilos ng mga tao! Sukdulan ang gano'ng uri kasamaan! Kung mas maaga natin silang madidispatsa, mas maganda. Walang tumututol. Ipasok na rito ang mga bilanggo! Sige, pasok na kayo! Parusahan ang mga iyan. Hindi kami nakuntento sa pinakita niyong katibayan. Ang ikinilos namin ay alinsunod sa aming… Hm, Ang parusang ipapataw ko, kamatayan! Ano? Simulan niyo sa isang 'yan! Hindi pwede! Puwede. Nagawa ko na! Hindi! O, sige, mga kasama! Balik na sa peryahan! Faithful…
01:15:25
'Wag kang mag-alala, mahal kong kapatid. Ito ang sandaling pinaghahanda sa 'tin ni Evangelist! Ngayong araw, patutunayan ko ang aking pananalig ng aking dugo! Faithful! Hindi! 'Wag kang umiyak na akong mauuna sa 'yong ipinadala, mahal kong kapatid! Manatili ka sa katotohanan! At magkikita pa tayong muli! Hindi! Manalig ka! Magkikita pa tayong muli! Hayaan mo! Dahil pagkakataon mo naman bukas! Ikulong niyo 'yan! Faithful! Faithful.... Tatanda ka na ngayon. Iyan ang parusang nararapat sa kanila! Faithful. Mahal kong kapatid, Faithful… Bigyan niyo po 'ko ng sapat na lakas at tulungan niyo 'ko! Tulungan niyo 'ko. Pakiusap! Pakiusap! Bwisit! Tumatakbo na uli ang peryahan pero nandito tayo't nagbabantay sa isang bilanggo na papatayin naman! Nabasa mo rin palang nasa utak ko! Alam mo, may naisip ako. Sige na, magsaya ka na doon sa loob ng peryahan! Ako na'ng magbabantay.
01:16:46
Para hindi tayo parehong nawalan. At pagbalik mo mamaya, palit naman tayo! Aah… hindi ako sigurado. Ano ka ba? Walang makakaalam. Basta 'wag ka lang magsusumbong… 'Wag ka nang magsalita! Whoo-hoo! Peryahan na naman! Balikan kita mamaya! Huh? Hindi! Wag! Parang awa mo na! Isa ka sa mga kawal doon sa peryahan! At hindi mo na 'ko mapapabalik doon! Gano'n din ako! Hindi kita huhulihin kaya ako nandito! Nandito 'ko para sumama sa 'yo! Nung narinig ko 'yung kasama mo nung… Si Faithful… 'Yun nga… Nung narinig ko 'yung mga sinabi doon ni Faithful, nagkaro'n ng katuturan sa 'kin, hindi lang ako'ng mag-isa sa Vanity Fair na ganito ang nararamdaman. Marami pang iba. Siguro 'yun ang dahilan kaya tumatagos ang daan doon sa lugar na 'yon. Para 'yung ibang manlalakbay matulungan ang mga katulad mo. Ang totoo, iniwan ko na ang lahat. Hindi ko na kayang bumalik. Ibig sabihin no'n, sasama ka na ngayon sa 'kin. Pero, bigla kong naisip, hndi ko pa pala alam ang pangalan mo. Ako si Hopeful. Hopeful.
01:18:58
Kung gano'n, magpahinga ka na para meron na tayong bagong pag-asa, matapang na Hopeful. Bukas, maglalakbay tayo sa 'ting hari. Mahal na kapatid kong Faithful, may kabuluhan ang pagkamatay mo. Medyo mabato ang daan dito. Pero tingnan mo. May pipigil ba sa 'tin kung dito tayo sa kabila maglalakad? Pero pa'no kung ililihis tayo sa tamang landas? Imposible. Kahilera lang 'to ng daan. Tingnan mo! Magkabilaan sila hanggang sa abot ng makikita mo! Sigurado 'ko, kung dito tayo dadaan, pwede tayong umakyat uli sa pader mamaya, maiwasan lang natin 'yung mabatong daan. Sundan mo 'ko! Paano 'yan? Hindi ko na makita 'yung daan ngayon. Kailangan nating bumalik sa pinanggalingan natin. Hindi ko naisip na… Naku po naman! Pasensya na, Hopeful! Pakiramdam ko kailangan talaga nating bumalik! Pero hindi na natin makita kung sa'n tayo dadaan! Tingnan mo! Sumilong muna tayo doon sandali! Dito na tayo magpatila ng ulan. Siguro naman sandali lang 'yan. Aba naku, ano ba 'tong mga panauhin natin?
01:22:17
Ga'no… Ga'no katagal na tayo dito? Anim na araw. Walang pagkain, walang tubig. Ako'ng may kasalanan ng lahat ng ito! Ano ka ba? Pinag-usapan na natin 'to, hindi ba? Maraming beses na! Kaya lang, ako 'yung nakaisip n'on! At sumang-ayon naman ako! Puwede ba kalimutan mo na 'yung mga nangyari! Tama na! Konti na lang. Katapusan niyo na. Katapusan. Wala na! Lagot na tayo! Ikaw at ako! Ano? Nakita mo ba 'yung mga butong nagkalat doon sa baba? Sa totoo lang ayokong tumingin. Wala, patay na tayo. Isipin natin na sana 'wag na uli siyang bumaba. Hindi. Naku… Mamatay kayo. Sa tingin ko… hindi ko na 'kakayanin pang maghintay! Ano? Hanggang ngayon buhay pa rin kayong dalawa? Binigay ko na'ng lahat ng kailangan niyo para patayin na ang mga sarili niyo! ga kutsilyo, pamukpok, tali. Ano pa bang pwede kong gawin para sa inyo?
01:23:28
Bakit hindi na lang kayo nagpatayang dalawa para tapos na? At ngayon… dahil sa inyo… umiinit ang u.. Anong nangyari? Hinimatay ba 'yung higante? Naulit na naman! Naku po… naman. Dapat nakinig ako sa nanay ko nung sinabihan niya 'kong 'wag magpakasal sa 'yo! Puwede naman akong pumili ng ibang mapapangasawa tutal saksakan ako ng ganda nung kabataan ko! Pero hindi! Ang pinili ko 'yung pinaka-guwapo! Ang engot ko! Ngayon… tingnan mong sarili mo. Hinihimatay agad na parang matandang hukluban sa tuwing makakaramdam ka lang ng kahit na konting ga.. Dapat ganito ang gawin ko sa inyong dalawa! Wala na siya. Bakit hindi na lang niya tayo pinatay para tapos na tayo? Ang dami mong palpak. Ang engot mo talaga! Kasi hindi niya kayang gawin. Ano? Nakita mo ba'ng mga kamay niya? Puwede niyang durugin tayo gamit ang daliri niya! 'Yun na nga eh. Puwede kaya nila, pero… Hindi nila magawa. Bakit ba hindi ko 'yan napansin noon?
01:25:09
Alam mo, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Tingnan mo! Do'n sa taas! Malapit sa kisame! Anong meron doon? Mga bungo! Malaking bungo, mas malaking bungo… Hindi! Do'n sa gitna! 'Yung eskudo nila! 'Yun ang pangalan ng lupaing ito! Nitong… kastilyong ito. Des… Desperatio… Ang Kastilyo ng kawalan ng pag-asa! Kaya gusto nila na tayo ang pumatay sa mga sarili natin! 'Yun ang dahilan kaya hindi tayo makalabas! Teka - uh… Parang hindi ko pa rin maintindihan. Anong sinabi nung higante? “Binigay ko nang lahat ng kailangan niyo!” Hindi mo makuha? Hindi sila pwedeng pumatay. Ang kaya lang nila, gawing napaka-miserable ng kinalalagyan mo na magpapakamatay ka na! Palaging may nagbubukas na pagkakataon sa 'yo para makatakas ka. Kaya may paraan pa rin para makatakas tayo! Imposibleng wala! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Walang pag-asa! Ako pala 'yon. Ako 'yung nasa loob ng kulungan!
01:26:27
Ngayon, ako naman ang hindi makaintindi. Ano'ng kabaligtaran ng kawalan ng pag-asa? Hindi ko alam, ahm… Pag-asa! Ano 'yan? Ang daan palabas! Christian! Shhh! 'Wag kang maingay! Konting tulak na lang at… Nagawa natin! Hopeful… Hopeful! Anong ingay 'yon? Ikaw! Wala ka talagang kwenta! Kumalma ka, kumalma ka. 'Wag mo siyang hayaang magalit. Irog kong sinisinta! Naku, ang giliw kong minamahal. Ano 'yon? Ha? 'Yung mga bihag natin, tinakasan na nila tayo ngayon. Bilis! Hulihin mo sila, makisig kong asawa! Kung hindi, sasakalin kita mamaya! Bumalik kayo ritooooo! Ayan! Ganyan nga, giliw! Maganda 'yang ginagawa mo! Malapit mo na silang abutan! Ganyan nga! Para may pakinabang ka naman! Ungas! Hay naku, heto na naman! Sampa, bilis! Hulihin mo na sila! Napakawalang kwenta mong tungaw! Hay!
01:29:01
Hmm. Do'n tayo! Do'n tayo! Dapat nakinig ako sa nanay ko nung sinabihan niya 'kong 'wag magpakasal sa 'yo! Hay! Puwede naman akong pumili ng ibang mapapangasawa tutal saksakan ako ng ganda nung kabataan ko! Pero hindi! Ang pinili ko 'yung pinaka-guwapo! Ang engot ko! Ngayon, tingnan mong sarili mo. Hinihimatay agad na parang matandang hukluban sa tuwing makakaramdam ka ng kahit na konting galit! Anong klase 'yan? Naiisip mo ba kung anong gulong haharapin nung higanteng lalaki sa asawa niyang nanggigigil na sa galit? Sigurado 'ko… mawawalan siya ng pag-asa. Anong nangyari? Hindi ko rin alam kung ano. 'Yung daan parang nawala na lang. Ganon pa man, magagabayan pa rin kayo. Maligayang pagdating sa Kasiya-siyang Kabundukan ng Hari Isang patikim sa mga magaganap. Uh, Salamat, Mabuting Pastol. Ang pangalan ko ay… …Christian. Ang pangalan mo naman, Hopeful. Kilala kayo at minamahal. Sandali lang. Kilala ba namin kayo? Bahagya. Matutuwa kayong malaman na…
01:30:29
halos abot-tanaw niyo na ngayon ang siyudad na buong sigasig niyo nang hinahanap. At dahil din doon nagdusa rin kayo ng husto. Talagang napakagandang balita nga po no'n! Pero 'yung tatahakin pa namin, lubha po bang mapanganib? Mapanatag muna kayo sa ganitong kaalaman. Hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakad. Dahil ang hari ang gagabay sa inyo. Gaya ng pastol sa kanyang mga tupa. Lagi siyang nauuna sa pastulan kahit na hindi siya nakikita ng mga tupa. Bibigyan ko kayo ng mapa para sa natitira niyong paglalakbay. Mag-ingat kayo sa manghihibok. 'Wag kayong matutulog sa Engkantadong Lupain. Panatilihin niyo ang liwanag ng siyudad sa harapan niyo. Sunsundin namin ang sinabi mo, mabuting Pastol. Ngayon, maaari po ba, ito ba ang tamang daan papunta sa Nasa'n na 'yon? May sinabi siyang mapa. Binigay na niya sa 'yo? 'Yun na nga rin sana ang itatanong ko sa 'yo. Hala… Makakatulong pa naman sa 'tin 'yon ngayon. Hindi ko alam ang direksyong tatahakin. Aba! Nakatutuwa naman kayong tingnan! Nakagugulat dahil bibihira akong
01:31:47
makakita ng ibang manlalakbay na umabot ng ganito kalayo. Galak na galak ako na makilala kayo. Ako po si Christian. At ito naman ang kaibigan kong si Hopeful. Kakaibang mga pangalan. Sinasalamin nito ang mabubuti niyong katauhan. Sigurado, papunta kayo sa Celestial City, hindi ba? Hm, Do'n nga po kami papunta. Sabay-sabay na tayong maglakad. Pero ang liwanag po ng siyudad parang nanggagaling sa banda ro'n. Naku, parang doon nga nanggagaling. Tara. Halinakayo! Kabisadong-kabisado ko kung anong nararapat kong gawin. Magaling akong kumilatis ng mga tao. Hindi ako basta sumasama. Ang sinasamahan ko ay 'yung may mga kapareho kong dedikasyon. Sinusubukan naman po naming maging matapat. Pero nakaranas na rin kami ng maraming balakid. Si Christian, siya po, lamang sa 'kin pagdating sa kagitingan at kabutihang-asal. Mas maaga siyang nagsimula sa paglalakbay kaysa sa 'kin. Kaya naman, lubos ang paghanga ko sa kanya. At pagkatapos kong marinig 'yon, gano'n din ako. Kayo naman,
01:32:54
malayo na maging huwaran ako sa kabutihang-asal. Bakit naman hindi? Masyado kang mahiyain! Ibahagi mo nga lang sa 'kin kahit kapiraso ng iyong mga pakikipagsapalaran. Naku, ah… Hindi ko alam kung ano. Masyado kasing marami. Ah, Likas ang kababaang-loob. Nakaligtas siya sa latian ng kawalang pag-asa. 'Yung kasuklam-suklam ng burak? Nakaligtas din siya sa Lambak ng Kahihiyan. Kung saan maraming nahibang! Nakatakas kami sa Kastilyo ng Kawalang Pag-asa. Na… mukhang iilan lang ang nakatakas kung titingnan mo ang mga butong nagkalat sa paligid, sa totoo lang. Dapat palang lumuhod ako sa 'yo. Naku, at nilabanan ko rin si Apollyon! Alam mo 'yon? Aba, naku! Kayo pala ang pinaka-dakilang mga… hangal! pinaka-dakilang mga… hangal! Ikaw? Nagulat kayo? Sa palagay niyo, gano'n kami kadaling susuko? Pakawalan mo kami dito! Nakikita niyo 'tong mga sinulid? Nahabi sila ng mga sinabi niyong kayabangan. At sa tibay ng mga ito ang mataas na pagtingin niyo sa sarili, ang pumipigil sa inyong pagtatagumpay!
01:34:03
Tsk, tsk, tsk… Sayang hindi mo na nakausap ang iyong asawa. O mas tamang sabihing… biyuda. Hindi! Hindi tayo nakinig. Ano? Siya 'yung maghihibok natin! Panay ang puri niya sa 'tin nahulog tayo ng patibong niya. Kailan ba talaga 'ko magtatanda? Parang hindi na. 'Wag na ulit tayo mawawalan ng pag-asa, Christian! Pero ngayon, hindi ko na magagawang… Tama na! Pakiusap! 'Wag tayong mawalan ng pag-asa! Isipin uli natin 'yung mga sinabi sa 'tin nung Pastol. Mag-ingat daw tayo sa manghihibok. Bago 'yon… Hindi ka nag-iisang lumalakad. At totoong hindi kayo nag-iisa ngayon. Sobrang sakit naman no'n! Paminsan-minsan, Hopeful. Ang mga nililigtas, kailangang masugatan. Hindi niyo ba nakilala ang Pastol ng Kasiya-siyang Kabundukan. Nakilala namin. At hindi ba niya kayo binigyan ng mapa? Pero kasi pinayuhan niya lang kaming… At binalaan niya rin kami. Pero 'yung mapa… wala siyang binibigay. Ang mga bilin sa inyo ng Hari ang mismong mapa, Christian. Hindi niya pinahiwatig sa inyo kung saan pupunta at kung saan hindi pupunta?
01:35:31
Pinahiwatig niya. Nakikita ko na ngayon. Maging alisto kayo… hanggang sa inyong huling hininga, sapagkat malapit na kayo sa dulo ng inyong paglalakbay. Papano natin malalaman kung nandoon na tayo. Kapag nakatayo ng kayo sa pinakagilid ng huling anino, sa hangganan kung saan ang kasamaan ay walang kapangyarihan. Kung saan ang luma ay habang buhay nang iiwan at ang bagong buhay ay magsisimula na. Tawirin niyo at 'wag kayong matakot dahil ang walang hanggang siyudad ay nasa kabila lamang n'on. Mararamdaman niyong lumalalim ang inyong mga hakbang o nagiging mababaw habang tumitibay ang pananalig niyo sa Kataas-taasang uri ng inyong Hari. Saan ka pupunta? Hindi mo ba nakikita ang siyudad doon! Hinahanap kong pagtatawiran natin! Christian! Christian! Hindi ko maintindihan! Parang walang pwedeng madaanan para makatawid tayo! Walang daan sa gilid. Walang daan sa ibabaw! Sa tubig may daan. Teka, ano bang sinasabi mo diyan? Hindi, imposibleng… Hindi mo ba nakikita kung ano 'to?
01:37:12
Ito ang tinawag niya kaninang huling anino! Ito ang hangganan… na kung saan walang kapangyarihan ang kasamaan! Kamatayan! Kamatayan? Kung saan ang luma ay habang buhay nang iiwan at ang bagong buhay ay magsisimula na. Tawirin natin, 'wag tayong matakot! Pero hindi na tayo makakabalik pa. Tatawid ako! Hopeful. Tatawid ako, hindi ako natatakot, Christian! At ako, hindi tatawid. Tumawid ka! Ang layo na ng narating mo! Para gumawa ng daan sa iba, Hopeful. Daan para sa asawa ko! Sa pamilya ko! Para mailigtas sila! At 'yun ang hindi mo kayang gawin! Dahil nailatag na ang daan para sa iba, ng parehong Hari na Siyang naglatag n'on para sa 'yo! Ang papel mo ay ang pagsunod mo, at maniwala ka walang tigil ang usap-usapan tungkol sa 'yo ng mga taong nakatira sa dati mong siyudad Kaya ang iba, susunod na rin! Kasama na ang asawa ko at mga anak? Ang tanong mong 'yon, Christian, sila lamang ang maaaring makasagot. Pero kung sumunod sila, hahayaan mo lang bang hanggang dito na lang ang marating nila?
01:38:33
O sa isang bago at walang hanggang buhay, kung saan ang kasamaan ay walang kapangyarihan! Tatawid ako! Kailangan! Hopeful! Palagi mong sinasabi sa 'kin nung naglalakbay tayo… na kailanman hindi ka pa binigo ng landas ng Hari. Na totoo ang Kanyang mga pangako. Alam ko sa puso ko, hindi Niya 'ko bibiguin ngayon! Paalam, mahal kong kapatid! Hopeful! Wala na siya. Papunta sa Celestial City. Para sa lahat ng mga pangakong binitiwan! Kung saan pareho niyong buong sigasig at pinagsikapang mahanap. Christian? Na… natatakot ako. Walang masama kung natatakot ka. Ipinagkatiwala mo sa Hari ang buhay mo, Christian. At… ako, mahal kong kaibigan, Muli ko siyang pagkakatiwalaan ng aking… Natitiyak kong magkikita pa tayong muli, Christian! Kapag natalo ka na ng kapangyarihan ng alon! Kapag ang mga malamig na braso ng kamatayan ay yumayakap sa paligid ng kaawa-awang kaluluwa mo! Naro'n ako para salubungin ka! Hindi!
01:40:16
Mararamdaman niyong lumalalim ang inyong mga hakbang o nagiging mababaw habang tumitibay ang pananalig niyo sa Kataas-taasang uri ng inyong Hari. Tulong! Nag… durugo ako. Ikaw… Ikaw ang Pastol. Ako nga. Ako ang Mabuting Pastol. Nakita ko 'yung dugo. Nagdurugo ako. Hindi mo dugo ang nakita mo, Christian. Kundi dugo ko. At hindi mo na kailangan pang alalahanin kung kanino 'yon. Sapagkat nakarating ka na sa lugar kung saan lumipas na ang lumang buhay at ang bago mong buhay, magsisimula na! Maligayang pagdating, Christian! Maligayang Pagdating dito sa kaharian ng Celestial City! Christian! Maligayang pagdating kapatid ko! Christian, ang minamahal kong kapatid! Maligayang pagdating! Hopeful? Faithful! Mga kaibigan ko! Mga kapatid ko! Kung makikita lang sana 'to ng mga minamahal ko sa buhay!
01:43:02
Na sana sila rin, sumunod na rito! Na sana sila rin, dumating na! Si John Bunyan, isang pastor, ay nagsulat ng "The Pilgrim's Progress", isang alegorya, noong mga 1600 habang nabibilanggo dahil sa kanyang pananampalataya. Sumusunod sa Bibliya, ito ay itinuturing na pangalawang pinaka-maimpluwensyang aklat sa mundo. Ang "The Pilgrim's Progress" ay isinalin na sa higit na 200 mga wika at patuloy pa rin ang paglilimbag nito. Ang kwentong ito ay patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo upang manatili sa tuwid na landas patungo sa Hari at sa Kanyang Makalangit na Lungsod. Alam kong dahil dito madudurog ang puso mo kagaya ng nangyari sa 'kin. Pero aalis pa rin ako, dahil nagtitiwala akong katotohanan ang sinasabi ng aklat. Pumilas ako ng isang pangako mula sa pahina nito na dadalhin ko malapit sa puso ko. “Hindi nakita ng mata… hindi narinig ng tenga…” Hindi rin maiisip ng sinuman ang magagandang bagay na hinanda ng Hari para sa mga naghahangad na makita siya. Si Christian, buhay si Christian!
01:45:21
Mga anak! Mga anak, gising! Buhay ang inyong ama! Buhay ang inyong ama! Itutuloy...

DOWNLOAD SUBTITLES: