XXXVII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

XXXVII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

SUBTITLE'S INFO:

Language: Polish

Type: Robot

Number of phrases: 1208

Number of words: 27911

Number of symbols: 152420

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
01:21
Proszę państwa w związku z tym że minęła już chwilę temu 11:00 na którą została zwołana została wysłana obrady XXXVII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe otwieram w tej chwili obrady właśnie tej sesji Szanowni państwo z tego miejsca na wstępie pragnę powitać przybyłych i przybyłe Panie i Panów radnych. Serdecznie witam Panią Dorota Chilik i witam również zastępcę Wójta Panią Magdalenę Hec-Mrozek Witam Skarbnika Gminy Miejsce Piastowe panią Ewelinę Pilszak, Witam pana sekretarza gminy Krzysztofa Mercika, Serdecznie witamy kierownika GOPS panią Ewę Wais również Witam kierownika Samorządowego Centrum
02:30
Usług Wspólnych panią Beatę Bodzioch-Kaznowska. Witam również kierownika referatu infrastruktury panią Bernadetę Jurczak. Serdecznie witam przybyłych dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Miejsce Piastowe. Również witam przybyłych gości i mieszkańców gminy. Witamć Panów obsługujących dzisiejsze obrady pana Tristana Wojtunia i pana informatyka Pawła Litwina pozwolę sobie w tej chwili przejść na swoje miejsce i prowadzić dalszą część obrad
03:36
właśnie z tamtego miejsca Szanowni Państwo zgodnie z listą obecności stwierdzam że dzisiejsze obrady są prawomocne w obradach uczzestniczyło 14 radnych. Otrzymali państwo na swojej poczcie elektronicznej materiały dotyczące dzisiejszej sesji z załączonym porządkiem obrad i ten porządek za chwilę zacytuję a na samym wstępie od razu powiem że wniosę za chwilę wniosek o to aby
04:54
ten porządek został zmieniony i za chwilę też wyjaśnię dlaczego on będzie zmieniony a więc w punkcie 1 otwarciu obrad w punkcie 2 stwierdzenie prawomocności w punkcie 3 rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy w punkcie 4 rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał i podpunkty 1 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe za 2020 r. w podpunkcie 2 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok ten podpunkt drugi jest rozbudowany o podpunkty: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na przyszły rok kalendarzowy budżetowy, 2) opinia regionalnej izby obrachunkowej później kolejny podpunkt 3) opinia komisji stałych rady gminy 4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i oczywiście głosowanie
05:58
podpunkt trzeci w punkcie trzecim to podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2031, oczywiście ten podpunkt również ma swoje kolejne podpunkty 1) przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2031 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w podpunkcie 3) dyskusja nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2031 oczywiście głosowanie podpunkt 4) w punkcie 4 to uchwała o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym podpunkt 5 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
07:08
Wójta Gminy Miejsce Piastowe punkt 4 dzisiejszych obrad to sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielania na nie odpowiedzi punkt 5 informacja przewodniczącego Rady o sprawach których wpływ do rady miał miejsce między sesjami i punkt 6 zamknięcie obrad. Wysoka Rado w związku z tym że kiedy ustaliłem porządek obrad podjąłem taką decyzję aby nie zamieszczać w dzisiajszym porządku obrad punktu kiedy Pani Wójt składa sprawozdanie z działalności za okres między sesją ze względów epidemii chciałem obrady skrócić okazuje się że Pani Wójt ma informację do przekazania, dlatego też składam wnioske aby w punkcie t3 wprowadzić do dzisiejszego porządku punkt : "Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami" bardzo proszę teraz panów z obsługi rady gminy o umieszczenie mojego wniosku i podanie pod głosowanie. A zapytam jeszcze przy okazji czy są propozycje to do zmiany zaprezentowanego dodatkowe jeszcze inne propozycje.
08:37
Pani Wójt się zgłasza bardzo proszę. Dzień dobry Szanowni Państwo oprócz tego że Pan przewodniczący zgłosił wprowadzenie punktów Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami. Wnoszę o zmianę w porządku obrad poprzez wprowadzenie pod obrady także punkt 2 i to by było w podpunkcie w punkcie 3, dwóch dodatkowych projektów uchwał pierwsza w podpunkcie 5 dodatkowego podpunktu związanego z uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejsce Piastowe jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz w podpunkcie 1 jako podpunkt 2 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.
09:44
Dziękuje, czy ja mogę prosić teraz ale już bym prosił o nie cytowanie uchwał proponowanych tylko bym prosił o podanie jeszcze raz kolejności jaką Pani Wójt proponuje dla porządku. Po punkcie drugim czyli będzie punkt 3 Sprawozdanie z działalności Wójta, a później w punkcie 3 dwóch dodatkowych projektów uchwał w punkcie w podpunkcie 2 tutaj gdzie są projekty uchwał to będzie w punkcie 5 dodatku to znaczy bo tutaj jest A B C D E, tutaj myślę że z obsługi rady już będą wiedzieć i podpunkcie 5 czyli po sprawie to będzie 6 po sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta czyli będzie punkt 6 zbiorowym transport i w podpunkcie 1 jako podpunkt 2 czyli tutaj zaraz jak jest w sprawie 1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie to będzie podpunkt 2 jako uchwała w sprawie prognozy
10:58
zmiany w Wieloletniej Prognozie. Wiem już sobie zmian dokonuje pewnych zmian i będziemy za chwilę procedować te wnioski a więc tak bardzo proszę aby Panowie z obsługi systemu do głosowania przygotowali system do zmiany porządku obrad i teraz pierwsze głosowanie to będzie wprowadzenie pod do porządku obrad w punkcie po punkcie 2 punkt 3 który będzie Sprawozdanie Wójta z zdziałalności za okres między sesjami Aha jeszcze tak jeszcze no to na razie zmiany wyłączamy coś jeszcze nic nie dzieje. Bardzo proszę też państwa o zalogowanie się do systemu
12:11
jak państwo widzą 14 radnych dziś na obrazach jedna osoba nieobecna nieobecność jest usprawiedliwiona. Wysoka Rado więc mamy już wprowadzony wniosek ten mój proponowany o wprowadzenie zmiany w porządku w sensie prowadzenia punktu Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu dziękuję informuję wysoką radę że mój wniosek został przyjęty jednogłośnie
13:21
mamy już przygotowane głosowanie w sprawie propozycji pani Wójt i poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad dzisiejszych dzisiejszej sesji dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejsce Piastowe jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy o z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego bardzo proszę państwa radnych oddanie głosu. Dziękuję wniosek pani Wójt, pierwszy wniosek pani Wójt o zmianę porządku obrad wysoka rada przyjęła jednogłośnie wysoka Rado kolejny wniosek pani Wójt o dodatkowy projektów wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe i bardzo proszę państwa
14:52
o oddanie głosu dziękuję informuję wysoką radę że wniosek drugi wniosek pani Wójt wysoka rada przyjęła również jednogłośnie zatem wysoka Rado do porządek dzisiejszych obrad ulegnie zmianie i pozwolę sobie go w tej chwili zaprezentować tylko poproszę również Panów z obsługi rady o dokonanie zmian w systemie a ja w międzyczasie odczytam ten porządek. Więc w punkcie 1 po otwarciu obrad w punkcie 1 stwierdzenie prawomocności co już się odbyło podpunkcie 2 rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy w punkcie 3 Sprawozdanie z działalności Wójta za okres
16:05
między sesjami w punkcie 4 Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwał w podpunkcie 1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok w podpunkcie 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe w podpunkcie 3 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok i Pozwólcie państwo że nie będę czytał to już podpunktów bo te podpunkty się kolejności ich się nie zmieniła w podpunkcie 4) w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2030 1 w podpunkcie 5) projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji ośrodka administracji szkolnej w Miejscu Piastowym podpunkcie 6)
17:11
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy Miejsce Piastowe i w podpunkcie 7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Miejsce Piastowe jako organizatora publicznego publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego te te punkty wyczerpują te 7 punktów wyczerpują punkt 4 dzisiejszych obrad punkt 5 to sprawy bieżące raz wolne wnioski i udzielania na nie odpowiedzi w punkcie 6 informacja przewodniczącego Rady o sprawach których wpływ dorady miał miejsce między sesjami i w punkcie 7 Zaknięcie Obrad to jest porządek dzisiejszych obrad XXXVII sesja rady gminy Miejsce Piastowe .Wysoka Rado bo jest błąd jeżeli chodzi o kolejność punktów bo pani Wójt to sprawozdanie Pani wójt planowaliśmy w punkcie 3
18:33
a wcześniej miał się pojawić punkt w sprawie zatwierdzenia protokołu XXXIV sesja rady gminy, poprosiłbym jeszcze o tą zmianę a przepraszam już jest dobrze bardzo dziękuję. Wysoka Rado na państwa skrzynki znaczy na BIP-e i na stronie Urzędu Gminy został zamieszczony najpierw projekt protokołu XXXIV sesji Rady Gminy na chwilę obecną jest on już podpisany jeżeli państwo się z nim zapoznali to chciałem zapytać czy macie państwo uwagę uwagi do co do treści tego protokołu bardzo proszę o informację. Nie widzę zatem uznaję że protokół XXXIV sesji rady gminy
19:47
został przez wysoką radę przyjęty bez zmian. W punkcie 5 dzisiejszych obrad mamy po zmianach oczywiście porządku Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami i oddaję głos pani Wójt Dorocie Chilik Panie przewodniczący Wysoka Rado Szanowni radni zaproszeni goście sprawozdanie wójta w okresie międzysesyjnym od 14 do 30 grudnia 2020 roku w omawianym okresie zrealizowano następyjące zadania: złożono wniosek na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dotacja ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z Ministerstwa Sportu
20:55
całkowity koszt 48 360 zł kwota dofinansowania 24 180 zł, rozliczono utworzenie klubu seniora plus w Łężanach w kwocie 173 836,69 zł na inwestycję oraz 47 675,87 zł na wyposażenie w ramach programu wieloletniego senior plus na lata 2015-2020 otrzymano dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy na wyposażenie oraz 125 000 zł na pracę inwestycyjne rozliczono wniosek dotyczący nagrania filmu promocyjnego w gminie w ramach projektu pod nazwą "tam gdzie ziemia dotyka nieba" całkowity koszt realizacji zadania 10 325,41 zł kwota dofinansowania 9 645,41 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach programu działań KSOW na lata 2014-2020
22:14
przetargi: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejsce Piastowe oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Miejsce Piastowe przetarg ogłoszony 16 listopada 2020 otwarcie ofert 1 grudnia w dniu 21 grudnia zostały podpisane umowy z następującymi firmami część 1 ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejsce Piastowe Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna mająca siedzibę ul. Gdańska w Łodzi na kwotę 122 532,92 zł, część 2 to jest ubezpieczenie pojazdów Gminy Miejsce Piastowe z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna mający siedzibę w Poznaniu na kwotę 28 298 zł część 3 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Miejsce Piastowe to jest Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
23:22
akcyjna miejsce siedziby Łódź na kwotę 12 927,40 zł Następnie rozbudowa sieci wodociągowej w Targowiskach i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi Jeżeli chodzi o przetarg ogłosiliśmy 17 grudnia 2020 roku otwarcie ofert odbędzie się 7 stycznia 2021 roku jeżeli chodzi o Rogi to jest cała ul. Kościelna długość odcinka to jest ponad 3,5 km cwodociągów jeżeli chodzi o Targowiska to jest sieć powyżej 4 km i obejmuje ul. Łukasiewicza Ogrodowa Stolarska Zjazdowa Lipowo Piłsudskiego Starowiejska Wiśniowa oraz Dworska a nie będziemy tutaj mówić o kwotach kwoty
24:26
były państwo przedstawione na komisjach gdyż trwa przetargi jest to to są po prostu dane akurat nie w tym momencie muszą być podawane jeżeli chodzi o przebudowe dróg gminnych także ogłosiliśmy przetarg 29 grudnia otwarcie ofert nastąpi 18 stycznia przetarg dotyczy przebudowa dróg gminnych obejmująca przebudowę drogi gminnej nie będę czytać tych znaków szczegółowych ale to jest ul. Potockiego czyli kontynuacja tej inwestycji którą właśnie zakończyliśmy I etap, czyli będzie po prostu zakończona ul. Potockiego i połączona z ul. Polną gdzie już jest właściwie Krosno dotyczy to oczywiście budowy chodnika w miejscowości Łężany następna droga to jest przebudowa drogi gminnej i to jest ul. Nadrzeczna wraz z budową chodnika w miejscowości Wrocanka i to jest ta droga
25:35
która rozpoczyna się mniej więcej koło domu ludowego i biegnie w dół do mostu krótki odcinek ale bardzo newralgiczny niebezpieczny. Otrzymaliśmy pismo że jesteśmy praktycznie na liście do dofinansowania chcemy po prostu zrobić przetargiem szybciej pogoda jest taka jaka jest firmy mogą pracować więc jeżeli tylko się rozstrzygnie przetarg będziemy mieć dofinansowanie już na piśmie wtedy po prostu już firmy ruszał w teren a nie będziemy brać sii dopiero za przetargi. Ponadto zostały usunięte awarię w pomieszczeniach GOK w Zalesiu usunięcie usterki w pomieszczeniach OSP i utwardzenie poboczy klincem w Widaczu. Utwardzenie klintem działki drogowej nr 71 we Wrocance. W miejscowości Głowienka wycinka drzewa na działce gminnej obok cmentarza cholerycznego, naprawa rynny przy wejściu do budynku domu ludowego oraz uszczelnienie komina i dachu nad kuchnią. Montaż serc na zakrętki przy budynku domu ludowego w Głowience i też te serca powstały zostały zamontowane w każdej miejscowości.
26:52
Montaż daszku nad wejściem do klubu senior plus i tutaj muszę jeszcze cofnąć się do przetargów bo jednym bardzo ważnym przetargu zapomniałam to znaczy przeoczyłam tutaj w swoich notatkach dostawa artykułów żywnościowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe przetarg został ogłoszony 28 grudnia otwarcie ofert odbędzie będzie 8 stycznia tutaj z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim szkołą zwłaszcza panią Dyrektorką które naprawdę bardzo dużo nam pomogły bo pani Agnieszka u nas przygotowywała się do przetargu to była naprawdę mozolna praca i liczenie liczenie .Każda jednostka nam w tym pomogła zobaczymy co po prostu się wydarzy myślę że to będzie bardzo dobre posunięcie i ogarnięcie w sensie magazynu zbiorowego i
27:57
przede wszystkim korzystnych cen dla naszych jednostek organizacyjnych w tym Zespołu Żłobków. Wracam do zadań uzupełnienie pobocza kruszywem przy ul. Dworskiej w Rogach wycinka suchego drzewa przy kładce na rzece Jasiołka prace porządkowe przy domu ludowym w Niżnej Łące kontynuacja remontu sali domu ludowego w Łęzanach i także montaż serca przy domu ludowym w Łężanach. Rozładunek korytek krakowskich przy użyciu koparki w ilości 90 sztuk w Targowiskach. Pragnę Państwa jeszcze poinformować bo myślę że to jest bardzo ważna informacja i niestety nie jest ona komentowana na forach publicznych a jest dla naszych mieszkańców bardzo ważna jako jedyna gmina i jesteśmy praktycznie w tym można powiedzieć wyspą w szeregu innych gmin a nawet i miasta Krosna że w dniu 16 grudnia 2020 roku została podpisana
29:00
umowę pomiędzy pomiędzy gmina Miejsce Piastowe a firmą Remondis KROeko sp.z.o.o na zadanie pod nazwą odbieranie niesegregowanych zmieszanych odpadów w tym pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i odpadów oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miejsce Piastowe usługa będzie świadczona w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku cena brutto wykonania usługi to 909 268,84 zł czyli tak naprawdę jako jedyna gmina nie podnosimy cen śmieci wiemy jak jest w ościennych gminach wiemy że nasza cena jest jedna z najniższych i na pół roku, dlatego zdecydowaliśmy się na pół roku
30:02
aby też przeanalizować rynek śmieci, można tak powiedzieć i to co się dzieje po prostu obecnie nie chcemy naszych mieszkańców obarczać dodatkowymi kosztami nie wiemy co będzie w czerwcu bo też będzie kolejny przetarg ale mam nadzieję że wtedy już wiele nas nauczy chociażby to co dostajemy i jakie informacje dostajemy od odbiorców dostawców czy po prostu na poszczególnych forach tak zwanych śmieciowy żeby po prostu się też uczyć w tym temacie bo wiecie Państwo nie jest to łatwy temat. Co to jeszcze mamy jeżeli chodzi o wykaz zadań promocyjnych 15 Grudnia nastąpiło otwarcie klubu senior plus w Łężanach ze względu na ograniczenia epidemiologiczne odbyło się ono w kameralnym gronie o kwotach mówiliśmy i i proszę państwa jesteśmy na takim etapie gdzie naprawdę ograniczenia i Kwarantanna Narodowa
31:10
właśnie zmusza do tego żeby od 17 stycznia ponownie zamknąć nasze kluby senior plus. Wymaga sytuacja obecna chociaż na chwilkę mogli się spotkać seniorzy w Łłężanach zawsze jest to naprawdę bardzo taki szeroki odbiór dobry bo to są ludzie samotni niekiedy potrzebujący wsparcia nasze panie które prowadzą seniory plus to niekiedy są i pchychodzą i wspierają na na każdym kroku liczę że po 17 stycznia będą mogli wrócić normalnie do swoich klubów do zajęć iwarsztatów, 20 grudnia praktycznie tuż przed świętami odbyło się w domu ludowym w Targowiskach odbył się koncert kolęd pastorałek zawsze jest piękny zawsze jest pełno ludzi no niestety w tym roku był transmitowany online, wręczylam nagrody i upominki laureatom koncert właśnie tego
32:16
koncertu i dopowiem tylko że na portalu teraz Krosno można jeszcze sobie wejść pooglądać bo była piękna relacja online i z tego co wiem jest ogromna oglądalność tego właśnie wydarzenia. W koncercie finałowym wystąpiło 15 uczestników których jury konkursowe wybrało spośród 70 zgłoszeń także bardzo dziękuję Jeżeli są jakieś pytania to co do sprawozdania to odpowiem państwu. Dziękuję pani Wójt za sprawozdanie za okres między sesjami ja powiem tylko tyle odnosząc się do informacji o śmieciach, myślę że mieszkańcy żeby nie byli wprowadzenie w błąd będzie podejmowana w tej kwestii stosowna uchwała ale ta uchwała nie będzie powodowała żadnych zmian finansowych dla mieszkańców to też jest ważna myślę informacja bo nowa uchwała to zwykle się kojarzy z tym że są jakieś zmiany prawda dlatego
33:22
tego myslę, że trzeba też to tak określić,czy ktoś z państwa Radnych ma pytania w kwestii sprawozdania z działalności wójta? Nie widzę zatem dziękuję pani Wójt, jest pytanie no ale nie było w systemie a jest teraz się pojawiło Bardzo proszę radny radny Wiktor Skwara rozumiem Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki bo takowy konkurs był ogłoszony i zapewne już jest rozstrzygnięcie, czy można ewentualnie poinformować. że w związku z tym że pani Wójt bo nie było słychać powtórzę Pani Wójt nie brała udziału w pracach komisji konkursowej odpowiedzi udzieli pan Sekretarz Krzysztof Mercik. Dzień dobry panie Przewodniczący szanowni państwo komisja konkursowa w konkursie na stanowisko
34:44
dyrektora instytucji kultury złożone zostały oferty przez sześciu kandydatów z tego po weryfikacji pod względem formalnym do drugiego etapu konkursu zostały przeszły 3 osoby więc przepraszam 2 dwie osoby i w wyniku tego konkursu została wyłoniona Pani Joanna Ziemiańska Kilar na kandydata na stanowisko dyrektora. Dziękuję proszę czy ktoś z państwa jest też zabrać głos Przepraszam bardzo jeszcze kandydatów było 3 tutaj droga pomyłka mi się wkradła ponieważ dosyć dużo ostatnio teraz konkursów mamy i dlatego tak jest, przepraszam bardzo dziękuję czy ktoś jeszcze chce zabrać głos
36:00
No dobrze dziękuję Wysoka Rado uważam że punkt 5 porządku dzisiejszych obrad został wyczerpany przechodzimy do punktu 6 Rozpatrzenia projektów oraz podjęcie uchwał w punkcie 1) mamy w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok i o zaprezentowanie projektu tej uchwały proszę panią skarbnika Ewelinę Pliszczak. Panie Przewodniczący wysoka Rado Pani wójt Szanowni państwo uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok podstawę prawną pomijam w paragrafie pierwszym wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ten punkt pierwszy większość
37:04
wydatki budżetu o kwotę 145 800 zł zgodnie z poniższą tabelą punkt 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 145 800 zł zgodnie z poniższą tabelą w dziale 900 zgodnie z zwiększeniami zmniejszeniem pomiędzy paragrafami kwota działu nie ulega zmianie paragraf 2 ust 1 dokonuje się zmian w dotacjach z podmiotem należącymi i nienależącym do sektora finansów publicznych punkt 1 zmniejsza się dotacje celowa dla Gminy Miasta Krosno na składowanie odpadów komunalnych o kwotę 145 800 zł ust 2 dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję pani skarbnik projekt tej uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy w dniudzisiejszym i poproszę przewodniczącego Komisji
38:23
BudżetowoGospodarczej pana radnego Grzegorza Habrata o przedstawienie opinii obu tych komisj, właśnie Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich w związku z tym że przewodnicząca Komisji Edukacji jest na obradach dzisiejszych nieobecna bardzo proszę. Panie Przewodniczący pani Wójt żona Rado ja zaprezentuje panie Przewodniczący opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej natomiast pani Z-ca Przewodniczącej będzie prezentowała Komisję Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję nie wiedziałem że były takie wewnętrzne ustawienia komisji to daje głos pani radnej Marii Glazer i poproszę o stanowisko Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Powyższy dotyczący zmiany budżetu gminy na 2019 rok zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie
39:44
Dziękuję Wysoka Rado otwieram dyskusja nad projektem uchwały w związku z tym że nie ma głosu w dyskusji zamykam dyskusję i rozpoczynam procedurę głosowania Bardzo proszę państwa radnych oddanie głosu dziękuję informuję że za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok za przyjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych uchwała miniejszym została podjęta jednogłośnie
41:00
i w związku z tym że wprowadziliśmy zmiany w obradach dzisiejszych w podpunkt drugi w punkcie 6 to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe i poprosiłbym właśnie o przedstawienie projektu uchwały panią skarbnik Ewelina Pilszak. Panie Przewodniczący wysoka Rado pani Wójt Szanowni państwo projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe podstawę prawną pomijam, paragraf 1 w uchwale nr XXIII/ 131/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe wprowadza się następujące zmiany punkt 1 w paragrafie 3 w punkcie 2 w literze b bo tirek 19 dodaje się tiret 20 w brzmieniu dostawy wraz z montażem dekoracji ściennych do budynku domu ludowego
42:16
Łężanach do kwoty 14 000 zł paragraf 2 wykonanie uchwały Powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia dziękuję. dziękuję pani Skarbnik i poproszę o przestawienie opini komisji stałych rady gminy Komisja Budżetowo-Gospodarcza pan radny Grzegorz Habrat. Panie przewodniczący pani Wilson Radom Przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowa gospodarcze Panie przewodniczący pani Wójt wysoka Radom przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowao-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie dziękuję i poproszę przewodniczącą Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich panią Marię Glazer o zaprezentowanie stanowiska tej właśnie komisji omawiany projekt uchwały Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie Dziękuję Wysoka rady otwieram dyskusję nad projektem uchwały stwierdzam że nie ma chętnych w sprawie Dziękuję Wysoka rady otwieram dyskusję nad projektem uchwały stwierdzam że nie ma chętnych w sprawie zabrania głosu bądź ewentualnie wyjaśnień kwestie uchwały którą prezentujemy zamykam dyskusję i rozpoczynam proces głosowania
43:30
Poproszę państwa radnych oddanie głosu dziękuję informuję że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe została przed wysoką radę podjęta jednogłośnie. podpunkt 3 proszę państwa będziemy realizować z tym że na chwilę obecną nastąpi przerwa techniczna i ten punkt zostanie zdecydowany po przerwie. ogłaszam 15 minutową przerwę Szanowni państwo wznawaim obrady XXXVII zwyczajnej sesji rady gminy Miejsce Piastowe po przerwie dłuższej niż proponowana. Przypomnę państwo radnym że jesteśmy w trakcie realizacji punktu 6 dzisiejszych obrad i rozpoczęliśmy w tym punkcie szósty już dwa podpunkty. Przechodzimy w tej chwili do podpunktu 3 jest to uchwała w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok i o zazprezentowanie
01:15:53
tej uchwały poproszę panią skarbnik Ewelinę Pilszak. Panie przewodniczący wysoka Rado pani Wójt Szanowni Państwo przy głosowaniu nad projektem uchwały budżetowej proszę uwzględnić również autopoprawke która została omówiona wraz z projektem budżetu na komisjach. Uchwała budżetowa Gminy Miejsce Piastowe na rok 2021 podstawę prawną pomijam paragraf 1 ustala się dochody budżetu gminy wysokośći 63 613 756 zł z tego w punkcie 1 dochody bieżące w kwocie 62 165 256 zł punkt 2 dochody majątkowe w kwocie 1 448 500 zł. Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu gminy w podziale na działy rozdziały z podrażnieniem dochodów majątkowych i bieżących oraz z uwzględnieniem źródeł dochodów określa tabela nr 1. Paragraf 2 ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 70 460 648 zł
01:17:22
z tego punkt pierwszy wydatki bieżące w wysokości 60 931 527 zł w tym odpowiednio podpunkt a) wydatki jednostek budżetowych 37 119 441 zł, tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26 836 388 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 283 053 zł podpunkt b) dotacje na zadania bieżące 2 642 896 zł podpunkt ceny świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 618 190 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 punkt 2 i 3 części związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 zł obsługa długu
01:18:34
jednostki samorządu terytorialnego 551 000 zł punkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 9 531 121 zł w tym na podpunkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 531 121 zł punkt b wydatki na programy finansowane z z udziałem środków o których mowa w art, 5 ust 1 punkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 zł Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy rozdziały z uwzględnieniem grup określa tabela nr 2 .Paragraf 3 w budżecie ustala się punkt 1 rezerwy ustala się rezerwy punkt 1 ogólną wysokości 200 000 zł punkt 2 celową wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł. Paragraf 4 ust 1 ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 848 892 zł
01:19:42
zgodnie z tabelą nr 3. Żródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy ustala się kredyty i pożyczki w wysokości 6 848 892 zł ust 2 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek podpunkt a na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 000 000 zł podpunkt b finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 848 892 zł podpunkt c na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 151 108 zł ust 3 ustala się przychody budżetowe wysokości w kwocie 9 000 000 zł z tytułu pożyczek i kredytów 9 000 000 zł. Paragraf 952 przychody z zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9 000 0000 zł. Ust 4 ustala się rozchody
01:20:50
od budżetu w kwocie 2 159 108 zł z następujących tytułów spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2 151 108 zł paragraf 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 151 108 zł Paragraf 5 ustala się wydatki majątkowe na 2021 rok z podziałem na zadania w wysokości 9 531 121 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabela nr 4. Paragraf 6 ust 1 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wysokości 19 473 878 zł, ust 2 szczegółowy podział kwot określa tabela nr 5. Paragraf 7 określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw, ust 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokość
01:22:00
220 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 220 000 zł zgodnie z tabelą numer 6. Ust. 2 wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, szczegółowy podział kwot określa tabela nr 7, Ust. 3 stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 700 000 zł oraz wydatki w kwocie 2 700 000 zł które przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy zgodnie z tabelą nr 8. Ust. 4 stosownie do zapisów artykułu 16 ustawy o
01:23:06
w publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy zgodnie z tabelą nr 9. Paragraf 8 ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2021 do kwoty 100 000 zł. Paragraf 9 ustala się plan wydatku na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w wysokości 344 331 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabela nr 10. Paragraf 10 ustala się dotacji udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 11 ustala się plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki
01:24:12
Komunalny w Miejscu Piastowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 12 upoważnia się Wójta do: ust. 1dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia na wszystkie wydatki bieżące ust. 2 dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia, ust. 3 dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych ust. 4 dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących, ust. 5 dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu ust. 6 zaciągania kredytów lubi pożyczek w trakcie roku budżetowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2 000 000 zł, ust. 7 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
01:25:20
ust. 8 udzielania pożyczek przez wójta gminy roku 2021 do łącznej kwoty 100 000 zł ust. 9 do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z podpunkt a zmianą kwot lub uzyskaniem płatność przez wskazywany z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, podpunkt b zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, podpunkt c ze zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 13 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe Paragraf 14 nadzór nad wykonaniem uchwały zlecą się komisji budżetuowo- gospodarczej oraz komisji rewizyjnej rady gminy. Paragraf 15 uchwała wchodzi w życieczy z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dziękuję
01:26:35
dziękuję i poproszę teraz również panią Skarbnik o przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej uchwała nr 9 przez 9/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na rok 2021 r. Podstawę prawną pomijam skład orzekający w osobach Sabina Szałankiewicz przewodnicząca Edyta Gawrońska członek Mariusz Hadel członek, po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok przedłożonego przez Wójta gminy Miejsce Piastowe postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 r. z uwagą przedstawioną w uzasadnieniu uzasadnienia w dniu 13 listopada 2020 roku do Regionalnej izby obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok
01:27:43
wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt przedłożył uzasadnienie do tego projektu oraz materiały informacyjne. Skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej w Rzeszowie badając powyższe dokumenty stwierdza co następuje ust. 1 przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok kierowano się postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ust. 2 uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej odpowiada wymogom określonym w uchwale nr 40/413/10 rady gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej konstrukcja uchwały budżetowej zgodnie z wymogami ustawowymi a szczegółowośc budżetu zgodny jest z wyżej wymienioną uchwałą Rady Gminy. Ust. 3 projekt budżetu przewiduje planowany deficyt którego źródłem finansowania będą przychody z kredytów i pożyczek zaplanowano również o schody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ust. 4 w przedłożonym projekcie planowane
01:28:54
wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących co spełnia wymóg za art. 242 ustawy o finansach publicznych. Ust. 5 w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody z tytułu opłaty za za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 700 000 zł w roku 2020 dochody to były planowane w kwocie 2 544 000 zł Rada Gminy Miejsce Piastowe nie dokonała zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaś uzasadnienie do uchwały budżetowej nie zawiera objaśnienia wzrostu prognozowanych dochodu z tego źródła mając powyższe na uwadze skład orzekający postanowił jak w sentencji od niniejszej opinii służy odwołanie do kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego mgr Sabina Szałankiewicz Szanowni państwo odnoszą się może do uwagi regionalnej izby obrachunkowej zaplanowałam w projekcie budżetu 2 700 000zł, dlatego iż zaliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami wychodzi
01:30:06
będzie kwota ponad 2 600 000 na 2020 rok a w związku z tym że jeszcze wpłyną zaległości z tego roku i jest to powyżej 100 000 zł uważam za zasadne zapanować kwotę 2 700 000 zł na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami dziekuję bardzo Dziękuję pani skarbnik wysoka Rado kolejnym podpunktem podczas uchwalania budżetu gminy Miejsce Piastowe na przyszły 2021 rok to opinia komisji stałych rady gminy Poproszę o zaprezentowanie stanowisk tych komisji ale najpierw bym poprosił właśnie najważniejszą komisję jaką jest komisja rewizyjna i jej przewodniczącego pana... nie będzie prezentował bo widzę o tak
01:31:07
dlatego też myślałem że tak dobrze w takim układzie poproszę o przedstawienie opinii komisji stałych Komisji Budżetowo-Gospodarczej pan radny Grzegorz Habrat Opinia Komisji Budzetowo-Gospodarczej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok Miejsce Piastowe dnia 4 grudzień 2020 r. 13 listopada 2020 r. do rady gminy Miejsce Piastowe wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami infomracyjnymi z przedłożonego projektu wynika że dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 66 613 756 zł z tego pkt 1 dochody bieżące w kwocie 62 165 256 zł
01:32:14
pkt. 2 dochody majątkowe w kwocie 1 448 500 zł wydatki budżetu gminy na 2021 rok kształtują się na poziomie 70 462 648 zł z tego pkt 1 wydatki bieżące wysokości 60 931 527 zł w tym na podpunkt a wydatki jednostek budżetowych 37 072 441 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 747 888 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 324 553 zł podpunkt b dotacje na zadania bieżące 2 642 896 zł podpunkt C świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 665 190 zł podpunkt d wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
01:33:31
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 części związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wysokości 0 zł podpunkt e usługę długą jednostki samorządu terytorialnego 559 000 zł podpunkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 9 531 121 zł w tym na podpunkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 531 280 zł podpunkt b wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanych z zakresem zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0 zł budżet gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok został zaplanowany jako budżet deficytowy planowany planowane wydatki sa wyższe od planowanych dochodów deficyt budżetu ustaloną w kwocie 6 848 892 zł źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym projekcie budżetu określa również przychody
01:34:50
budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 000 000 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości dwóch 2 159 108 zł proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przywieziono rezerwę ogólną na przewidziane wydatki do wysokości 0,6% planowanych wydatków budżetowych Gminy to jest 200 000 zł. Stanowi ona zabezpieczenie środków na zdarzenia losowe nieprzewidziane w trakcie opracowania projektu budżetu jego realizacji w całym roku zaplanowano również rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 200 000 zł w projekcie budżetu na 2021 rok wyodrębniono również pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
01:35:55
pkt 2 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pkt 3 dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, pkt 4 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz wydatki na finansowanie zadań w tym zakresie punkt 5 dochody z opłat na korzystanie z przystanków komunikacji i wydatki na finansowanie tych zadań półtłusty wysokości wydatków na przeciągnięcia realizowany w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, pkt 7 kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Komisja budżetowo-gospodarcza po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów i wysłuchania opinii pozostałych komisji postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Uzasdanienie projekt budżetu na 2021 rok został
01:37:08
opracowany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odpowiada on również wymaga uchwały nr 40/413/10 rady gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2009 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej projekt budżetu jako roczny plan finansowy zapewnia nie tylko realizacja postawionych zadań gminy ale w sposób optymalny ma zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców gminy z zakresu oświaty opieki społecznej ,ochrony zdrowia, edukacji i opieki wychowawczej kultury kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaopatrzenia w energię elektryczną gaz i wodę oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z tego miejsca chciałbym państwo radnych prosić o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały myślę że ten projekt uchwały jest korzystne dla każdego mieszkańca naszej gminy jak inaczej miejscowości i spełnia poniekąd nasze oczekiwania czy mam tu na myśli wodociągi czy drogi nawet oświetlenia w naszej miejscowości, które
01:38:26
będą nadal się poszarzały czyli będzie będą lepsze udogodnienia na naszej mieszkańców i proszę o poparcie tego projektu uchwały, dziekuję. Dziękuję panu przewodniczącemu i jeszcze jedna Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich o zaprezentowanie stanowiska tej komisji poproszę przewodniczącą panią Marię Glazer. na dzisiejszym posiedzeniu komisja projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie dziękuję Wysoka Rado otwieram dyskusję . Panie przewpdniczacy jeszcze ja..... a rozumie rozumie, przyjąłem to w ten sposób że jak już pan dotyczący Proszę oddaj głos Panie Przewodniczący wysoka rado przedstawiony projekt uchwały wraz autopoprawkę Komisja Budżetowo -Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie dziękuję Otwieram dyskusja nad projektem uchwały
01:39:53
Proszę bardzo pan radny Wiktor Skwara panie przewodniczący panie i panowie radni pani wójt ja miałem takie zasadzie trzy kwestie do zapytania na jedną pani wójt odpowiedziała swoim sprawozdaniu chodziło mi o o zakres który będzie obejmowała inwestycja związana z budową sieci wodociągowej w Targowiskach i w przetargu który został ogłoszony ten rejon właśnie został ogłoszony chodzi oczywiście mi o ul. Piłsudskiego Łukasiewicza Floriańską Zjazdową Kwiatową Wiśniową nie Kwiatową bo to inny rejon i tutaj właśnie ta informacja jest satysfakcjonująca z tego względu że to jest rejon miejscowości które które najbardziej cierpi z powodu braku wody także ta inwestycja w tamtym rejonie właśnie jest bardzo potrzebna i chciałbym jeszcze to zapytać o kwestię związaną z przeznaczeniem środków na budowę dróg
01:40:59
czy remonty dróg zostały wymienione oczywiście dwie inwestycje które co do których tutaj chyba nie podlega dyskusji że powinny być zrealizowane czyli dalszy ciąg ul. Potockiego w Łężanach czy też ul. Nadbrzeżna we Wrocance no bo wiadomo że w jakim są stanie i tutaj trzeba je dokończyć. Potockiego wiadomo ze względu bezpieczeństwa a Nadbrzeżna ze względu na jej stan chodzi mi o te pomniejsze remonty na drogach gminy które będą realizowane i chciałem wiedzieć jakie to kryteria są przyjęte bo no bo na przykład w Targowiskach żadne takie przynajmniej ja nie widziałem w projekcie żadnej drogi ujętej, która której by ewentualna poprawa stanu miała być zrealizowana w roku przyszłym ze środków w budżecie który będzie za chwilę przyjęty to to to to by było drugie pytanie i jeszcze jedna kwestia to z to co mówiłem na komisji z Pani Skarbnik bo w uchwale regionalne izby obrachunkowe i którą pani odczytała jest tam odniesienie do art. 242 ustawy o finansach publicznych
01:42:17
w którym jest mowa że jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu w którym dochody są mnie wydatki bieżące przewyższają dochody prawda a w artykule 243 jest tam jeszcze taki wskaźnik który reguluje kwestie dochodów i wydatków bieżących wyliczoną jako średnią z ostatnich 7 lat do wskaźnika czy do ilorazu w którym w liczniku są raty kredytów i odsetki a w mianowniku dochody bieżące to chciałem wiedzieć jak ta relacje wygląda czy ona również jest spełniona dziękuję dziękuję panu radnemu nie wiem teraz odpowiedzi czy za chwilę Jeżeli tak to proszę bardzo pani Wójt a powiem tutaj odnośnie dróg jeżeli państwo widzą budżet jest tutaj 200 000 zł na bieżące remonty i utrzymanie i tutaj reagujemy w jaki sposób nie mamy jakieś algorytmów nie siadamy nie wybieramy tylko
01:43:29
przede wszystkim reagujemy na pisma od mieszkańców jeżeli na przykład wpłynęły wnioski z Łęzanie do tej pory z Targowisk nic nie wpłynęło że jest na przykład zły odcinek My po prostu jedziemy robimy wycenę co tam potrzeba w ogóle zrobić jeżeli jesteś w cudzysłowiu grubszego do zrobienia, no to po prostu trzeba zrobić dokumentacjję i wtedy albo robią to nasi pracownicy czyli takie pobieżne sprawy i łatanie dziur nasz ZGK a jeżeli trzeba i wymaga to po prostu większej większej mobilizacji to oczywiście robimy dokumentację i wtedy wchodzi firma zewnątrz jeżeli chodzi o Targowiska to o Targowiska dbamy tak samo jak o każdą miejscowości. Widocznie nie ma tam takich nagłych teraz potrzeb ja na każdym sprawozdaniu czytałam bo też dobrze Pan wie że były w Targowiskacj uzupełnienia nawet tutaj pani sołtys Pani kierownik ZGK może powiedzieć na których ulicach i w ostatnim czasie co było robione i przede wszystkim no takie bieżące reagowanie jeżeli chodzi
01:44:43
o drogi i oczywiście jeżeli będą możliwości ubiegania się o na przykład fundusze na drogi gruntowe czy z funduszu dróg samorządowych na dodatkowe remonty tych mniej znaczący chociaż wszystkie są są ważne ale mówiliśmy to od razu Potockiego czy Nadrzeczna są takie bardzo no powiedziałabym priorytetowo gdzie jest zagrożenie życia na drodze niekiedy występuje trzeba po prostu je przebudować i zakończyć także myślę że tutaj na bieżąco się kontaktujemy czy sołtys zgłasza czy czy radni zgłaszają to po prostu i i przede wszystkim mieszkańcy bo są też takie petycję z podpisami mieszkanców czy przy jakimś odcinku wrażliwym wymagającym naprawdę że to jest taki algorytm Dziękuję pani Wójt tam jeszcze było pytanie skierowane do Pani skarbnik bardzo proszę oddaję głos Szanowny panie radny w tej kwestii odpowiadałam na komisjach ale w związku z tym że kolejny uchwałą jest uchwała o wieloletniej prognozie finansowej i to w tej uchwale są określone wskaźniki i również do
01:46:08
tej uchwały posiadamy opinie regionalnej pozytywna opinia regionalnej izby obrachunkowej ale w związku z tym że padło pytanie pragnę Pana poinformować że na stronie 7 wieloletniej prognozy finansowej czyli kolejny uchwały jest informacja że zarówno tą lewą część wzoru dotyczącą spłaty jak również i prawą część wzoru dotyczącą relacji spełniamy i tutaj jak najbardziej nasza sytuacja finansowa jeżeli chodzi o spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych pożyczek i spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wszystko się zgadza i także tutaj wszelkie wskaźniki zostały spełnione dziękuję Dziękuję pani skarbnik czy ktoś jeszcze chce zabrać głos Proszę bardzo pan radny Wiktor Skwara czy w przsyzłym roku planowane jest zakończenie budowy Kaplicy koło cmentarza nie pamiętam czy tam w prognozie Jeżeli chodzi o kaplicę to widzimy że postępy są duże i planowane zakończenie robót
01:47:29
zgodnie z umową to chyba jest 2022 rok także zobaczymy jak pójdzie dobrze wiemy że planowanie tej inwestycji ze środków naszej gminy odbywało się kiedy nie mieliśmy dotacji na drogi dotacji na oświetlenia i wiele innych więc planowaliśmy tak bardzo ostrożnie i dlatego rozbiliśmy tą inwestycje na 3 lata jeżeli pozwoli budżet zakończymy wcześniej ale jest umowa i tego się na razie trzymamy czy 2022 rok oddanie. Dziękuję pani Wójt o głos poprosił pan Szymon Węgrzyn proszę bardzo. Panie Przewodniczący Szanowni państwo zaproszeni goście przy omawianym projekcie uchwały budżetowej przy jednej z najważniejszych uchwał podejmowanych w ciągu roku w ciągu naszej pracy w tej roku możemy zauważyć kolejne rekordy po stronie dochodów i także wydatków przy dochodach cieszyli byśmy
01:48:44
się jakby były jeszcze bardziej widoczne przy wydatkach cieszy to że duża część wydatków idzie na inwestycje prawda tam mamy wypisane wszystkie wszystkie inwestycje wszystkie działania które już gmina prowadzi które są przed nami z które są kolejnym etapem rozwoju naszej gminy cieszy też taki wniosek i taki taka kwota wydatków na oświatę która jednak nie rośnie mimo wysokiego poziomu oświaty w naszej gminie to jest tak bardzo ważne w tamtym roku pamiętam rok temu radni apelowali żeby się tym kwotą wydatków przeglądnąć żeby je trzymać w ryzach widać że jednak głosy zostały zauważone wiadomo że rok rok może być różny mieliśmy teraz doskonały przykład jak się zaczął jak się kontynuował jakie były losy mam jeszcze 2 dni tego roku niespełna cieszy też z punktu widzenia
01:49:56
widzenia mnie jako radnego o które działania które są pisane wczorajszy ogłoszony przetarg które sobie grałem przez ostatnie 6 lat jako jako radny w tamtej kadencji W tej kadencji o kontynuację budowy remizy dla strażaków są wymierne efekty widać pracę o te niesłychanie ważną ul. Nadrzeczną o której też dużo by można było mówić ale wiecznie było że nie ma rzeczy o dofinansowanie szukać bo technicznie sie nie da bo rozgraniczenie bo to jakoś krok po kroku idziemy do przodu. Także to z mojej strony też wielka radość że że te inwestycje ida. Budżet nie jest łatwy bo faktycznie jest deficyt są zauważalne też odbiór tych sygnałów od innych radnych którzy też przez wiele lat mówili o wodociągach też zawsze gdzieś w spychane bo też nie bo nie bo to tamto bo nie ma środków zewnętrznych
01:51:10
sztucznych czyszczenie inwestycje są niesłychanie ważne dla przy każdego z nas tutaj czy te oświetlenia czy inwestycje drogowe czy nieszczęsne a szczęsna bardzo woda z tego miejsca to jest serdecznie chciałem dziękować pani Skarbnik za trud poniesiony pani Wójt realizuje swój program i realizuje program który dyktowali mieszkańcy naszej gminy dziękuję ślicznie Dziękuję panu przewodniczącemu czy ktoś jeszce chciał zabrać głos ja myślę że też podzielę się pewnymi uwagami wreszcie budżetu to będą dobre uwagi chociaż chciałbym też pewne sprawy podnieść ze względu na to żeby no pamiętać o pewnych sprawach z tego czasu nie zgłaszałem takie dwie prośby aby mieć w tym nowym budżecie zaprojektować środki na jakby projekt chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19 w miejscowości sołectwie Zalesie i na remont dachu na domu
01:52:23
ludowym również w Zalesiu nie ma akurat tych środków tam zabezpieczonych w tym budżecie Ja oczywiście tutaj nie robię wojny o to dlatego że liczę na to też że jest to oczywiście władze pani Wójt na te zadania i o tym pamiętają to o tym wiem i to sprawdzałem rzeczywiście tak jest no można by oczywiście podnieść zwiększyć deficyt budżetowy i to zadania wszystkie z naszej gminy do tego budżetu umiejscowić no ale liczę na to że no to to o czym mówiłem przed chwilą tych dwóch zadaniach znajdą się środki i nawet w przyszłorocznym budżecie może akurat z oszczędności budżetowych kto wiem wiem że w kwestii budowy chodnika jaka prowadzone są rozmowy więc pewnie w najbliższym czasie może nie aż tak bliskim ale ten chodnik powstanie ja jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego co w tym budżecie już jest, jeżeli chodzi o miejscowość Zalesie mam na uwadze to tej bardzo ważne inwestycje nie tylko dla najmłodszych i tej części społeczeństwa ale tych tych starszych również to chodzi właśnie chodzi o budowę sali na Zalesiu
01:53:37
gimnastycznej przy szkole podstawowej cieszy bo proszę państwa rośnie bardzo szybko ostatnio jak kiedyś publikował oglądałem zdjęcia była jeszcze bez dachu na chwilę obecną już dach jest i to pokrycie jest już nakryciem z blachy także cieszymy się że w środku pomieszczenia są tylko otynkowane myślę że tym 2021 roku Pewnie tez tak umowy są spisanane to na tej hali rozpoczniemy rok szkolny 2021/22 to będzie ogólne zadowolenie i mieszkańców i tych dzieciaków które do tej szkoły chodzą a zwłaszcza tych dzieci które nie miały sposobności i możliwości korzystania z takiego obiektu ci którzy jeździli na zawody sportowe to pewnie tak i zawsze przychodzili z wielkim takim zdziwieniem jakie to fajne szkoły prosto ale szkole mają ale na Zalesiu takiego możliwości nie będzie myślę że to jest najważniejsze
01:54:42
zadanie i z tego się cieszę że jest kontynuacja idealny bardzo szybko idzie o tym dachu który mówiłem na domu ludowym już została cześć wykonana nad dobudówką i za to nikt nie dziękował wcześniej i chciałem właśnie z tego miejsca podziękować dobrze wykonane ale myślę że miejscowość Zalesie też nie zostanie gdzieś tam daleko z tyłu i będziemy kontynuować. Proszę bardzo pani Wójt tak ja już skończyłem Szanowni państwo Panie przewodniczący wywołał niejako temat chodników wzdłuż drogi krajowej mamy taki odcinek de facto w Targowiskach bardzo krótki i myślę że już za niedługo usłyszymy jakieś dobre wieści na temat budowy tego chodnika i oczywiście w Rogach no ten chodnik nieszczęsny się po prostu rozjeżdża tam tak jak już mówiliśmy kółko od rowera wpada już wielokrotnie były i urazy i wypadki
01:55:47
jakieś drobne o to też się staramy i mamy obiecane że w tym roku temat ruszy nawet żeby delikatnie przyśpieszyć zleciliśmy taką wstępną wycenę ile my jako gmina zlecając projekt budowy chodnika w Targowiska ile będzie to kosztowało bo być może właśnie w ten sposób się dołączymy do tego tematu i wywołamy go szybciej czyli Generalna Dyrekcja by prowadziła prace inwestycyjne a my się dołączymy z naszym projektem i pozwoleniem ale na to czekamy bo myślałam że będzie przygotowany ten projekt nie jest jeszcze wycena więc dowiemy się jeżeli chodzi o takie inwestycje jak na przykład oświetlenie wiecie państwo że tuż przed świętami praktycznie w każdej miejscowości najważniejsze ulice które od dawna mieszkańcy prosili chodzili zostały oświetlone oczywiście na gdzieś tam na Facebooku pojawiało się że
01:56:52
szczerze świecą jeszcze te stare lampy otóż projekt jeszcze nie zakończył po prostu PGE ma czas na to żeby po prostu doprowadzić i po ściągać te stare lampy i to jest cały projekt projekty jest od momentu realizacji wykonania włączenia tego prądu zaświecenia ale też i uporządkowania terenu bo też są takie głosy że a gdzieś tam jeszcze są hałdy ziemi gdzieś tam coś się dzieje także proszę o cierpliwość bo będzie po prostu to zrobione to jest cały cały cykl i na pewno zgodnie z umową będzie to wykonane dodam tylko że oświetleń wykonaliśmy w tym roku 5 km to było 120 lamp najbardziej taka chyba oczekiwana Wszędzie było bo w Rogach też ulica Dworska to był jeden wielki ciemny pas i nic więcej a to jest droga w centrum miejscowości i to po prostu cieszysz że na ul. Dworskiej
01:57:57
20 lamp jest świeci ludzie spacerują i i się cieszą tak samo Krawcówka Nadrzeczna w Głowience, nie będę wymieniać te wszystko fajnie wymienione jest w Piastunie. i tutaj bym chciała dodać że właśnie dzięki dobrej współpracy z sołtysami z funduszami sołeckimi właściwie można powiedzieć z miejscowościami można zgrać że fundusz sołecki gmina dołoży i nie robimy po jednej lampie bo jak tutaj pytałam pani kierownik to w ostatnich 4- 6 latach nie było praktycznie ani jednej lampie postawionej na słupach może gdzieś dwie trzy lampy wymienione na słupach PGE także to jest naprawdę ważna inwestycja i wcale się na tym nie kończy bo jest ciąg dalszy i będziemy nad tym pracować. No ale trzeba po prostu to też takiego zrozumienia i współpracy na zebraniach Wiejskich Bardzo bardzo dziękuję naprawdę wszystkim mieszkańcom że że podjęli kolejne uchwały i przekazali fundusze sołeckie na bardzo ważne cele. A my jako gmina dorzucimy konkretne środki żeby tak jak mówię nie powstawała jedna dwie lampy
01:59:14
została oświetlona ulica wykonane zostały kilometry wodociągów i tak dalej także to chciałam tylko to powiedzieć dziękuję bardzo dziękuję pani Wójt ja tylko dodam że wspominałem o tym chodniku wiedziałem że rozmowy trwają i to co pani Wójt powiedziała to jest bardzo cenne i myślę dodatkowe środki w budżecie chociaż nie nasze bo to nie jest nasz nasz odcinek drogi także myślę że to bezpieczeństwo przede wszystkim najważniejsze i cieszy mnie że pewnie jesteśmy bliżej niż dalej tej realizacji tej inwestycji bardzo dziękuję Czy ktoś państwa jeszcze chciał zabrać głos. związku z tym że że nie widzę głosu w dyskusji zamykam tą dyskusję i przejdziemy do procedury głosowania nad ustawą uchwałą budżetową na 2021 rok chciałem tylko Państwu powiedzieć że w podczas przerwy obrady opusciła jedna radna stan radnych-13. Na chwilę obecną i 13 lat będzie głosował nad przyjęciem projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok wyłącznie z autopoprawką rozpoczynam procedurę głosowania i bardzo proszę
02:00:31
państwa radnych o oddanie głos Dziękuję Myślę że teraz to co powiem to jest bardzo ważne dla państwa radnych ale myślę że dla włodarzy Gminy w sensie pani Wójt również uchwała budżetowa na 2021 rok wysoka rada przyjęła jednogłośnie 13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały nie był głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się Szanowni państwo bardzo dziękuję za głosowanie i oczywiście obiecuję że następny rok będzie jeszcze lepsze Dziękuję podpunkt 4 w punkcie 6 dzisiejszych obrad to przyjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe na lata 2021
02:01:48
2031 i poproszę o zaprezentowanie projektu tej uchwały panią skarbnika Ewelinę Pilszak Panie przewodniczący wysoka rada pani Wójt szanowni państwo zanim przejdę do przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej chciałam państwu bardzo podziękować za jednogłośnie przyjęcie budżetu na 2021 rok jak również za cały rok wspólnej współpracy. Był to dlla mnie pierwszy rok w państwach gminie Bardzo dziękuję za współpracę postaramy się żeby jak najlepiej w dalszym ciągu ta współpraca się układała i ewentualne państwa sugestie bardzo chętnie przyjmuje i zawsze skłaniam się ku merytorycznym dyskusją jeszcze raz państwo dziękuję za ten budżet i za cały rok współpracy zarówno państwo radnym pani Wójt jak i wszystkim państwu dyrektorem kierowniką jednostek podległych dziękuję. Przechodzę do przedstawienia
02:03:02
projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe podstawę prawną pomijam paragraf 1 uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały paragraf 2 określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały paragraf 3 upoważnia się Wójta gminy Miejsce Piastowe do punkt 1 wyciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa w artykule 226 ust. 4 określony w załączniku nr 2 do uchwały podpunkt a w roku 2022 kwota 3 794 551 zł podpunkt b w roku 2023 kwota 600 000 zł podpunkt c w roku 2024 100 000 zł podpunkt 2 zaciągania zobowiązań
02:04:17
z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy podpunkt a zawierany na czas nieoznaczony w zakresie tiret pierwszy dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci tiret drugi dostawy gazu z sieci gazowej dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego podpunkt b zawieranych na czas oznaczony w zakresie dostarczania energii elektrycznej do kwoty 1 000 000 zł dostawę usług telekomunikacyjnych do kwoty 100 000 zł dostawy usług internetowych do kwoty 70 000 zł dostawy usług telefonii komórkowej do kwoty 80 000 zł usług pocztowych do kwoty 100 000 zł ubezpieczenia mienia do kwoty 700 000 zł do wożenia dzieci do szkół do kwoty 200 000 zł konserwacja oświetlenia ulicznego do kwoty 100 000 zł zimowego utrzymania
02:05:35
dróg do kwoty 300 000 zł badań lekarskich do kwoty 50 000 zł najmu lub dzierżawy powierzchni lub słupów do kwoty 100 000 zł wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miejsce Piastowe oraz usług weterynaryjnych do kwoty 50 000 zł odbierania i transportu odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Właścicieli Nieruchomości z terenu Gminy Miejsce Piastowe do kwoty 2 500 000 milionów zł dostawa artykułów żywnościowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe do kwoty 800 000 zł wywóz odpadów komunalnych z budynków Mienia Komunalnego i budynków jednostek do kwoty 100 000 zł prowadzenie obsługi rachunku bankowego do kwoty 100 000 zł dostawy i opieki autorskiej oprogramowania do kwoty 150 000 zł punkt 3 przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające z płatności wykraczają
02:06:48
twoją poza rok budżetowy podpunkt a zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci dostawy gazu z sieci gazowej dostawy z sieci ciepłowniczej dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego podpunkt b zawieranych na czas oznaczony w zakresie dostarczania energii elektrycznej do kwoty 300 000 zł dostawy usług telekomunikacyjnych do kwoty 60 000 zł dostawy usług internetowych do kwoty 10 000 zł usług telefonii komórkowej do kwoty 5000 zł usług pocztowych do kwoty 8 000 zł ubezpieczenia mienia do kwoty 200 000 zł do wożenia dzieci do szkół do kwoty 50 000 zł badań lekarskich dopłaty 10 000 zł dostawy artykułów żywnościowych do kwoty 300 000 zł wywóz
02:07:53
odpadów komunalnych z budynku jednostek do kwoty 40 000 zł prowadzenie obsługi rachunku bankowego do kwoty 80 000 zł dostawy i opieki autorskiej oprogramowania do kwoty 40 000 zł paragraf 4 w uchwale numer XXII/131/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe ze zmianami paragraf 5 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Miejsce Piastowe paragraf 6 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia dziękuję dziękuję Pani skarbnik i poproszę teraz o zaprezentowanie opinii regionalnej izby obrachunkowej uchwała nr 9 przez 9/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2031 podstawę prawną pomijam skład orzekający w osobach Sabina Szałankiewicz przewodnicząca Edyta Gawrońska członek Mariusz Hadel członek po rozpatrzeniu projektu uchwały
02:09:13
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2031 postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2030 jeden z uwagą przedstawiono w treści uzasadnienia w dniu 13 listopada 2020 roku do Regionalnej izby obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały w sprawie prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2031 w formie dokumentu elektronicznego mając na uwadze przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektów uchwały budżetowej na 2021 rok stwierdza się co następuje ust. 1 projekt uchwały obejmuje okres roku budżetowego oraz 10 kolejnych lat co spełnia wymogi ustawowe wynikające z artykułu 227 ust. 1 ustawa o finansach publicznych ust. 2 konstrukcja projektu uchwały spełnia wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w projekcie uchwały w zakresie wyniku budżetu
02:10:24
związane z nim kwot przychodu I rozchodu są zgodne z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2021 rok Ust. 4 w okresie objętym prognozę planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących co powoduje że relacja wynikające z art.242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana ust. 5 częścią projektu wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu sporządzona na okres 2021-2031 Ust. 6 w latach 2021-2025 prognozuje się uchwalenie budżetu w których realizacja nie spowoduje że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacją co łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich 3 lat relacji dochodów biegnących powiększonych o dochody ze sprzedaży oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu z kolei w latach 2026 2031 prognozuje się w planie budżetu w których realizacja nie spowoduje że w roku
02:11:43
budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczysz średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do wydatków bieżących budżetu powyższe powoduje że przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wypełnia dyspozycje z art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) uwaga z objaśnienia wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wynika że w zakresie wydatków bieżących 2021 r i w latach kolejnych prognozy nastąpił nieznaczny prognozy nastąpił nieznaczne kształtujący się w granicach od 1 do 2% wzrost tym czasem wydatki bieżące 2021 roku zaplanowano wysokości 60 931 527zł
02:12:58
zaś w roku 2022 wykazano spadek wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego wydatki te zaplanowane w kwocie 58 781 248 zł podobnie wydatki na wynagrodzenia i składki o nich naliczone roku 2022 26 623 000 zł są niższe od tej kategorii wydatków zaplanowanych w 2021 roku o 26 747 888 zł stosownie do artykułu 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych o wieloletniej prognozie o wieloletniej prognozie finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane o których mowa w ust. 1 art. 226 objasnienia zatem powinny odnosić się do wszystkich elementów wykazanych w powołanym przepisie przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej kwoty w szczególności w zakresie dochodów i wydatków powinny być
02:14:07
realistyczna więc powinno uwzględniać zdarzenia które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającego poza rok budżetowy planowane kwoty powinny mieć za tą odzwierciedlenie w realnychzasada gospodarki jednostki samorządu terytorialnego ustawowy nakaz realistyczność WPF można zatem odczytać jako obowiązek zawierania w niej danych rzeczywistych uwzględniających jednocześnie przewidywania w zakresie kształtowania na się w przyszłości skoro w ramach procesu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto określone w liczniki dotyczące planowania dochodów i wydatków to powinny one zostać uwzględnione wartościowy prowadzonych do prognozy jeżeli natomiast przewiduje się ograniczenia wzrostu dochodów i wydatków należy opisać przyczyny i sposób umożliwiający racjonalny osiągnięcie założonych kwot tylko taki dokument będzie można uznać za spełniające warunek realistyczność i zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym stanie rzeczy skład orzekający
02:15:09
wydał opinie jak w sentencji stosownie do przepisów art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mniejszą opinią należy opublikować w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określony w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Rzeszowie terminie 14 dni od dnia jej doręczenia podpisany przewodniczący składu orzekającego mgr Sabina Szałankiewicz. Szanowni państwo tutaj Regionalna Izba obrachunkowa zasygnalizował mała jeżeli chodzi o zostało to tak ogólnie opisane ale to konkret jest taki że w 2021 roku wydatki na wynagrodzenia są wyższe niż 2022 r a dlatego są wyższe że są zaplanowane odprawy emerytalne nawet
02:16:12
w samym Urzędzie Gminy mamy ich ponad 11 i dlatego i w jednostkach organizacyjnych również osoby odchodzą na emeryturę po prostu w objasnieniach nie wskazałam , dlatego są te wydatki w 2022 roku niższe ale jeżeli chodzi o wynagrodzenia Dziękuję bardzo Dziękuję pani skarbnik i poproszę bo w kolejnym punkcie malmy opinie komisji stałych rady gminy i o takie stanowiska poproszę teraz przez przewodniczących komisji najpierw komisji budżetowo-gospodarczej o co proszę Pan Grzegorz Habrat Panie Przewodniczący pani Wójt szanowna rado przedstawiony projekt uchwały wraz z oprawką Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie dziękuję i pani radna Maria Glazer przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie
02:17:25
dziękuję otwieram dyskusję nad projektem uchwały w związku z tym że nie widzę głosu w dyskusji zamykam dyskusje rozpoczynam procedurę głosowania i bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu przypomnę że głosujemy uchwałę w sprawie władcy procedujemy uchwałę w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2031 łącznie z autopoprawka bo prawko dziękuję informuję że uchwała została podjęta jednogłośnie podpunk 5 w punkcie 6 to podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji ośrodka administracji szkolnej w Miejscu Piastowym o zaprezentowanie projektu tej uchwały poproszę kierownika SCUW
02:18:45
panią Beatę Bodzioch Kaznowską oddaję głos Panie przewodniczący wysoka Rado szanowni państwo powyższą uchwała powstała związku z tym że na terenie naszej gminy powstał zespółżłobków Gminy Miejsce Piastowe złożony ze żłobka w Miejscu Piastowym w Łężanach i w Głowience dodatkowo Dom Pomocy Senior Wigor we Wrocance został połączony z GOPS w Miejscu Piastowym w związku z tym Samorządowe Centrum Usług Wspólnych od 1 stycznia 2021 roku będzie prowadzić wspólną obsługę następujących jednostek organizacyjnych zespołu żłobków w gminie Miejsce Piastowe szkoły podstawowej w Głowience Łężanach Rogach Targowiskach we Wrocance Zalesiu Miejscu Piastowym oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym i tego dotyczą zmiany w tej uchwale pozostałe zmiany
02:19:56
mają tylko charakter redakcyjny dziękuję bardzo Dziękuję pani kierownik i poproszę o przestawienie radzie stanowisko komisji stałych rady gminy najpierw Komisja Budżetowo-Gospodarcza prosze pan przewodniczący Panie przewodniczący Pani Wójt wysoka Rado przedstawiony projekt uchwały komisja budżetowo-gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie Dziękuję i przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich pani Maria Glazer prosze omawiany projekt uchwały Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie Dziękuję otwieram dyskusję nad projektem uchwały w związku z tym że nie widzę głosu w dyskusji zamykam dyskusję i rozpoczynam procedurę głosowania bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu Dziękuję informujemy że głosowało 13 radnych uchwała została przez wysoką radę podjęta jednogłośnie
02:21:20
kolejny projekt uchwały to projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Miejsce Piastowe i o zaprezentowanie poproszę przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana radnego Wojciecha Urynowicza Panie przewodniczący pani Wójt szanowni państwo 22 października tego roku na adres Rada Gminy Miejsce Piastowe wpływa skarga na działania wójta Gminy Miejsce Piastowe Dorote Chilik podpisana przez pana Wiktora Skware treść cały Skargi przedstawiałem na komisjach więc myślę że nie muszę już czytać chyba że państwo chcą
02:22:40
właśnie to było pan przewodniczący myślę że oczekuję na reakcję pana radnego i chyba chcę zapytać o to czy pan radny sobie życzy przeczytania tej proszę bardzo Pani Wójt Panie i Panowie radni ja tą skargę przygotowałem tak jak to pan przewodniczący komisji skarg i wniosków zauważył 22 października taką nosi datę Skarga oczywiście była przygotowana wcześniej 22 października odbyła się sesja zwołana na wniosek pani Wójt ja to tą skargę chciałem przedstawić na na tej właśnie sesji poprosiłem o głosy już po wyczerpaniu porządku obrad sesji z zamiarem złożenia wniosku o uzupełnienie porządku obrad o taki punkt żebym ja tą skargę mógł przedstawić jednak pan Przewodniczący głosu mi wtedy nie udzielił łamiąc
02:23:43
ust. 5 paragrafu 55 statutu Gminy Miejsce Piastowe w którym jest napisane że Rada Gminy może zmienić porządek obrad i takie wnioski mogą być składane do zamknięcia obrad sesji rady gminy a inną kwestią jest jeszcze to czy Pani Wójt taką zgodę by wyraziła gdyby nie wyraziła no to oczywiście ten punkt nie byłby nawet głosowany niemniej do tego głosowania nie nie doszło z takiej względów że tego głosu nie otrzymałem to tak na marginesie chciałem zaznaczyć że w mojej karierze jako radnego to była pierwsza taka sytuacja z którą się spotkałem że radnemu na sesji nie został udzielony głos jedyny taki przypadek w związku z tym sytuacja jest taka że treść tej skargi na sesji rady gminy nie wybrzmiała więc ja w związku z tym miałbym taki wniosek aby albo przewodniczący komisji Skargi, Wniosków
02:24:48
i Petycji treści Skargi odczytał albo zrobię to ja. z uwagi na to proszę państwa , że w sotatnim okresie przeszedłem covid objawowo i mam kłopoty z oddychaniem także wysycha mi gardło, bardzo bym prosił wnioskodawce o przedstawienie jeżeli jeżeli mogę prosić jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi bardzo przepraszam tylko za słowo nie zgodzę się ze stwierdzeniem pana radnego o tym że nie udzieliłem głosu jak sam Pan wcześniej w swojej wypowiedzi stwierdził że po wyczerpaniu porządku obrad miał Pan zabrać głos jeżeli jest wyczerpany porządek obrad to są zamknięte obrady ja sobie nie przypominam takiego zdarzenia nawet w poprzedniej kadencji żeby radni podczas zamknięcia obrad sesji zgłaszali kolejne wnioski dlatego również nie nie udzieliłem wtedy Pan głosu tym bardziej że żaden
02:25:55
punkt w końcówce obrad tej sesji nie przewidywał jakieś wystąpień radnych dlatego też nie udzieliłem Pan głosu i nie zgodzę się z pańskiim stwierdzeniem że przekroczyłem jakiekolwiek przepis prawny i bardzo proszę jeżeli uważa Pan że odczyta ten wniosek tą skargę to proszę, a jezeli nie to czytam ja ja, więc udziela panu głosu A jeszcze zanim przystąpię do odczytywania Skargi to przytoczę treść ust. 5 w paragrafie 55 statutu Panie radny jeżeli pan uważa że to o co pana poprosiłem jest niezgodne z punktem który w tej chwili realizujemy to bardzo pana proszę o nie pouczanie mnie w tej chwili o to co ja powiniem bądź co muszę być zrobić bardzo pana proszę. Poprosiłem pana sam wyraził zgodę na odczytanie swoje i bardzo proszę o przystąpienie
02:27:26
do takiej czynności wypraszam sobie możliwość pouczania mnie w tej chwili o czymkolwiek nie chciałem pouczać chciało czytać tylko treść odpowiedniego zapisu statutu Panie przewodniczący pani Wójt panie i panowie Radni na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na Wójta Gminy Miejsce Piastowe panią Dorote Chilik. Wójt Gminy Miejsce Piastowe Pani Dorota Chilik wykorzystując art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym dający wójtowi możliwość złożenia do przewodniczącego Rady Gminy wniosku o zwołanie sesji nie stosuje się do zawartych w licznych interpretacjach i komentarzach do ustawy o samorządzie gminny przesłanek uprawniających do jego zastosowania z podanych wnioskach pani Wójt nie stosuje się również do postanowienia zawartego w paragrafie 55 ust. 6 statutu gminy Miejsce Piastowe w którym zapisano jakie zagadnienia czy kwestie powinien obejmować w szczególności porządek obrad każdej sesji w nich wymienione są między innymi w punkcie trzecim sprawozdanie
02:28:38
z działalności wójta za okres między sesjami oraz punkty 7 wnioski zapytania oraz udzielanie na nie odpowiedzi. W opracowaniach omawiających ustawę o samorządzie gminnym można spotkać wykładnie uznanych autorytetów w dziedzinie prawa samorządowego interpretujący przesłanki i sposób stosowania trybu art. 28 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym czy zwoływanie sesji rady gminy przykłady opracowanie ustawa o samorządzie gminnym komentarz autor Andrzej Szewc prawnik dr hab. nauk prawnych nauczyciel akademicki prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego zawartość opracowania 4 wydanie komentarza to aktualna i praktyczna wykładnia przepisów ustawy o samorządzie gminnym przedstawiająca ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądowe i nadzorcze z lat 1990- 2012 w komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany ustawy o samorządzie gminnym dokonane po pierwszym stycznia 2010 roku w tym obejmujący między innymi
02:29:46
terminowe zadania gmin procedury wyborcze i referendalne komunalną gospodarkę finansową a także dotyczące stanowisk przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Burmistrza i Prezydenta miasta fragment powyższego opracowania dotyczące sesji nadzwyczajnej cytuję "sesję nadzwyczajną różni od sesji zwyczajnej przede wszystkim sposób zwołania a w wielu przypadkach także szczególny przedmiot obrad sesje zwyczajnej przewodniczący zwołuje z własnej przynajmniej formalnie inicjatywy natomiast sesję nadzwyczajną także na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinien spełniać wymogi określone dla zawiadomienia o sesji zwyczajnej to znaczy zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał" Przedmiotem sesji nadzwyczajnej są sprawy pilne które nie mogą być załatwione w trybie sesji zwyczajnej. Drugie opracowanie organizacja i funkcjonowanie rady gminy autor Monika Augustyniak dr hab. nauk prawnych
02:30:48
prof. Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie Kierownik Katedry prawa i postępowania administracyjnego oraz nauk o administracji autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego zawartość opracowania kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania Rady Gminy w tym podstawy prawnej działania przedstawia klasyfikację zadań i kompetencji rady jako organ o charakterze stanowiącym i kontrolnym oraz jej organizację wewnętrzną zasady i tryb procedowania w radzie prezentuje status prawny radnego gminy prawa i obowiązki związane z sprawowaniem mandatów oraz zagadnienia dotyczące etyki radnego omawia zasady jawności poprzez różne aspekty działania rady gminy i jej organów książka przedstawia problematykę gminy w świetle aktualnych przepisów prawnych w ujęciu legislacji administracyjnej przedmiotowa pozycja to konkretna i praktyczna wykładnia przepisów prawa niezbędna w zakresie prawidłowego konstruowania regulacji prawnych dotyczących rady gminy statuty
02:31:56
i inne akty prawne zawiera propozycje rozwiązań zagadnień dotąd nie poruszonych w literaturze przedmiotu bądź słabo zbadaniu problematyka została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań uwzględnia aktualne orzecznictwo doktryny i poglądy wyrażone w piśmiennictwie prawa administracyjnego dotyczące organizacji i funkcjonowania rady gminy ma na celu pomóc radny w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu mandatu a wyborcą wskazać konkretne środki służące skutecznemu egzekwowaniu oczekiwań i obietnic przedwyborczych może stanowić również cenne źródło wiedzy dla studentów i teoretyków Prawa i Administracji opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 1 września 2012 roku fragment powyższego opracowania dotyczący sesji nadzwyczajnej Cytuję sesja nadzwyczajna wywoływana jest w terminie i na zasadach określonych w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek
02:32:58
porządek obrad oraz co najmniej jeden projekt uchwały uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej należy traktować jako element subsydiarny którego brak nie wywołuje żadnych skutków prawnych sesja nadzwyczajna powinna zostać zwołana tylko celem rozpatrzenia spraw pilnych które z uwagi na swój charakter nie mogą być procedowany w zwykłym trybie jej zwołanie należy do obowiązków przewodniczącego rady zmiana porządku obrad wymaga spełnienia kumulatywnie dwóch warunków zgody wnioskodawcy na wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały i wprowadzenia przedmiotowej zmiany bezwzględną większością głosów sesji nadzwyczajnej nie może jednak nigdy prowadzić do zastąpienia trybu podstawowego sesji zwyczajnej inaczej byłoby to działania sprzeczne z prawem. Uzasadnienie Skargi na działania Wójt Gminy Miejsce Piastowe Pani Dorota Chilik w okresie od 18 kwietnia 2019 roku do 19 października 2020 r. skierowała do przewodniczącego rady Gminy Miejsce Piastowe pana Wiesława Habrata 13 wniosków o zwołanie sesji rady gminy
02:34:05
Miejsce Piastowe w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w oparciu o złożone przez panią wnioski przewodniczący Rady Gminy zwołał odpowiednią ilość sesji rady łącznie w okresie od 25 kwietnia na który tydzień została zwołana sesja na podstawie wniosku z 18 kwietnia tego roku do 22 października 2020 roku dzień sesji zwołanej na podstawie wniosków z 19 października odbyły się łącznie 24 sesja rady gminy w tym 13 czyli ponad połowa na wniosek pani Wójt proponowane porządki obrad 24 sesji odbytych w ciągu minionego półtora roku licząc od 25 kwietnia ubiegłego roku przewidywały rozpatrzenie i poddanie pod głosowanie łącznie 127 projektów uchwał w tej liczbie na 13 sesjach zwołany w trybie art 28 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym pani Wójt w swoich wnioskach przedstawiła do rozpatrzenia
02:35:07
i poddania pod głosowanie łącznie 50 projektów uchwał co stanowi prawie 40% wszystkich uchwał procedowany. W tym okresie przez radę gminy nieprawdopodobnym jest aby tak wysoki odsetek projektów uchwał spełniał kryteria zawarte w przytoczonych powyżej wykładach wymagane do złożenia wniosku o zwołanie sesji rady gminy w trybie art 28 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym czyli stanowił sprawy pilne które nie mogą być załatwione w trybie sesji zwyczajnej najbardziej jaskrawymi przykładami naduzyciaużycia przez panią Wójt trybu art. 28 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w mojej ocenie bez przytoczonego powyżej uzasadnienia były sesję XXI odbyta 30 grudnia 2019 roku na której zgodnie z wnioskiem pani Wójt rozpatrzonych miało być 7 projektów uchwał i XXIX odbyta dnia 28 maja bieżącego roku na której z wnioskiem pani Wojt rozpatrzonych miało być uwaga 11 projektów uchwał. W tym między innymi uchwały w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy czy uchwała w sprawie wyrażenia
02:36:17
zgody na używanie herbu Gminy, takich przykładów można podać znacznie więcej liczba złożonych przez panią Wójt wniosków o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady gminy oraz liczba proponowanych do rozpatrzenia na tych sesjach sprawia że faktycznie to nie przewodniczący rady co wynika wprost art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 52 statutu Gminy Miejsce Piastowe organizuje prace rady gminy a pani Wójt przy użyciu ustawowego narzędzia które stosuje nie zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnię prawną należy tutaj podkreślić że na mocy ustawy o samorządzie gminnym art. 15 ust. 1 rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie niezależnym od organu wykonawczego którym jest Wójt. Do przedmiotu niniejszej Skargi obejmującego niestosowanie się pani Wójt do postanowienia statutu Gminy Miejsce Piastowe zawartego w paragrafie 55 ust. 6 to należy zauważyć że dotyczy on każdej sesji nie zawiera ona klauzuli wyłączającej spod jego obowiązywania sesję
02:37:25
właśnie zwoływane w trybie art. 28 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym tak jak ma to miejsce w paragrafie 52 statutu którym ust. 2i wyłącza obowiązek informowania radnych o terminie sesji z 7 dniowym wyprzedzeniem jeżeli dotyczy to sesji zwołany w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym paragraf 55 ust. 6 statutu Gminy Miejsce Piastowe nakazuje zawarcie w porządku obrad każdej sesji między innymi punktów obejmujących sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami oraz wnioski zapytanie udzielania na nie odpowiedzi żadnego z tych punktów w twoich wnioskach które z mocy ustawy o samorządzie gminnym zawierają proponowany porządek obrad sesji pani Wójt nigdy nie uwzględniła w efekcie w ciągu ostatniego półtora roku radni na ponad połowie sesji byli bezpodstawnie pozbawieni dostępu do informacji które pani Wójt ma obowiązek przedstawić jak również nie mieli możliwości poruszania kwestii istotnych z punktu widzenia dla mieszkańców których wyniku wyboru na swoje funkcje reprezentują
02:38:27
dziękuję bardzo Dziękuję ja ze swojej strony jesteśmy do zapoznaniu oczywiście z treścią Skargi dodam jeszcze że ze w związku z tym że nie odbyła się sesja w międzyczasie od kiedy wpłynęła skarga przekazałem to formalnie Przewodniczącemu komisji skarg wniosków.....coś przerywa... cPrzewodniczacemu komisji skarg wniosków i petycji o rozpatrzenia tej Skargi co oczywiście się odbyło i myślę że najwyższy czas aby pan Przewodniczący Wojciech Urynowicz odczytał w tej chwili projekt uchwały i zaprezentował uzasadnij ją dziękuję Panie przewodniczący pani Wójt szanowni państwo Skarga pana Wiktora Skwary była rozpatrywana na dwóch spotkaniach naszej komisji to jest 7 i 21 grudnia nie stwierdziliśmy przy badaniu że pani Wójt złamała prawo i uznaliśmy w formie uchwały poprzez głosowanie oczywiście
02:39:47
jednomyślna 4 osoby za uznaniem tej Skargi jako bezzasadną i z jednym głosem przeciwko postaram się przeczytać uzasadnienie do tego projektu uchwały Rady Gminy uzasadnienie rozstrzygnięcia dotyczące Skargi pana Wiktora Skwary na działania Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Rada Gminy Miejsce Piastowe po zapoznaniu się z opinią komisji skarg wniosków i petycji uznaję skargę pana Wiktora Skwary na działanie działania Wójta gminy Miejsce Piastowe za bezzasadną z powodów wskazanych poniżej przedmiotowa Skarga z dnia 22 października 2020 r. dotyczy sposobu postępowania Wójta Gminy Miejsce Piastowe jak wynika z treści Skargi Pan Wiktor Skwara zarzuca pani Wójt iż wykorzystując art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dający wójtowi możliwość złożenia do przewodniczącego rady
02:40:58
wniosku o zwołanie sesji nie stosuje się do zawartych w licznych interpretacjach i komentarzach do ustawy o samorządzie gminnym przesłanek uprawniających do jego zastosowania dodatkowo wnioskodawca Skargi zarzuca panii Wójt, że w składanych wnioskach o zwołanie sesji nie stosuje się również do postanowienia zawartego w paragrafie 55 ust. 6 statutu Gminy Miejsce Piastowe w którym zapisano jakie zagadnienia oraz kwestie powinno obejmować w szczególności porządek obrad każdej sesji wśród nich wymienione są między innymi w punkcie 3 sprawozdanie z działalności wójta za okres pomiędzy sesjami oraz punkcie 7 wnioski zapytania oraz udzielania na nie odpowiedzi jednocześnie skarżący wskazał iż liczba złożonych wniosków przez panią Wójt o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady gminy Miejsce Piastowe sprawia iż, faktycznie to nie przewodniczący rady co wynika wprost z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 52 statutu Gminy Miejsce Piastowe organizuje pracę rady gminy a pani Wójt przy użyciu
02:42:14
stosownego narzędzia przepisu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego zwanej dalej kpa przewidują możliwość złożenia skargi na działaniach Wójta gminy zgodnie z art. 227 kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników naruszenie praworządności lub interesów skarbu skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw natomiast zgodnie z art. 229 punkt 3 kpa jeżeli przepisy szczegółowe nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg organem właściwym do rozpatrzenia Skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta burmistrza czy prezydenta miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy oznacza to iż
02:43:20
co do zasady uprawnionym organom do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta jest rada gminy, wskazuje że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwana dalej ustawą rada gminy obraduje na sesjach złamanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał natomiast ust. 3 wyżej wymienionego art. stanowi iż na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 zadaniu drugim pierwszy przypadek dotyczy zwołania
02:44:22
sesji w trybie zwyczajnym jest art. 20 ust. 1 ustawy a drugi w trybie nadzwyczajnym art. 20 ust. 3 ustawy sesja zwołana na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy różni się w pewnym zakresie od sesji zwoływany w trybie art. 20 ust. 3 ustawy różnice te dotyczą kilku elementów. Po pierwsze sesja taka zwołana jest na wniosek jego prawidłowe złożenie obliguje przewodniczącego Rady do zwołania sesji sesji po drugie przewodniczący rady nie ustala porządku obrad tej sesji po trzecie ograniczone jest możliwość zmiany porządku obrad sesji to jest wymagana jest zgoda wnioskodawcy zestawiając powyższy przepis z zarzutami zawartymi w treści z Skargi, iz pani Wójt nie stosuje się do zawartych w licznych interpretacjach i komentarzach do ustawy o samorządzie gminny przesłanek uprawniających do jego zastosowania
02:45:26
należy wskazać iż zwołanie sesji rady gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym przez wójta jest uprawnieniem które nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek ustawodawca nie uzależnił konieczności zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 od wystąpienia na przykład tak zwanej sprawy pilnej która z uwagi na swój charakter nie może być procedowana zwykłym trybir uchwały zgłoszony w trybie sesji nadzwyczajnej nie muszą spełniać przesłać spełniać przesłanki tak zwane sprawy pilnej racjonalny ustawodawca gdyby chciał wprowadzić tą zależność to wprowadził by ją pośrednio do ustawy natomiast literalna wykładnia ustawy nie nakłada na wnioskodawcę na przykład wójta dodatkowych obowiązków związanych ze zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy na przykład
02:46:31
wkład do wykazania że podjęte uchwały nie mogą być załatwione w trybie sesji zwyczajnej i muszą być podjęte niezwłocznie odnosząc się natomiast do podniesionego w skardze stwierdzenia iż faktycznie to nie przewodniczący radę co wynika wprost z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie oraz paragrafu 52 statutu Gminy Miejsce Piastowe organizuje pracę rady gminy a pani Wójt przy pomocy stosownych narzędzi to należy wskazać że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy rada gminy obraduje na sesjach zwołany przez przewodniczących w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał a po drugie złożenie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej nie zmienia przedmiotu,przepraszam nie zmienia podmiotu zwolnionego sesję tym podmiotem nadal jest przewodniczący rady gminy odnosząc się natomiast do naruszenia
02:47:33
postanowień statutu Gminy Miejsce Piastowe to należy wskazać iż zgodnie z postanowieniami paragrafu 55 ust. 6 uchwały o numerze L/370/2014 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejsce Piastowe porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególność w pkt 1. Otwarcie obrad w pkt 2. Rozpatrzenie uwag do protokołu z porpzedniej sesji pkt. 3 Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami pkt. 4 Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał pkt 5 i 6 jest uchylony w pkt. 7 Sprawy bierzące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi w pkt. 8 Infomacja Przewodniczącego Rady o sprrawach których wplyw miał miejsce między sesjami
02:48:40
pkt. 9 Zakmniecie obrad powyzsze sformułowanie iz porzadek obrad kazdej sesji powinień obejmować w szczególności, nie stanowi obowiazku, że porządek musi zawierać wszystkie elementy z cytowanego przepisu przepis ten zawiera katalog przykładowego i otwartego porządku obrad sesji przez sformułowania powinien obejmować w szczególności .Reasumując Rada Gminy Miejsce Piastowe uznaję Skarga pana Wiktora Skwary na działanie Wójta gminy Miejsce Piastowe za bezzasadną dziękuję bardzo. Dziękuję panu Przewodniczącemu i poproszę przewodniczący komisji stałych rady gminy o przedstawienie opinii komisji gdyż przedmiotem obrad komisji była również projekt uchwał bardzo proszę przewodniczącego Komisji budżetowo--gospodarczej pana Grzegorza Habrata
02:49:44
Panie przewodniczący pani Wójt przedstawiony produkt chwały komisja budzetowo-gospodarcza zaopiniowała następująco za 5 radnych 2 przeciw i 0 wstrzymujących się głos dziękuję i poproszę panią Marię Glazer przewodniczącą komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta gminy Miejsce Piastowe Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich głosowała następujących za 5 osób przeciw 1 wstrzymujących się 1. Dziękuję wysoka rado otwieram dyskusję nad projektem uchwały Pani Wójt poprosiła proszę bardzo Panie przewodniczący Wysoka Rado Szanowni radni zaproszeni goście dziękuję panie radny za takie podsumowanie roku dziękuję za głosowanie nad uchwałami budżetowymi mówiliśmy tyle dobrego co się zrobiło nagle jest skarga bo za dużo jest sesji bo za
02:51:07
dużo jest nadzwyczajnych i tak dalej powiem państwu tylko tyle tak naprawdę nie chodzi tutaj o to że w porządku obrad bo trzeba powiedzieć to prosto zwykłymi słowami bo dzisiaj padło dużo słów cytowanych przez prawników przez doktorów i tak dalej a tak naprawdę chodzi o taką sprawę że nie było w porządku obrad sesji nadzwyczajnych moich sesji nadzwyczajnych podstawowego punktu czyli sprawozdanie wójta z okresu pomiędzy sesjami oraz nie było punktu podczas którego mogliby radni zabierać głos czyli wnioski i tak dalej zapytania i tak jak wpłynęła ta skarga to tak jak każdą kobietę najpierw ogarnia że tak powiem jakaś tam żałość coś po prostu się rozdziela w tym sercu ale potem też sięgnęłam po dane historyczne i powiem szczerze że ja jestem naprawdę przede wszystkim zbulwersowana tymi słowami
02:52:22
ja jestem młodym samorządowcem bo byłam radną sejmikową, jestem pierwszy raz wójtem więc cały czas się po prostu uczę jak normalny zwykły człowiek a wiedząc że pan Skwara był przewodniczącym tyle lat no to wypadałoby się od niego uczyć i ja tutaj państwu przytoczę mam zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej podpisany przez przewodniczącego Wiktora Skwarę bo oczywiście było powiedziane że takie ważne kwestie były poruszane na sesjach jak budżet jak tamto i nie mogliśmy jako radni dyskutować zabierać głosu Otóż powiem państwu szczerze że takie sesję nadzwyczajne też były w poprzednich kadencjach no i jaki był porządek obrad i jakie ważne tematy i też nie wolno było dyskutować i nie było też sprawozdania Wójta i też nie było wniosków proszę bardzo porządek obrad otwarcie
02:53:29
rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał zmiana w uchwale budżetowej na 2018 zaciągnięcie kredytu długoterminowego wyrażenia opinii w sprawie uchwał podjętych przez zebrania wiejskie zamknięcie obrad kolejna sesja nadzwyczajna bardzo ważna porządek obrad otwarcie rozpatrzenie uwag do protokołu podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie w uchwale budżetowej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy w sprawie rozpatrzenia Skargi zamknięcie obrad kto podpisuje Pan Wiktor Skwara ale to nie są wszystkie po prostu zwoływane historycznie sesję nadzwyczajne mnie też zaszokował ta sesja nadzwyczajna na którą nie można bo dyskutować kiedy to ważyły się losy granic naszej gminy bo był porządek obrad otwarcie obrad rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Miejsca Piastowego i zamknięcia obrad i gdzie tutaj panie radny są właśnie te punkty o których Pan tak tutaj mówi brakuje sprawozdania Wójta i nie ma możliwości wypowiedzenia się przez przez radnych ale proszę państwa
02:54:43
to nie jest to nie jest to najważniejsze to nie jest to najważniejsze że że zwołuje my sesję nadzwyczajne przecież ja nie zwołuje sesji nadzwyczajnych od tak sobie też wiemy że że państwo mają pracę że są różnego rodzaju zadania i szanujemy ja zawsze dzwonię spotykamy się z przewodniczącym żeby to wszystko po prostu dograć ale jak mamy tyle dotacji tyle wpływa środków to musimy wnieść w budżet wprowadzić bo nie możemy dalej procedować sami państwo wiecie jakie są punkty w tym w tej sesji nadzwyczajnej i też wiecie dobrze że przed każdą sesją nadzwyczajną jest komisja na komisjach bardzo szczegółowo i ja i pani Skarbnik i każdy merytoryczny pracownik odpowiada na te punkty czyli nie ma także, że sesja nadzwyczajna to siadacie państwo i nic nie wiecie bo się przesyła 3 dni wcześniej czy czy 2 dni wcześniej propozycje uchwał to wszystko jest przedstawiane i to nie chodzi o to że właśnie brakuje w tych kwestiach nadzwyczajnych moich tych dwóch punktów tylko tak naprawdę
02:55:52
chodzi tak jak tutaj pan Radny napisał na początku że pan mnie oskarża o art. tak nawiasem mówiąc o art. 227 tego pan nie rozwinął ale ja rozwinę bo ten artykuł nie uderza tylko mnie ja bym na tym przestała ale uderza w moich pracowników w moich kierowników, skarbniczke i ja się z tym nie godzę art. 227 przeczytam państwy przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienalezyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw szanowni państwo już nie wiem jak szybciej chodzić jak szybciej biegać jak szybciej jeździć do Warszawy nie wiem po prostu o co Panu tutaj chodzi w każdym bądź razie jest to naprawdę przykre że taka Skarga wpływa po takim
02:57:00
dobrym roku kiedy wśród 110 gmin Podkarpacia wiejskich z ostatnich miejsc wpadamy na 10 miejsce gdzie z panią Skarbnik cały rok siedzimy na wskaźnikami na dotacjami nie opuszczamy ani jednej żeby było jak najlepiej to się pytam na jakiej podstawie pan działał i dlaczego pan nie składał skarg na poprzedniego Wójta skoro też w pana uchwała w porządkach obrad też były takie braki dziękuję bardzo Bardzo dziękuję pani Wójt czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie proszę bardzo pan radny Wiktor Skwara Panie przewodniczący pani Wójt panie i panowie radni i zaproszeni goście. Szanowni państwo podstawa która mi przyświecała przy formułowaniu tej Skargi była jedna chodziło o naruszenie podmiotowości rady gminy jako organu stanowiącego i kontrolnego i przez ilość sesji zwoływany w na wniosek pani Wójt
02:58:14
jej instrumentalne traktowanie rada gminy jest podmiotem niezależnym i jednym z dwóch istotnych organów w jednostce samorządu terytorialnego organem stanowiącym i kontrolnym ona nie może być traktowana instrumentalnie przez panią Wójt na zasadzie takiej że można by to powiedzieć przyjdźcie przegłosujecie uchwały i możecie sobie iść, tak to nie ma działać my oczywiście sobie zdajemy sprawę z roli jaką pełnimy i to że gmina funkcjonuje ważne jest jeszcze kwestia w jaki sposób funkcjonuje i jak się odnosi do zapisów prawnych regulujących ustrój gminy i do roli jaką obydwa organy w jej funkcjonowaniu pełnią to jest zasadnicza kwestia dla której była powodem przygotowania i zredagowania tej Skargi a jeżeli chodzi o sesję które odbywały się w poprzedniej kadencji to w ciągu w ciągu całej kadencji
02:59:20
wyniki tych sesji nie wiem mogło być 10 więcej podejrzewam że nie większość z nich tak jak pani tutaj przytoczyła to były 2-3 uchwały czasem była to jedna uchwała sesja trwała 10-15 minut bo to faktycznie uchwały których pilność podjęcia powodowała że takie sesję były zwoływane między innymi ta uchwała którą tutaj pani przytoczyła a której przedmiotem była uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących dotyczących wniosku o zmianę granic wystawionego czy przygotowanego przez przez miasto Krosno termin złożenia Skargi był bodajże okres 3 miesięczny natomiast ponieważ wniosek o wydanie opinii został przyciągnięty i te 3 miesiące wykorzystane przez radę Gminy pozwoliły na to żeby wniosek w ogóle o zmianę granic wtedy nie mógł trafić i żeby można było później
03:00:33
jeszcze o tym porozmawiać to było wykonane z przyczyn proceduralnych chodziło o to żeby w terminie miasto Krosno nie mogło złożyć wniosku o zmianę granic dlatego to zostało przeciągnięte Sesja została zwołana w ostatniej chwili z tylko z tą jedną uchwałą a dyskutować oczywiście o o problemie można było bo ponieważ przedmiotem obrad uchwały była opinia w sprawie zmiany granic to w temacie tej opinii każdy mógł się wypowiadać ile tylko chciał nie było żadnych ograniczeń a jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę że z tych bo ja też sobie to retrospektywnie przejrzałem przygotowując ten wniosek te sesję z poprzedniej kadencji więc w około połowie tej sesji wniosków o zwołanie tych sesji proponowanym do porządku obrad znajdowały się punkt obejmujący wnioski zapytania i udzielanie odpowiedzi taki punkt był nie na wszystkich ale co najmniej na połowie był to jest wszystko do sprawdzenia bo są protokoły z tych sesji i są wnioski o ich zwołanie z załącznikami jakim jest
03:01:45
jest porządek obrad tak to było na koniec chciałem jeszcze oświadczyć że w głosowaniu nad tą uchwałą ja oczywiście udziału nie wezmę dziękuję. Mam tutaj jeszcze 2 osoby zgłoszone do dyskusji ale chciałem powiedzieć jeszcze od siebie tyle w jakiś sposób ta skarga również mnie dotyczy jak pan wcześniej wspomniał że takie sesję były ten porządek też do końca nie był pełny ja odnoszę wrażenie może się mylę może źle słyszę ale odnoszę wrażenie że meritum sprawy to nie jest to że ty chcesz niezwyczajny był więcej bo procedowanie uchwał jest dokładnie takie same jak na każdej jednej zwykłej sesji tylko chodź przede wszystkim o to żeby powiadomienie można się było czasem wypowiedzieć bądz ewentualnie no był krótszy okres czasu na zwołanie sesji bo takie odnoszę wrażenie że to chodzi owszem my tutaj
03:02:49
rozmawiamy o przepisach prawnych lepszych bądź gorszych młodszych bądź starszych ale chyba temat zamyka się tylko na jednym zasadzie na jednym punkcie takie odnoszę wrażenie a ja zaznaczam i od razu mówię o tym i powiedziałem to na komisjach że jak zwołuje sesję to również mam na uwadze wolny czas państwa radnych biorę pod uwagę to że pracują państwo w różnych zakładach pracy nie zawsze jest możliwość wtedy kiedy by się chciało więc czasami może być tak że zaproponowałem pani Wójt wspólnie sesję nadzwyczajne żeby było można wcześniej nie później bo powiedzmy urlopy bo okres urlopu chorobowe różne kwestie prawda nie tłumaczę chcę prostu wyjaśnić myślę że na ten czas to wystarczy moich wyjaśnień poprosił Przepraszam pani wójt zgłasza zgłaszana się o głos prosił jeszcze o głos pan radny Wojciech Urynowicz Proszę bardzo pani przewodniczący Dziękuję chciałbym się tylko odnieść w jednej kwestii do pana Wiktora Skwary z racji tego że
03:04:01
jako przewodniczący bardzo mocno zwiazany jestemprzy pracach komisji z racji tego że wiem jakie pan ma doświadczenie duże my się uczymy tak jak pani wójt powiedziała natomiast protestuję bardzo mocno protestuję ja to na komisji powiedziałem żeby nie używać nas jako radnych ja powiem o co chodzi w ostatnim zdaniu cytuję i w efekcie w ciągu ostatniego roku radni na ponad połowie sesji byli bez podstawie pozbawieni dostępu do informacji proszę mnie nie pisać nie występować moim imieniem. Bo sobie tego nie życzę ja po prostu wszystkie informacje które potrzebuję na bieżąco nie czekając na sesję czy ona zwyczajna czy nadzwyczajna idę do gminy i po prostu pozyskuje i to mówię we własnym imieniu dziękuję bardzo.
03:05:10
Dziękuję to jeszcze przepraszam pani Wójt jeszcze na liście tylko że akurat to nie w tym miejscu pan Wojciech Urynowicz kliknął ale wcześniej był później bym wam Szymon Węgrzyn i potem pani wójt udziela głosu. Szanowni państwo ja też tutaj jak mój przedmówca nie życzę sonie żeby instrumentalnie traktować bo pan radny Skwara wypowiedział słowo radni w liczbie mnogiej także też bym sobie tego nie życzył panie radny z taką uwagę budzimy się panie radny budzimy się z letargu mamy końcówkę roku 2020 a na zachowanie jest odzwierciedleniem zachowania zbuntowanego egocentryka Ja pana rozumie że nie jest Pan przewodniczącym rady gminy cały czas pan poucza, jakieś takie docinki a sesja w sali narad w gminie to chce pan radnych do szkół odsyłać to do bibliotek żeby w słownikach grzebali tak niesmaczne jest przykro mi
03:06:38
bedąc mlodszy od Pana musze uwagę na pracę obecnego przewodniczącego pan ma zawsze jakieś uwagi nikt nie jest doskonały niech jest alf i omegą może pan tak nie wiem to na pracę Pani Wójt, na pracę urzędników naprawdę dziecinne puste takie takie słabe myślę że merytorycznej pracy mniech tych uwag jak na komisjach pan zgłasza dziękuję pan za wodę wodociąg w tym Targowiska swojej miejscowości to takie naprawdę takie słabe dziękuje Dziękuję panu przewodniczącemu i oddaję głos pani Wójt ja tylko króciutko dodam bo zapomniałam o tym powiedzieć że wiemy jaki mamy rok mamy rok pandemiczny i to że były czasami zwoływane właśnie sesję nadzwyczajne bo to też było z troską o zdrowie radnych żeby po prostu odbyły się szybko częściej ale krócej bo takie były zaostrzenia i praktycznie jesteśmy cały czas w roku pandemiczny
03:07:58
i dobrze wiemy że pan złożył w październiku skargę a ja musiałam zwołać w grudniu sesję nadzwyczajna bo przyszły pieniądze na szkoły musiałyśmy wprowadzić za chwilę była następna sesja nadzwyczajna po prostu to się nazywa praca reagowanie bieżące nie siedzimy wie pan w porównaniu z poprzednimi kadencja mi też mieliście po prostu tą swobodę że nie były transmisji online dzisiaj każdy siedzi widzi fajnie się pokazać fajnie po prostu mówić ale naprawdę teraz jest taki rok że ja nawet nie mogę się do tego odnieść jej nie powiem czy nie będzie sesji nadzwyczajnej zaraz po Nowym Roku bo już mamy wytyczne odnośnie właśnie szczepień odnośnie różnych sytuacji po prostu reagujemy pracujemy. To jest nasza ciężka praca za co bardzo serdecznie dziękuję moim czy wice wójcinie czy skarbnice i i całym urzędowi za ciężką pracę i tego się nie wstydzę że było tyle sesji bo naprawdę to był bardzo dobry rok pracowity i merytoryczny
03:09:18
Dziękuję pani wójt czy ktoś jeszcze chce zabrać głos jeszcze bardzo proszę radny Wiktor Skwara ...nie Jerzy wdowiarz no ale pan Wiktor Skwara podnosił rękę dlatego udzieliłem gosiu proszę bardzo Pan Jerzy wdowiarz ja jeszcze tylko dodam bo państwo radni zgłaszając swój akces zabrania głosu już po głosowaniu ja was nie widzę w systemie teraz widzę że mam tu 3 ale to po głosowaniu to jest błędne kliknięcie i o należało się pokazać w innym miejscu udzielam głosu Proszę bardzo Panie przewodniczący wysoka Rado, pani wójt wspomniała o tym że tak naprawdę ta skarga skupia się na 2 elementach a mianowicie w porządku obrad są dwa punkty które w przeszłości nie tylko za tej kadencji ale również wcześniej były pomijane. Pani wójt czy nie prościej byłoby powiedzieć i obiecać dobrze w przyszłości uwzględnie waszą prośbę gdy będę zwoływać sesję te punkty znajdą się jeżeli
03:10:42
będzie taka potrzeba jeżeli wy macie taką wolę, to o to chodzi ja widzę że idziemy w konfrontację niepotrzebna dziękuję Dziękuję panu radnemu czy ktoś jeszcze z panstwa prosze Wiktor Skwara Pełnię swoją funkcję od 18 lat i cały czas zawsze się starałem żeby były dopełnione wszelkie wymogi prawne i czuwałem nad tym aby status Rady Gminy jako organu był na właściwym miejscu i były uszanowany taki cel między innymi przyświecał mi przy formułowaniu i przy pisaniu tej skarki tu nie chodzi o deprecjonowanie działań czy ich kolwiek stara chodzi o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy organami gminy które są niezależne od siebie i które każdy ma swoją funkcję bardzo istotną do spełnienia na zasadzie równowagi ich i wzajemnych odniesień tych które są zapisane w ustawie
03:12:16
i ról które ustawa im przypisuje i to jest istotą tego wszystkiego o czym tutaj rozmawiamy bo to nie jest kwestia że taka takich sesji była jedna czy dwie ich było więcej niż tych nazwijmy normalnie więc widzimy że ta proporcja jest ewidentnie zachwiana przecież tylko slepy nie jest w stanie zauważyć podstawowym trybem pracy są sesję zwoływane w miarę potrzeby przez przewodniczącego wnioski to są kwestie ekstraordynaryjne incydentalne tak pracuję rata jako samodzielne organ i taki cel mi przyświeca w tym co robię dziękuję Dziękuję ja rozumiem też chciąłem się wypowiedziieć rozumiem chciałem też wypowiedzieć się w jednej kwestii , żeżadne przepisy prawne nie precyzują jakimi proporcjami i w jakich proporcjach mają się odbywać się posiedzenia rady gminy czy ma być więcej tych sesji zwyczajny
03:13:23
czy ma być więcej sesji nadzwyczajnych to również tak kiedyś odnosiłem się na komisjach do tego że nie jest określone ile ta sesja ma trwać i czy jak będzie miała dwie uchwały więcej czy to już jest sesja niewłaściwie zwołana no tak jest moje stanowisko Proszę bardzo udzielam głosu panu Szymonowi Węgrzynowicz Panie Przewodniczącą Szanowni państwo panie radny to tylko takie szczyt hipokryzji jeszcze mi się nasunął bo mówi pan o tych nadmiernie zwoływane kwestiach nadzwyczajny sam pan na czele grupy radnych wnioskuje 7 grudnia o zwołanie sesji na wniosek a to jedno z drugim się to nima dziękuję ślicznie dziękuję proszę bardzo Pan Wiktor Skwara Panie przewodniczący pani wójt panie i panowie radni panie radny Węgrzyn sesja zwołana na wniosek grupy radnych na 14 grudnia dotyczyła jednego zagadnienia związanego z łączeniem gminnej biblioteki publicznej z gminnym ośrodkiem Kultury wniosek został złożony dlatego żeby nie czekać na kolejną sesję rady gminy bo kończył
03:15:01
się rok a jak wiemy uchwała wchodzi w życie 2 tygodnie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i chodziło o to żeby móc jeszcze czasowo spowodować oczywiście w sytuacji teoretycznie gdyby gdyby została podjęta żeby móc tego terminu dochować żeby weszło w życie dlatego został złożony wniosek aby w tym przypadku ta sesja mogła odbyć się możliwie jak najszybciej i to był główny argument bo gdyby gdyby nie te ograniczenia czasowe to ja bym złożył projekt do biura obsługi rady i projekty sobie czekał na sesję tak aby mógł przewodniczący go do porządku obrad mógł normalnie wprowadzić tak jak to się powinno odbywać normalnie funkcjonującej normalnie pracującej radzie dziękuję Dziękuję ja myślę że to już chyba ostatnia wypowiedź w temacie bo nie widzę głosu chciałbym też
03:16:07
być dobrze bo tutaj mówi ilości i też zwykłych stacji tych nadzwyczajnych myślę że mamy tutaj też niezły wynik bo dorówna liśmy tym najszybszym gminom i w powiecie tylko tak mówię chciałbym być przez państwa zrozumiany i w powiecie jesteśmy radą która ma jeden z lepszych wyników jeżeli chodzi o zwołanie sesji to tak humorystycznie chciałam tylko powiedzieć i wcale nie chciałbym tutaj być uszczypliwy dla nikogoz państwa. Wysoko Radom myślę że to jest czas aby skończyć dyskusję nad uchwałą zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie z tym że w związku z tym że pan radny wypowiedział taką informację że nie będzie głosował nasz system w tej chwili nie jest nie dopuści nas nie zamkniemy głosowania i to głosowanie po prostu przeprowadzimy w sposób jawny ale nie głosujac za pomocą tabletów tylko
03:17:21
poprzez wywołanie przez pana przewodniczącego i wypowiedzenie z twojej kwestii za przyjęciem uchwały przeciw bądź bądź w kwestii wstrzymujących się na przypomnę że coś mi przerywa...... procedujemy być może że wyładował się prawdopodobnie akumulator ale przypomnę wysokiej radzi że procedujemy nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Miejsce Piastowe przekazuje wykaz radnych przewodniczącemu i poproszę odczytywanie po kolei państwa nazwisk a państwo radni prosiłbym aby wyrazić swoją wolę
03:18:30
jeżeli państwo chcą to do mikrofonu a jeżeli nie no to bym prosił żeby głośno wypowiedzieć swój Akces. Szanowni państwo głosujemy Proszę panie przewodniczący przeczytać jeszcze uchwałę teraz głosujemy nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Miejsce Piastowe i przypomnę radzie że podczas prezentacji projektu uchwały pan Wojciech Urynowicz przewodniczący komisji skarg wniosków i petycji zaproponował aby przekazał taką informację i w trakcie zapisane że uznaję tą skargę za bezzasadną czy jeżeli państwo będą za przyjęciem tej uchwały będzie to znaczyło
03:19:35
że państwo odrzucacie skargę na panią wójt Pan radny Janusz Lenik pan radny Robert Staroń pan radny Grzegorz Habrat pan radny Piotr Kilarowski pan radny Wojciech Urynowicz pan radny Szymon Wegrzyn - za pani radna Teresa Drozd nie słyszałem pani radna Maria glazer pan radny Jerzy wdowiarz pani radna Małgorzata Skwara nie bierze udziału pan radny Wiktorska -nie głosuję [Wiktor Skwara} uzupełnienia że to nie dlatego że się na kogoś obraziłem czy na całą sytuację tylko w związku z tym że oczywiście jestem stroną I to ze zrozumiałych względów to w tym głosowaniu brać udziału nie mogę pan radny Radosław Sidor pan radny Krzysztof Jabłoński i pan radny Wiesław Habrat- jestem za Dziękuję panu przewodniczącemu informuje wysoka radę że rada przyjęła projekt uchwały w sprawie
03:21:21
rozpatrzenia skargi na działania pani wójt przepraszam działania wójta gminy Miejsce Piastowe stosunkiem głosów 8 za 3 przeziw i 1 się wstrzymał co tym wysoka rada podjęła uchwałę przypomnę że uchwała podjęta w tym trybie od jakby oddala odrzuca skargę na pana wójta przepraszam na panią wójt troszkę mi się pomyliło. to był punkt podpunkt 6) w punkcie 6 i kolejny podpunkt to podpunk 7) będziemy procedowac uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Miejsce Piastowe jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego
03:22:24
transportu zbiorowego i o zaprezentowanie tej uchwały poproszę panią kierownik Bernadetę Jurczak Panie przewodniczący Wysoka Rado Szanowni państwa w dniu 29 grudnia 2020 roku Gmina Miejsce Piastowe zawarła umowy umowę z wojewodą podkarpackim w sprawie udzielania dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowanie obejmuje linię komunikacyjną Głowienka Zalesie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga zgody organu stanowiącego właściwego organizatora w związku z powyższym w celu zawarcia przez gmina Miejsce Piastowe umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linie komunikacyjną Głowienka Zalesie konieczna jest zgoda Rada Gminy mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne dziękuję
03:23:39
Dziękuję pani kierownik poproszę teraz o zaprezentowanie stanowisko komisji stałych Rady Gminy w pierwszej kolejności Komisja Budżetowa Gospodarcza pan przewodniczący Panie przewodniczący Pani Wojt wysoka rado przedstawiony projekt uchwały komisja budowa gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie dziękuję i pani przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich omawiany projekt uchwały Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie Dziękuję Wysoka Rado otwieram dyskusję nad projektem uchwały nie widzę głosu w dyskusji za ten zamykam dyskusję i rozpoczynam procedurę głosowania. dziekuję wysoka rado uchwała zaraz przestanę treść w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miejsce piastowe jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została podjęta jednogłośnie
03:25:24
i to był ostatni podpunkt w punkcie 6 którym pracedowaliśmy uchwały przechodzimy do punktu 7 sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielania na nie odpowiedzi proszę bardzo pana radny Jerzy Wdowiarz Panie przewodniczący Wysoka Rado zaproszeni goście kilka tygodni temu grupa przedsiębiorców z Miejsca Piastowego zwróciła się z wnioskiem o zwolnienie z podatku tak taką możliwość mają związku z ustawą covidową jakie kroki Rada Gminy podjęła w tej sprawie czy została przygotowana odpowiedź do tych przedsiębiorców czy rada gminy zajęła się tą sprawą dziękuję dziękuję panu radnemu to pytanie skierowane do mnie czy to ewentualnie pani Skarbnik...rozumiem to wytłumaczę jeżeli chodzi o pismo przez naszych przedstawicieli bo to należało tak nazwać albo osoby
03:26:53
które reprezentują zakłady pracy praktycznie skumulowane w jednym miejscu rzeczywiście złośliwy złożyli taki wniosek w związku z tym że nie było zbyt dużo czasu na to abyśmy podjąć decyzję bądźmy zajmowali się innymi sprawami jeszcze nie było nie było tej uchwały prezentowanej natomiast po rozmowach z radnymi po rozmowach przeróbki z panią Skarbnik uznałem że podjęcie takiej uchwały prezentowanie takiej uchwały bo to nie jest obowiązek procedowania uchwały to procedowanie takiej uchwały spowodowałoby ogromną szkodę jeżeli chodzi o finanse gminne proszę sobie wyobrazić że ten wniosek dotyczył tylko i wyłącz osób które ten wniosek napisały w tym wniosku należało upatrywać również innych przedsiębiorców którzy mają swoje przedsiębiorstwo bądź zakłady na terenie naszej gminy nie ma moze wykładni prawnej
03:27:58
jakie należy dokumenty zastosować złożyć do wniosku niemniej jednak nie ma wymaganie czegokolwiek i uzasadnienia pewnych strat poniesionych podczas pandemi powodowałoby znaczne obniżenie obniżenie finansów gminnych tą sprawą również zajmowała się komisja skarg wniosków i petycji i za chwilę oddam panu przewodniczącemu głos który również w tej kwestii zabierze głos i wyjaśnij Panie przewodniczący szanowni państwo fakt nasza komisja skarg wniosków petycji jakby procentowa badała ten temat i uznaliśmy nie w formie uchwały tylko uznaliśmy żeby ten wniosek grupy przedsiębiorców z ul. dworskiej z miejsca piastowego przekazać na ręce pana przewodniczącego i odpowiedzieć w ten sposób że nie ma zamknięcia jeżeli chodzi o uzyskanie zwolnień ponieważ tutaj ścieżka
03:29:16
dostępu do umorzenia części podatku jest natomiast nie możemy wydaje mi się możemy jako rada gminy podejmować takie decyzje ponieważ każdy może wnioskować niezależnie od tego czy poniósł szkody czy wcale nie poniósł szkód i musiałby z urzędu otrzymać takie zwolnienie oczywiście procentowe że przewodniczący na pewno odpowie dziekuje Dziękuję ja chciałem jeszcze dodać że podczas obrad komisji skarg wniosków i petycji to pismo przedsiębiorców było również analizowane przy udziale pana prawnika i sytuację no państwu prezentujemy takie jakie było stanowisko prawnika i pani skarbnik i odpowiedź oczywiście zostanie udzielona prosże bardzo pan Jerzy Wdowiarz Panie przewodniczący Wysoka Rado zaproszeni goście może przedsiębiorcy mogą wnioskować wynika z ustawy to nie jest
03:30:41
widzimisię kogoś tylko po prostu weszła ustawa która funkcjonuje jest w obiegu prawnym i z tej ustawy wynika że to rada gminy może podjąć stosowną uchwałę nie decyduje przewodniczący rady jak tu pan przed chwilą powiedział nie komisja tylko rada gminy czyli rada gminy powinna zająć się sprawą i przedstawi stanowisko oczywiście stanowisko może być pozytywne jak i negatywne apeluję do rady gminy by to sprawą się zajęła natomiast pana mecenasa pytam jaki powinien być tryb załatwienia tej sprawy jeszcze udzielam głosu pani wójt proszę bardzo..... dobrze Pan Mariusz Ślsarczyk Dzień dobry państwu Panie przewodniczący pani wójt Wysoka Rado tak jak pan radny wdowiarz wspomniał rzeczywiście tutaj wpłynął wniosek do rady gminy i Rada Gminy powinna udzielić odpowiedzi powie ten wniosek rozpatrzeć od
03:32:02
od bieżącej kadencji jest powołana nowa komisja komisja ustawowa skarg wniosków i petycji jak pan przewodniczący tej komisji pan radny Urynowicz wspomniał ten wniosek był przedmiotem obrad komisji zamiast nazwisko a więc tryb jest taki że pływa Wniosek wniosek przewodniczący przekazał do komisji skarg wniosków i petycji komisja na swoim posiedzeniu podjęła stosowną uchwałę i przygotował myślę że to nie wiem dalej zostało tutaj obradował ale powinna przygotować taki projekt odpowiedzi wnioskodawcy ten projekt powinien być procedowany nawet w tym punkcie bo tutaj nie będzie nie będzie podejmowana to rozstrzygnięcie czy udzielenie odpowiedzi w formie uchwały bo nie ma takich podstaw ale ten wniosek powinien być do protokołu rozpatrzony głosowany przez wysoką radę i podpisane następnie przez
03:33:05
przewodniczącego bo to przewodniczący reprezentuje wysoką radę i tutaj rzeczywiście nie też tak wielokrotnie się zdarzało że wysoka rada dany wniosek czy daną kwestię głosowała do protokołu wyrażając swoje stanowisko wniosek wówczas formalnie podpisywał przewodniczący rady i myślę że to jest że pan przewodniczący komisji skarg wniosków i petycji taki wniosek po rozpatrzeniu już z tego co co co co wiem wiem i płata bo to spod było posiedzenie komisji został negatywnie zaopiniowany przez Komisję skarbie wniosków i petycji natomiast formalnie powinien być na sesji przez wszystkich radnych przegłosowany dziękuję bardzo Dziękuję pani wójt proszę bardzo Szanowni państwo tak dla przypomnienia bo tutaj wy brzmiało tak że jesteśmy jako rada jako wójt przeciwni przedsiębiorcą żeby im pomagać otóż przypomnę wszystkim
03:34:21
bo na pewno nas oglądają też i nasi mieszkańcy przede wszystkim że to pismo dotyczy kilku sześciu czy siedmiu przedsiębiorców z ul. dworskiej w Miejscu Piastowym na podstawie których na podstawie tego pisma którzy chcą po prostu zwolnienia na podstawie oświadczenia każdy z tych przedsiębiorców przeanalizowaliśmy może składać osobno do gminy starając się tym samym o zwolnienie czy z podatku czy po prostu po prostu o pomoc i też tam właśnie są przypadki gdzie wcale przedsiębiorcą nie dzieje się nic złego tylko złożyli nawet do nas podanie o rozpatrzenie właśnie tej pomocy przy proszeniu ich załączenie stosownych dokumentów zgodnie z ordynacją podatkową nie niezałączyli tym samym więc próbują no każdy próbuję gdzieś innych sposobów my oczywiście się temu przegląd nie my i tak jak tutaj mecenas
03:35:25
powiedział ścieżkę zachowamy ale też stoimy na straży aby ta zdrowa konkurencyjność podejście miał każdy przedsiębiorca tylko jak zrobimy jeden taki nie wiem jak to nazwać precedens to po prostu to otworzymy puszkę pandory proszę się zastanowić panie radny bo nikt to nie jest przeciwko przedsiębiorcom sama i ja byłam przedsiębiorcą i synowie prowadzą firmę wielu jest przedsiębiorców znamy też którzy potrzebują pomocy i taka pomoc jest udzielana już kilku otrzymało taką pomoc i na bieżąco rozpatrujemy też rozpatrujemy te wnioski żeby to nie brzmiało tak że nagle pan Wdowiarz jest za przedsiębiorcami a radni nie chcą tego podjąć absolutnie nie dziękuję pani wójt ja jeszcze chciałem zaraz udzielę głosu ja chciałem jeszcze dodać że ten temat był już wcześniej na sesji rady poruszany w związku z tym że sesję są transmitowane online to mieszkańcy widzą pani skarbnik również tłumaczyła i przedstawiała nie pamiętam w tej chwili cyfr przedstawiała ile przedsiębiorstw zgłosiło się
03:36:43
do nas z prośbą o jakieś udzielenie pomocy finansowej ile przedsiębiorstw złożyło dokumenty i dostał od o pomoc i nigdy mnie do tego nie odmówił i niektóre przedsiębiorstwa nie złożyły dokumentów i wycofały się ze swojego ze swojej prośby i tak na marginesie powiem może też humorystycznie nie można zarejestrować samochodu nie będąc jego właścicielem tak ja uważam bardzo prosto Jerzy wdowiarz oddam głos panu radnym a później pani skarbnik Panie przewodniczący Wysoka Rado zaproszeni goście ja myślę że wszystkie tutaj przesłanki zostały spełnione żeby przegłosować tą sprawę ja nie rozumuiem Pani wójt mówiącej o puszce pandory jest w obiegu prawnym ustawa przedsiębiorcy takie prawo mają więc zajmiemy się przegłosuje jeżeli komisja ten temat na obradach miała stanowisko jest znane wnioskuję o przegłosowanie
03:38:04
w tej sprawy natomiast Panie przewodniczący proszę odpowiedzieć dlaczemu przez kilka tygodni ta sprawa przez pana nie była załatwiona i nie była przedstawiona na dzisiejszą sesję dziękuję Ja nie otrzymałęm, że tak powiem stnowiska komisji w tej sprawie ja byłem na obradach komisji to jest pierwsza rzecz. Ja byłem na obradach tej komisji również wtedy natomiast nie było wcześniej sesji takiej aby można było złożyć ten wniosek rozpatrzył tą uchwałę jak Pan pamięta w jednym dniu mielismy 2 sesje nadzwyczajne i pani Skarbnik jeszcze odam głos proszę bardzo Panie przedwodniczący w tym momencie nie mam przed sobą, nie jesteśmy w urzedzie nie wzięłam tych dokumentów które świadczą aktualnej sytuacji umorzeń ale 50000 zł łącznie z grudniem na którą przedsiębiorstwie podmioty gospodarcze Gminy Miejsce Piastowe złożyły wnioski o umorzenia i zostały one pozytywnie rozpatrzone większości prawie w 80%
03:39:26
są to umorzenia związane z prowadzeniem działalności transportowej przewozowej niewielki tam odsetek jest osób które złożyły jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości a grupa przedsiębiorców która starała się w myśl art. 15p dotyczącej ustawy covidowej tak powiem w skrócie bo już nie będę cytowała dokładnie tam chodzi o podatek od nieruchomości Szanowni państwo przecież jeżeli ktoś ma trudną sytuację to nikt naprawdę nikomu nie zabrania ani nie wiem nie podchodzi w jaki sposób opryski dlatego że składa wniosek przecież każdy może ją przedstawić cyfry nie kłamią no przecież Szanowni państwo wszyscy co o tym wiemy ja jeżeli państwo rada zdecyduje że po prostu podejmujemy taką uchwaę to podejmiemy i będziemy procedowac tylko zanowni państwo tak naprawdę to chodzi o to że ordynacji są terminy a tutaj
03:40:29
nie ma to państwo określićie jakich dokumentów będziemy mogli żądać od dokumenty od poszczególnych podmiotów prawda żeby jakoś przedstawić tą sytuację która no rzeczywiście dotknęła na oświadczenie Szanowni państwo no nie jestem skłonna nikomu umorzyć bo to dzisiaj o świadczymy tak za parę lat przyjdzie kontrol i to nie nikt inny tylko akurat pani wójt czy ja będzie pociągana do odpowiedzialności na oświadczenie pani udzieliła umorzenia zwolnienia Szanowni państwo wiecie jak dzisiaj jest proszę bardzo ja jestem za jeżeli państwo taka będzie państwa decyzja jak najbardziej jesteśmy tutaj po to żeby wykonywać podjęte przez państwa uchwał i realizować to co zostało nam przedstawione i tak będę robić tylko proszę dokładnie jeżeli pani zdecyduje się podjęcie takiej uchwały określić jakie dokumenty mają przekładać podmiot tylko żeSzanowni państow liczcie się z tym że gmina tak samo rozwija się i grupa przedsiębiorców to nie jest jedna grupa ona ma wielu przedsiębiorstw wiele osób prowadzi działalność
03:41:35
gospodarze jak my zaczniemy rezygnować z dochodu własnego przeczytałeś podatek od nieruchomości no to za chwilę Szanowni państwo nie proście i niewymagającie od nas inwestycji bo wiadomo dzisiaj działa prawda są środki i realizuje się dobrze wydaje mi się że coraz więcej tych inwestycji to idą inwestycje których niektóre Gminy by sobie życzyły bo są bardzo drogie że tak powiem bo czy drogi czy wodociągi to nie są tanie inwestycje także proszę to wziąć tylko pod uwagę my jesteśmy jak najbardziej jeżeli państwo taką decyzję podejmiecie jesteśmy za i tutaj będzie wykonywać po prostu uchwały które państwo podjedzie dziękuję bardzo Wpłyną wnioske formalny radnego Jerzego Wdowiarza jesteśmy tu na sesji wyjazdowej nie ma wszystkich dokumentów nie mamy dostępnych ale jeżeli pan taki wniosek składa to bardzo bym prosił go sprecyzować
03:42:48
Wnioskuję o przegłosowanie wniosku jaki wpłynął przez grupę który został złożony przez grupę przedsiębiorców wynikających z ustawy kowidowejj i bym prosił by Rada Gminy zajęła w tej sprawie stanowisko ja rozumiem że jeżeli stanowisko rady będzie pozytywne wtedy trzeba będzie podjąć uchwałę która będzie zawierać jakie warunki muszą przedsiębiorcy spełnić natomiast moją intencją było to by Rada Gminy zajęła się sprawą jeżeli będzie za rozpatrzeniem tej sprawy rozumie że wtedy rada będzie miała wolną drogę do tego by przygotować stosowne uchwały dziękuję w takim układzie w związku z tym że jesteśmy poza terenem ... radca prawny proszę Panie panie przewodniczący wysoka Rado jeśli chodzi o wniosek to tutaj Panie przewodniczący wniosek wpłynął do rady gminy więc Rada Gminy musi zając stanowisko albo jest za tym żeby ten
03:44:03
wniosek uwzględnić i wówczas stosowny projekt uchwały przedłożyć przegłosować albo nie jest za wnioskiem czyli nie podziela wniosku i nie zamierza podjąć uchwały w sprawie zwolneinia na podstawie art. 15 ustawy covidoejj wówczas wniosek będzie zgodny z wnioskiem komisji skarg wniosków i petycji i pójdzie informacja do przedsiębiorców że wniosek nie został pozytywnie rozpoznany więc głosowanie dzisiaj to nie jest zasadne pan tutaj zle sformułował wniosek formalny w taki sposób żeby Rada Gminy zajęłaś się wnioskiem Rada Gminy na podstawie ustawy ma obowiązek się zająć wnioskiem bo wpłynął wniosek więc tutaj głosowanie tutaj jest jakby pozbawione sensu w mojej ocenie tutaj ewentualnie pan powinien sformułować w inny sposób wniosek bo głosowanie tak
03:45:05
jak mówię żeby rada go rozpatrzyła, rada go musi rozpatrzeć bo to wynika z przepisów Kodeksu Postępowania wpłynął wniosek rada ma go rozpatrzyć dziękuję bardzo dziękuję panu mecenasowi wysoka Rado to ja myślę że ten wniosek na najbliższą możliwość podjęcia i prezentowania tego wniosku i uchwały z tym związanej to będzie sesja najbliższa w styczniu a przyjdzie czas kiedy odczytam państwu odpowiednie dokumenty i tam państwo się dowiedzą że będziemy musieli zorganizować a bądź sobie komuś bądź nadzwyczajną sesję rady gminy związaną z covid-19 i to oczywiście na prośbę i prośbę pani wojewody natomiast ja myślę że na chwilę obecną nie mamy tego dokumentu tej przy sobie i ja nie jestem w stanie nie pamiętam czy to był wniosek czy to była prośba bo nie pamiętam też dokładnie tego dokumentu myśle, że to należałoby tak zrobić i zaczynam jeszcze to jest chyba najlepsze rozwiązanie żeby tak to zrobić bo nie uważam i nie widzę ja nie wiem czy rozumie dobrze intencje pana radnego Wdowairza bo możliwe
03:46:24
że pan radny Wdowiarz ubiega się o to aby Rada Gminy odpowiedziała w formie uchwały przedsiębiorcą bo raczej nie spodziewam się że pan radny Wdowiarz zabiegając bardzo często i bardzo dużo i bardzo głośno wypowiadam swoje zdanie na temat budowy choćby nawet wodociągu w Rogach żebyś zrezygnował z budowy tego wodociągu w formie finansowej proszę bardzo Pan Jerzy Wdowiarz [niezrozumiale] Panie przewodniczący wysoka Rado myślę że może warto może tutaj bym zarządził przerwę a jeśli przewodniczący widzi taką konieczność i ewentualnie z panem przewodniczący komisji skarg wniosków
03:48:01
i petycji przedłoży stanowisko komisji skarg wniosków i petycji i wysoka rada albo stanowisko to podzieli jeżeli podzieli to wówczas będzie przewodniczący rady upoważniony do tego żeby udzielić odpowiedzi przedsiębiorcą że niie jest rozpatrzony ewentualnie zobowiązanie tutaj zobowiązanie tutaj komisji skarg wniosków i petycji o przygotowanie stosownego projektu uchwały 2 takie możliwość moje oceny jest myslę, że jest to dobry sposób ale no nie wiem pan radny musi się określić w tej chwili zaznaczam że mamy utrudnione teraz możliwości jesteśmy poza urzędem gminy nie mamy tego wniosku to jakby tej prośby przedsiębiorców przy sobie no chyba że pan przewodniczący komisji ma tam u siebie kopię
03:49:11
coś pan chciał powiedzieć [niezrozumiale] Dobrze dziękuję ja tylko zapytam pana przewodniczącego komisji czy macie państwo przygotowane stanowisko jeżeli nie toogłoszę przerwę i przygotujemy dokumenty dobrze w takim układzie ogłaszam 15 minut przerwy w obradach XXXVII sesji rady gminy Szanowny panie tam na górze jeżeli bym mógł prosić to by bardzo prosił o zamknięcie drzwi bo będzie nam zakłócało troszkę odgłosy szkła będą nam zakłócać obrady
04:20:50
Wysoka Rado wznawiam obrady XXXVII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe przypomnę jesteśmy podczas realizacji punktu 7 sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi padła jest propozycja ipana Jerzego Wdowiarza aby Rada Gminy wystosowała stosowne oświadczenie bądź przyjęła wniosek komisji skarg wniosków i petycji która rozpatrywała wniosek przedsiębiorców z terenu Gminy Miejsce Piastowe związanego z udzieleniem pomocy finansowej na zasadzie zwolnieniem z płatności podatku od nieruchomości w związku z panująca wirusem covid-19 .Jak już wcześniej wspomniałem komisja skarg
04:21:51
wniosków i petycji zajmowała się tym pismem od przedsiębiorców i na posiedzeniu zajęła stanowisko które w tej chwili zostanie zaprezentowane przez pana przewodniczącego Wojciecha Uynowicza i oddaję mu głos Panie przewodniczący pani wójt szanowni państwo na wstepie przypomnę ten apel i treść tego apelu który na ręce pana przewodniczącego grupa przedsiębiorców kieruje do nas pismo z 9 listopada tego roku rada gminy Miejsce Piastowe dotyczy uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości 4 rata za 2020 rok występujemy jako grupa przedsiębiorców prowadząca działalność gospodarczą
04:22:56
w Miejscu Piastowym przy ul. Dworskiej 25 na terenie dawnego POM-u zwracamy się do z prośbą do rady gminy Miejsce Piastowe o podjęcie uchwały zwalniającej naszą grupę przedsiębiorców z 4 raty podatku od nieruchomości za 2020 rok możliwość taką daje radzie gminy ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 innych chorób chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stan prawn na dzień 9 październik 2020 roku art. 1 w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczegółowym rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza się następujące zmiany art. 15 p Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały za część roku
04:24:06
nieruchomości w tym gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupą przedsiębiorców których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19. Przedsiębiorstwo nasze w dużej części są firmami małymi rodzinnym zatrudniającymi od kilku do kilkunastu pracowników powstałe problemy gospodarcze podczas pandemi covid-19 małych lokalnych film każde wsparcie może uratować miejsca pracy nasze i naszych rodzin Prosimy również do czasu podjęcia decyzji uchwały o wstrzymanie się od egzekwowania podatku nienaliczania odsetek ustawowychy bardzo liczymy na wsparcie władz samorządowych w tym trudnym czasie z upoważnieniem jest chyba podpis Marian Longawa z pieczątką oczywiście druga strona to są wymienione
04:25:29
wszystkie działające tak jak wspomniałem na Dworski 25 nad wnioskiem grupy przedsiębiorców nasza komisja skarg wniosków petycji pochyliła się 7 grudnia tego roku wspólnie doszliśmy do wniosku oczywiście pomogła nam tutaj Pani Ania Guzik sprawy podatkowe i wspólnie podjęliśmy jakby decyzji o tym żeby zagłosować za odrzuceniem tego wniosków i ja sobie pozwolę w tej chwili przeczytać stanowisko: komisja wnioskuje do rady gminy o odrzucenie wniosku z dnia 9 listopada 2020 roku i nie podejmowanie uchwały zwalniające grupy przedsiębiorców z 4 raty podatku od nieruchomości za 2020 rok zdaniem komisji każdy przedsiębiorca ma formalną możliwość zwrócenia się
04:26:46
o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów to jest ustawy ordynacji podatkowej procedura określona w przepisach ordynacja podatkowa szczegółowo określa jakie przesłanki dane zwolnienie jednocześnie komisja skarg wniosków i petycji wnioskuje o upoważnienie przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia w tej kwestii stosownej odpowiedzi przypomnę że pięć osób z komisji glosowa za odrzuceniem tego wniosku dziękuję bardzo Dziękuję panu przewodniczącemu i mamy przygotowane głosowanie w sprawie nieuwzględnienia wniosku grupy przedsiębiorców o podjęcie uchwały zwalniającej z czwartej raty podatku od nieruchomości oraz upowaznienie przewodniczacego do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.
04:27:56
Zanim rozpocznie procedurę głosowania myślę że jeszcze jak ktoś by chciał zabrać głos w tej sprawie to bardzo proszę proszę bardzo pan radny Jerzy Wdowairz Panie przewodniczący tutaj do pana radnego Urynowicz się zwracam uzasadnienie nie jest przekonujące z tego względu że pan powołuje się na możliwość jaka funkcjonuje już od dłuższego czasu natomiast ta możliwość z którą oni się tutaj zwrócili do nas wynika wprost z ustawy pan nie przytoczył żadnych argumentów które by decydowały o tym że ten wniosek jest nieuzasadniony natomiast inna możliwość nie jest żadnym argumentem dziękuję dziękuję panu radnemu ja pragnę powiedzieć że jest to stanowisko komisji i tak jak ta komisja stanowisk wypracowała 7 grudnia również brałem udział podczas posiedzenia tej komisji Proszę zwrócić uwagę również że we wniosku przedsiębiorców jest określone konkretnie jaką grupę przedsiębiorców należałoby zwolnić
04:29:39
każdy jest równy wobec prawa a tam jest określenie naszej grupy proszę zacytować jeszcze ten fragment pani radny Urynowicz tego wniosku oczywiście występujemy jako grupa przedsiębiorców prowadzących działalnośc gospodarczą na terenie dawnego POM-u już ich zwalniającą naszą grupę przedsiębiorców z czwartej raty podatku od nieruchomości za 2020 rok także myślę że to jest wystarczające wyjaśnienie dlaczego Komisja zajęła takie stanowisko Radny Jerzy Wdowiarz udzielam głosu Panie przewodniczący ja nie wiem czy pan się zapoznał w tą ustawą tak zwaną covidową z tego co ja pamiętam pan mecenas może to potwierdzić lub zanegować wprost w tej ustawy wynika że to Rada Gminy nie przedsiębiorstwo może podjąć taką decyzję o zwolnieniu z podatku dziękuję
04:31:00
dziękuję panu ja powiem od siebie myślę że sposób określenia grupy przedsiębiorców odnosi się do konkretnej sytuacji bo na pewno grupa przedsiębiorców która na covid-19 straci z pewnością będzie też taka grupa przedsiębiorców która na covid-19 zyska nie jest powodem aby zwalniać wszystkich ale oddam głos panu mecenasowi w sumie ja myślę że że należy przejść do głosowania czy jeszcze ktoś się zapowiedzieć nie widzę głosu w dyskusji zatem wysoka Rado przechodzimy do głosowania w sprawie nieuwzględnienia wniosku grupy przedsiębiorcóe zwalniającej z czwartej raty podatku od nieruchomości oraz upoważnienie przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy rozpoczynam proces głosowania Bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu
04:32:28
wniosek znaczy wniosek komisji jest za odrzuceniem wniosku przedsiębiorców to jeszcze nie jeszcze nie wychodzą wyniki do państwa głosowało 10 radnych na sali obrad mamy 13 bardzo proszę o głosowanie jest proste jeżeli ktoś jest za przyjęciem wniosku Komisji skarg wniosków to wniosek przedsiębiorców upadnie a jeżeli ktoś jest przeciw komisji skarg wniosków i petycji stanowisku temu to w
04:33:52
procedowany w postaci uchwały zwalniającej że państwa jeszcze ktoś zabieg nie oddał głosu Dziękuję informujemy że głosowało 13 radnych i wysoka rada przyjęła wniosek komisji skarg wniosków i petycji 11 radnych głosowało za przyjęciem tego wniosku jeden radny się wstrzymał jeden był przeciw wniosek przedsiębiorców został przez wysoką radę odrzucony ale ja zostałem zobowiązany aby udzielić odpowiedzi grupie przedsiębiorców którzy skierowali do nas to pismo
04:35:44
proszę państwa jesteśmy w punkcie 7 w sprawie bieżące oraz wolne wnioski o udzielenie odpowiedzi czy ktoś chce zabrać głos proszę bardzo w głos gościowi bardzo proszę o podejście może do mikrofonu i przedstawienie się Dziękuję za udzielenie głosu Szanowni państwo nazywam się Teresa Rygiel jstem przewodniczącą rady rodziców szkoły podstawowej w Rogach ale bardzo proszę bliżej mikrofonu i jeszcze raz od początku nie było nic słychać nazywam się Teresa Rykiel teraz słychać ? Jestem przewodniczącą rady rodziców w szkole podstawowej w Krośnie.. w Rogach jestem tutaj z powodu likwidacji bądź zawieszenia działalności kuchni w szkole podstawowej w Rogach ponieważ oficjalnej informacji ani rodzice ani rada rodziców do chwili obecnej nie otrzymała. Niemniej jednak pozwoliliśmy sobie przedstawić nasze stanowisko już w ciągu 3 miesięcy drugi raz wracamy do tematu szkoły
04:37:22
tym razem jedynie w Rogach i gotowania na dla naszych dzieci. Od września tego roku po oświadczeniu pani wójt rodzice rada rodziców wszyscy pewnie mieszkający pozostawali w świadomości tego świadczenia ze ani kuchnia ani stołówki nie beda likwidowane wyrażamy też zdziwienie co do faktu że o ile we wrześniu dotyczyło to wszystkich szkół czyli 4 w tej chwili likwidowana jest kuchnia wyłącznie w Rogach bądź zawieszana w każdym razie od 1 stycznia 2021 roku ma przestać gotować. Została pozostawiona wyłącznie rozdzielnia posiłków dla przedszkola no i dzieci które korzystają przypomnę pozwolę sobie przypomnieć że w tamtym roku gmina zainwestowała w remont w kuchni
04:38:32
prawie 500 000 zł więc prosty rachunek pewnie na każdą szkołę przypadło ponad 100 tysięcy wprawdzie nie ma w tym programie ponieważ to jest program rządowy dofinansowanie tak zwane dożywianie moduł 3 nie ma okresu trwałości jednakże pozwoliłam sobie skontaktować z przedstawicielami kuratorium i wyrazili zdziwienie że kuchnia która została przygotowana pod gotowanie gdzie rządowe środki zostały udzielone pomimo tego zapisu w tym momencie przestaje działać nie wiadomo na jaki okres bardzo prosimy panią wójt i radę gminy aby przemyśleć jeszcze ten krok ponieważ pod petycją która została przekazana pani wójt i dzisiaj panu przewodniczącemu
04:39:41
150 osób przeciwny likwidacji kuchni a te podpisy zostały zebrane w jeden wieczór. Część rodziców myślę że z uwagi na okres świąteczny i na taką jakby trochę tajemnice poliszynela nawet podejrzewali że wykonane jest takie posunięcie w tym momencie i podejrzewają że normalnie karmienie dzieci będzie się odbywać jak dotychczas nie widzimy żadnych przesłanek ani ekonomicznych nie zostały przedstawione ani tym bardziej epidemiologicznych do tego żeby przenosić gotowanie z kuchni która jest w pełni wyposażona z kuchni która jest dofinansowana z pieniędzy rządowych gdzie kucharki świetnie gotują nie znalazłabym jednego rodzica który by się skarzył na gotowanie pani kuczarek gdzie atmosferę stwarzają niesamowitą, do Miejsca Piastowego i sprowadzanie tej kuchni tylko do roli wydawnictwa wręcz przeciwnie naszym zdaniem żadnych tu przesłanek ekonomicznych nie ma ponieważ
04:41:00
odpada tutaj jedynie 1 etat pani intendentki, która poszłam na emeryturę no a ktoś musi przywozić z Miejsca Piastowego żywnośc do Rogów prawda. Obawiamy się że te posiłki nie będą ciepłe a w świetle tego jak pani Wójt wspomniała ogłoszonego w dniu 28 przetargu, gdzie no dodać 2 do 2 w załączniku nr 12 brak jest szkoły w Rogach natomiast po analizie specyfikacji istotnych warunków zamówienia uważamy że przez co najmniej rok nie jest możliwa zmiana umowy w tym zakresie, wobec czego jeżeli nawet zapadła by decyzja za 2 miesiące jakby odwrotu, odwieszenia ponowienia gotowania w kuchni w Rogach nie będzie możliwa zmiana umowy ponieważ nie jest przewidziany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
04:42:02
obawy też mamy co do określenia przedmiotu zamówienia to nie dotyczy tylko i wyłącznie Rogów ale myślę że też wszystkie szkół specyfikacja przewiduje że jedynym kryterium wyboru ofert jest cena 100% t przeanalizowaliśmy załączniki które sa załączone czyli przedmiot zamówienia do specyfikacji no w naszej ocenie oferent czy wykonawca który teoretycznie składa ofertę nie jest w stanie zaoferować skutecznie przedmiotu że tak powiem zamówienia pozwolę sobie zacytować Powiem tylko tyle że przedmiot zamówienia z racji tego że 20 lat się tym zajmuje powinien być opisany w sposób niebudzący wątpliwości zachowujący uczciwą konkurencję ale w taki sposób żeby oferent wiedział
04:43:15
jaki towar ma zaoferować i przytoczę jeden z punktów jest ich mnóstwo bo załączników jest do każdej lokalizacji czyli szkoły w Miejscu Piastowym szkoły w Głowience Targowiskach i Zespołu Żłobków po 4 i rzucił mi się w oczy chociaż tego jest mnóstwo herbata ziołowa opis przedmiotu zamówienia różne rodzaje herbata w saszetkach opakowania po 20 lub więcej torebek dostawa według zamówienia i tak się przewija przez tych załączników kilkanaście stron nie wiemy w tym momecnie co zamawiający miał na myśli pisząc herbata ziołowa no tak tylko chcę państwu uzmysłowić że no ta opisy są no co najmniej lakoniczne herbatek ziołowych jest mnóstwo Szałwiowa Rumiankowa i tak dalej
04:44:24
każdy wie nie będziemy wymieniać wobec czego wziąwszy pod uwagę fakt opisu przedmiotu zamówienia kryterium 100% nikt nie zaoferuje dużego towaru dobrego towaru ponieważ liczy się tylko i wyłącznie cena przeniesienia kuchnię scentralizowana tego zamówienia, gdzie do tego roku szkoły same kupowały gdzie pilnowały jakości produktów ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego że pewnie kupowały pierogi pewnie kupowały placki na metry i inne jedną tak zwaną garmażerkę jednak to było, nalezy wziąsć pod uwagę okoliczności ponieważ no słusznie wybrzmiało 2 miesiące temu we wrześniu czy miesiąc temu tutaj pani Wójt powiedziała że kupowali nikt temu nie zaprzecza jednak pominięto fakt że te produkty były kupowane na przykład
04:45:30
jak brakowało prądu, jak bakowało wodym, jak był remont należy wskazać że remont naszych z tego programu o którym wspomniałam naszych kuchni stołówek odbywały się już nie w sezonie wakacyjnym tylko w sezonie gdy dzieci pobierały naukę więc proszę sobie, każdy z nas ma w domu kuchnię, wyobrazić gdzie kuchnia na 200 osób gotuje posiłki a panowie kują ścianę to jest niemożliwe więc o ile jesteśmy wdzięczni pani Wójt, że należałoby faktycznie takie sytuacje wyeliminować o tyle nie rozumiem tej sytuacji ponieważ nie zostały nam przekazane żadne kalkulacje tej decyzji gdzie przenosi się to gotowania z Rogów do Miejsca Piastowego obawiamy się że panie z Miejsca Piastowego nie uniosą ogólnie takiej ilości gotowania tym bardziej że dalej jesteśmy w stanie epidemii ale no trwają przygotowania do powrotu dzieci do szkół. Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności wrócą dzieci od 1 do 3 a proszę sobie zdawać sprawę
04:46:50
że w najwiekszym zakresie te dzieci korzystaja z dożywiania w tym momencie to są to tylko i wyłącznie przedszkola i żłobka bo tylko te instytucje jakby nie pracują zdalnie wobec powyższego już nie przedłużając bardzo byśmy prosili żeby pani Wójt wycofa się z tej decyzji ponieważ z naszego punktu widzenia jestem na błędna i prosilibyśmy o ewentualnie przedstawienia kalkulacji stanowiska stanu epidemiologicznego, który pokierował tą decyzją bez konsultacji z rodzicami z radą rodziców i jeszcze wspome, że obawa jest głównie taka że skoro pani Wójt do września bieżącego roku próbowała czy tamy był pomysły likwidacji stołówek w każdej szkole obawiamy się że Rogi to jest tylko początek jakby lawiny czyli
04:48:04
w dalszym momencie bedzię następna szkoła czyli załóżmy Głowienka, Targowiska aż dojdziemy do niewydolnego Miejsca Piastowego który nie udzwignie gotowania dla tylu szkoł to są nasze obawy. Rozumiemy że można być inne stanowisko tylko chcielibyśmy byc informowani o tych stanowiskach a nie zaskakiwani tydzień przed świętami niezbyt to jest okres dobry i jeszcze czujemy się zawiedzieni i jakby świetle pani oświadczenia zlekcewazeni. Bardzo też bym chciała podkreślić że to jest tylko i wyłącznie krok rady rodziców z Rogów rodzice postanowili się zebrac i tak powiedziałam jeden wieczór zebrali 350 podpisów tutaj pani wójt i pan radny ma też w załączeniu oświadczenie pani wójt oraz poprosiliśmy o wsparcie rady rodziców szkoły w Targowiskach
04:49:17
i szkoły w Głowience, które został nam udzielone ponieważ no jak wspomniałam są takie obawy że te szkoły będą następne, dziękuję bardzo dziękuję głos poprosiła pani Bodzio Kaznowska pani kierownik Samorządowego Centrum Usług Wspólnych i udzielam jej głosu Panie przewodniczący szanowni państwo radni zaproszeni goście Szanowna pani zacznę może od jednego stwierdzenia który właściwie powinno zakończyć te dyskusję nie ma żadnych planów likwidacji kuchni ani stołowek na terenie naszej gminy doświadczenie które pani wójt złożyła we wrześniu jest nadal aktualne my sami w urzędzie od kilku dni zastanawiamy się skąd wziął się w ogóle i w czyjej głowie taki pomysł zrodził zaangażowując tyle ludzi Pani dyrektor SPG-ZOZ dzisiaj wspomniała o tym jak taka działalność niedoinformowani pewnego źródła może źle wpłynąć na instytucje na postrzeganie instytucji. Ona przedstawiła tutaj swoją instytucję i w podobny
04:50:51
sposób bardzo wiele słów padło pod kątem pani wójt gdzie pani wójt Bogu ducha winna i w ogóle skąd pomysł się wziął o likwidacji stołowek być może z tego przetargu ogłoszonego gdzie właśnie jak pani słusznie zauważyła nie ma szkoły w Rogach pani intendentka ze szkoły w Rogach idzie na emeryturę i na razie nie ma intendentki i ktoś musi magazyn prowadzić związku z tym że mamy czas pandemi w tym momencie nam troszeczkę to pomogło bo nie mamy młodzierzy w szkołach i gotowany jest przez połowę albo i mniej posiłków w poszczególnych kuchniach pani intendentka z Miejsca Piastowego zgodziła się poprowadzić magazyn za Rogi i jeżeli będzie bo prawdopodobnie będzie zatrudniona intendentka w Rogach i bedzie to młoda osoba, która musi zostać wprowadzona w to wszystko i pani z Miejsca Piastowego jej pomoże i jak tylko tak jak pani zauważa Miejsce Piastowe nie jest w stanie gotować na 2 czy 3 kuchnie bo już gotuję dla Łęzan i dla Zalesia
04:52:08
i Wrocanki mamy tego świadomość w Rogach mam tu dane z października 2019 roku bo to jest wiarygodne bo rok 2020 nie jest wiarygodny w żaden sposób w Rogach było gotowane 180 posiłków w Miejscu Piastowym tyle samo więc mamy świadomośc, że nie jest w stanie gotowac jedna kuchnia na dwie szkoły i ta sytuacja o której pani mówi jest sytuacją tymczasową w związku z tym że teraz w Rogach jest pani dyrektor mnie poprawi 45 dziennie obiadów w przedszkolu
04:53:31
[nizrozumiale] nikt nie likwiduje stołówki nikt nie stracił pracy bo na nas już dotarły takie informacje że wypowiedzenia dostają nikt nie stracił pracy w związku z tym że z Miejsca Piastowego odchodzi gotowanie dla żłobka od kiedy powstał Zespół Złobków, Pani dyrektor gotowanie bierze do siebie odchodzi z Miejsca Piastowego jedna kucharka i na ten czas teraz tych paru posiłków które są gotowane parunastu do Rogów pani dyrektor z Miejsca Piastowego zgodziła się wziąć gotowanie tych posilków odpada jej 60 parę posiłków ze żłobka pewnie więc jest w stanie ugotować to ale potrzebowała pomocy i w związku z tym z Rogów na zasadzie porozumienia od 1 stycznia przechodzi pani na tych samych warunkach nie tracąc
04:54:53
niczego ani na pieniądzach z tą samą umowę jeżeli wróci młodzież do szkoły i wróci normalnie kuchnia pani będzie chciała wróci a może pani będzie chciała zostać w Miejscu Piastowym tego nie wiemy będzie miała umowę tak jak miała tutaj wieć szanowni państwo nic się nie dzieje w Rogach zostaje kucharka i zostanie druga pomoc i przygotowuje dla dzieci na miejscu śniadanie i podwieczorek nie będzie zimnych posiłków dlatego że mamy termosy dowożone są posiłki do Łężan czy dzieci narzekają Pani Dyrektor z Łęzan proszę bardzo złego to chyba nie narzeka nikt
04:56:14
[iezrozumiale] codziennie kontakt ma pani wójt z każdym dyrektorem ze szkoły na bieżąco informowana jest o wszystkich problemach ta specyfikacja do przetargu była przygotowywana przez pracownika SCUW i panie intendentki które robiły wykazy z poszczególnych kuchni co używają i w jaki sposób to opisać żeby dostały to samo dodatkowo ten przetarg musieliśmy zrobić bo na żywność jest wydawane prawie 900 000 zł prawda pani skarbnik nie może tych pieniędzy wójt wydać bez przetargu, bo narusza dyscyplinę państwo musieliśmy zrobić przetarg na dożywianie bo tak duże pieniądze idą na dożywianie naszych dzieci więc Szanowni państwo jak można zarzucać złą wolę pani wójt tutaj teraz w okresie pandemii mamy dzieci które maja decyzje z GOPS-u o dozywianie, paniw Wójt podjęcła decyzje zapytajcie rodziców jeżeli chcą kuchnie będą przygotowywać i są dzieci które korzystają te dzieci które mają decyzje MOPSu jest pani kierownik MOPSu potwierdzi korzystają część dzieci nie wszystkie
04:57:31
częśc korzysta nie potrafię zrozumieć skąd wzięła się cała ta akcja kto został w tym wszystkim pokrzywdzony Szanowni państwo jeżeli wrócą dzieci do szkół znaczy my jesteśmy bardzo i wszyscy dyrektorzy są bardzo żeby dzieci wróciły do szkół, tu chodzi o ich rozwój społeczny i zdobywanie wiedzy to wszystko wróci do normy i mamy nadzieję że tak się stanie i ma pani rację w tym roku jest przetarg tak zrobiony że Rogi będą rozliczane przez Miejsce Piastowe ale to nie znaczy, że nie będzie kuchni w Rogach, to jest tylko kwestia organizacyjna nasza wewnętrzna to jest nasz wewnętrzny problem rozliczania ja dziękuję bardzo dziękuję pani Beacie Bodzio Kaznowskiej pani wójt poprosiła o głos proszę pani przewodniczący wysoka rado szanowni radni ja mam do Pani makie pytanie pani przewodnicząca rady rodziców Rogach na jakiej podstawie pani twierdzi że zamykam kuchnię i stołówkę z kim pani konsultował i z jakiej ręki ma pani takie informację czy kontaktowała
04:58:58
sie pani z kierownikiem SCUW, czy może zemn, czy z panią dyrektor ze szkoły. Dlaczego wciąga pani właśnie w ten temat szkołę w Targowiskach i Głowience i z kim pani to konsultował z tego co wiem z ostatniej chwili i rada rodziców z Targowisk i z Głowienki wyciwała się z tego, nie wiedząć dokładnie o co chodzi jakie są zresztą, mamy tutaj państwa dyrektorów żeby też ewentualnie odpowiedzieć na pani pytania więc oczekuję pytania kto pani udzielił takie informacji że ja zamykam kuchnie i stołówkę no to po prostu tak jakby sobie w głowę strzeliła. Ja już to zapewniłam we wrześniu jak pani chyba jedyną rzecz prawdziwą powiedziała zapewniłam państwa że nie zamykamy kuchni stołówki faktycznie taka rzecz jak przenisenie pracownika i na czas nawet pani intendentka ma ma chyba umowę już podpisaną albo będzie miała zlecenie żeby na razie na 3 miesiące bo nie wiemy tak naprawdę ile ta pandemia potrwa i ile nam zejdzie poszukanie intendentki
05:00:14
może dzieki tej sesji zgłosi się bo naprawdę ciężko bardzo znaleźć ja nawet myślałam że z grona tych pań które pracują w Rogach w kuchni po prostu będzie pani która będzie też intendentka niestety te panie nie posiadają kwalifikacji została przeniesiona jedna pani jak tutaj wspomniano nikt nie nie stracił ani złotówki na umowie rozmawiałam z tą panią też zastanowi się czy przypadkiem nie podnieść swoich kwalifikacji żeby docelowo zostać albo kucharzem albo w Miejscu Piastowym albo w Rogach, szanowni państwo nie wiem skąd i po co przed świętami tyle jadu I teraz tak 2 dni temu powstał post na Facebooku rada rodziców w Rogach widzę że fajnie fajnych po prostu tam ma znajomych bo po prostu wszyscy są z okolicy i zaczął się hejt dalczego nie odpowiadałam tam daltego że tam kilka kont jest fejkowy które podkręcają podsycają ale nikt nie przyszedł do mnie zapytać pani jest przewodniczącą rady rodziców w Rogach dlaczego pani nie zapytała o tym fakcie pani dyrektor czy nie
05:01:31
przyjechała do mnie poprsotu porozmwiać , ja też jestem z Rogów moje wnuki też tutaj chodzą też się żywią na stołówce czy Pani ciężko zrozumieć to że ja krzywdy nikomu nie zrobię jak ja się dowiedziałam że emisariusze chodzą po domach przed świętami w czasie pandemii proszę panią i zbierają podpisy to ja się pytam pani radnej też z kim Pani konsultowała i czemu pani szerzyła takie nieprawdy wsród mieszkanców bo ja dostałam telefony wiem że Pani chodziła i i likwidacji dlatego dzwoniłam i mówię że nie ma nic takiego dlaczego wy tak robicie dzisiaj znowu nie wczoraj rozgorzała znowu wielka no nie walka ale wielke halo i komentrze na poście byłego wójta zrobię już krzywdę raz pani dyrektor pani doktor komentując i pisząc takie rzeczy ile krzywdy można ludziom zrobić czy nie warto przyjść pogadać jak człowiek czy nie warto po prostu nawet pismo nawet maila
05:02:43
wysłać do nas jak się Pani boi przyjśc do gminy nic Szanowni państwo nikt nie zapytał ja nie miałam nawet jednego sms-a nawet na messengerze faktycznie zamykasz kuchnie faktycznie ludzie tracą pracę nie gdybym zamykała kuchnię w Rogach to bym zabrała stąd sprzęt to bym zabrała brakujący piec konwekcyjny w Miejscu Piastowym a co ja zrobiłam a ja kupiłam za 30 000 zł nowy piec do Miejsca Piastowego zakupiłam robot żeby miały dziewczyny łatwiej to też jest to się nazywa zamykanie kuchni przede wszystkim się czułam urażona tym,że pani po prostu rozsiewa nieprawdziwe informacje i myślę że rodzice którzy nas słuchają wybaczą dzisiejsze emocje moje ale naprawdę było bardzo przykro jeżeli coś takiego przed świętami idzie bo człowiek zamiast lepić pierogi to myślał ile tego złego się po prostu rozsiewa na terenie naszej wioski jeszcze raz wszystkim powiem i powtórzę że te oświadczenie które wydałam nie będzie likwidowane Jj już mam powiedziałam że zaoszczędziliśmy w pewnej kwestii na prądzie na godzinach nadliczbowych w oświacie
05:04:00
i gdybym wiedziała we wrześni tamtego roku że będziemy mieć takie oszczędności w oświacie to bym nie łaczyła klas ale nie wiedziałam że będzie pandemia i powiedziałam we wrześniu też że nie zrobię ani jednemu dziecku krzywdy a tym samym moim wnukom którzy sie tutaj tez zywią a mam ich tutaj obecie w Rogach dwójka na razie bo czekam na więcej dziękuję dziękuję pani wójt proszę bardzo Jak pani susznia dzisiaj zauważyłam powiedziałam likwidacji lub zawieszenia działalności kuchni ponieważ kilkakrotnie byłamw szkole rozmawiałm na rózne tematy z dyrekcją nigdy nie pojawił się chociaż już był na etapie decyzyjnej nigdy nie pojawił się problem kuchni faktycznie można powinnam była do pani wójt przyjechać i zapytać ale nauczona poprzednimi doswiadczeniami i pandemia obawiałam się , że możemy nie
05:05:29
umówić terminu ale jeszcze jedno apropo przetargu pani dyrektor paragraf 16 przewiduje zmianę umowy żeby umowa w trakcie bo pani wójt powiedziała że to jest tylko zawieszenie ponieważ nie można było znaleść intendentki, no myslę, że znalezienia intendentki nie zejdzie rok miejmy nadzieję więc jak sobie to pytanie w sumie do pani jak państwo sobie obrażają zmianę dostawcy jeżeli umowa będzie podpisana i nie będzie to przewidziana w specyfikacji czyli powtarzam ten stan będzie trwał rok czy dobrze rozumiemy ? Proszę bardzo pani wójt [niezrozumiale]
05:06:30
skąd pani ma te informacje czekam na odpowiedź na pytanie z kim konkretnie czy to pani sama wysnuła ten temat bo powstał przedwczoraj portal rady gminy....rada rodziców który sieje nieprawdę to znaczy wprowadza ja powiem skończę po prostu niektóre osoby tam wiemy chcą odpowiedzi ja im dzisija udzieliłam odpowiedzi sa wprowadzani w błąd przez wpis kto prowadzi nie dochodzę ale skąd takie infomracje , licze na sprostowanie tych informacji po dzisiejszej sesji i przeprosiny w tej w tej materii z kim pani to uzgadniała pani wójt jak powiedziałam byłam kilkakrotnie w szkole i nie uzyskałam takich informacji nie było takiego tematu, także słusznie panie kierownik powiedziała, wynika to dezinformacji wyobrażam sobie w ten sposób że jeżeli gmina czy dyrekcja szkoły czy jakiekolwiek czynności dotyczące naszych dzieci czy decyzje dotyczące naszych dzieci zapadają to są one konsultowane i proszę wybaczyć zaden rodzic i żadna rada rodziców nie będzie się domyślać bo wystarczyło nie na korytarzu zagadnąć bo tam już powiedziałam byłam kilkakrotnie jak pani słusznie mogę pani powiedziała rozgorzała dyskusja na Facebooku nie wiem czy
05:07:59
pani widzaiła moje wpisy gdzie wprost jest powiedziane powiedziane że do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej oficjalnej decyzji nie mamy żadnej oficjalnej pytanie żadnego oficjalnego pisma wpłynęło w tamtym tygodniu no skoro to jest kwestia napisania SMS do jeszcze przed świętami ten problem można było rozwiazać bo do gminy pismo zostało złożone 22 rano Wigilia była 24 dziękuję pytanie apropo tej zmiany umowy z dalszym ciągu aktualne Proszę panią macie rozpisany przetarg na dostawę żywności punkt 16 przewiduje przesłanki do zmiany umowy proceduje to postępowania na podstawie starej ustawy bo od 1 stycznia wchodzi nowa znowelizowana ustawa żeby móc zmienić umowę w trakcie trwania od podpisania do jej zakończenia czyli w roku kalendarzowym
05:09:21
do końca grudnia sa określone przypadki w ustawie albo zamawiający musi to przewidzieć w specyfikacji moje pytanie brzmi skoro nie zostało to przewidziane w tym punkcie że może być zmieniony zmieniona lokalizacja dostawy to jak państwo przeiwdujecie zmianę tej umowy w kontekście ewentualnego odwieszenia gotowania w kuchni w Rogach bo tak zrozumiałam to proszę bardzo pani wójt to znaczy w kwestii przetargów nie będziemy tutaj odpowiadać bo przetargiem zajmuje się odpowiednia komórka w gminie nie chcemy tutaj rzucać nieprawdy i słow na wiatr bo ja też nie jestem ekspertem od zamówień i ekspertem od wszystkiego bo jak jest ktoś ekspertem od wszystkiego to jest do niczego więc na to pytanie odpowie na pewno pani Agnieszka Ulanowska która przygotowywała prowadziła i przygotowywała w ogóle procedurę i ja jeszcze raz po prostu pytam bo proszę państwa nie może tak być że rada rodziców jako organ wspomagający organ który ma promować szkołę który działa na
05:10:52
rzecz dobra każde dziecko ma swojego przedstawiciela rodzice wiedzą że w radzie pokładają nadzieję a teraz co się dzieje u nas w Rogach i to pismo które widzi pani okazuje się że jest wielką farsą i kłamstwem pani wysłała gdzie Ministerstwo Wojewoda kuratorium czyli człowiek się stara robiąc inwestycję promując sie ściągamy Ministrów a może będzie jeszcze i premier i nagle jest na podstawie nieprawdy na podstawie jakichś dziwnych jeszcze nie otrzymała od kogo pani otrzymała te informacje wiadomości biegniecie przez weiś zbieracie podpisy w czasie pandemi wprowadzacie ludzi w błąd a może to już jest kampania przedwyborcza no bo niektórzy może już prowadzą kampanię za 3 lata są wybory więc myślę że to chyba o to tylko chodzi bo ja dalej nie mogę zrozumieć
05:11:56
Szanowni państwo jeżeli jest przetarg mamy coś do załatwienia to to nie jest na amen że już i tak dalej przecież wiemy jak procedury przetargowe wyglądają i wiemy jeżeli w Rogach mamy kuchnię i stołówkę i w każdej miejscowości nic się nie zmienia no to nad czym my tutaj dewagujemy znowu Straciliśmy godzinę zamiast rozstać się w starym roku w zgodzie rozstać się z życzeniami to po prostu musimy prostować kolejne bzdety i kolejne kłamstwa ja naprawdę proszę o podanie mi nazwiska i licze na przpeprosiny w internecie a jeżeli jest na internecie na Facebooku profil rada rodziców Rogi to proszę podawać tam prawdę i tylko prawdę bo wprowadzacie rodziców w błąd ja wiem co tam pisze i i nie pozwolę na to żeby ludzie byli wprowadzani w błąd, bedę każdego dnia informować i powstanie nowy profil rada rodziców jeżeli pani nie jest w stanie prowadzić normalnego profilu dla rodziców tylko profil polityczny no to zajmiemy się tym sami
05:13:13
Dziękuję pani wójt jeszcze tutaj o głos wydaje mi się że w tym punkcie poproisła radna Maria Glazer system nie zezwala jakby już widzę kliknąć w punkcie siódmym na możliwość zabrania głosu domyślam się że pani glazer chciała zabrać w tym punkcie też głos i udzielam głosu później udziele pani Rygiel Panie przewodniczący pani wójt Szanowni radni zaproszeni goście zadzwonili do mnie rodzice bo różni ludzie zwracają się do mnie z różnymi problemami za zwracają się dlatego że jestem radną że głosowali na mnie że oczekuja pomocy zadzwonili do mnie, że od stycznia kuchnia w Rogach niegotuje czuje że posiłki będą przywożone z Miejsca Piastowego i to jest fakt że nie gotuję i o takich sprawach trzeba po prostu poinformować ludzi poinformować rodziców żeby się nie denerwowali
05:14:25
żeby było spokojnie, że to jest tylko chwilowe że to na okres pandemii że to na czas kiedy intendentka nowa przyjdzie do pracy zanim się ją doszkoli i byłby spokój nie byłoby problemu sekunde [niezrozumiale] nie dzowniłam do pani dlatego, że to jest fakt, że intendentka poszła na emeryturę że jedna osoba została przeniesiona do Miejsca Piastowego to nie jest tajemnica że tak jest że jedna osoba została przeniesiona chyba do sprzątania tak mi się wydaje a na w kuchni została
05:15:45
tylko do wykładania posiłków [niezrozumiale] prosze pania proszę państwa w tym przypadku wydaje mi sie, że no jeżeli ktoś to zauważył a zauważa to rada rodziców zauważyli to rodzice a oni dzwonią do mnie już z prośbą o pomoc to mnie się wydaje że oni mają sprawe jasna, że mają to pewne Proszę państwa ja bym proponował abyśmy zachowali kulturę dyskusji i ja do wszystkich państwa nie tylko do pani radnej przepraszam czy ja powiedziałam cos złego nie to nie o to chodzi tylko chodzi o zachowanie klolejności wypowiedzi bo pózniej będzie problem z napisaniem protokołu.
05:16:51
ja bym prosił jakby ktoś chciał z góry zabrać głos najlepiej byłoby zejść na dół do mikrofonu bo jest przekaz internetowy również i nie wszystko jest dobrze słyszalne że to bym apelował ja nie twierdzę, z tutaj ktoś komus obliżył tylko chodziło mi o zachowania w kolejności i uszanowanie w porządku wystąpień bo zanim zabrała pani dyrektor ze szkoły podstawie w Rogach zgłaszana też akces zabrania głosu pani Regiel więc chciałbym tak w kolejności otrzymuję jakby prawo głosu udzielam głosu pani Rygiel proszę bardzo Zacznę od początku pani wójt w wali wyjaśnienia państwo radni bo pani usilnie odemnie oczekuję podania imię i nazwisko osoby która tym jakby kierowała proszę pania rada rodziców i rodzice na załączonym w podpisach wrazili obawę bo tak pani radna powiedziała z dniem 1 stycznia zaprzestanie gotowania w kuchni w Rogach stało się faktem jak słusznie pani powiedziała na portalu nawet mój
05:18:18
tam jest wpis, że do dnia dzisijeszego nie ma decyzji czy to jest likwidacja zawieszenie czy będzie zabierany sprzęt oczekujemy wprost realnego powiedzenia juz Pani powiedziała że nie będzie likwidacja ale w świetle tego przetargu kiedy zamierza pani zacząć gotowanie czy wznowić gotowanie w kuchni do kiedy będzie trwał stan nauczania pani intendentki prowadzenia magazynów i odpowiadając jeszcze na to pytanie również pani wójt jak juz wcześniej wspomniałam 20 lat praktykuje w zamówieniach publicznych pani dyrektor i pani wojt nie ma mozliwości po zawarciu umowy jeżeli nie została ona przewidziana zmiana tej umowy bo wtedy jeżeli zostanie proszę mi pozwolił dokończyć jeżeli zostanie rozerwana obserwowana taką umową to będziecie kartą można płacić dziękuję
05:19:37
Prosze badzo pani wójt Szanowni Państwo to że tutaj pani wspomniała ja nie mam pretensji do rodziców że się podpisali broń Boże ja mówię że nie mam pretensji do rodziców że się podpisali bo każdy rodzic by się podpisał jeżeli ktoś konkretny chodzi i pisze wyrażnie że likwidacja kuchni, żeby to nie wybrzmiało ja nie mam pretensji do rodziców dobrze że reagują tylko że rodzice dostali kłamliwa informację że pani wprowadziła ich błąd wprowadza ich były wójt na swoim portalu i informujęc i bijąc pianę i o to mi chodzi nie chodzi o rodziców rodzice zawsze walczyli ja też kiedyś walczyłam o przedszkole ja też kiedyś walczyłam ich zakładaliśmy Stowarzyszenie przecież też mój syn zaczynał więc ja nie jestem oderwana od rzeczywistości ale niczym rusze w teren to mam konkretne informacje i z kim ja miałam podczas wigilii bo to powstał przecież ten portal dzień przed wigilią i państwo jak pani mówi że w jeden dzień zebrali z kim ja miałam dyskutować z kontami fajkowym
05:20:47
którzy poprostu tam wypowidali się ja miałam tam po prostu odpowiadać na pytanie że nie nie likwiduje kuchni stołówki nie miałam czasu na to żeby po prostu akurat uczestniczyć w tej grze bo wiedziałam że będzie sesja że to trzeba sprostować i zadzwoniłam do radnej wyjaśniłam jej wtedy, że nie ma czegoś takiego, po co to robicie czyli jak to kiedyś ktoś nagrał na firmie są myjoki no i teraz odkręcamy te myjokir rogowskie no i tyle i nie ma czegoś takiego proszę o zakończenie tej dyskusji nie ma likwidacji kuchni nie ma likwidacji stołowki nikt nie stracił pracy to sa fakty a jezeli chodzi o zmaówienia publiczne mamy swietnych prawników i mamy osobę która to prowadzi nie udziela Pani teraz informacji ale myślę że zarządzaniem oświatą się zajmują konkretne osoby jest cały panie tylko przewodniczącą rady rodziców prosze nam pozwolic rządzic i tyle to proszę o spokój
05:21:51
Dziękuję pani wójt o głos poprosił tylko ja jeszcze jedną kwestie mam znaczy oczywiście nie do państwa radnych tego skorzystam że jestem przy głosie do panów obsługujących program obsługi rady jest jakiś problem z przejściem z punktu 7 do 8 nie mogę go zakończyć odznaczyć nie będzie problemu a radni zgłaszający się do dyskusji zgłaszają się jak w punkcie 8 nie można tego punktu 7 to powiem oznaczyć żeby on był nieaktywny później bedzie problem , prosze o zaglądnięcie do systemu a ja udzielam głosu panu przewodniczącemu Szymonowi Wegrzynowi Panie przewodniczący szanowni państwo śmiać mi się chce moja rodzina w rogach jest to tak w Rogach to tak właśnie jest zargon jedna baba drugiej babie nawiązując do słów pani radny Mari Glazer ta informacja mogła tak wyglądać w moim odczuciu Szanowna Pani Rygiel jestem ojcem trójki dzieci i te dzieciaki chodzą do szkoły
05:23:09
we Wrocance i do wszytskich dzieciaków było dowożone jedzonko z Miejsca Piastowego myślę że to porównywalna odległość z Miejsca Postowego do Rogów może jgorsza droga tam jest dłużej się jedzie zapewniam panią dzieci zjadały wszystko a do domu przynosiły z powrotem te kanapki które my im przygotowaliśmy prosze sie nie martwić w Rogach bedzie może jeszcze cieplejsze i jeszcze smaczniejsze jedzenie niż niż do tej pory naprawdę cieplutkie smaczne i dzisiaj jak bo te starsze chłopaki już nie chcą jeść są starsi wiadomo a mała co w punkcie przedszkolnym w przedszkolu jest kanapki przynoszone sa spowrotem do domu A to co jest podane w szkole przez wszystko jest zjedzone I nawet wszystko mówi co było i tak dalej także spokoju więcej takiego zaufania do wszystkich i myślę że będzie dobrze dziękuję Dziekuję Panu Szymonowi Węgrzynowicz czy ktoś jeszcze w tym punkcie 7 chce zabrać głos z państwa radnych poniżej
05:24:17
Pani Rygiel? Proszę bardzo tylko prosiłbym aby już sprecyzować swoją wypowiedź bo taką polemikę możemy prowadzić do rana W dalszym ciągu nie zabrzmiało tutaj bardzo dziękujemy pani wojt że pani jakby rozjaśniła nam sytuację żałujemy tylko że no nikt nie porozmawiam z nami tak wcześnie powiedziałam byłam kilkakrotnie w szkole już pomijam pani wójt zarzucanie że rodzice kierują się politycznymi względami że ta cała sytuacja jest nakręcona politycznie tak zrozumiałam nie proszę panią portal nie jest polityczny wśród naszych rodziców znajduja sie ludzie którzy popieraja PiS, PO, Lewicę , Kukiza pewnie wiele innych jeszcze part i ten spór jest poza partia to zresztą w piśmie jest napisane
05:25:24
A już nie po 1 razy jesteśmy zaskoczeni pani decyzją bo przypominam że we wrześniu tez pani nie konsultowała tego z rodzicami dziekuję dziekuje ja myślę czy bo punkt 7 myślę że to mogą być jeszcze inne sprawy państwa radnych Ja myślę że ten temat został wyczerpany Chyba że jeszcze coś czy w innym temacie ktoś z państwa radnych chce zabrać głos Proszę bardzo pan radny Jerzy Wdowiarz Panie przewodniczący wysoka Rado zaproszeni goście przysłuchuje się tej dyskusji i mam pewne wątpliwości myślę że osoby które nas obserwują też zadają sobie pytanie jaka jest sytuacja kuchni w Rogach dla mnie kuchnia to jest miejsce gdzie są przygotowywane posiłki ja rozumiem że te posiłki zrozumiałem że obiady od 1 stycznia czy od stycznia w Rogach w kuchni przygotowywane nie będą proszę o odpowiedź cz rzeczywiście
05:26:40
tak jest , jęzeli faktycznie tak jest to zmienia się sytuacja w szkole w Rogach i ja bym prosił na przyszłość żeby takie sprawy były konsultowane wcześniej przez inicjatora z rodzicami nawet z radnymi ja o tej sprawie dowiedziałem się dosłownie kilka dni temu rodzice zareagowali i porsze się nie dziwić że taka reakcj była ona wynikała z braku informacji natomiast decyzyjność jest po stronie szkoły gminy i to i to stamtąd powinny takie informacje wypływać dziękuję Panie radny ja prosiłem żeby w innym temacie jeżeli ktoś ma bo Pan dalej ten temat, juz na ten temat odpowiedzi był udzielane ja powiem szczerze że sam zapytałem również i taką odpowiedź otrzymałem, że nie ma likwidacji stołówki ale pani wójt jeszcze chciała zabrać głos myślę że to już chyba ostatnio na ten temat
05:27:46
jezeli nie bedzie innych bedziemy konczyc punkt Panie radny powtarzam jeszcze raz to co wałkujemy od pół godziny że będzie intendentka wrócą dzieci wróci kuchnia w kuchni jest tak jak tutaj pani kierownik przedstawiała będzie dowożony obiad a reszta bedzie przygotowywana na miejscu , tutaj nikc nie likwidujemy to jest stan przejsciowy nikt nie stracił pracy i tak dalej jeszcze raz powtarzam bo mamy konsultować każdy po prostu ruch kadrowy. Poszukujemy intendentkę no po prostu jeżeli wszystko wróci do normy zaskoczyło mnie to i tak jak mówię bo ja myslałam, że jedna z pań w kuchni weżmie poł etatu intendentki tak jak było do tej pory ale się okazało że żadna z pań nie ma takich kwalifikacji pracując 12 lat więc nikomu się krzywda nie nie nie stało szukamy intendentki wrócą dzieci mam nadzieję że szybko i wróci wszystko do normy po co bic pianę kolejną jezeli ktoś, rodzica powiedziałam, że mają rację
05:28:51
i niech czuwają ale ktoś jest inicjatorem zawsze ktoś pisze te pisma na żadnym piśmie się nikt nie podpisał. Oczywiście są załączone podpisy rodziców bo tak jak było mówione było ich ponad 300 oczywiście, że kazy by się zaniepokoił jeszcze raz powtarzam nie było takiej informacji zresztą jeżeli ktoś był zainteresowany tak jak przewodniczący był w SCUW-ie czy rozmawialiśmy czy ja dzwoniłam do pani radnej bo wiedziałam że to się dzieje nie przeszło po prostu do głowy tak, żeby jest pani dyrektor i nic się nie dzieje de facto bo jeżeli by była likwidacja to mówię to po prostu byłaby informacja ale nie likwidujemy i niech to tak już zostanie Dziękuję pani wójt Szanowni państwo myślę że temat stołowki został wyczerpany Czy w inych sprawach w punkcie 7 macie państwo czy chcecie państwo zabrac głoschyba się zabrać głos
05:29:56
nie widzę zatem wysoka Rado przechodziłem do punktu 8 dzisiejszych obrad i na wstępie tak tutaj już było powiedziane pragnę powiedzieć że wpłynęło do Rady Gminy w dniu dzisiejszym pismo w sprawie stołowki o którą przed chwilą żeśmy rozmawiali ja uzgadniając z przedstawicielem rodziców bo mamy tutaj w podpisie z poważaniem rodzice i mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe z przedstawicielem tych osób osobą kóra mi to dostarczyła, ustaliłem, że nie będę tego czytał gdyz wybrzmiało dość dużo tutaj na ten temat no chyba że sobie za chwilę ta pani zażyczy to oczywiście będę czytał więc ale ustaliliśmy że tak informacje państwu przekażę takie pismo wpłynęło i ono jest w tej chwili u mnie na biurku to pismo zawiera nie liczyłem teraz na tych wszystkiego prawdopodobnie tyle podpisów jako około 300 ponad 300 bo jeszcze kartek dość dużo kolejną sprawą która w tym piśmie jako załącznik jest to jest
05:31:10
pismo ale pismo datowane 17 września w sprawie też stówek odpowiedź pani Doroty Chilik do pani Joanny Frydrych poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej później oświadczenie wójta gminy Miejsce Piastowe w załączniku również dotyczące tej kwestii stołowek z września ktróre państwo również znają mieści sie ono na portalu gminnym kolejne załącznik to rada rodziców szkoły podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Targowiskach z 20 grudnia podpisany jest tutaj rada rodziców jest pieczątka nie będę cytował nazwiska ze względu na to, że troszke nieczytelnie nie chciałbym przekręcić i ostatnie pismo z 21 grudnia z Głowienki również adresowane do pani wójt podpisanie są podpisane jest rada rodziców szkoły podstawowej w Głowience jeżeli Pani sobie będzie życzyć to będę czytał to pismo
05:32:28
odkładam go na bok wysoko ale to nie koniec pism które wpłynęły do rady i pozwolę sobie to państwu to zacytować wpłynęła taka projekt petycji to jest fundacja Tradycyjne Podkarpacie mała nie wiem mała k/Ropczyce/136 Przewodniczący Wiesław Habrat Petycja a to oczywiście można też nie będę czytał w całości tej petycji chodzi tutaj o to że wszyscy są równi według prawa i propozycja jest jakby uchwały uchwały w sprawie no szczepień przeciwko Covid-19 podpisany jest
05:33:29
pan prezez fundacji Jacek Ćwiąkała myślę że nie ma też tego sensu czytać bo jak państwo słyszeliście na komisjach pani dyrektor wyjaśniała sprawę szczepień a to co za chwilę odczytam jeszcze to pismo pani Wojewody wlasnie w sprawie szczepień i szkoleń któe będzie myśle apogeum działań kraju i rządu naszego w sprawie szczepień i likwidacji zagrożeń związanych z covid-19 i pozwolę sobie w tej chwili to odczytać Wojewoda Podkarpacki Rzeszów 23 grudnia 2020 roku Szanowni państwo przewodniczacy rad gmin w wojewodztwie podkarpackim w związku z wdrazanym Narodowym programem szczepień przeciw covid-19 w województwie podkarpackim zostanie przeprowadzona przy udziale przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia kampania informacyjna w tym zakresie
05:34:37
mają cpowyższe na uwadze uprzejmie prosze o podanie terminy nablizszego posiedzenia sesji rady gminy oraz określenie czy jest ona organizowana w sposób zdalny jeżeli w najbliższym czasie to jest do dnia 15 stycznia 2021 roku jest planowane posiedzenie rady gminy proszę o uwzględnienie w programie sesji punktu związanego z Przestawieniem przez Wojewodę Podkarpackiego wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego programu szczepień przeciw covid-19 w przypadku gdy w powyższym czasie nie została zaplanowana sesja rady gminy proszę o rozważenie jej zwołania w najblizszym czasie najpózniej do dnia 15 stycznia tu jest chyba błąd 2021 roku celem umożliwienia przedstawienia Narodowego programu szczepień przeciw covid-19 informację zwrotną proszę przesłać na adres poczty elektronicznej jest podany adres podpisany Wicewojewoda Podkarpacki jolanta Sawicka i taką informację żeśmy zamieścili wysłaliśmy do wojewody dostaliśmy również odpowiedź i pozwolę sobie odczytać
05:35:58
nadawcą jest Pani Jolanta Tomczyk no dzień dobry a to już nie będę tego czytał uprzejmie dziekuję za przesłanie informacji, Pani Wojewoda uczestniczy w tym dniu w kilku sesjach rad gmin niestety nie może osobiście uczestniczyć w sesji u państwa dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń o terminach sesji które odbędą się jednocześnie Jeśli to możliwe to proszę o informację o planowanej kolejnej sesji rady gminy z informacją czy dopuszczalne byłoby uczestnictwo pani Wojewody w sposób zdalny na państwa posiedzeniu termin kampanii został wydłużony więc zainteresowani jesteśmy planowanymi sesjami do końca lutego 2021 roku ja to czytam z komputera obsługa rady przesłala mi tego meila więc mam w komputerze i podpisała to pismo Pani Jolanta Tomczyk zastępca dyrektora wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
05:37:09
i to jest tyle pism które do rady gminy wpłynęły i i wysoka Rado by to w zasadzie jakby ostatni punkt który mieliśmy dziś do zrealizowania ja podejdę jeszcze Wysoka rado w związku z tym że bliżamy się do zakończenia dzisiejszych obrad pragnę też na końcu wszystkim państwu obecnych na dzisiejszych obradach czyli gościom państwu radnym mieszkańcom którzy nas obserwują w internecie pragnę złożyć najlepsze życzenia świąteczne a zasadzie noworoczne pragnę abyście państwo byli zdrowi w tej trudnej sytuacji aby wam niedokuczała niewiedza bo myślę że to jest jeszcze najlepszym rozwiązaniem to aby nowy rok był bogaty pomyślne wydarzenia
05:38:41
i pozwolił dostarczyć państwu wielokrotnie ludzkiej serdeczności oraz sprawy zawodowe społeczne i życiowe tego państwu serdecznie życzę W związku z tym że jak wcześniej powiedziałem wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad zamykam obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe dziekuje za udział w sesji

DOWNLOAD SUBTITLES: