ECONOMIA AGRARIA

ECONOMIA AGRARIA

SUBTITLE'S INFO:

Language: English

Type: Robot

Number of phrases: 9

Number of words: 9

Number of symbols: 62

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:00
[Music] [Music] [Music] [Music]
01:21
[Applause] [Music] [Music] [Music]
02:29
you

DOWNLOAD SUBTITLES: