XXXII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

XXXII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

SUBTITLE'S INFO:

Language: Polish

Type: Human

Number of phrases: 1504

Number of words: 14629

Number of symbols: 81934

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:04
Otwieram obrady niniejszej sesji. Na początku pragnę serdecznie powitać przybyłych Panie i Panów radnych, Na dzisiejsze obrady, informuję Wysoką Radę, że na ustawowy skład 15 radnych, na dzisiejsze obrady stawiło się 13. Co stanowi kworum i dzisiejsze obrady są prawomocne. Pragnę też na początku serdecznie powitać przybyłych gości na nasze dzisiejsze obrady. - Witam serdecznie panią wójt Dorotę Chilik - Dzień dobry. Zastępcę, Panią Magdalenę Hec - Mrozek Witam serdecznie skarbnika gminy, Panią Ewelinę Pilszak. Witam również pracowników Urzędu Gminy Mam tutaj na uwadze Panią Bernadettę Jurczak, kierownika Referatu Infrastruktury. Pana Marcina Czekaja, Inspektora tego inspektoratu Witam również radcę prawnego Pana Mariusza Ślusarczyka
01:10
I panów, którzy pomagają nam obsłużyć dzisiejsze obrady, Pana Tristana Wojtunia z Obsługi Rady i informatyka Pana Mateusza Rymarza. Witam również radną powiatową i zarazem sołtysa sołectwa Głowienka Panią Teresę Sirko. Wysoka Rado w ustawowym terminie, A przepraszam bardzo, bo nie widzę za słupem jest, witam serdecznie sołtysa sołectwa Widacz Pana Mariusza Krupskiego, tak. Przepraszam bo za słupem było, nie zauważyłem. Wysoka Rado, do Państwa został przesłany projekt uchwał, zarazem porządek dzisiejszych obrad które, oczywiście w tej chwili przeczytam i Państwu przedstawię. Pozwolę sobie usiąść. Więc, w punkcie... już mówiłem o tym ostatnio... W punkcie pierwszym stwierdzenie prawomocności W punkcie drugim rozpatrzenie uwag do protokołów z XXX i XXXI sesji rady gminy
02:20
W punkcie trzecim sprawozdzanie z działalności Wójta z okresu między sesjami Rozpatrzneie projektów oraz podjęcie uchwał to jest punkt czwarty on posiada trzy podpunkty, podpunkt pierwszy - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na obecny 2020 rok. W podpunkcie drugim rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "ROGI 3B" - etap I w gminie Miejsce Piastowe. W podpunkcie trzecim rozpatrzenie projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Punkt piąty - sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi. Punkt szósty - informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami. I w punkcie siódmym zamknięcie obrad. I jeszcze tutaj pragnę gwoli ścisłości nadmienić, że nieobecnych dwóch radnych usprawiedliwili swoją nieobecność, ich nieobecność jest spowodowana ważnymi działaniami zawodowymi także ich nieobecność jest usprawiedliwiona.
03:29
Zapytam Wysoką Radę, czy mają jakieś uwagi bądź propozycje do do porządku obrad, może jakieś zmiany, bardzo proszę jeżeli ktoś... Nie widzę propozycji, zatem Wysoka Rado, przedstawiony przeze mnie porządek będzie realizowany podczas dzisiejszych obrad. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności mamy za sobą zatem przejdziemy do punktu drugiego dzisiejszych obrad A no tak, ale to jeszcze powiem tylko, że rozpatrzymy punkt drugi - rozpatrzenie uwag do protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy a w międzyczasie poproszę też państwa Radnych o zalogowanie się do systemu. Sprawdzimy obecność. Dziękuję bardzo, wszyscy Radni są zalogowani w systemie. Tak jak wspomniałem, mamy trzynastu radnych, dwie osoby są nieobecne. Bardzo proszę, punkt drugi - rozpatrzenie uwago do protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy
05:18
ktoś z Państwa ma uwagi do protokołów zamieszczonych na BiP-ie... Nie widzę uwag. Protokoły zostaną na chwilę obecną bez zmian. W punkcie trzecim - sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami i bardzo proszę panią Wójt o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Radni, goście, pani Radna. W powyższym okresie tzn. od 7 lipca do 29 września, przedstaiwę państwu, no dosyć spory materiał, ale myślę, że będę starała się po prostu przedstawić to szybko, i też proszę o zadawanie ewentualnych pytań na samym końcu, także myślę, że będzie [niezrozumiałe], ale dopełnienie w razie czego informacji. W powyższym okresie, opisano następujące zarządzenia:
06:41
w sprawie nabycia przez Gminę Miejsce Piastowe własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w miejscowości Wrocanka. W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego, pn. "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkownia części budynku Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience z przeznaczeniem na żłobek, budowa placu zabaw i dostawę wyposażenia. W sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, organizację szkoleń z zakresu różnych dyscyplin sportowych oraz organizację imprez sportowych. Kolejne zarządzenia w sprawie przeznaczenia dla najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejsce Piastowe, chodzi tutaj o lokal sklep na Tłokach. W sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym i Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych, SP w Głowience, SP w Łężanach, SP w Miejscu Piastowym
07:50
SP w Rogach oraz SP w Targowiskach, SP we Wrocance Dziennemu Domowi Pomocy Senior - Wigor we Wrocance, SP w Zalesiu Gminnemu Żłobkowi w Łężanach, w Miejscu Piastowym oraz ZGK w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła+" w Gminie Miejsce Piastowe. W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej w Targowiskach". Część [niezrozumiałe] i budowa sieci wodociągowej, odcinek "B" w Rogach.
08:53
W sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Animacja przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne inaugurujące społeczność integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne gminy Miejsce Piastowe Kolejne zarządzenia - w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Organizacja wydarzeń tematycznych" promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu oraz zagospodarowanie terenu pod kątem atrakcyjności ekologicznej. W sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Organizacja zajęć integracynych dla mieszkańców promujące zdrowy styl życia jako narzędzie walki z otyłością i cukrzycą." W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2021 rok. W sprawie powołania komisji przetargowych do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego
09:55
pod nazwą "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Widacz oraz Zalesie. W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą "Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Miejsce Piastowe w miejscowości Głowienka, Wrocanka, Targowiska, Łężany. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod nazwą "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience z przeznaczeniem na żłobek i budowę placu zabaw. W sprawie ustalenia średniego kosztu posiłku udzielonego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2020 roku kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury
11:03
i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze bieżącego roku. W sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru końcowego dla zamówienia polegającego na dostawie u montażu urządzeń placu zabaw, mebli do potrzeb żłobka w Głowience oraz rozdzielni posiłków, zabawek dla dzieci. W srpawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce numer ew. 494/2, 492/2 wraz z budową chodnika w miejscowości Głowienka. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa oraz wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Domu Ludowego w Łężanach z przeznaczeniem na Dom Seniora. W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Remont dróg gminy" obejmujący
12:08
remont drogi gminnej - droga 947 we Wrocance remont drogi gminnej w Zalesiu przez wieś, w Targowiskach, bo tam jest Zalesie - Targowiska i remont drogi gminnej tzw. Niebylec w Miejscu Piastowym oczywiście mówimy we Wrocance o ulicy albo Sportowej albo Księży bo tak jest nazywana ta droga. jeżeli chodzi o Zalesie to jest właśnie to jest właśnie ta wspomniana przez wieś krótki odcinek, ale w bardzo złym stanie. W przedstawionym przeze mnie okresie otrzymaliśmy następujące dofinansowania z WFOŚiGW zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą: "Gmina przyjazna owadom 'Puk puk, kto tam'", dofinansowanie - 6000 zł. W ramach programu Operacyjna Polska Cyfrowa 2014-2020, pierwsza oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1
13:13
to jest wyeliminowanie tym programem różnic dostępu do Internetu o wysokich przepustowościach publiczny Internet dla każdego i projekt obejmuje miejscowości: Rogi, Miejsce Piastowe, Wrocankę i Głowienkę. Wysokość wnioskowanej kwoty to 64 368 zł. Na realizację projektu pod nazwą "Festiwal tradcyji i smaków miejsteckich" ochrona lokalnej kultury ludowej gminy Miejsce Piastowe dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Narodowych Instytucji Kultury, Kultura Ludowa i Tradycyjna. Dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. Wniosek przygotowywały panie z Biura Rozwoju Gminy realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury. Na zadanie pod nazwą "Drogami Wrocanki", czyli poprawa [niezrozumiałe] poprzez oznakowanie ulic
14:22
Doposażenie miejsca integracji spotkań oraz organizacja imprezy plenerowej tzw. Rozaliady Projekt obejmuje m. in. zakup, montaż oznakowania ulic zakup namiotów wystawienniczych oraz zakup zestawu ławek i stołów do altany w centrum wsi dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi z budżetu województwa, na ten projekt otrzymaliśmy 10 000 zł. Na realizację programu "Kultura w sieci" projekt pod nazwą "Rękodzieło artystyczne w sieci" z Narodowego Centrum Kultury tutaj też realizowany jest przez GOŚ wniosek też jest sporządony przez nasze Biuro Rozwoju Gminy wraz z pomocą GOŚ. Trwa realizacja projektu pn. "Wieczór z Niepodległą" w ramach programu "Niepodległa"
15:26
dofinansowanego ze środków finansowych programu wieloletniego "Niepodległa" W tym projekcie realizowanym przez GOŚ zaplanowano 6 seansów kina plenerowego oraz 4 spektakle teatralne o tematyce wojennej Do tej pory wyświetlono 6 filmów, oraz odbyły się 2 spektakle teatralne w Rogach i Głowience. Jeszcze nas czekają 2 spektakle teatralne. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację filmu pn. "Tu gdzie ziemia dotyka nieba" w ramach konkursu dla partnerów, działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w wysokości 9 645 zł i tylko powiem, że taki pierwszy film, praktycznie niedawno można było oglądać w środkach masowego przekazu
16:31
był to projekt realizowany przez ARiMR i TVP żeby reklamować realizację programu PROW na terenach wiejskich. Nasza gmina przystąpiła do tego, gdyż mamy i rolników i przedsiębiorców i też jako gmina braliśmy udział właśnie i otrzymaliśmy dofiansowanie z programu PROW. I [niezrozumiałe] będzie też takie dokręcenie i objęcie całej gminy myślę, że teraz powstanie taki kompleksowy bo wiem, że tam były na Facebooku zarzuty dlaczego ta gmina taka mała dlaczego nie ma tam innych miejscowości a to dlatego, że tam gdzie było wskazanie, tam były realizowane projekty PROW, tam był kręcony film.
17:34
Złożono wniosek, edycja trzecia do Banku Gospodarstwa Krajowego, zadanie pod nazwą "Czas i pora na seniora" Warsztaty aktywizujące dla osób 60+ z terenu gminy Miejsce Piastowe, wnioskowana kwota 15 000 zł. Kolejny wniosek pn. "Poszerzając horyzonty. Transgraniczna promocja kultury gminy Miejsce Piastowe i miasta Żółkiew na Ukrainie zostął złożony do programu Polska - Białoruś - Ukraina i przeszliśmy weryfikację formalno - merytoryczną czekamy na listę rankingową. Liczymy na pomyślne zakończenie i kwota to prawie 60 000 euro na wspólną realizację działań. Złożono wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Interreg 5A Polska - Słowacja gmina podpisała umowę partnerską z miejscowością Osikov ze Słowacji
18:43
projekt dotyczy zagospodarowania i no wielu ciekawych... nie będę zdradzać jeszcze przed... weryfikacją formalną, tak. Ale dotyczy do Niżnej Łąki, współpracy Polsko - Słowackiej więc tutaj rozpoczynamy tą współpracę z Osikovem jeżeli chodzi o Ukrainę to miasto Żółkiew. Z zakresu inwestycji gminnych Ogłoszone zostały przetargi: wykonanie oświetlnia ulicznego w miejscowości Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Widacz, Zalesie. Przetarg ogłoszony został 4 sierpnia bieżącego roku umowa została podpisana z panem Kamilem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Firma elektryczna i teletechniczna Kamil Jasiński" na kwotę 98 100 zł brutto. Wykonanie oświetlenia ulicznego w gminie Miejsce Piastowe w miejscowości Głowienka, Wrocanka, Targowiska, Rogi, Łężany
19:48
Przetarg ogłoszony został 4 sierpnia umowę podpisano z panią Anetą Liwosz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F.P.H.U. Almax Aneta Liwosz na kwotę 97 800, 04 zł. To jest w Głowience będzie ta firma realizować zadanie. Z panem Kamilem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Firma elektryczna i teletechniczna Kamil Jasiński" na kwotę 45 000 zł. I to będzie realizacja we Wrocance. Na kwotę 53 400 zł, też ta sama firma w miejscowości Targowiska Na kwotę 100 800 zł też ta sama firma w miejscowości Rogi. Z panem Krzysztofem Uliasz prowadzącym działalność pod nazwą Krzysztof Uliasz Instalprojekt z siedzibą w Dukli ta firma wykona oświetlnie w Łężanach na kwotę 70 339, 50 zł.
20:58
Jeżeli chodzi o remont dróg gminnych remont drogi gminnej we Wrocance Zalesie, też odbył się przetarg w Targowiskach W Miejscu Piastowym został ogłoszony 28 sierpnia, złożono 4 oferty wygrała firma Strabag z siedzibą w Pruszkowie na kwotę 623 225 zł. Kolejny przetarg, rozbudowa sieci wodociągowej w Targowiskach i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi Przetarg ogłoszony został 4 września, wybrano 6 ofert wpłynęło 6 ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowo - Sprzętowe Leszek Doktor z siedzibą w Jaśle. na kwotę 309 630,36 zł. I teraz państwu przedstawię realizację inwestycji w poszczególnych miejscowościach.
22:02
W tym czasie, Miejsce Piastowe jesteśmy w trakcie realizacji remontu dwóch dróg wewnętrznych na ulicy Dworskiej położone zostanie tam 175m asfaltu koszt inwestycji 162 273,65 zł oraz remont drogi gminnej w Miejscu PIastowym ulicy Niebylec wartość inwestycji: 231 606,38 zł. Wykonanie oświetlnia ulicznego na ulicy Krawcówka, powieszone zostanie 6 lamp wartość inwestycji 28 800 zł, wykonawcą jest tak jak wcześniej czytałam jest firma Kamil Jasiński Termin realizacji 30 listopada. Jeżeli mówimy jeszcze o Miejscu Piastowym, zleciliśmy malowanie dachu na kaplicy cmentarnej
23:06
Zleciliśmy działania do przygotowania się i wyprowadzenie tzw. nie tylko własności, ale możliwości ubiegania się o środki finansowe na drogę tzw. ul. Rajsy, ale od szkoły. Czyli aby mieć też taki łącznik, czasem trzeba wjechać przy szkole i wyjechać naprzeciwko OBI i to jest ten najbardziej wrażliwy temat, bo jak wiemy tam jest i wąwóz i wąsko i nieuregulowany stosunek prawny więc jest to zadanie zlecone, trwają prace. Jeżeli chodzi też o ul. Rajsy z drugiej strony, czyli od OBI też będziemy... przygotowujemy dokumentację, żeby położyć tam asfalt. Czyli z tej strony będzie całkowicie wykończona a z tej strony po prostu połączymy się z drugiej strony tak żeby można było z łatwością przejeżdzać
24:08
czy na działki czy po prostu jako pewien rodzaju łącznik. Jeżeli chodzi o Wrocankę wykonany jest remont drogi, wykonywany będzie lada moment remont drogi gminnej, to tzw. droga Księża lub Sportowa jak to niektórzy nazywają wartość inwestycji 267 996 zł oraz oświetlenie uliczne przy ul. Długiej, tu będzie 9 lamp wartość zadania 45 000 zł to też do końca listopada będzie realizowane. Zadanie "Przebudowa, rozbudowa budynku OSP we Wrocance" Chwilowy przestój robót był spowodowany złym stanem technicznym ścian budynku Zebrała się tam parokrotnie komisja, jednak myślę, że już jesteśmy przy wyprowadzaniu końcowym i po prostu będzie dziać się konkretnie przy OSP
25:14
Wartość robót 649 233 zł. Zakońćzenie prac miało być 30 czerwca ale w związku problemami projektowymi, został termin wydłużony. Wykonana oraz dostarczona została szatnia dla sportowców na stadionie we Wrocance koszt 118 000 zł. Wykonawcą była firma [niezrozumiałe] z siedzibą w Besku. I oczywiście ta szatnia powinna służyć dla naszych sportowców z Głowienki bo tam po prostu trenują i grają swoje mecze. Jeżeli chodzi o Głowienkę, dokonano odbioru technicznego budowy łącznika ulica Miodowa i Kubita, wartość zadania 400 431, 31 zł oczywiście dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Wykonano tutaj 122m drogi, obecnie czekamy na decyzję
26:17
z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie. Gdyż jest to nowa droga, nowa inwestycja i musi mieć takie pozwolenie, żeby ją oddać do użytkowania. W trakcie realizacji jest wykonanie oświetlnia ulicznego w miejscowości Głowienka, tj. ul. Zielona do połączenia z ul. Młynarską 8 lamp, oraz ul. Nadbrzeżna - 16 lamp, wartość zadania to 97 800 zł. Termin zakończenia to 30 listopad tego roku. Wykonany został remont pomieszczeń budynku gminnego w miejscowości... koszt 22 684 zł, mówię o budynku gminnym na Tłokach, tam gdzie będzie sklep. Czyli izolacja, wylewki - 22 684 zł
27:19
Padały pytania ile będzie kosztował najem miesięcznie, to już powtarzałam i na zebraniu wiejskim że to jest koszt brutto około 1500-1600 zł. W dniu 9 września dokonano odbioru technicznego gminnego żłobka Wartość robót 446 659, 89 zł wraz z wyposażeniem. 21 września dokonaliśmy uroczystego otwarcia i gościliśmy na naszym terenie panią Minister Marlenę Maląg i panią wiceminister Annę Szmidt - Rodziewicz Bardzo dziękujemy za przybycie, za udział w tej uroczystości otrzymalismy też z ministerstwa i zaprzyjaźnionej kancelarii poselskiej za po prostu perfekcyjne przygotowanie i myślę, że się Państwu ten dzień też podobał.
28:24
Przede wszystkim dzień otwarcia to 1 październik, oczywiście jest pełna obsada i liczę na to że dzieciątka będą mieć cudowną opiekę. Jeżeli chodzi o Głowienkę, trwa remont, wymiana wrót garażowych oraz remont posadzki w OSP w Głowience, wartość 97 000 zł. Tutaj mam jeszcze dwie bardzo ważne informacje bo po zebraniu wiejskim w Głowience temat stadionu zawsze wybrzmiewał i wybrzmiał i tym razem więc tutaj chciałabym poinformować wszystkich mieszkańców gminy i Głowienki że w dniu 8 czerwca br. wydana została decyzja o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji "Budowa kompleksu sportowego" boiska do piłki nożnej pełnowymiarowego boiska, budynku zaplecza sanitarno - socjalnego, trybuny na 200 osób
29:32
oświetlenia zewnętrznego na działkach 2565, 2566, 2568/5 w Głowience jest to tzw. stadion na jaworze. Na razie po prostu czekałam na głos, czy odzew sportowców w związku z tym, że nie było konretnego odzewu po zebraniu wiejskim gdzie mieszkańcy wyraźnie wskazywali, żeby rozpocząć budowę i też oczywiście taką akcję rozpoczęliśmy w obecnej chwili trwają działania przy wymianie działek oraz zaraz po wymianie i po prawnych ruchac ruszą też prace projektowe zmierzające do wydania pozwolenia na budowę i wtedy też będziemy składać to zadanie do będziemy szukać środków finansowych z zewnątrz.
30:35
Jeżeli chodzi o stadion nad szkołą to uzyskalismy pozwolenie na budowę boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy SP w Głowience na działkach 925, 926/2, 927/1 szacowany koszt to 2 378 000 zł i to jest tzw. Orlik W ten sposób chcemy po prostu zrobić, aby ta szkoła w Głowience, dzieci miały stadion, bieżnię, możliwość skoku w dal itd. i nie będzie po prostu mieszania funkcji bo wiemy, że jeżeli stadion sportowy dla drużyn to też miesza się ta funkcja, wiem też że wchodzą dorośli itd. więc tutaj będzie typowo Orlik dla szkoły stadion na Jaworze, dla sportowców. Jest tego sporo i nie chcę niczego przegapić. Niżna Łąka, jaki inwestycje i co będziemy działać.
31:55
Wykonywane jest oświetlenie uliczne na ul. Murowaniec, to jest 4 szt. lamp, na kwotę 21 300 zł, termin realizacji to też 30 listopada Starostwo Powiatowe przyjęło zgłoszenie wykonanie obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w ramach projektowanej ścieżki spacerowo - przyrodniczej to jest 5 posągów owadów, 5 leżaków betonowych 5 altan małych, altana duża otwarta strefa aktywności, grillowisko wraz z siedziskiem, tablice informacyjne i w tym sporządzono dokumentację to znaczy, o właśnie tutaj jest trochę zdradzenie czego dotyczy nasz projekt Polska - Słowacja. To jest własnie zakres pielęgnowanie tych piękny terenów gdzie przy rzece są po prostu haszcze, a będzie mała infrastruktura i też ścieżki spacerowo przyrodnicze wraz z punktami i tablicami.
33:00
Także sporządzono dokumentację na utwardzenie drogi do pomnika przy kościele w Niżnej Łące. Też zamierzamy w najbliższej przyszłości dokończyć zadanie. Łężany Jest w trakcie realizacji budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej tj. 16 lamp na kwotę 700 339,58 zł Termin realizacji też 30 listopada. Siedemdziesiąt 70 339 zł, przepraszam, jakoś mi to umknęło. 22 września nastąpił odbiór techniczny klubu seniora wartość robót 173 836 zł Jeżeli chodzi o Dom Ludowy w Łężanach zostaną jeszcze rozpoczęte prace, właściwie już trwają
34:08
to jest tak, został ściągnięty parkiet, nasi pracownicy ZGK ściągają boazerię, będzie też malowanie wybicie drzwi, które w przyszłości będą prowadzić do nowej nadbudówki Po prostu malowanie, odświeżenie całej sali, remont generalny związany z tym aby ta sala mogła służyć. Tak samo jeśli mówimy o Domu Ludowym, to wiemy, że na dole będzie Senior+ na górze już praktycznie są pomieszczenia przygotowane na potrzeby placówki, i tu też mam nadzieję, żę młodzież będzie mogła się spotykać i to jest lada moment. Jeżeli chodzi o Targowiska W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łukasiewicza tj. 11 lamp
35:10
na kwotę 53 400 zł, termin zakończenia to listopad tego roku oczywiście trwa budowa kaplicy przedpogrzebowej na ten czas odebrano 872 m wodociągu przy ul. Markiewicza na kwotę 107 000 zł i ogłoszono przetarg na ul. Dębową to jest najkorzystniejsza oferta 183 000 zł, mówiłam o tym dokładnie na zebraniu wiejskim ale myślę, że tutaj jeszcze to pominiemy została też ssporządzona dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej przy ul. Dworskiej, to jest odcinek 650 m, szacowany koszt 84 000 zł i obecnie jest aktualizowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa
36:11
na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska tj. część 1 o całkowitej długości 4 150 m biegnącej w rejonie ulic Łukasiewicza, Floriańskiej, Ogrodowej Stolarskiej, Zjazdowej, Lipowej, Piłsudskiego i Starowiejskiej i tutaj jest szacowany koszt 1 500 000 zł jeżeli chodzi o oświetlenie już mówiłam Jeżeli czegoś... to radni zaraz zapytają Widacz Wykonane jest oświetlenie uliczne w miejscowości na tzw. osiedlu to jest 5 sztuk lamp na kwotę 24 000 zł, już wiele razy wspominaliśmy o tej drodze, która jest oświetlana przez mieszkańców przez kilanaście lat i wreszcie jest praktycznie realizowana i będzie ukończona.
37:19
Jeżeli chodzi o Rogi. Chciałabym tutaj szczegółowo przekazać wszystkie informacje. Trwa, a właściwie dobiega końca remont ul. Długiej na długości 140 m tutaj został położony asfalt, koszt zadania 82 841 zł także zostały zakończone prace na cmentarzu, są asfaltowane alejki koszt zadania 61 791 zł Trwa budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej tj. 21 lamp koszt zadania 100 800 zł do końca listopada będzie zadanie zakończone. Zlecono malowanie dachu remizy OSP, właściwie to już jest pomalowane wartość prac to 4 400 zł
38:30
Na działce gminnej przy ul. Kościelnej został wykonany plac zabaw, koszt zadania 29 791 zł I tutaj chciałabym się zatrzymać, bo w związku z tym, że wpłynęło do mnie pismo tak zwana prośba, ale nie ma odniesienia do kogo odpisać czy komu odpisać, też jest napisane, że mogę tej odpowiedzi udzielić na zebraniu wiejskim bądź w inny sposób, chciałabym udzielić tej informacji tutaj na sesji jeżeli chodzi o plac zabaw na ul. Kościelnej to wiemy w jakim stanie przez kilka lat był i wiemy co tam miało być ale nie zostało zrobione, a zostało zakupione więc na obecną chwilę dodatkowo wykonaliśmy ogrodzenie zostały zakupione ławki, kosz na śmieci i został zakupiony plac zabaw
39:32
na kwotę prawie 30 000 zł większy plac zabaw się tam nie zmieści, był plan na większy plac, ale są obostrzenia odległości od drogi i tej strefy bezpiecznej między jednym a drugim urządzeniem Tutaj piszą mieszkańcy, tu jest kilka podpisów, jestem trochę zdziwiona tymi podpisami ale przeczytam państwu... Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Dorota Chilik, prośba. Mieszkańcy ul. Kościelnej i Długiej. Nie wszyscy, ale ci podpisani pewnie. Mieszkańcy ul. Długiej i Kościelnej, będący rodzicami i dziadkami zwracają się do pani Wójt o doposażenie nowego placu zabaw, powstałego na ul. Kościelnej w Rogach Rodzice zgodnie twierdzą iż obecny sprzęt jest niewystarczający, dla tak dużej ilości bawiących się tam dzieci. Dlatego też proszą o ustawienie też kilku dodatkowych prostych urządzeń
40:36
huśtawki wahadłowe, bocianie gniazdo czy bujaki na sprężynie. które w znacznym stopniu poprawiłoby komfort zabawy najmłodszych i rozładowałoby napiętą sytuację która prowadzi do wielu nieporozumień i powstaniu chaosu Odpowiedzi może Pani udzielić podczas zebrania wiejskiego przez panią Sołtys bądź na sesji. Więc szanowni państwo, ja już powiedziałam na zebraniu wiejskim skoro mamy plac zabaw w centrum miejscowości i teraz wyłożliśmy znaczne środki na ulicy Kościelnej i mam głosy rodziców, że jest dobrze, że tam nie ma żadnych sytuacji tragicznych że jest wystarczająca, nie możemy tam dołożyć niczego więcej bo tak jak mówię, nie zmieści się My postanowiliśmy o przygotowaniu placu zabaw wraz z osą, czyli takich funkcji do ćwiczeń w tak zwanych dolnych partiach rogów i tam też dzieci zasługują, żeby był plac zabaw
41:43
i taka jest po prostu moja decyzja. Jeżeli chodzi o dalsze inwestycje w Rogach Myślę, że o najważniejszych już wspomniałam, chociaż chociaż, wspominałam już o przetargach itd to nie będę powtarzać bo szkoda jest czasu Zalesie - prowadzony jest remont drogi gminnej właśnie mówiliśmy o tej drodze parokrotnie myślę, że już teraz będziemy widzieć akcje w terenie koszt 123 626 zł W trakcie jest realizacja budowy oświetlenia ulicznego - 4 sztuki o wartości 24 000 zł, termin realizacji też do końca listopada tego roku Zlecona jest wymiana dachu nad częścią Domu Ludowego ale tam parokrotnie sołtys i przewodniczący rady apelował
42:53
Pilnujemy, żeby przed po prostu słotą i zimą dach był pomalowany i naprawiony. Dodatkowo chcę nadmienić, że w każdej miejscowości zostały wykonane gry podwórkowe z masy termoplastycznej. Koszt zadania był 18 450 zł. Myślę, że też jeszcze dodatkowe jakieś elementy zostaną wykonane w niedługim czesie. Jeżeli chodzi o takie bieżące remonty i naprawy to w miejscowości Zalesie pomalowano wnętrze Domu Ludowego w miejscu zacieku kominowego Oczyszczono przydrożny rów przy budynku nr 58 Przycięto gałęzie, wzdłuż drogi gminnej działki 239, utwardzono drogi gminne przy numerze 1E i 1G, wykonano ok. 150 m rowu odwadniającego przy stadionie sportowym oczyszczono nawierzchnię kostki brukowej na placu zabaw do gier podwórkowych ułożono uszkodzone przez opady płyty jumbo w rowie gminnym oraz odnowiono tablicę informacyjną
44:02
W miejscowości Widacz oczyszczono kortytka drogowe od ul. Bocznej do ul. Dzielnice utwardzono część drogi do działki 247 naprawiono ubytki asfaltu na drodze gminnej na Dzielnice usunięto gałęzie na drodze gminnej w kierunku Targowisk udrożniono rowy wzdłuż drogi w kierunku stacji PKP usunięto zywopłot, pomalowano i naprawiono uszkodzone poszycie dachu altany na obiekcie sportowym odmalowano elementy drewnianie przy Domy Ludowym, usunięto awarię instalacji wodnej w budynku Domu Ludowego. W miejscowości Wrocanka oczyszczono i pomalowano pergolę oraz ławki na terenie rekreacyjnym osa przy Domy Ludowym przycięto gałęzie na terenie stadionu sportowego od strony wału wykonano prace przy podłączeniu tymczasowej instalacji wod - kan do szatni mobilnej przy stadionie sportowym utwardzono kruszywem drogi gminne, przycięto gałęzie i pogłębiono rów przy ścieżce prowadzącej do kładki na rzecze Jasiołka
45:12
poprawiono pobocza drogi oraz oczyszczono z piasku korytka. W miejscowości Głowienka zamontowano ławki na terenie cmentarza cholerycznego oczyszczono i odmalowano ławki na terenie obiektu osa przprowadzono prace remontowe budynku gminy przy ul. Anzelma Kubita oraz poprawiono stan nawierzchni klińcem przed budynkiem. W miejscowości Rogi udrożniono odcinek rowu na ul. Kościelnej naprawiono ogrodzenie przy remizie OSP przygotowano teren pod plac zabaw przy ul. Kościelnej, wysypanie piasku, ułożono schody z płyt jumbo na tzw. staniszówce, pomalowano krzyż i altanę studni głębinowej na cmentarzu komunalnym wykonano prace porządkowe na terenie zagrody etnograficznej naprawiono elewację budynku gminnego przy ul. Henryka Domino
46:13
pomalowano ławki na terenie osa, udrożniono przepust do tzw. potoczka utwardzono drogi gminne tj. ul. Długa, Kościelna, Szkolna i Trakt Papieski uzupełniono przyczółki mostu na ul. Matusiewicza i Kościelnej wykonano prace remontowe przy kładce dla pieszych na rzecze Lubatówka W miejscowości Miejsce Piastowe oczyszczono i pomalowano elementy tzw. czarnego mostu na ul. Jaćmierz oraz ustawiono znaki tonażu wykonano prace porządkowe przy budynku przy ul. Dworskiej przycięto drzewa i wykoszono pobocza ul. Łysogórskiej pomalowano pompy studni na terenie cmentarza komunalnego zabezpieczono wejście na teren budowy obiektu [GOK], zakupiono łańcuchy i kłódki.
47:16
W miejscowości Niżna Łąka przygotowano teren oraz boisko sportowe do rozgrywek powiatowego turnieju piłki plażowej wycięto zeschłe drzewa na terenie obszaru Natura 2000 wypełniono ubytki asfaltu na drodze przy ul. Łukasiewicza. W miejscowości Łężany pomalowano salę gimnastyczną w szkole podstawowej wyremontowano pomieszczenia dla harcerzy w budynku Domu Ludowego, udrożniono przepust na wjazd na cmentarz choleryczny oraz utwardzono plac, zamontowano drzwi wewnętrzne w Domu Ludowym przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjne w obrębie Domu Ludowego przycięto gałęzie przy poboczach ul. Polnej udrożniono przydrożny rów na ul. Wspólnej oraz zostało uzupełnione poboczem pomalowano impregnatem konstrukcję altany przy obiektach sportowych przy ul. Nawsie
48:21
Jeżeli chodzi o miejscowość Targowiska uzupełniono ubytki asfaltu ul. Górka i Suchodolska pomalowano elementy drewniane na terenie placu zabawa tzw. casablanca przycięto gałęzie, wycięto drzewa przy ul. Staorwiejskiej i Skłodowskiego utwardzono drogi ul. Łukasiewicza i Dębowa przycięto gałęzie wzdłuż pobocza drogi powiatowej tj. ul. Dębowa i Armii Krajowej Jeżeli chodzi o szkoły W tym czasie do wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Miejsce Piastowe, przekazano 46 laptopów z programu Zdalna Szkoła+ przekazano 12 250 maseczek, 163 płyny 5 - litrowe oraz 22 termometry w ramach środów ochrony indywidualnej przekazanych na mocy uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
49:26
Przygotowano i przekazano do szkół angaże na 1 września oraz wprowadzono zmiany w związku z powyższym dla nauczycieli. Zaktualizowano kwoty dotacji podręcznikowej na podstawie informacji pozyskanych ze szkół przygotowano i skompletowano dokumentację pracowniczą dla nowych osób zatrudnionych w szkołach przygotowano, podpisano, przekazano zainteresowanym rodzicom umowy w sprawie zwrotów dojazdu do szkół w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne 21 sierpnia podpisano umowy na dotację z WFOŚ OSP Łężany zakupi 7 kompletów ubrań specjalnych, OSP Widacz - 6 kompletów OSP Niżna Łąka - 6 kompletów, Wrocanka - 6 kompletów
50:30
OSP Rogi - 6 kompletów i na tym sprawozdanie moje dobiega końca. Jest to krótki okres, ale jak państwo widzą działamy bardzo prężnie. Z tej pozycji bardzo bym chciała podziękować przede wszystkim mojej pani wicewójt która opiekuje się działem inwestycji z panią Bernadką Jurczak na czele naprawdę dzieje się bardzo dużo, widzicie państwo ile jest przetargów, ile jest prac wykonanych i jak po prostu te osoby pracują Bardzo dziękuję i składam podziękowania wszystkim pracownikom w dziale inwestycji w dziale Biura Rozwoju Gminy bo naprawdę dużo się dzieje i mam nadzieję, że przekażę Państwu bardziej pomyślne informacje o większych środkach końcem roku. Ale to będziemy dozować sobie te doznania, stopniowo nie wszystko na raz.
51:36
Przede wszystkim szanowni państwo, staramy się słuchać głosu mieszkańców poprzez telefony, maile, ludzie zgłaszają też uczestniczymy w każdym zebraniu wiejskim, żeby po prostu wiedzieć czego mieszkańcy oczekują i jak widzicie zaraz po zebraniach wiejskich, po telefonach idzie akcja Też bardzo chciałabym podziękować z tego miejsca kierowniczce pani Anecie Dobosz, ZGK działa bardzo prężnie w gminie jest czysto i jestem wdzięczna pracownikom i dzieje się bardzo dużo. I myślę, że tak też będzie się działo, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja zapytam szanownych państwa czy mają państwo pytania do pani Wójt w związku z przedstawionym dość obszernym sprawozdaniem. Nie widzę... A jest, proszę pan radny Wiktor Skwara.
52:44
Panie Przewodniczący, pani Wójt, panie i panowie Radni. W informacji pzedstawionej przez panią Wójt, było sporo zagadnień związanych z realizacją sieci wodociągowej na terenie tutaj głównie były wymieniane Targowiska i Rogi. i była informacja o rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego części Targowisk w rejonie ul. Dębowej i też w Rogach, tam była podana kwota coś koło 300 tysięcy złotych Ja bym chciał zapytać jak to się ma, żeby się zorientować o sytuacji na rynku jeżeli chodzi o wykonawstwo tego rodzaju instalacji. w stosunku do wartości kosztorysowej czy tutaj te ceny proponowane przez wykonawców są niższe czy podbne czy może wyższe bo mając w perspektywie realizację kolejnych przedsięwzięć w tym zakresie chciałbym po prostu wiedzieć jak tutaj sytuacja od strony finansowej wygląda. Dziękuję za pytanie. Szanowni państwo. Ze względu na to, że ogłaszamy przetargi robiąc tzw. zbiorówki
53:55
to jest dużo korzystniej. Ja myślę, że jeżeli będzie po prostu potrzeba takich informacji też bym nie chciała na forum, bo to są jednak koszty po to startujemy w przetargach, żeby nie zdradzać tego do końca, ale jest to bardzo korzystne. Dziękuję pani Wójt. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę głosów, zatem wysoka rado zakończyliśmy realizację punktu 3 dzisiejszego porządku obrad przechodzimy do punktu 4 - rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie tych uchwał i w podpunkcie pierwszym mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok i o przedstawienie projektu tej uchwały oraz zmian w budżecie proszę panią skarbnik Ewelinę Pilszak Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, pani Wójt uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok
55:10
W paragrafie pierwszym wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, w tym: w pkt. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 715 338,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą w pkt. 2 zmniejsza siędochody budżetu gminy o kwotę 1 000 000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą [niezrozumiałe] w dziale 750 zmniejsza się dochody o 490 355,00 zł w dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 1 693 253,00 zł w dziale 801 zmniejsza się kwotę o 500 000,00 zł w dziale 921 zwiększa się nakład na 512 400,00 zł w dziale 926 zwiększa się dochody o kwotę 500 000,00 zł W pkt. 2 dokonuhje się zmian w planie wydatów budżetu gminy, w tym: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 580 338 zł
56:15
w ppkt. 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 865 000 zł Odpowiednio w dziale 600, zwiększa się wydatki o kwotę 1 693 253,00 zł dział 750 zwiększa się wydatki o kwotę 10 325,00 zł dział 754 zwiększa się kwotę o 1 700,00 zł dział 801 zwiększa się o 1 573 710,00 zł dział 851 pozostaje bez zmian, dział 900 zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł dział 921 zmniejsza się wydatki o kwotę 87 230,00 zł dział 926 zwiększa się wydatki o 1 615 000,00 zł Paragraf 3. Ustala się przychody budżetowe po zmianach w kwocie 10 895 034,00 zł zgodnie z poniższą tabelą
57:17
W paragrafie 4, wydatki majątkowe na 2020 rok po zmianach przedstawia tabela nr 1. Paragraf 5, pkt. 1 Dokonuje się zmian w dotacjach idzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w pkt. 1 udziela się dostacji podmiotowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla OSP Targowiska na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania w wysokości 1 700 zł W pkt. 2 zmniejsza się dotację podmiotową dla GOK o kwotę 210 000 zł W pkt. 3 zmniejsza się dotację celową dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych o kwotę 40 000 zł Ustęp 2. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Głosując nad niniejszą uchwałą
58:22
poproszę o uwzględnienie autopoprawki, którą otrzymaliście Państwo i została omówiona na Komisjach. Tutaj zwiększa się dochody gminy w dziale 600 o kwotę 64 368 zł Zwiększa się wydatki o kwotę 64 368 zł w dziale 600 i w dziale 926 o kwotę 50 000 zł oraz zmniejsza się wydatki w dziale 600 o kwotę 50 000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Nad projektem tej uchwały obradowały Komisje Stałe Rady Gminy i chciałbym aby szanowni państwo usłyszeli teraz informacje o opinii tych Komisji na temat uchwały, bardzo proszę o zaprezentowanie tych stanowisk komisji, przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej pan Grzegorz Habrat, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, pani Wójt, szanowna Rado Komisja obradowała w dniu dzisiejszym przed sesją XXXII
59:30
i przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką który otrzymaliśmy na wstępie, zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. I pani radna Iwona Pytel, przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Panie przewodniczący, pani Wójt, wysoka Rado Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Wysoka Rado otwieram dyskusję na temat uchwały. W związku z tym, że nie widzę głosów... Ja bym miał, ja bym miał... Jest, bardzo proszę pan radny Wiktor Skwara. Ja bym miał pytanie panie przewodniczący do pani Wójt Panie i Panowie Radni. Chodzi mi o rozbieżność bo w dziale 921 tam są zmniejszenia na prowadzenie świetlic i klubów o 80 bodajże trzy tysiące złotych natomiast w paragrafie 5 jest zmniejszenie dotacji o 40 000 zł, skąd ta rozbieżność? Jeżeli chodzi o.. w tabelce mamy zmniejszenie i zwiększenie, prawda
01:00:52
w dziale 85153 zmniejszenie o 20 000 zł i zwiększam na wydatki bieżace W dziale 85154 zmniejszenie o 20 000 zł dotacji i zwiększam na wydatki bieżące W sumie jedna dotacja i druga dotacja to jest 40 000 zł. [niezrozumiałe] W dwóch rozdziałach otrzymywał dotacje na świetlic... Dziękuję pani Skarbnik, kto jeszcze ma pytania do projektu uchwały? W związku z tym, że nie widzę pytań, nie zgłaszają państwo Radni pytań zarządzam głosowanie nad projektem uchwały bardzo proszę państwa Radnych o oddanie głosu. Dziękuję. Udało się. Informuję Wysoką Radę, że na obecnej sesji jest 13 radnych
01:03:53
i głosowało 13 radnych głosy zostały oddane jednogłośnie, zatem uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Podpunkt 2 w pkt. 4 to projekt uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rogi 3B" - etap I w gminie Miejsce Piastowe I o przedstwienie projektu uchwały poproszę pana Andrzeja Szajnę, inspektora w dziale infrastruktury którego serdecznie tutaj witam i oddaję mu głos. Panie Przewodniczący, szanowna Rado Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 26 lipca 2019 r. uchwały nr XIV/91/2019 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - "ROGI 3B" Zmiana ma na celu przekształcenie części terenów rolnych
01:04:58
pod zabudowę, budownictwo mieszkalne jednorodzinne zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego była uchwalana Uchwałą nr XXIX/185/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały i wydał zalecenia po wykonaniu powyższych zaleceń przedkładamy ponownie tę uchwałę. Dziękuję panu inspektorowi. Wysoka Rado Projekt tej uchwały był tematem dyskusji obrad Komisji Stałych Rady Gminy i poproszę o zaprezentowanie stanowisk tych Komisji Komisji Budżetowo - Gospodarczej, pan przewodniczący Grzegorz Habrat Panie Przewodniczący, pani Wójt, szanowna Rado Przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo - Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję i pani przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pani Iwona Pytel
01:06:11
Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniaowała jednogłośnie pozytywnie Dziękuję. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Jeżeli są jakieś pytania... Bardzo proszę pani Wójt chciała zabrać głos. Proszę bardzo Szanowni Państwo, ja tylko króciutko jest to... bardzo ważna uchwała, otwierają się na głosy mieszkańców oczywiście, bo zostały stworzone te wnioski o po prostu budowę, bo chcą się ludzie budować na swoich ojcowiznach itd., co wcześnieje było przez mpzp niemożliwe, teraz otwierają się nowe tereny w Rogach i to sporo tych terenów jest można pokazać jeszcze raz na rzutniku że po prostu myślę, że kilkadziesiąt budynków w najbliższym czasie powstanie I serdecznie zapraszamy do nie tylko tej miejscowości
01:07:22
bo też szykujemy inne tereny pod właśnie budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne związane też z przebiegiem Via Carpatia przez teren naszej gminy Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Wójt. Ktoś z państwa chce jeszcze zadać pytanie? Może o jakieś wyjaśnienie? Nie widzę głosów dyskusji, dlatego ją zamykam Zarządzam głosowanie i proszę państwa Radnych o oddanie głosu Dziękuję. Głosowało 13 radnych Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta w stosunku 13 głosów za, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących się. Podpunkt 3 w pkt. 4 To projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego i poproszę pana Marcina Czekaja o zaprezentowanie projektu uchwały Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo
01:08:48
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie Uchwały Nr III/45/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krosno oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krosno zmienionej Uchwałą Nr XX/358/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany aglomeracji Krosno została wyznaczona Aglomeracja Korsno, w skład której wchodzą gminy Chorkówka, Iwonicz - Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka Gmina Miasto Krosno pełni w w/w aglomeracji funkcję gminy wiodącej ponieważ ma największą równoważną liczbę mieszkańców Zgodnie z dotychczasowym akrem prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej ustawą z nia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
01:09:58
zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. W związku z powyższym zaistniała konieczność wyznaczenia według nowych przepisów w/w ustawy Prawo wodne obszaru granic aglomeracji Krosno Zgodnie z art. 87 ust. 3 w/w Prawo wodne w celu przeprowadzenia procedury wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy tworzące aglomerację winny zawrzeć porozumienie o współdziałaniu Podstawą o zawarciu porozumienia – zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym będą stosowane uchwały podjęte przez Rady wszystkich gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krosno. Dziękuję. Dziękuję panu inspektorowi I poproszę o przedstawienie całej Radzie co ma być w Komisji Stałej Rady Gminy i w pierwszej kolejności proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej pana Grzegorza Habrata Panie przewodniczący, pani Wójt, Szanowna Rado Projekt tehj uchwały Komisja Budżetowo - Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie
01:11:04
Dziękuję i przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich pani Radna Iwona Pytel Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie Dziękuję. Wysoka Rado otwieram dyskusję nad projektem uchwały. W związku, że nie widzę głosów dyskusji na portalu, który obsługuje nasze obrady też nie mam zgłoszeń zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania, bardzo proszę państwa Radnych o oddanie głosu Dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że uchwała została podjęta przy stosunku głosów 13 za, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących się. Zakończyliśmy, Wysoka Rado pracę przy punkcie czwartym dzisiejszego porządku obrad, przechodzimy do punktu piątego sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
01:12:38
I o głos poprosił pan radny Wojciech Urynowicz, proszę bardzo. Panie Przwodniczący, pani Wójt, Wysoka Rado chciałbym odnieść się w dwóch kwestiach pierwsza kwestia i kieruję tę kwestię do pani Wójt pierwsza kwestia to jest kwestia podziękowań, ponieważ wynotowałem sobie szereg tutaj inwestycji, które będą i są realizowane w Miejscu Piastowym, ponieważ to jest niebywałe ponieważ ten pośpiech i pewna dynamika tych inwestycji w Miejscu Piastowym jest bardzo widoczna, z czego się bardzo cieszę ponieważ te inwestycje były bardzo zaniedbywane ale Pani pominęła być może dwie kwestie, ja pozwolę sobie o tych kwestiach powiedzieć i podziękować za te działania pierwsza kwestia wynika z naszego zebrania wiejskiego
01:13:42
to jest nowy Fundusz Sołecki, który jest określony na przyszły rok jako inwestycja doświetlenie ulicy Łysogórskiej i w Pani deklaracji że ten Fundusz będzie już uruchomiony na początku roku to jest niebywałe, bo być może na wiosnę mieszkańcy będą mieć oświetlenie to jest ta pierwsza kwestia i druga kwestia to jest z kolei wniosek mieszkańców, gdzie też na zebraniu wiejskim, mieszkańcy bloków na ulicy Dworskiej, próbowali pokazać ten problem że są nie bardzo traktowani dobrze przez Gminę są zaniedbywani, być może jak mieszkańcy domków za mostem, nie dość że tam jest inwestycja już robiona i wiem na pewno, że Pani podjęła pewne działania, za co dziękuję natomiast w drugiej kwesti mam
01:14:47
jakby dwa pytania do Pani, ponieważ jestem uczestnikiem dyskusji, która się toczy na forach społecznościowych i ta dyskusja jest niebywała, ponieważ poziom tej dyskusji graniczy czasem z jakąś wydaje mi się wojną i pokazywaniem Pani jako potwora bardzo, bardzo dobitnie, ponieważ jakby dyskusja i komentarze, posty są tak formułowane jakby Pani była wrogiem naszych dzieci, naszych mieszkańców i to w dwóch kwestiach i bardzo bym prosił jakby Pani mogła się odnieść do takich pytań ponieważ do mnie jako do radnego docierają różne informacje, między innymi takie że w kwestii stołówek szkolnych, tutaj dyskusja była dosyć burzliwa na poprzedniej sesji, dowiedziałem się osobiście, że część tych posiłków, zwłaszcza dla małych dzieci
01:15:52
faktycznie są przygotowywane wg. takich tradycyjnych receptur dzieci jadają posiłki domowe, natomiast te starsze dzieci chyba tak nie jest jedzą przygotowywane przez no inne podmioty, są kupowane, gotowe, podgrzewane itd. czy Pani może nam coś bardziej wyjaśnić jak to jest w stołówkach no i tutaj kwestia tej dużej dyskusji naszej pani doktor w ZOZ-ie, która tutaj była takim filarem opieki medycznej, chodzi o panią doktor Sebastiankę i jak to jest w rzeczywistości, proszę nam powiedzieć jak prawda wygląda czytając ze zrozumieniem, odnoszę wrażenie, że to gmina jest winna, że pani Sebastianka odchodzi bardzo byśmy prosili o te informacje, dziękuję bardzo. Może ja od razu odpowiem, bo to dosyć obszerne pytania
01:16:59
bardzo dziękuję panie Radny za te słowa podziękowania, tak jak mówię, te słowa podziękowania to się też odnoszą i muszą dotrzeć do naszych pracowników, bo to jest cały sztab ludzi ale faktycznie na zebraniu wiejskim była mowa bo tam jak wiemy 2 osoby chyba przyszły i nie przegłosowały Funduszu Sołeckiego no siłą mocy, nie przegłosowały, bo większość była za ulicą Łysogórską, ale my już zleciliśmy prace projektowe przy blokach i będziemy realizować, że jak pozwoli czas, pogoda to też mieszkańcy bloków i od razu ulica tutaj biegnąca wzdłuż internatu, myślę, że będziemy starać się nawet czy poszerzyć te miejsca parkingowe, tam ciągle jest głód miejsc parkingowych dojazdu do SPG ZOZ-u
01:18:02
do tzw. byłego urzędu i przede wszystkim do GOPS-u myslę, że tu po prostu nad tym tak samo... bo pracujemy i na pewno będzie tam inne oblicze tego miejsca jeżeli chodzi tutaj o domki, tam sprawa już się toczy i też jest duży, fajny odzew i to jest właśnie po tych facebook-owych atakach, dziwnych zarzutach o nie wiem, o braku tego czy tamtego, że gmina nie kalkuluje że co się tu dzieje źle, ja naprawdę ostatnio rozmawiałam z kierownikami czy tutaj jest źle w urzędzie czy po prostu mu się dzieje krzywda, jest tutaj atmosfera domowa jeżeli ktoś po prostu.. zresztą państwo widzą nabory na kandydatów są przez
01:19:04
konkursy, jeżeli jest potrzeba po prostu są terminy gdzie składają cv, czasem jest potrzeba nagłej pomocy zatrudnić itd, jest to wszystko po prostu realizowane tak, żeby było dobrze i przede wszystkim ja tutaj nie widzę, żadnych układów, żadnych no gorszych czynów w stosunku do pracowników tych i byłych bo najwięcej krzyczą na forach Ci, którzy pracowali i sami odeszli z tego urzędu i ja tego po prostu nie rozumiem, bo zawsze jak pytam na messengerze o co chodzi, to nie mam po prostu odpowiedzi normalnej jest to tylko po to, żeby brzmiało i faktycznie tak wyglądało, że faktycznie jestem potworem a ja o prostu jestem tutaj, dlaczego tak jest akurat taki jest po prostu pęd i dlatego tyle robimy bo mam po prostu tylko 5 lat, a już właściwie 3 wyraźnie mieszkańcy prosili aby pewnie rzeczy powyczyszczać, naprawić i zrobić i to też po prostu robię
01:20:10
a że przez pare lat się dobrych nic nie działo wielkiego, to albo boli albo po prostu jest zazdrość i to tylko dlatego jeżeli chodzi o stołówki to naprawdę jestem świetnie z tego przygotowana i bardzo dziękuję za to pytanie, bo powiem tak wybrzmiało bardzo dobitnie i wyraźnie i to był taki, odczułam na mnie lincz skomasowany atak, to dzięki też niektórym radnym, chylę że tak powiem czoła ale nic nie ma bez przyczyny, bo dzięki temu, że tutaj przyszli i pracownicy stołówek i niektórzy rodzice, tylko niektórzy, to zaczęłam poszukiwać i różnego rodzaju odpowiedzi, zaczęły nam do gminy napływać pytania o informacje publiczne czy są przygotowywane posiłki gotowe, czy faktycznie jest tak, że panie tylko wrzucają do wody pierogi
01:21:13
było tego mnóstwo i też powiedziałam, akurat to się działo na forum w Karpaczu, bo tam też miałam bardzo ważne spotkania z wicepremierem, z ministrami czego myślę, że odczuwacie na swoim... bo to też trzeba się po prostu ruszyć i spotkać, żeby cokolwiek załatwić i tam właśnie będąc na tym forum, dostałam telefony i nie wiedziałam co sie po prostu dzieje i dzwonię do mojej wicewójciny i mówię sprawdź Madzia, czy w tych segregatorach w SCUW-ie są jakiekolwiek faktury, bo nie mogłam w to uwierzyć, że są, czy są jakiekolwiek faktury produktów gotowych, typu pierogi Ona też nie mogła uwierzyć I słuchajcie ja wam tylko przeczytam i drodzy rodzice powiedziałam sobie, że po tym co się wydarzyło tylko i wyłącznie dobro dziecka będzie brane pod uwagę i dobro rodziców, a skoro radni po tym spotkaniu, niektórzy radni
01:22:20
wyrazili też, aprobatę że tylko dziecko jest ważne nie będzie ani likwidacji szkoły w Widaczu, nie będzie po prostu od tej pory dzielenia w szkole w Rogach już jest przyznana pomoc do dużej grupy dzieci już od wczoraj jest przenoszona grupa i powiem państwu szczerze, dobro dzieci będzie ponad wszystko ale ja nie pozwolę, żeby w stołówkach, naszych gminnych dzieci były karmione paszą, bo tak było na forach internetowych panie radny że pani Wójt chce prowadzić katering i karmić nasze dzieci paszą wręcz, poprzednik mój wypisywał o tych kluseczkach co jest po prostu śmieszne a ja teraz państwu przeczytam takie zestawienie moje, jest tego masę, tu są faktury tylko I tak po prostu pozwolę sobie szkołami, pokazać państwu jaki jest obraz zdrowego żywienia w naszych stołówkach
01:23:26
Miejsce Piastowe 2018 rok i to jest w kilogramach pierogi ruskie - 838 kg pierogi leniwe - 135 kg, naleśniki z serem - 307 kg kluki śląskie - 115 kg, uszka z mięsem - 8kg razem w 2018 roku zakupiono prawie 1,5 tony tych gotowych produktów i ja tu proszę państwa nie wzięłam pod uwagę, tego że są zakupywane surówki nawet są zakupywane w słoikach czy w tych pudełkach, gotowe potarte ogórki na mizerię dodatkowo nie wzięłam tu pod uwagę rybek Frosty, nie ma reklamy chociaż wiemy ile tam jest procent ryby w rybie i tego jest masę
01:24:29
nie wzięłam pod uwagę frytek gotowych, do podgrzania i teraz powiem dalej, rok 2019 tak samo już nie będę czytać pierogi ruskie, leniwe, z serem, to się po prostu powtarza w 2019 roku tak jak tam było 1 tona, 440 kg, to tutaj jest prawie 1600 [kg] w 2020 roku do września mam tylko policzone, wiemy że od marca nie pracowały stołówki i kuchnie, do września włącznie jeździliśmy i pytałam się, czy w tym czasie były robione jakieś pierożki zamrożone na przyszłość, czy może były jakieś soki, czy ogórki, czy sałatki nic, magazyny są puste jedynie co dostałam odpowiedź, że w Głowience są jakieś słoiki dżemów itd, reszta jest pusta od marca - marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i w tym czasie czyli styczeń - luty i troszeczkę marca
01:25:39
w Miejscu Piastowym jest tak kupionych 86 kg pierożków ruskich, placki ziemniaczane - 29 kg i tutaj się dowiedziałam, że placki ziemniaczane są kupowane na metry, że w szkole są ciupane na mniejsze kopytka - 25 kg, pyzy z mięsem - 32, kluska śląska - 18, pierogi leniwe - 35, razem na prawie półtora miesiąca - 225 kg gotowych produktów, nie mówię o tej reszcie Głowienka ja już tylko będę kwoty czytać w 2018 roku zakupiono prawie 279 kg produktów gotowych w 2019 - 337 kg, w 2020 pierogów ruskich zakupiono 30 kg Targowiska w 2018 roku zakupiono 62 kg gołąbków
01:26:43
w 2019 roku już i pierogi ruskie, gołąbki, kopytka, kluski leniwe, naleśniki z serem, krokiety z kapustą i to wszystko 686 kg gotowych produktów Dalej 2020 rok - pierogi ruskie 73 kg, kluska śląska 23 kg, gołąbki z mięsem 29 kg, kopytka 27 kg i naleśniki z serem 220 sztuk, krokiety z kapustą 160 sztuk, razem 149 kg gotowych dań Rogi i to mnie po prostu zszokowało, bo tak jak Miejsce Piastowe jak jest te 1,5 tony na 3 szkoły to jak się podzieli to jeszcze wychodzi, chociaż to jest karygodne ale w Rogach mamy po prostu hity i bicie rekordów 2018 rok, pyzy z mięsem - 72 kg, pierogi ruskie - 418 kg placki ziemniaczane na metry - 102 kg, kluski śląskie - 97 kg
01:27:48
kopytka - 161 kg, razem w 2018 roku zakupiono prawie 850 kg gotowych produktów, bez Frosty bez tych rzeczy co mówiłam bo już po prostu nie chciałam grzebać, bo byłam tak zdenerwowana i chora, że szok ja nie wiem czy państwo kupują naleśniki do domu czy na przykład placki ziemniaczane W 2019 roku pyzy z mięsem - 111 kg, pierogi ruskie - 386 kg placki ziemniaczane - 113 kg, pierogi leniwe - 38 kg, kluski śląskie - 102 kg kopytka - 97 kg, krokiety z kapustą - 39 kg w 2019 roku w Rogach zakupiono 886 kg dań gotowych Jedna szkoła 2020 i tylko mówię dwa miesiące pyzy z mięsem - 32 kg, pierogi ruskie - 76 kg, placki ziemniaczne - 29 kg pierogi leniwe - 35 kg, kluski śląskie - 18 kg, kopytka - 25 kg, razem w tym roku 215 kg gotowych produktów
01:29:03
i chciałam państwu powiedzieć tylko jedno że to nie są tylko starsze dzieci, to też jest żywienie przedszkolaków i postanowiłam, bo jak wiece państwo ja mam swoich dyrektorów, prawda a to są menadżerowie każdej jednostki z osobna, to oni powinni dbać o zdrowe żywienie, o to żeby pracownicy robili to czy tamto ja naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że jest taki problem biorąc pod uwagę rozporządzenie, zdrowej żywności - zdrowego żywienia dzieci pozwoliłam sobie do wszystkich dyrektorów napisać takie pismo Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, zalecam aby posiłki oferowane przez szkolną kuchnię przygotowane były w oparciu o świeże produkty: mięso, warzywa, owoce przygotowane na parze, w piecu konwekcyjno - parowym, duszone i gotowane
01:30:08
z małą zawartością cukru, soli i tłuszczów rafinowanych ograniczanych zbiorowym żywieniem dzieci i młodzieży proszę o dopilnowanie aby zupy przygotowane były w miarę możliwości ze świeżych warzyw, suszonych lub świeżych ziół bez domieszek środków polepszających smak, a także aby były potrawy mączne typu pierogi, naleśniki, kluski, gołąbki, desery wykonywane w kuchni na miejscu a całość posiłku obiadowego była ściśle dobrana pod względem zawartości wszystkich składników odżywczych i w odpowiedniej liczbie kalorycznej przeznaczonej dla poszczególnych grup wiekowych po tych wszystkich sprawach pani dyrektor Jastrzębska wystąpiła i to jest po prostu decyzja padła, że żywienie w żłobkach będzie wykonywane przez panie w kuchni w Łężanach i tam też będzie przedszkole z Łężan żywione
01:31:11
bo ona po prostu nie pozwoli na to żeby takie malutkie dzieci były karmione czymś takim bo my nie wiemy jak to sie bierze mało tego, ja powiem państwu, że dania gotowe, te które wyczytałam tutaj były kupowane w dwóch firmach kateringowych w Krośnie, nie będę wymieniać nazwy które też się poczuły obrażone przez niektórych opisujących na forach, że pani Wójt chce karmić kateringiem, który karmi w Krośnie paszą, to też był wielki oddźwięk, naprawdę to jest wielka krzywda dla tych stołówek, bo ja potem rozmawiałam dzwonili też z KrosnoCity czy była po prostu... jeszcze się odezwie, bo to po prostu poszło w teren rozpętaliście państwo wojnę i bardzo temu dziękuję bo po prostu ja nie wierzyłam, że coś takiego może być i od tej pory dzieci będą się czuły świetnie, będą mieć zdrowe posiłki ale ja niestety z tego względu wyciągnę konsekwencje, bo nie może tak być
01:32:13
nie może tak być, że jeżeli po prostu jest tak, że mamy 16 pracowników i tylko 500 obiadów 500 obiadów na całą gminę - jednodaniowych to co tylko gotują, kisiel czy kompot? ja zostawię ten temat i te pytania, myślę że wyczerpująco bo jest to naprawdę skandaliczne, to co się stało i teraz chyba jeszcze drugi punkt, pani doktor... Szanowni państwo jeżeli chodzi o tą sprawę, to oczywiście doktoryzowanie się na temat i promocja ZOZ-u nowego w Krośnie, to niektórzy mają to na celu ale niestety ja temu nie zapobiegnę pani doktor Sebastianka odeszła na swoją prośbę i mówiła o tym odejściu od kilku miesięcy w tym czasie dostała chyba z tego co wiem 2 podwyżki, bo też o to chodziło i jeżeli ktoś odchodzi z ośrodka wiejskiego, który utrzymywał ją przez tyle lat
01:33:21
tyle dzieci zaufanych i w ogóle i nagle rzuca wszystko po prostu, żeby przyjść do miasta no to to jest jej wybór, przecież jej nie zatrzymamy, nie możemy dawać podwyżek w nieskończoność, bo są też inni lekarze oni też podnoszą larum, dlaczego jest tak a nie inaczej naprawdę ja bardzo dziękuję pani dyrektor Małgosi Szelidze, że ona potrafi jeszcze rozmawiać w tym wszystkim suma sumarum, nie jest tak do końca, że pani doktor odchodzi na zawsze i od razu pani doktor będzie przyjmować z tego co wiem, dwa razy w tygodniu dzieci, bo tak się zgodziła, w naszym ośrodku więc jeżeli ktoś będzie chciał iść za panią doktor to może iść tylko niech dopyta się gdzie pani doktor będzie przyjmować bo nie tylko w Krośnie, przecież już wiemy, że pani doktor przyjmuje w ośrodku w Haczowie jeżeli chcecie państwo jeździć ze swoimi dziećmi do Haczowa bo są tam lepsze warunki, to czemu nie? też się staram o lekarzy, jest ciężko i to myślę, że chyba wystarczy, bo jeżeli macie państwo jakieś pytania
01:34:28
tak jak wczoraj na spotkaniu powiedział radny Szymon Węgrzyn jak powstał ten problem, pojechał u źródła się dopytał na forach internetowych, bo u źródła, bo u źródła trzeba zmienić ludzie źródło, bo to źródło, które pisze - kłamie. Dziękuję. Dziękuję pani Wójt. Proszę państwa kolejna osoba, która chciała zabrać głos To pani - w czasie inaczej to wygląda - ale zauważyłem tu pani Małgorzata Skwara, proszę bardzo Panie przewodniczący, pani Wójt, Wysoka Rado na zebraniu wiejskim jak i również nasza pani Wójt powiedziała, że bardzo dużo dzieje się w Targowiskach oj tak, dzieje się i z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować, bo mamy wodę no jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli wodę, będziemy mieli lampy, czyli będzie jasno - Mamy kaplicę... - Nie mamy jeszcze... Jeszcze nie, ale już mamy prawie
01:35:34
Tutaj radny Habrat mnie kiedyś poinstruował, że to nie jest nasza kaplica bo nie na naszym terenie tylko na terenie... tak, tak... działce gminnej Miejsca Piastowego, ale to jest nasza Kaplica także bardzo serdecznie chciałam podziękować pani Wójt, serdecznie również pracownikom gminy pracownikom ZGK, każde nasze zgłoszenie do nich naszych problemów, jest realizowane no raz się zdarzyło, że było troszkę później, ale było wszystko zrealizowane elegancko także bardzo serdeczne podziękowania pani Anecie Dobosz, pani Bernadce Jurczak, panu Marcinowi dziękuję pani Wójt serdecznie za to wszystko co się dzieje w Targowiskach chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie tych stołówek zareagowałam na sesji w taki sposób a nie inny, ponieważ nie znałam problemu, tego co dzisiaj pani Wójt przedstawiła
01:36:38
tych wszystkich kupowanych posiłków, które były - no nic nie powiem jestem w szoku Dziękuję za prace, które są prowadzone w Targowiskach Dziękuję. Następna osoba to pan radny Grzegorz Habrat, proszę. Panie przewodniczący, szanowna Rado, pani Wójt - oczywiście jak już wszyscy tak dziękują to ja również nie ustalaliśmy z Piotrem tego wstępnie, ale w imieniu jego też, dziękujemy za to co się wydarzyło w Łężanach począwszy od wodociągu, oświetlenia, zaczętej drogi chciałbym też jeszcze, żeby ludzie usłyszeli co jest dalej z tą drogą Potockiego i oczywiście będę się non stop przypominał bo tutaj w Głowience będą budowane dwa boiska sportowe i też chciałbym żeby to było też usłyszane, żeby można było coś zaplanować w sprawie budowy boiska sportowego przy szkole w Łężanach bo jako jedyna szkoła nie będziemy mieć nie tylko boiska sportowego i oczywiście modernizacja ogrzewania centralnego, czyli chodzi o wymianę
01:37:47
w szkole grzejników, no cały czas będę to powtarzał, będę nudny ale no tak trzeba - i oczywiście dalszy ciąg z salą. Faktycznie nic nie powiedziała na temat ulicy Potockiego otóż, jak wiemy etap I ulicy został zakończony, odbiór będzie za niedługo myślę, że się spotkamy na drodze, ale tutaj w tej kwestii też nie spaliśmy w tym czasie zrobiliśmy dokumentację projektową, kosztorysową projekt został już złożony do dofinansowania do Funduszu Dróg Samorządowych i chcemy aby w przyszłym roku rozpocząć po pomyślnym rozstrzygnięciu bo kwota niebagatelna bo prawie 3 miliony inwestycja nie będzie zrobiona bez dofinansowania więc liczymy tutaj na wsparcie naszego rządu w tej kwestii i na pewno droga Potockiego w całości będzie wyremontowana
01:38:51
i połączy się z mocno remontowaną ulicą Polną w Krośnie Tak jeszcze 3 miliony, 3 miliony mniej więcej ponad nawet, bo to mniej więcej tak było po połowie podzielone a jeszcze te odcinki są takie wymagające, więc jeszcze 3 miliony potrzeba, ale tak jak mówię jest Fundusz Dróg Samorządowych dlatego szybko działamy, szybko po prostu składamy, żeby wykorzystać bo nie wiadomo czy ten Fundusz Dróg Samorządowych będzie istniał, prawda bo bez dotacji, bez wsparcia niestety nie damy rady Jeżeli chodzi o SP, to tam odbyło się na razie malowanie malowanie sali, ja tam byłam osobiście na... z panią wice dyrektor chodziłam po szkole no i faktycznie będziemy coś myśleć na temat ogrzewania, wymiany tych grzejników niestety jeśli chodzi o te salki nad salą gimnastyczną
01:39:58
to nie da się tam nic zrobić, bo po prostu konstruktor nie ma możliwości zrobienia tam sal dodatkowych jedynie co będziemy pilnować tematu boiska niestety są nowe warunki techniczne, nowe obostrzenia więc nie wiadomo czy się zmieści będziemy dążyć tak żeby powstał dla Łężan i Targowisk wspólny stadion wiemy gdzie, też będziemy tą działkę na tzw. lotnisku wkrótce kupować, więc będziemy robić trochę wiecej rzeczy - Wspomniałem jeszcze o wodociągach czy się będą kończyć na ulicy Markiewicza - O wodociągach? To też było poruszane na zebraniu wiejskim i myślę, że jeżeli tutaj chodzi o wodociągi bierzemy to pod uwagę na razie, puszczamy tę dokumentację, która jest, na którą możemy uzyskać pozwolenie
01:41:00
i są to duże odcinki, bo np. takie jak w Targowiskach jest naprawdę bardzo dużo i to jest duża kwota, myślę, że to po prostu jest najważniejsze Dziękuję pani Wójt. Kolejne pytanie, głos chciał zabrać pan radny Sidor Dziękuję panie Przewodniczący No ja także chciałem podziękować w imieniu oczywiście mieszkańców, za wykonanie remontu drogi na Widaczu, który był bardzo wyczekiwany i oczywiście mieszkańcy liczą na kolejne remonty Ale to jedna kwestia. Teraz druga - chciałem zapytać, jak wygląda likwidacja przejazdu kolejowego, czy kolej już jakoś się odniosła do tego złożonego wniosku przez sołtysa i jeszcze kwestia przekopu rowu kolejowego, który kolej miała wykonać 20 lipca i do dzisiaj nic się tam w ogólnie nie dzieje w tej kwestii, dziękuję Jeszcze jedno pytanko odnośnie Głowienki, które mnie bardzo interesuje
01:42:06
jaki jest termin realizacji boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej? Jeżeli chodzi o drogi, to oczywiście tą drogę już praktycznie kończymy, będzie odbiór są też projekty ale tamta droga jest naprawdę i długa i bardzo kosztowna ale to najpierw musimy w każdej miejscowości zadowolić mieszkańców, gdzie jest dużo domów ale też nie mówię nie, jeśli chodzi o o sprawy z koleją, to nie mamy jeszcze oficjalnego pisma zaraz jak tylko będzie, to będziemy w kontakcie, tutaj pani kierownik z wicekierownikiem trzymają rękę na pulsie ale na razie nie ma oficjalnego stanowiska a jeżeli chodzi o stadion tzw. Orlik nad szkołą jest wszystko, pozwolenie i kosztorysy i tak jak mówię - złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, czekamy
01:43:09
bo tam też jest koszt ponad 2 miliony i to trochę sporo więc liczymy na to, że dostaniemy wsparcie i też rozpoczniemy budowę jak dostaniemy środki to po prostu rozpoczynamy przetarg i rozpoczynamy także teraz to kwestia wsparcia. Dziękuję. Dziękuję, ja może w kolejności, radny wyraził chęć zabrania głosu ale w kolejności pani radna Iwona Pytel oddaję głos, za chwilę pan radny Grzegorz Habrat Chciałam dołączyć się do podziękowań - pani Wójt i wszystkim pracownikom dziękuję bardzo i dziękuję również za to, że poparli moją prośbę do rejonu energetycznego Krosno i został wymieniony transformator na ul. Jana Pawła II i miejmy nadzieję, że awarii prądu już nie będzie. Dziękuję. Proszę bardzo pan radny Grzegorz Habrat Szanowni państwo Radni, pani Wójt oczywiście te podziękowania, które będę teraz składał, będą skierowane wstępnie spotkaliśmy się z wicestarostą Andrzejem Guzikiem
01:44:14
w kwestiach odnośnie chodników pisałem w tamtym roku pismo, dostałem odpowiedź taką, że chodzi o zapewnienie finansowe, żeby budżet to spiął osobiście wczoraj był, przekazałem mu informacje, że tam jest taki sam problem Dziękuję mu za to spotkanie i oczywiście też był temat poruszany naszego skrzyżowania w Łężanach, też w tamtym roku pismo składałem dostałem odpowiedź, że to wszystko zależy od finansów czy będzie na to kwota przeznaczona itd. Temat jest dalej ciągnięty przy pomocy pana Starosty, także myślę, że jakimiś małymi kroczkami dojdziemy do tego, żeby to skrzyżowanie było w miarę bezpieczne Dziękuję bardzo Dziękuję Ja mogę się jeszcze odnieść, bo tak się człowiekowi przypomina faktycznie na zebraniach wiejskich, przy drogach powiatowych było mnóstwo
01:45:17
po prostu pretensji i ludzie mają tutaj rację że budujemy nowe drogi, są nowe chodniki, ale te które są to są zarośnięte, zaniedbane, nie ma zebranego piasku z pobocza szanowni państwo, to są po prostu drogi i chodniki powiatowe i tutaj mamy radną powiatową i myślę, że też musi interweniować bo troszeczkę, nie jest to normalne, żeby przy głównej drodze Jana Pawła, to widzimy chodnik wygląda jak wygląda, jak jest sucho to są tumany kurzu i piachu z solą jeszcze z zimy więc my już naprawdę monitorowaliśmy parę razy i niestety myślę że, otoczenie Krosno też powinno działać, bo to jest wizytówka powiatu także do pani radnej zwracam się z prośbą o monitoring tego, żeby
01:46:19
było to oczyszczone, bo za chwilę będzie następna, naprawdę przy Zagrodzie Rogowskiej po prostu chodnik można kosić kosiarką. Jeżeli chodzi o tematy drogowe, to niektóre nie są zależne, ale też po wyjazdach i spotkaniu z ministrami, wiemy że jest projektowana obwodnica Miejsca Piastowego, bo po prostu o to walczyliśmy i walczyłam jeszcze jako Radna Sejmikowa i cieszę się, że to znalazło się w tych 100 obwodnicach Polski, to jest niesamowity prestiż niektórzy na facebooku się doktoryzują, dlaczego nie ma Dukli po prostu mnie interesuje to miejsce, Miejsce Piastowe i to rondo, które funkcjonuje dla nas więc na temat innych gmin nie będę się wypowiadać i w ostatnim czasie opiniowaliśmy już węzęł na Via Carpatia, więc tutaj prace bardzo szybko idą do przodu, wręcz już są
01:47:25
dokumenty przygotowane, węzeł jest wybrany, myślę, że tylko jak otrzymają pozwolenie to ruszą w terenie i myślę że ten 2025-2026 rok jest realny, że będziemy przecinać wstęgę jeszcze na tej ogromnej arterii życia. Nie wiem czy chyba wszystko odpowiedziałam, ale... Dziękuję pani Wójt, kolejną osobą w tym punkcie jest pan radny Wiktor Skwara Panie przewodniczący, pani Wójt, panie i panowie Radni ja tutaj do kilku kwestii chciałbym się odnieść które w tej [niezrozumiałe] zostały poruszone Zacznę może od tego, że ponieważ ostatnim tematem była kwestia uprzątnięcia zalegającego po zimie piasku i soli z jezdni przy drogach powiatowych to jeżeli chodzi o Targowiska, to te prace są na etapie końcowym, to co było do zrobienia zostało zrobione
01:48:30
główny odcinek gdzie ta trawa sięgała już wyżej kolan rosnąca przy krawężniku to ul. Dębowa i to zostało już uprzątnięte a tak nawiasem mówiąc, byłem w tej sprawie również, bodajże w miesiącu lipcu u pana wicestarosty Guzika też prosząc go o to aby działania w tym zakresie podjąć i ten zalegający piasek i rosnąca trawę usunąć, bo fatalnie to wpływało na estetykę ulicy także to jest kwestia można powiedzieć praktycznie załatwiona Kolejna sprawa, do której chciałbym się odnieść to pojawił się tutaj temat dyskusji na forach społecznościowych ja nie chcę mówić za nikogo innego, powiem tylko za siebie, że na forach społecznościowych ani biernego ani czynnego udziału nie biorę, także z mojej osoby jakby ktoś próbował, to proszę z tymi wypowiedziami, komentarzami nie łączyć bo moja aktywność na tym polu, ten rodzaj dyskusji mi najzwyczajniej w świecie nie odpowiada
01:49:37
i moja aktywność na tym polu jest zerowa. Ale chciałbym się odnieść tutaj do informacji, które zostały przedstawione o funkcjonowaniu stołówek i muszę powiedzieć, że ta ustawka mi zaimponowała, jestem pod wrażeniem sposobu w jaki to zostało zrobione, a tak chciałbym zapytać, bo są tu panie, które z pewnością w domach gotują ile gospodyni jest w stanie zrobić pierogów, tak przygotowując obiad? no bo wiemy, że z informacji przedstawionych przez panią Wójt wynika jednoznacznie że chodzi tutaj o dania typowe, które wymagają najwięcej czasu które przy zbiorowym żywieniu i ilościach pań, które są zatrudnione w stołówkach najzwyczajniej w świecie są niemożliwe do przygotowania i tylko i wyłącznie z tego właśnie względu te dania są kupowane, tylko te i te. Bo z informacji przedstawionych przez panią Wójt, jednoznacznie to wynika że praktycznie dotyczy to klusek śląskich
01:50:45
tam powiedzmy naleśników, w jakimś tam niewielkim wymiarze. Ja myślę, że tutaj jest ta przyczyna, tylko i wyłącznie po prostu panie nie są w stanie tych dań we własnym zakresie przygotować i kupują je tylko i wyłącznie dlatego i z pewnością nie są to na pewno dania mrożone tylko świeże także jest to tylko wycinkowy aspekt, a na sprawy trzeba popatrzeć szerzej a nie przez pryzmat jednego rodzaju dania kupowanego przez stołówki, funkcjonujące w naszych szkołach. Dziękuję bardzo. Odniosę się od razu do tego. Myślę, że ma pan na myśli ustawkę z panią posłanką, tak? - Nie nie nie, mam na myśli to co tutaj miało miejsce - To nie znam pana myśli do końca ale powiem panu tak... Ja też jestem osobą bardzo zajętą i też różnie, sporadycznie kupuję, w ogóle naleśników nie kupuję placków ziemniaczanych nie kupuję, nie kupuję też pierogów
01:51:47
czasem kupię z mięsem, bo nie lubię robić z mięsem, ale średnio mi zajmuje tak, ja panu powiem mam Thermomix, robię ciasto w Thermomixie to jest 4 minuty robię przeważnie 2 porcje, z jednej porcji wychodzi 200 pierogów z drugiej wychodzi 200 pierogów przeważnie robię pierożki ruskie i jakieś z owocami i 400 pierogów mam w ciągu 2 godzin, sama. Więc proszę mi nie opowiadać głupot, że panie które są po 3 po 6 w jednej jednostce nie zrobią pierogów. Czy na przykład, to jest tylko kwestia organizacji pracy, jeżeli wiemy, że mamy mieć pierogi w piątek to po prostu robimy sobie farsz i stajemy od rana. W Krośnie pierogi mrożone nie są dopuszczalne, zakup pierogów, nie są po prostu dopuszczalne. Dlatego też nie dopuszczam tej myśli do siebie i to nie jest żadna ustawka panie radny ustawką było po prostu to co wyście zaaranżowali. Wyście po prostu tą ustawkę zaaranżowali, od razu pani posłanka
01:52:48
gdzie jest pani posłanka, jak miejsca pracy tracą ludzie w Krośnie jak się dzieją po prostu rzeczy, likwidowane są połączenia MKS-owskie, gdzie pani jest? No pytam się? - To wtedy pani posłanki też nie ma, ale tu [niezrozumiałe] zaatakować... - Pani Wójt, proszę się zastanowić co pani mówi i proszę nie zarzucać nie wiem jak innym ale przynajmniej mnie organizacji jakiejkolwiek ustawki. - To sam pan o ustawce powiedział więc... - Ja powiedziałem, żeby być precyzyjnym, ja odebrałem jako ustawkę, żeby być precyzyjnym pytanie pana radnego Urynowicza i pani z góry przygotowaną z góry obszerną odpowiedź. - Bo proszę pana... - To odebrałem jako ustawkę i tego okreslenia użyłem a proszę nie łączyć mojej osoby, nie wiem jak innych radnych z wizytą rozdziców i pracowników stołówek, która tutaj miała miejsce pomiędzy posiedzeniem komisji a sesją, która odbyła się 3 września, mojej osoby proszę z tym nie łączyć
01:53:46
nie byłem inspiratorem ani nikogo do tej wizyty nie zachęcałem więc proszę nie mówić, że jestem przyczyną jakiejkolwiek ustawki, która wtedy miała miejsce - To znaczy ja tutaj nie zarzucam i nie odnoszę się do tego spotkania ja mówię o ustawcę, bo pan pewno pije tutaj do pana radnego ja te dane, mam już od wielu dni, zestawienie też i miałam to dzisiaj po sesji państwu powiedzieć, bez nawet pytania i wcale nie musiało być, bo tak jak mówię mamy kilkanaście telefonów dziennie od rodziców czy to prawda, że jest takie żywienie, bo rodzice mają dzieci alergiczne są dzieci już z cukrzycą, ja sobie nie wyobrażam żeby takie karmienie było nawet w przedszkolu, nie wyobrażam sobie tego i powiem szczerzenie nie rozumiem pana tej formy obrony, że panie nie mogą sobie robić pierogów, nie będą robić tylko kupują to niech się po prostu zwolnią same, bo może nie są kucharkami
01:54:50
bo jeżeli ja teraz mam tyle ton zakupów w Krośnieńskich firmach kateringowych, to ja powinnam bezpośrednio kupować po co nam pracowników, powiem panu szczerze jakbym stanęła w Rogach czy w Miejscu to też potrafię zrobić wodę w dużym garczku, wrzucić 20 kg pierożków i co jedna pani wrzuci masełko? Tyle do roboty. No to w tym czasie przygotowuję obiad na poniedziałek, to jest kwestia dobrego zarządzania na kuchni dobrej intendentki nie wiem no takiej organizacji pracy a tutaj widzę, że jest łatwizna i poznałam tę łatwiznę też po jadłospisie. Ja przepraszam bo wiem, że będą oburzeni pracownicy stołówek ale może czas jeżeli tak pojechały po mnie poznałam prawdę i mówię wyraźnie jak jest. Jeżeli ktoś nie nadąża, to ja nie będę panie radny tworzyć kolejnych etatów - bo tam przypominam na 500 obiadów wydawanych jednodaniowych jest 16 osób. - Ja nic takiego nie mówiłem o tworzeniu kolejnych etatów...
01:55:53
- Także, dziękuję bardzo. - Jeżeli ja mogę... - Dziękuję. Ale ja myślę, że powinniśmy tutaj trzymać porządek, kolejność zgłoszeń nie wiem czy akurat... - Ale to w tej kwestii, żeby potem tego tematu nie... - To proszę bardzo. Pan radny Urynowicz. - Panie radny. Pan mówi o pewnej ustawce, a ja chcę Państwu powiedzieć, że moja teściowa jest emerytowaną kucharką i po tym całym incydencie tutaj przed sesją, powiem szczerze, że zasięgnąłem informacji ponieważ dla mnie te informacje były pewnym szokiem emerytowana kucharka, która miała do pomocy 3/4 etatu była w stanie w SP w Krośnie wydawać dziennie - 100 posiłków dwudaniowych Kucharka, moja teściowa mówi tak: jeżeli były takie potrawy, które wymagały więcej czasu to ona jechała od 5 rano po to żeby przygotować jeżeli były ziemniaki, to obierała ręcznie pół godziny - 30 kg ziemniaków
01:57:00
Szanowni państwo - 500 obiadów 16 osób gotuje... to mnie zastanowiło, dlatego drążyłem temat, potem dowiedziałem się tutaj z dobrego źródła w Miejscu Piastowym, faktycznie tylko dzieci małe są karmione obiadami domowymi, panowie o ustawce. Ciekawa rzecz ustawka to faktycznie to co się tutaj wydarzyło przed sesją to była wyjątkowa ustawka, bo nie było sprawy, natomiast pani posłanka była i tutaj bardzo emocjonalnie wystąpiła na emocjach dzieci no można zbijać kapitał polityczny i ta pani jest dobrym politykiem i to robi skutecznie także dziękuję bardzo, jest mi z tego powodu bardzo przykro że pan tak uwarza, że to jest tylko ustawka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny radny, który poprosił o głos to jest pan Piotr Kilarowski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, pani Wójt, szanowni państwo. Skoro już jest temat tych stołówek tak mocno zaakcentowany dzisiaj
01:58:09
to ja też chciałem parę słów do tego powiedzieć a w szczególności, nie znam tej pani, która przedstawiała tutaj tą sytuację przed sesją naszą poprzednią, która tak wdzięcznie mówiła jak ona to chce żywić te dzieci zdrowo, bo one są nasze no prawie, można powiedzieć, że wycisnęła łzy na oczach że one nie chcą tego kateringu, a teraz okazuje się, że przez cały ten czas, przez te kilka lat w tych szkołach nie funkcjonuje nic innego jak katering bo skoro kupujemy te dania i skoro kupujemy już wszystko, ale żeby nawet i mizerię no to się w głowie nie mieści to ci rodzice, którzy tutaj nie byli, a którzy słuchali tego czy słuchają dzisiaj to chyba są w totalnym szoku co ich dzieci jedzą myśmy nie po to tyle wydawali na remonty, doposażenia tych stołówek
01:59:15
żeby z tego robić katering Dlatego moim zdaniem za moich czasów, gdy ja chodziłem do przedszkola czy szkoły podstawowej wszystko było gotowane na miejscu, ja nie wiem czego te panie kucharki, panie intendentki się obawiają przecież czy były kupione to trzeba zostawić dla sanepidu na badania czy zrobione dobrze z sercem przez nie same czy to jest tylko i wyłącznie pójście na taką łatwiznę naprawdę są i przedszkola w tej chwili w Krośnie które też gotują i które mają i żłobki przy sobie i też mam znajomą, która tam pracuje, jest ich 5, trzeba zrobić 1000 pierogów przygotowują tak jak tutaj pani Wójt wspomniała czy kolega radny wcześniej te farsze i następnego dnia od 7 rano robią pierogi. A na dzień dzisiejszy
02:00:27
to wyremontowanie stołówek, które było zrobione w tych szkoła w Miejscu Piastowym czy w Rogach to ja sobie nie wyobrażam, żeby to miało służyć kateringowi Tak jak do tej pory to służyło Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. - Jestem ciekawy czy ktokolwiek to sprostuje teraz na facebooku... - Myslę, że powinno być sprostowanie - Pasowałoby, żeby sprostowanie było od tych osób, które to wniosły publicznie, a nie wiedząc jak to w ogóle wygląda od kuchni, tak się mówi Czy będzie sprostowanie poselskie? - Wysoka Rado, pozwoliłem sobie również udzielić głosu Myślę, że w kwestii stołówek powiem parę słów ale mam jeszcze inne sprawy oczywiście z podziękowaniem, ale to z podziękowaniem za pomysł chciałem podziękować, a może o tych stołówkach. Państwo dobrze wiedzą, że byłem w SP w Rogach przez 15 lat i nie było takiego problemu kupowania wtedy jeszcze, gotowych produktów
02:01:45
mieliśmy jedną panią kucharkę, która gotowała i ja się z tym nie spotkałem wcześniej podejrzewam, że to też troszkę moda nastąpiła, może moda na takie jedzenie regionalne, pierogi, a zaczęło się od wigilii klasowych i wtedy dość duże ilości uczniów zamawiały, klasy zamawiały przez kuchnie szkolne możliwe, że przez kilkanaście lat ostatnich to spowodowało, że taki problem powstał faktem jest, że na wigilie klasowe w grudniu klasy bądź rodzice zakupują takie dania dla swoich dzieci to była taka moja uwaga, oczywiście nie [niezrozumiałe] w tej kwestii natomiast pragnąłbym jeszcze tutaj powiedzieć, chcę wyrazić swoje podziękowanie w jakiś sposób
02:02:51
za to oświetlenie na Zalesiu przy tej głównej drodze dojazdowej do centrum Zalesia a pomysł ten, który się pojawił to na tą jedną lampę, która tam świeci w tej chwili i proszę to dobrze zrozumieć, to nie jest pokazanie, że to błąd ta jedna lampa, to tak naprawdę namiastka tego co pani zastępca wymyśliła aby dołożyć gminne środki do każdej miejscowości Urząd Gminy dokłada tak samo na Zalesiu aby wybudować oświetlenie przy głównej drodze dojazdowej, tam oczywiście plany miejscowość ma zrobione ale ten pomysł, żeby nie robić oświetlenia od budynków w kierunku drogi krajowej nr 19, tylko od tej drogi w kierunku miejscowości to wcześniej zgłaszane jakby takie propozycje mieszkańców Pustyn, aby oświetlić to skrzyżowanie Za to chciałem przede wszystki podziękować i za ten pomysł aby to skrzyżowanie było oświetlone dla rowerów i pieszych, tam oczywiście walczymy o budowę chodnika
02:03:58
też prowadziłem rozmowy z Powiatem, aby nas wspomogli w pukaniu do DDKiA o ewentualną inwestycję budowy tego chodnika liczę cały czas na to, że to się uda niemniej jednak, ja na poprzedniej sesji mówiłem o tym, ale w budżecie gminnym zagwarantować, zabezpieczyć środki na wykonanie projektu budowy tego chodnika, bo tak też GDDKiA taki głos zgłaszała chciałbym powiedzieć, to jest taki skok, natomiast wartało by też aby GDDKiA wypowiedziała się dość jasno w sensie takim, że jak zrobicie ten projekt to my wam zrobimy ten chodnik, bo to nie sztuka jest zrobić projekt, który straci swoją ważność tylko chodzi o to abyśmy wydali gminne nasze środki w sposób zasadny i aby ten chodnik powstał.
02:05:01
oczywiście będziemy walczyć o to i myślę, że może ten mój wniosek o zabezpieczeniu środków to nie taki ważny do przyszłorocznego budżetu chciałem zgłosić podziękowanie, za oświetlenie, pomysł przede wszystkim, od której strony zacząć bo to myślę fajne chociaż ta jedna lampa to taka nadzieja ale wiem, że się spełni, chciałem też podziękować za to, że będzie remontowany ten dach na Domu Ludowym bo tam naprawę jest w kiepskim stanie ten dach nad tą częścią sanitarną w Domu Ludowym pragnę tutaj cały czas podtrzymać tutaj swój wniosek też z prośbą o zabezpieczenie środków w nowym budżecie na wymianę dachu na tym Domu Ludowym, na części głównej budynku bo naprawdę jest w kiepski stanie, jedna sprawa jeszcze chciałem powiedzieć co zgłaszają mieszkańcy oczywiście w miejscu gdzie buduje się sala gimnastyczna, poniżej tej budowy
02:06:05
już koniec działki szkolnej, graniczący z parcelą prywatną jest rów gminny, który kosi trochę sąsiad tej działki, ale skarżył się, że nie ma wielkich możliwości, nie będę mówił nazwiska - pan Grzesiek, który prosi nasz ZGK aby wykosić ten rów jeszcze przed zimą żeby ta woda nie zbierała się tam, nie wiem jaka nas zima czeka taka moja prośba jeszcze żeby tą działkę zawęzić od działki szkolnej to jest rów na granicy lasu, żeby go wykosić Ja na razie dziękuję. Myślę, że postaramy się, żeby przy drodze głównej, wiem że to tylko kwestia przypomnienia Szanowni państwo czy ktoś, chce jeszcze zabrać głos w dyskusji?
02:07:15
Znaczy dyskusji, w punkcie Sprawy bieżące i udzielanie na nie odpowiedzi. Nie mam więcej zgłoszeń Czyli mam rozumieć, że punkt został wyczerpany. Jeżeli nie ma więcej głosów, znaczy nikt z Państwa nie chce zabrać głosu w pkt. 5 to przechodzimy zgodnie z porządkiem obrad do pkt. 6 Informacja Przewodniczacego Rady o sprawach, których wplyw do Rady mial miejsce miedzy sesjami Wysoka Rado, jest kilka pism, należałoby je odczytać, ja myślę, żeby państwa nie zamęczać To odczytam troszkę skrótowo ale są tu pewne ważne rzeczy jak i podziękowania skierowane do instytucji z terenu naszej gminy i pierwsze pismo, które wpłynęło 15 września do Urzędu Gminy Tak! Samorządy dla Polski Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, 31 sierpnia, w Dniu Wolności i Solidarności,
02:08:30
w 40 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, właśnie w Gdańsku wspólnie powołaliśmy Stowarzyszenie Tak! Samorządy dla Polski. Jesteśmy przekonani, że potrzebujemy bliższej współpracy, solidarności oraz wymiany doświadczeń na wszystkich szczebiach samorządu. Potrzebujemy pola nie tylko do wymiany informacji, ale także ciała, które pozwoli nam wspólnie reprezentować interesy wsi, małych miasteczek, dużych miast oraz regionów. 4 czerwca 2019 w Gdańsku spotkaliśmy się, aby dyskutować o sprawach ważnych dla naszych wspólnot. Przyjęliśmy 21 postulatów Polski Samorządowej, postulatów, o których potem rozmawialiśmy w całym kraju. Dzięki temu współpraca pomiędzy samorządami stała się jeszcze bardziej efektywna i skuteczna. Prezentowaliśmy wspólne stanowiska w sprawie edukacji, finansów oraz gospodarki odpadami. Siłę i zaufanie Polaków do nas, samorządowców, pokazały ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie, to bardzo budujące, a więc czas na kolejny krok! Prezydent Paweł Adamowicz, który przed tragicznymi wydarzeniami zaprosił wszystkich samorządowców
02:09:37
na obchody 4 czerwca, podkreślał ogromne znaczenie wykorzystania doświadczeń wspólnot samorządowych dla rozwoju kraju i świata. „Nie ma tu ani krztyny separatyzmu, nie ma chęci izolowania się od wyzwań współczesnego świata. Jest pragnienie działania na rzecz dobra wspólnego” — czytamy w jego książce „Gdańsk jako wspólnota”. Zachęceni pragnieniem działania na rzecz dobra wspólnego chcemy Was wszystkich zaprosić do udziału w Stowarzyszeniu Tak! Samorządy dla Polski. Tylko i aż dlatego, abyśmy byli razem, rozmawiali, wypracowywali wspólne rozwiązania;-dla rozwoju naszego kraju, Europy i świata. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, związane z samorządem terytorialnym i do takiej aktywności właśnie Was zachęcamy. Do końca września 2020 r. na adres problemG)samorzadydlapolski.pl przyślijcie 3 zagadnienia,
02:10:44
z którymi macie problem, chcielibyście przedyskutować lub wypracować wspólne stanowisko. Informację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia prześlijcie na adres info@samorzadydlapolski.pl niezwłocznie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia prześlemy do Was deklarację członkowską. Z koleżeńskim pozdrowieniem, Dorota Zmarzlak — wójt gminy Izabelin, Jacek Karnowski — prezydent Sopotu, Artur Kozioł — burmistrz Wieliczki, Mirosław Lech - wójt gminy Korycin, Tadeusz Truskolaski — prezydent Białegostoku.. - Truskolaski... - tak powiedziałem... Tutaj oczywiście jeszcze jest też program, ale tego już nie będę czytał jest podany też zarząd Stowarzyszenia Samorządy dla Polski Kolejne pismo to proszę państwa pismo, które wpłynęło od
02:11:55
Marszałka Województwa Podkarpackiego Na prośbę Pana Władysława Ortyla — Marszałka Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącego Zarządu PSST przesyłam Państwu w załączeniu Uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu o pomoc w duchu solidarnościowym z poszkodowanymi dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi w województwie podkarpackim, proszę państwa... Jest uchwała i prośba pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa więc, może nie będę czytał Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci i Starostowie w województwie podkarpackim pismo skierowane, bardzo krótkie o odczytanie apelu i tej uchwały, a uchwała z 8 lipca 2020 roku sprawie przyjęcia apelu o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich,
02:13:00
którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi w województwie podkarpackim. Oczywiście cytowana jest tylko cała [niezrozumiałe], której nie będę do przedłużania obrad dzisiejszych cytował Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: W §1: Przyjmuje się apel o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczeu i powodzi w województwie podkarpackim, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały W §2: Apel podlega przekazaniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Parlamentarzystom z terenu wojewódziwa podkarpackiego, Wojewodzie Podkarpackiemu, Marszałkom Województw oraz Jednostkom Samorządu Terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał przewodniczący Sejmiku pan Jerzy Borcz I myslę, że ta Uchwała, która jest zasadna, ten apel, no to chyba jest
02:14:03
zasadną, to jest załącznik do tej uchwały, którą cytowałem Apel o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi w województwie podkarpackim. Ulewne deszcze i powódź, które w ostatnich dniach czerwca nawiedziły południowo - wschodnie rejony Podkarpacia, były sytuacją bezprecedensową, z jaką nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Potężne nawałnice, które przeszły nad naszym województwem, sprawiły, że małe potoczki zamieniły się w ogromne rwące rzeki, ze stoków na domostwa spłynęła błotna lawina, a rzeki nagle wystąpiły z koryt, uniemożliwiając zaplanowanie zorganizowanej akcji ratunkowej. Była to tak zwana powódź błyskawiczna, w obliczu której byliśmy bezsilni. Według danych Państwowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej miejscami spadło nawet ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy, a w rzekach woda przybierała aż o 1,5 metra na godzinę. W imieniu mieszkańców województwa podkarpackiego, dotkniętych wielką i niespodziewaną tragedią czerwcowej powodzi,
02:15:10
zwracamy się z gorącym apelem o solidarność z ofiarami kataklizmu i wsparcie ich w trudnym okresie odbudowy zniszczeń. Wiedząc, że Polacy to naród, który w trudnych chwilach zawsze potrafi się jednoczyć, okazywać ofiarność i nieść pomoc potrzebującym, wierzymy, że nasza prośba nie pozostanie bez odzewu, nie będziemy sami musieli walczyć z ogromem zniszczeń i zmagać się z trudną odbudową domów, gospodarstw, dróg, mostów, budynków użyteczności publicznej i wielu innych obiektów. Sytuacja jest na tyle poważna, że pozwalamy sobie zwrócić się z prośbą do Rządu o stworzenie specjalnego trzyletniego programu pomocowego dedykowanego dla naszego województwa. Takie wsparcie pozwoliłoby optymalnie zaplanować i realizować likwidację szkód wyrządzonych przez żywioł. Najbardziej dotknięte zostały powiaty: przemyski, przeworski, łańcucki, rzeszowski, jasielski, brzozowski i krośnieński. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Trzcinica w powiecie jasielskim,
02:16:12
gdzie czterometrowa fala zalała 200 domów, niszcząc dorobek życia ich właścicieli. Z rządowej pomocykorzysta już ponad tysiąc rodzin, ale wystarczy ona na zaspokojenie pierwszych, najpilniejszych potrzeb. Na zalanych obszarach zniszczona została infrastruktura drogowa: uszkodzone są mosty, powstały osuwiska, woda zabrała fragmenty dróg, uszkodziła przepusty. Poszkodowani są mieszkańcy i przedsiębiorcy, ich gospodarstwa domowe i zakłady pracy, traty są ogromne a przy szacowaniu szkód ich liczba ciągle wzrasta. Wstępne szacunki pokazują, że poszkodowanych jest przeszło 1700 rodzin w 26 podkarpackich gminach, w samej gminie i mieście Jasło ucierpiało blisko 450 domostw, ewakuowano blisko 200 osób. Na terenie 21 powiatów odnotowano około 3500 zdarzeń atmosferycznych, wśród których znajdują się zalane i podtopione budynki mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze w liczbie ponad 1100.
02:17:23
W akcje ratownicze począwszy od 26 czerwca zaangażowanych było przeszło 1700 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszło 21 tys. strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przywołane statystyki pokazują jedynie częściowo obraz zniszczeń oraz tragedię, która dotknęła nasze województwo. Tylko na drogach wojewódzkich straty wstępnie szacujemy na 100 mln złotych, a na doraźne naprawy potrzeba od zaraz 8 mln złotych. Równie dramatyczna sytuacja jest na drogach gminnych i powiatowych. Samorządy, które mają zaplanowane budżety, skorygowane przez sytuację wywołaną COVID-19, stanęły w obliczu wielkiej niepewności i niewiadomej, skąd wziąć fundusze na odbudowę. Dziękujemy za już okazaną pomoc w trakcie powodzi i tuż po niej Słowa podziękowania kierujemy szczególnie do strażaków z Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. a także do innych służb mundurowych zaangażowanych w akcję ratunkową.
02:18:31
Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc oraz szybką obecność Prezydenta RP i Premiera RP na terenach powodziowych oraz za sprawne zarządzanie kryzysowe Wojewodzie Podkarpackiemu i służbom wojewódzkim. Odbudowanie domostw, zabudowań gospodarczych, zakładów, budynków użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej zajmie długie miesiące i lata oraz pochłonie miliony złotych. Lista strat i potrzeb jest bardzo długa i ciągłe jeszcze niezamknięta, a wszystkie potrzeby są ważne i pilne. Sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z ogromem zniszczeń, stąd w poczuciu samorządowejwięzi apelujemy o zrozumienie i wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców Podkarpacia. Pomoc Rządu i solidarność Samorządów oraz Państwa pomoc przywróci im nadzieję oraz da szansę na lepszą przyszłość. No to taki dość długi apel. I ostatnie pismo, które wpłynęło od osoby prywatnej, od pana Henryka
02:19:43
zamieszkałego w Posadzie Jaśliska, nie będę podawał nazwiska z wiadomych przyczyn tylko proszę państwa, bo pismo jest odręczne i trudne do odczytania zanim odczytam, będę to niezbyt ładnie artykułował Do Wójta i Rady Gminy Miejsce Piastowe - Prośba Ja wyżej podpisany proszę o wypłacenie mi akcyzy za paliwo, które zużyłem przy koszeniu działki, jest podany numer o powierzchni 4,5 ha to jest prawie 100 zł, wyliczył pan kwotę 446 zł za rok gospodarczy 2019 Przedłożyłem bloczki z zakupu paliwa również kupiłem i do dzisiaj nie mam wypłacone, gdzie zgodnie nie wiem czym... mi się należą. - Ale to gdzie Jaśliska, a gdzie Miejsce Piastowe... - Ja wiem, tylko nie potrafię się do tego pisma odnieść, ale odczytuję bo wpłynęło do Rady
02:20:57
aby przekazać wyjaśnienia, tak. Agencja Rolnictwa wypłaciła mi za koszenie zgodnie z pakietem bez żadnych zarzutów bo było wykoszone na czas z terminem do końca sierpnia. Proszę o rozpatrzenie... tak. Pan Henryk się podpisał To jest ostatnie pismo jakie wpłynęło, ja też zastanawiałem się czy to czytać ale jeżeli sobie jakoś... Sprawa wyjaśniona jest? Proszę ewentualnie powiedzieć co się w tej sprawie działo. - Czy cokolwiek się należy temu panu.. - No właśnie kwestia jest tego typu, że on złożył o akcyzę ale nie należała mu się, potem nie złożył a należała mu się i sprawa została wyjaśniona, pisma poszły. - Te działki to na terenie naszej gminy mam rozumieć? - Tak, tak...
02:21:58
Wysoka Rado, to był ostatni punkt, który przewidywał nasz porządek no ostani, przed ostatni bo ostatni to zamknięcie obrad co niniejszym pragnę uczynić. Informuję szanownych państwa, że zamykam obrady XXXII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe. [stukanie laski] Dziękuję Państwu za udział w obradach.

DOWNLOAD SUBTITLES: