How an AK-47 Works

How an AK-47 Works

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 14

Number of words: 209

Number of symbols: 751

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:13
Súng AK-47 hoạt động ra sao Khi kéo cò, “búa” sẽ nhả và gõ vào kim hỏa Kim hỏa sẽ gõ vào “kíp nổ” có chứa hợp chất nổ làm nổ thuốc súng. Khí thoát ra đẩy “piston của bệ khóa nòng” ra phía sau. “Bệ khóa nòng” bị đẩy ngược lại làm thoát vỏ đạn ra. “Khóa nòng” kéo một viên đạn mới từ băng đạn và đưa nó vào nòng. Bệ khóa nòng cũng đưa “búa” vào vị trí bắt đầu. “Thanh hãm” giữ cho búa nằm trong vị trí cho đến khi hộp cần gạt quay lại vị trí. Để bật chế độ liên thanh, “thanh chọn” được di chuyển đến vị trí chính giữa. Thanh này giữ cho “thanh cắt kết nối” lùi lại, và giữ cho nó khỏi chạm vào búa trong khi kéo cò.
01:53
Mô hình, nội dung, và hình động do Matt Rittman thực hiện Xin cảm ơn Kate Rittman (vợ tôi), Anson Call (giáo sư đại học), và Nic McDougal (bạn) Thực hiện cùng phần mềm Cinema 4D, Corona Renderer, và Adobe After Effects. Bài giới thiệu này chỉ được soạn cho mục đích minh họa, và không cần thiết phản ánh quan điểm hay ý kiến của người thiết kế.

DOWNLOAD SUBTITLES: