[Official Deleted Scene] บังเอิญรัก Love by chance Series EP.1 เอ้ซื้อข้าวให้พีท

[Official Deleted Scene] บังเอิญรัก Love by chance Series EP.1 เอ้ซื้อข้าวให้พีท

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 7

Number of words: 33

Number of symbols: 131

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:20
Pond, cầm giùm tao cái này. Pete! Cậu muốn ăn cái gì? Đến đây. Để tớ mua cho cậu. Làm ơn cho con một phần giống vậy. Của cậu nè. Đi thôi, Pete.

DOWNLOAD SUBTITLES: