Proof #3 - The Miracle of Donny Morton - William Branham was a false prophet

Proof #3 - The Miracle of Donny Morton - William Branham was a false prophet

SUBTITLE'S INFO:

Language: Polish

Type: Human

Number of phrases: 130

Number of words: 1229

Number of symbols: 5105

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:07
- William Branham wielokrotnie - opowiada o uzdrowieniu pewnego -ch opczyka, Donny'ego -Mortona: -Tutaj -nie tak dawno, -widzieli cie artyku -w gazecie -o tym ma ym Donnym Mortonie -uzdrowionym tam -w Kalifornii. -! Napisano o tym w Reader■s Digest , -przet umaczono to na ka dy j zyk -pod niebem, -!wsz dzie, o tym cudzie. ! A Duch wi ty przemówi TAK ÓWI PAN. -A dziecko wyzdrowia o. -I dziecko z tego wysz o. -!I potem mieli to dziecko ze sob -tam; - sta o si tak, e móg biega , -! spotka swojego tatusia i w ogóle. -Jego ojciec poszed prosto -z tego spotkania tamtego wieczoru -i kupi Donny'emu -jego pierwsz par butów, -!a on za o y je nast pnego dnia. -Pan go uzdrowi , przywróci go -do zdrowia. -! W klinice Mayo si poddali, -tak samo u Johna Hopkinsa. - Ch opak odzyska zdrowie. - 10 listopada 2021 r. -po raz kolejny kiepskim - zbadaniem sprawy wykaza si , - Donny Reagan z Johnson City, -w Tennessee, który mówi -o uzdrowieniu Donny'ego Mortona: -Czasem, spójrzcie na cud -Donny'ego Mortona. -Pami tacie -!czytali cie histori Donny'ego -Mortona i jego taty - -!musia odk ada pieni dze, eby móc -!przyprowadzi go do brata Branhama?
01:09
-A kiedy mu si udaje, -co robi Bóg? -Bóg mówi bratu Branhamowi: -i pokazuje mu wizj -starego wiejskiego lekarza -który by by w stanie wykona -operacj . -Czemu -Bóg go nie uzdrowi na miejscu? -Prawdopodobnie -nigdy by tego nie opublikowano -!w magazynie Reader's Digest. -Gdyby po prostu przyszed -do Brata -!Branhama, a on by po o y na nim r ce, -to by by po prostu -kolejny cud w s u bie - Brata Branhama. -Ale Bóg kaza to zrobi w taki sposób, e zmusi wiat... -na ca ym wiecie - wiadczy o jego wielkiej mocy. -To prawda -! e historia Donny'ego Mortona - opisano w listopadowym wydaniu Reader's Digest z listopada 1952 roku. -Ale nie s dz , e Donny -Reagan kiedykolwiek to przeczyta . -Ca a historia jest dost pna -na naszej stronie internetowej -pod poni szym linkiem. -Zach cam -do przeczytania jej samemu. -To naprawd przejmuj ca -historia. -Oto podstawowa o czasu zaanga owania Williama -Branhama: W czerwcu 1951 r. -!Artur Morton pojecha ze swoim powa nie
02:13
-chorym, czteroletnim, dziewi ciokilogramowym synem, Donnym, -4500 kilometrów autobusem - do Costa Mesa w Kalifornii aby pomodli si za nim William Branham. -Czego takiego -nie zrobi by kto , -kto nie mia wiary. William Branham og osi dziecko uzdrowionym i wskaza -!kilka razy, e by o to Tak -Mówi -Pan. Pewien fizjoterapeuta, który przeczyta o udr ce Donny'ego -Mortona w gazecie, -poleci lekarza i zaproponowa , e zap aci za operacj . -Operacj przeprowadzono na -Donnym -!Mortonie nied ugo potem w Szpitalu St. -Luke's w Pasadenie, -w Kalifornii przez dr. -Williama Granta. -W ci gu nast pnych kilku miesi cy wykonano -trzy kolejne powa ne operacje mózgu -ale w pa dzierniku ch opczyk zachorowa na zapalenie p uc. Donny Morton zmar we nie 2 listopada 1951 r., nieca e 5 miesi cy po tym, jak William Branham og osi go uzdrowionym.
03:18
Artyku w Reader■s Digest stwierdza jasno, e Donny Morton nie zosta uzdrowiony. -Jedyny cud, jaki mia miejsce to tysi ce istnie -które zosta y poruszone -losem m odego ch opca i mi o ci jego ojca, Arthura Mortona. -W sierpniu 2018, -po tym jak omówili my histori Donny'ego -Mortona w podka cie "Off -The Shelf", Denelda Clayton, siostra Donny'ego Mortona, zostawi a nam wiadomo . -Skontaktowa em si z ni przez e-mail -a oto jej komentarz - na temat tego, co powiedzia William Branham -o Donnym Mortonie: -Donny Morton by moim bratem -! i by 2 lata starszy ode mnie. -To, co powiedzia William Branham -o moim bracie - - e zosta uzdrowiony, e - nosi buty - które kupi mu tata, -lub e przybieg do -!mojego taty po modlitwie za nim - to wszystko nieprawda. -Nie s dz , e moi rodzice -kiedykolwiek wiedzieli -o tym, co powiedzia William Branham -o moim bracie Donaldzie -bo byliby bardzo zdenerwowani -i postaraliby si , eby prawda wysz a na jaw. -T histori zobaczy am -w internecie -dopiero po -ich mierci w 1984 roku.
04:22
-Wi c co mamy robi -! zrobi z kolejn pora k "Tak -Mówi Pan"? -Prosz pami ta , -to nie jedyny raz -kiedy William Branham mówi, e -co by o Tak -Mówi Pan", które pó niej -nie mia o miejsca. -William Branham -! powiedzia , e Duch wi ty przemówi - "Tak - mówi Pan. Nie zgadzam si . - To by w 100% William Branham - i to zawiod o. -Rozumiem - e William Branham, -jak w przypadku praktycznie wszystkich -"uzdrowicieli wiar ", wierzy - e je li pacjent naprawd -nie uwierzy , -!mo e straci uzdrowienie. -Moja odpowied dla zwolenników Williama -Branhama, którzy przytocz - t wymówk brzmi ■ Po pierwsze, -mówimy o 5 letnim ch opcu, który by potwornie chory. -!Je li Bóg mówi, e zosta uzdrowiony, -to nic -! nie mog oby powstrzyma jego uzdrowienia. - Po drugie, -! Gdyby utrata uzdrowienia -by mo liwa, -to dlaczego nie dzia o si tak -!w s u bie Jezusa czy z tymi, których uzdrawiali aposto owie?
05:24
-Nie ma adnego przypadku w Pi mie, w którym -kto utraci swoje uzdrowienie. -! To by wymys "Uzdrowicieli - wiar ", takich jak William Branham, -! który og asza ludzi uzdrowionymi - a potem wymy la wymówki -kiedy wcale nie byli uzdrowieni. -William Branham -!przypisywa swojej s u bie uzdrowienie -Donny'ego Mortona, -chocia uzdrowienia nie by o. - Wymy la takie historie -! tylko po to, eby dobrze wygl da . -A kaznodzieje -Poselstwa tacy jak Donny Reagan -!dalej karmi swoje zbory -! tego rodzaju fa szywymi informacjami. -Co mamy -!zrobi wersetem z Ksi gi Powtórzonego Prawa -18:21-22? -Pos uchajcie s owa Pana -z Septuaginty, -przek adu -z którego cytowa Jezus: -Ale je li jaki prorok -!bezbo nie b dzie mówi w moim imieniu - s owo, którego nie kaza em mu mówi , i je li który przemówi w imieniu innych bogów ten prorok umrze. -Ale je li powiesz -w sercu, -jak poznamy s owo? -! którego Pan nie powiedzia ? Jakiekolwiek s owa ten prorok powie -w imi Pana,
06:27
- a one nie wydarz si , - i nie spe ni si , -to jest rzecz -! której Pan nie powiedzia ; -ten prorok przemówi - przewrotnie, - nie oszcz dzicie go.

DOWNLOAD SUBTITLES: