ONE DAMNED DAY AT DAWN... DJANGO MEETS SARTANA | Full Movie | English | HD | 720p

ONE DAMNED DAY AT DAWN... DJANGO MEETS SARTANA | Full Movie | English | HD | 720p

SUBTITLE'S INFO:

Language: Romanian

Type: Human

Number of phrases: 422

Number of words: 3440

Number of symbols: 14486

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
03:08
Brr ! Brr ! Bunã, Johnny, asta merge în San Antonio. Ai ceva pentru noi ? Nimic. Sã mergem ! Ei bine, strãine, asta e, Black City. Tocmai ai ajuns în iad, bãiete. Pare cumva colorat. Caut un loc unde stau. ªtiþi unde aº putea gãsi un han ? Oh, dacã e doar pentru o noapte, poþi rãmâne aici, în casa mea. Mulþumesc. Te vei obiºnui cu vântul. Suflã doar dimineaþã ºi searã. Ceea ce ai tu nevoie, e un bol cald de supã. Haide, înãuntru. Haide, intra. Închide uºa. Sinte-te ca acasã. Nu e cine ºtie ce, dar e comfortabila ºi caldã. Aºeazã-te. În afarã de asta, nu mai e alt loc unde sã stai, bãiete. Acest oraº nu are un hotel adevãrat. Ceea ce ai aici sunt niºte camere mici deasupra salonului. Dar de obicei sunt pline. Ah, ai una. ªi în afarã de asta nu e decât o dugheanã. Nu ar fi pe gustul tãu. Urmãtoarea diligenta va trece pe aici în trei zile.
05:51
Plãnuieºti sã aºtepþi dupã ea, bãiete ? Sau poate vrei sã mergi înspre Red Town ? Dacã vrei sã faci asta, vei avea nevoie de un catâr. Asta e în afara oraºului, la rãscruce. Nu vreau nimic din astea douã lucruri. Vezi tu, eu sunt noul ºerif. ªi cum te numeºti ? Numele meu e Ronson. ªi am lucrat în Denver City. Da, într-adevãr, acela e un oraº frumos. Chiar mi-e dor de el ! Mâine, sper cã nu te deranjeazã sã-mi arãþi biroul ºerifului ? În regulã ? Ei bine, asta e. Nu e în cea mai bunã stare. Îþi las lucrurile aici. - Ai vãzut bãieþii ãia ? - Da. ªtii cine sunt ? Nu au venit prin pãrþile astea de mulþi ani. E Mexicanul ãla fugar, Sánchez... ªi bandiþii lui. Oameni rãi. Mai bine ai grijã de tine. Ce vor de aici ? Ce cauta în Black City ? Cum de ºtii cine sunt ? É o poveste lungã, bãiete. Nu-þi va plãcea. Nu e bunã. Sunt o gaºcã de renegaþi... De cea mai joasã speþã.
12:24
Cu toþii sunt ucigaºi, mexicani, texani, mestizi. Iau ce vor de la noi. - Vrei un trabuc ? - Nu, mulþumesc. - Sunt acolo dacã vrei. - Nu fumez. - Spune-mi, cine e acest, Sánchez ? - Sánchez ? E cel mai rãu dintre toþi. Toatã lumea din oraº îl cunoaºte pe Sanchez. Fiule, mi-e teamã cã ai cãzut exact într-un cuib de viespi. - Cine e ãla ? - Nu l-am mai vãzut niciodatã. - Vino aici, micuþo ! - Dã-mi drumul ! Dã-mi drumul ! Porcule ! Nu, vino încoace. Sã mergem, prieteni ! Da ? Cu ce vã servesc ? Eºti nebun ? Berea aceea e scumpã, d-le. A venit chiar din Chicago. Plãteºte ºi bea apoi. Astea sunt regulile casei. Costã 10 cenþi halba, înainte sã o bei. Hei, d-le, eºti nebun ! Nu m-ai auzit ? Vrei sã plãtesc eu pentru ea ? Pot plãti cu asta ? Þine ! Dã-mi cea mai bunã camerã. Da, d-le. Face jumãtate de dolar, ªerifule. Aratã ca un grajd aici. Tom !
18:14
Da, d-le. - Murim de foame ºi de sete. - Da, d-le. Adu-ne niºte bere, niºte ºuncã ºi niºte ouã, repede... Mi s-a spus cã a ajuns un nou ªerif în oraº. Da, d-le Budd. Da. Poate aº putea sã-l întâlnesc pe noul ªerif. Cu cât mai repede aflã cu atât mai bine îi va fi. Nu vreau sã i se întâmple ceva. - Nu-i aºa, Tom ? - Aºa e, d-le. Sunt sigur cã, noul ªerif e foarte ocupat. Sã sperãm cã nu va cãdea ºi va sângera. Ai pierdut ceva, strãine ? Ei bine, tu trebuie sã fii noul ªerif. Am aºteptat dupã tine, ªerifule, sã vii sã vorbeºti cu mine, dar pari sã fii foarte ocupat. Îþi vezi de treaba ta, nu-i aºa ? Acum, cine s-ar fi gândit cã-þi vei pierde pistolul, ªerifule, în prima zi de când ai venit în oraº ? Arãþi mai degrabã cã bãiatul mamei. Mai bine te-ai întoarce în Denver City. Nu aº vrea sã fii rãnit. Vei fi exact unde te poate proteja. Intrã. - Bunã, Willy. - ªerifule. Cum eºti, Willy ? Ia loc. Nu te aºteptam sã mã vizitezi. E mai bine sã ºtii povestea individului care te-a abordat recent la bar.
20:19
ªi se întoarce în urmã cu cinci ani sau mai mult, aº putea spune. Acela e Bud Whiller. În vremurile alea... Acest oraº, era un loc liniºtit, unde puteai sã te retragi ºi sã construieºti o casã... ªi am reuºit sã þinem oraºul departe de pistolari. <i>Dar într-o zi a apãrut Bud Whiller.</i> <i>Nimeni nu ºtie cu siguranþã de unde a venit...</i> <i>Dar de îndatã ce a ajuns încoace ºi-a unit forþele cu Sánchez.</i> <i>ªi încã de atunci, Black City a fost la mila lui.</i> Opreºte-te acolo, d-le ! - Hei, tu ! - Ce vrei ? Apã. Mi-e sete. E cald. Þine. Hei ce faceþi acolo ? <i>Bud Whiller l-a eliberat pe Sánchez</i> <i>ºi din acea zi au fost apropiaþi ca douã piese de puzzle.</i> Sã mergem, bãieþi ! <i>ªi nu a avut nimeni curajul sã-i înfrunte ?</i> <i>Ba da, un singur om a avut curajul sã facã asta...</i> <i>Bietul Frank. Nu e de ajuns sã aibã curaj.</i> <i>Unde e Frank Cutler, acum ?</i> Au fost trei nebuni. I-au ucis pe prietenii mei cu sânge rece. Primul lucru pe care am putut sã-l fac a fost sã vin aici cât de repede pot, ªerifule. ªi mi-am adus aminte ºi de acel mexican.
31:13
L-aº recunoaºte pe bastardul ãla oriunde. Împreunã cu el era ºi Bud Whiller. Celãlalt aratã ca ºi un chinez. - Eºti sigur cã unul din ei era Bud Whiller ? - Sunt sigur, ªerifule. Aº putea jura asta. - Tu eºti fratele lui Frank Cutler ? - Da, d-le. Unde e ? - Unde e, Frank Cutler ? - Frank nu s-a întors încã. Intrã, Frank. Fratele tãu ºtie sã gãteascã bine. ªtii cine sunt ? Uitã-te bine. Trebuie sã te fi vãzut prin pãrþile astea o datã. M-ai vãzut ? O datã ? Dar nu ºtii când. Dar am înþeles cã ai vorbit cu ªeriful. Asta nu e frumos. Nu-i aºa, Culter ? ªeriful e puþin cam bãgãcios... Iar noi nu vrem sã se amestece în treburile noastre, nu-i aºa ? Cutler, nu ar trebui sã-l deranjezi pe, ªerif. Þi-am mai spus ºi înainte cã s-ar putea sã te mai fi vãzut odatã. Eºti sigur cã doar asta a fost, Cutler ? Frank ! Acum, m-ai vãzut de douã ori. Spune-i ºerifului, cã-l aºtept. Deci asta e povestea din Black City. Mi s-a pãrut adecvat sã-þi spun asta, bãiete.
34:26
Problema e cã, legea are nevoie de martori, iar noi nu-i avem. ªeriful Mason, nu a fãcut nimic în privinþa asta ? Mereu am crezut cã e cinstit. Mason, nu a arestat pe nimeni ? Nu a avut probe, pânã când nu a venit Frank. Cu Frank ca ºi martor, în ucidera cu sânge rece, ªeriful a fost pe... Cale sã-l prindã pe Bud ºi sã-l execute. I-a gãsit pe fraþi la ferma lor, dimineaþa. <i>Câteva ore mai târziu...</i> Mã cãutaþi, ªerifule ? Stãteam aici ºi mã gândeam la tine, Whiller. Acolo e locul unde l-am gãsit mort. Aºa a fost. De atunci, nu a mai fost lege ºi ordine aici în, Black City. Cine e aia ? O mexicanã pe nume Dolores. E o frumuseþe, nu-i aºa ? Îþi place ? Eºti un om amuzant, nu-i aºa ? Cafea mâine dimineaþã la 7. Da, d-le. Bunã ziua. Cafeaua dvs, de dimineaþã, d-le. V-am adus niºte ouã ºi niºte cafea. Mulþumesc. Înainte sã pleci, vreau sã vorbesc cu tine.
36:50
Ce spui de niºte cafea ? Haide. Mulþumesc mult. Îþi ºtiu deja numele. Dolores. Frumos nume. Spune-mi despre tine. - Mi-e teamã cã nu sunt prea multe de spus. - Fã-o. Ei bine, în regulã. Am locuit în Black City, cam doi ani. Tatãl meu a fost american, dar eu mi-am petrecut cea mai mare parte din viaþa mea în México. Sánchez m-a adus aici cu forþa ºi a ameninþat cã-mi ucide família... Dacã nu mã supun dorinþelor lui sau fug. Dar e nebun, d-le. Nu are limite. Spune-mi despre acest, Sánchez. É un bandit, d-le. Are o recompensã mare pusã pe capul lui México. Vedeþi dvs, au trecut mulþi ani de când nu am mai avut un ºerif în Black City. E uºor pentru el sã se ascundã aici. În afar de asta e bun prieten cu cel care conduce Black City, Bud Whiller. Sánchez e un nebun, ar ucide pe oricine-i sta în cale. Îi ucide ºi spune cã a fãcut-o în "legitimã apãrare" pentru cã, nu au existat vreodatã martori, d-le. - Îi ucide pe toþi. - ªtii unde pot sã-l gãsesc ?
38:10
Nu va fi uºor. Niciodatã nu sta prea mult într-un loc. Apare, pe neaºteptate ºi nu sta decât o noapte. É un porc. Dar vine în oraº constant. Trebuie sã fie foarte important pentru el, nu-i aºa ? Vreau sã ºtiu cde vrea de aici. Cum am spus e protejat de prietenul lui, Bud Whiller. ªeriful nosatru tânãr, va avea probleme mari cu mine. ªtiu cã, Bud Whiller, a avut o cunoºtinþã despre care a vorbit, Sánchez. În oraº i s-a spus "viermele", dar numele lui adevãrat e Joe Smith. E un lucru ciudat, d-le, cã de fiecare datã când Bud ºi Sánchez se aflã împreunã în oraº... În cealaltã zi, Joe Smith încarcã douã genþi mari în cãruþa lui ºi pleacã pentru câteva zile. Continuã. Devine tot mai interesant. Nimeni un acorda prea mare atenþie. Cred cã ar fi imprudent, d-le. Budd e un om inteligent, nu se întâlneºte niciodatã cu acest Joe. Aºa cã, Sánchez, se intlaneste mereu cu el. Se întâlnesc noaptea undeva în afara oraºului într-un depozit. Asta e tot ce ºtii ? Atâta ºtiu, d-le. Dar cred cã va fi uºor sã vorbeºti cu Joe Smith.
39:31
Îl viziteazã mereu pe bãrbier, pe Ben Arthur. E în opusul salonului. Mulþumesc mult, Dolores. M-ai ajutat, foarte, foarte mult. Ei bine, priveºte acolo... E delicioasã, nu-i aºa ? Pariez cã va fi bucuorasa sã ne vadã. Cu siguranþã e frumoasã. Hai sã mergem mai aproape sã aruncãm o privire. În regulã. Eºti singurã aici, frumoaso ? Vino aici. Vino aici, am spus ! Vino aici ! Ajutor, Peter ! - Nu mai lupta ! - Dã-mi drumul ! - Peter ! - Meg ! Ce s-a întâmplat ? Opreºte-te. Ce ai de gând sã faci ? Cât de aproape îl vrei, Joe Smith ? Nu prea aproape, în regulã, Arthur ? Poate ar trebui sã apãs puþin mai tare sã-l testez. Ce s-a întâmplat cu tine, Ben, ai înnebunit ? Mai bine ai vorbi, d-le, înainte sã-þi tai gâtul. Ce ai spus ? Despre ce vorbeºti ? Ai bãut, Arthur ? Nu auzi prea bine, nu-i aºa ? Poate urechile tale au nevoie sã fie spãlate. Cine i-a ucis pe fraþii, Cutler ? Vorbeºte !
43:19
În regulã, îþi spun. A fost Bud Whiller. Ei bine, am crezut cã ai spus cã nu ºtii nimic. În regulã, stai pe loc. Nu te miºca, d-le. Ce s-a întâmplat, strãine ? Trebuia sã o fac. - Are dreptate, ºerifule. - A fost legitimã apãrare. L-au ucis pe Peter Sturgess ! L-au ucis. Un glonþ direct în inimã. Tocmai am venit de la ferma lui. Mai bine aº merge acolo. Te deranjeazã sã-mi arãþi drumul ? E puþin cam târziu. Mi-e teamã cã e vorba despre datoria mea. Unde e ? Ei bine ªerifule, o iei la dreapta dupã ce ieºi din oraº... Vor fi cam 15 km pânã când ajungi la ferma lui Sturgess. Nu o poþi rata. Veniþi cu mine. Îmi pare rãu, cã vã deranjez dar... Dar e important sã vorbim câteva minute. Îmi permiteþi ? Vor fi doar câteva minute. Vedeþi dvs, eu sunt noul ªerif. ªi aº dori ca ucigaºii soþului dvs. sã fie aduºi în fata justiutiei. Nu mai poþi face nimic pentru el. Acum, te rog, pleacã. Peter ! Peter ! Îmi pare rãu, d-na, dar am nevoie de ajutorul dvs. - D-na ? - Încã mai eºti aici ? Vreau sã pleci !
47:29
- Pleacã acum ! - Calmaþi-vã. Gãsirea ucigaºilor, nu-l va mai ajuta pe soþul meu, acum. Nu-l mai poþi ajuta. E mort ! L-au ucis pe Peter, al meu ! - L-au ucis ! - Calmeazã-te ! - Ajunge ! - Calmeazã-te, ajunge ! Am spus ajunge ! Jur pe Dumnezeu cã ucigaºii vor fi prinºi. Oh, Peter. Hei imbecilule, ce s-a întâmplat cu tine ? Am cerut patru beri ºi tu ai adus trei. Daþi-i o lecþie. Opreºte-te acolo. Bart. Omul ãla e foarte bun... Am crezut cã þi-am spus sã pleci ? Îmi amintesc cã, parcã ieri, þi-am spus cã vreau sã pleci din oraº. Sau poate aºtepþi ca eu sã te învãþ o lecþie, prima datã. Arde, nu-i aºa ? E mai biner sã pleci, acum. Mai ai o singurã ºansã, m-ai auzit ? Vreau sã pleci din, Black City, mâine dimineaþã la prima orã. Asta e. Ori pleci mâine dimineaþã la prima orã, ori ne întâlnim pe strada principalã la ora 6. E cam frig acolo dimineaþa, dar o împuºcãturã cred cã te va încãlzi puþin. Acum cred cã e timpul cã, bãiatul mamei sã se întoarcã acasã. Îþi spun adio de pe acum, pentru cã nu mã aºtept sã apari. Nu, Bud Willer. Ne vedem acolo !
52:39
Intrã ! Am venit sã-þi propun sã mã duc eu în locul tãu acolo. É mult prea dificil, pentru un tânãr ca tine, sã înfrunte un tip ca el. Dar nu pentru mine. E un escroc fãrã scrupule. Nu ai experienþã, pentru unul ca, Bud Willer. Riscul e foartre mare dimineaþa, când bate vântul, poate sã-þi intre praf în ochi. Ai putea sã tragi cu ambele mâini. La Academie... Poþi sã loveºti þinta de 50 de ori... ªi sã câºtigi premiul. Dar aici e diferit. E înºelãtor. Þintele sunt în miºcare... ªi pe deasupra mai sunt ºi sunt adevãrate. Da ºi dacã se miºca sau, asta tot nu va schimba nimic. Þi-ai spus punctul de vedere, acum poþi pleca. Aº vrea sã rãmân singur. I-am promis femeii mele, cã-i voi gãsi pe ucigaºii fraþilor ei. ªtiu cine a fãcut-o ºi îi vreau. Asta e între mine, reprezentantul legii ºi Bud Willer, d-le. În regulã. Sã bem în cinstea asta. Afarã e o furtunã îngrozitoare. E frig.
58:33
Îmi pare rãu, fiule, dar a trebuit sã fac asta. În sfârºit avem un ºerif în Black City. Da, a fost spectaculos. Am vãzut totul de la geam. - ªi eu. - Bud ºi-a primit pedeapsa. E adevãrat. ªi vechiul sãu prieten Sanchez ? Ce se va întâmpla când va afla ? Sunt sigur cã, Mexicanul îl va ucide pe ªerif, înainte sã scoatã pistolul. Da, sunt de acord cu tine. Bunã, bãieþi. Aþi auzit ? De lupta dintre Sanchez ºi Paco ? Ce curaj trebuie sã ai sã-l înfrunþi pe Sanchez. Vor lupta în Rio Brânco. Paco é foarte puternic. Vor lupta pânã la moarte ! Sanchez va câºtiga. É foarte puternic. Paco va câºtiga. - Eu pariez cã Paco va câºtiga. - Cat ? Îmi pun fundul la bãtaie, pe trei sticle de vin. Pentru Primul Departament de Poliþie din Denver City. Bunã dimineaþa. Bunã treabã, ªerifule. E cel mai bun lucru care s-a întâmplat în oraºul ãsta. Trebuie sã fi avut mult curaj.
01:01:13
Suntem norocoºi cã te avem aici cu noi în Black City. Doar cã e un drum lung, Burt, sã stabileºti legea ºi ordinea în oraºul ãsta. - Dar te-ai dovedit a fi un om mare. - Asta crezi tu. Tocmai ai spus cã am avut curaj. Nu am arãtat prea mult curaj... Fãcând asta. Aici e demisia mea. Vrei sã pleci acum ? Te rog, du scrisoare aceea vizitiului diligentei, ºi bagajele mele, Willy. Spune-i sã o ducã la Oficiul Poºtal din Denver City. - Voi merge înspre Nord. - Dar... Vrei sã laºi oraºul fãrã ªerif din nou, dar e ca ºi cum ai lãsa un cal fãrã cãlãreþ. Nu poþi pleca acum, fiule. Sanchez va arde oraºul ãsta din temelii înainte ca tu sã-þi dai seama. Când va afla cã Bud Whiller e mort, nu va rãmâne niciun om sau animal în viaþã. Ori glumeºti, ori eºti nebun. Dacã acest, Sanchez, vine în oraºul ãsta... Va avea o surprizã. Acum, plec. Pune mâna pe el, Sanchez ! Sanchez ! Sanchez ! Bud Whiller e mort ! L-au ucis ºi i-au ucis ºi oamenii ! La dracu ! La dracu ! Ne întoarcem în Black City ! Sã mergem ! Willy...
01:04:57
- Unde merge ªeriful ? - Black City, e din nou fãrã, ªerif. Mi-a înmânat demisia, strãine. Merge spre locuri necunoscute. Undeva, înspre Nord. ªtii cã nu e nicio blestematã de persoanã aici ca sã ne poatã apãra oraºul... ªi nici împotriva lui Sanchez. Se va întoarce. Nu-þi fã griji. Tocmai veneam sã te vãd, ªerifule. Am fost cam nepoliticoasã ieri. Îmi cer scuze. ªtiu cã vã fãceaþi doar datoria. Tot ce vã cer acum, e sã mã lãsaþi sã vã ajut cât pot de mult. Vreþi sã ºtiþi ce s-a întâmplat. De unde era sã saþiu cã într-o zi aº putea sã-l pierd pe Peter ? Nu a avut nicio ºansã. Eºti plinã de durere. Nu trebuie sã-þi ceri scuze. Eu am fost un strãin pentru tine, oricum. Am renunþat la postul de ªerif în Black City. Mi-am dat demisia. - Nu mã voi mai întoarce. - Vrei sã spui cã, ne abandonezi acum ? Dumnezeule ! Asta e ca ºi cum i-ai cere lui, Sanchez, ca sã masacreze intrtegul oraº. Când va afla despre Bud Whiller, va înnebuni. Nu ai puþinã compasiune în inima pentru sufletele acestiu oraº ? Ce ar trebui sã facã ? Sã-l implore sã-i ierte ? Cine ar face asta.
01:07:12
Fãrã protecþia ta, cine îl va opri pe Sanchez ? Nimeni. D-le, acum nu mai avem niciun, ªerif. De ce a trebuit sã plece ? Voi doi l-aþi fi putut învinge pe Sanchez. Acum, va înnebuni ºi va distruge întregul oraº. Îi va ucide pe toþi. Tom, cã de obicei. Dolores ! Vino încoace ! Dolores, acum spune-mi cine a fost fiul ãla de curvã, care l-a ucis pe prietenul meu Bud Whiller. Nu ºtiu. Ce vrei sã spui ? Acum, ascultaþi-mã. Spunetyi-mi cine a fãcut-o. Cine l-a ucis pe Joe Smith ºi pe Bud Whiller. Tom ! Spune-mi cine e. Nu ºtiu nimic. Minþi, porc mizerabil ! Eu am fãcut-o, Sanchez. Eu am tras. Nimeni altcineva. Eu am fost ªeriful acesatui oraº când am tras acele douã focuri de armã, dar... Acum nu mai sunt. Ei bine, Sanchez, eºti foarte curajos înconjurat de oamenii tãi, nu-i aºa ? Dar te aºtept fãrã ei, mâine dimineaþã în faþã. La ora 6, faþã în faþã ºi nimeni altcineva. Tu ? HAHAHAHAHAHAHA !
01:11:16
Aþi auzit ce a spus ? Îl voi mânca la micul dejun ! Aþi auzit ? Tom, adu-ne ceva de bãut ! Cred cã, ai nevoie de o mânã de ajutor. Þi-ar prinde bine puþin ajutor. Nu am nevoie. Vreau sã ieºi afarã. În regulã, dacã aºa simþi. Sã bem în cinstea asta. Va fi foarte dificil pentru tine mâine dimineaþã. Fãrã trucuri, în regulã ? Bãutura asta e din partea mea. - Dar eu... - Bea ºi pleacã de aici. Sanchez nu e Bud Whiller, e foarte rapid. Cu Sanchez sau fãrã Sanchez, de data asta nu te vei mai amesteca. Reputaþia mea deja a crescut în destul în oraºul ãsta. Îþi spun sã nu te amesteci, iar tu vei face asta ! Am aflat despre tine... Eºti un om faimos, Django ! Vrei recompensa aia. Nu, i aºa, Django ? Nu eºti decât un vânãtor de recompense. Soþia ta ºi fraþii ei, totul a fost o farsã, nu-i aºa, Django ? ªi nu-þi pasã câtuºi de puþin cine moare acolo afarã, nu-i aºa ?
01:13:05
Tot ceea ce vrei sunt banii, dar tot ceea ce vrei e rãzbunare. Sanchez ! Trezeºte-te, e timpul sã plecãm ! Toþi sunt pregãtiþi. M-am trezit, acum. În regulã, aºteaptã afarã, Miguel. Curvã, adu-mi o cafea ! Te ucid, eu... ªerifule ! Vino sã mã prinzi ! S-a terminat ! Ieºi afarã, ªerifule ! Dacã nu ieºi afarã, vin eu dupã tine ! Ai vãzut ? Ai avut nevoie de mine pânã la urmã. Ei bine... nu se ºtie niciodatã. Numele meu e Sartana, dar pe aici mi se spune, Jack Ronson. Pânã când ne vedem din nou prietene, adio.

DOWNLOAD SUBTITLES: