Dimash - OLYMPICO | 2021

Dimash - OLYMPICO | 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Persian

Type: Robot

Number of phrases: 56

Number of words: 300

Number of symbols: 1128

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:33
دیماش کودایبرگن «خدای المپ/هر سنک» ترجمه فارسی: لونا هر سنگ و هر گلی زمین ما برای عشق ساخته شده ما فرزندانش هستیم شاعران و قهرمانان زندگی متولد شده و جریان دارد و متوقف نخواهد شد تو قوی هستی، این را میدانی و نترس تو قوی هستی، این را میدانی تو از مشکلاتت قدرتمندتر هستی ضربان قلبی بخشنده به سمتش برو، در آغوشش بگیر
01:54
برو! در میانه راه متوقف نشو به رسم برادری و آزادی این جهان واقعا تو را میخواهد برو! خودت باش و همه ما تو اگر بخواهی همه کار میتوانی انجام بدهی همیشه به سمت جلو حرکت کن، تا جایی که میتوانی بله، تو میتوانی به دور دنیا بگرد حتی اگر بعضی اوقات باعث بشود که گریه کنی فقط عشق پاسخ به سوال "چرا" هست روح علت آن هست و تو را ترک نخواهد کرد تو قوی هستی، این را میدانی
03:00
و نترس تو قوی هستی، این را میدانی تو از مشکلاتت قدرتمندتر هستی ضربان قلبی بخشنده به سمتش برو، در آغوشش بگیر برو! در میانه راه متوقف نشو به رسم برادری و آزادی این جهان واقعا تو را میخواهد برو! خودت باش و همه ما تو اگر بخواهی همه کار میتوانی انجام بدهی همیشه به سمت جلو حرکت کن، تا جایی که میتوانی بله، تو میتوانی بله، تو میتوانی تو قوی هستی، این را میدانی
04:18
و نترس تو قوی هستی، این را میدانی تو از مشکلاتت قدرتمندتر هستی ضربان قلبی بخشنده به سمتش برو، در آغوشش بگیر برو! در میانه راه متوقف نشو به رسم برادری و آزادی این جهان واقعا تو را میخواهد برو! خودت باش و همه ما تو اگر بخواهی همه کار میتوانی انجام بدهی همیشه به سمت جلو حرکت کن، تا جایی که میتوانی بله تو میتوانی! همیشه به سمت جلو حرکت کن، تا جایی که میتوانی بله، تو میتوانی
05:23
بله، تو میتوانی

DOWNLOAD SUBTITLES: