Mozart – Requiem (with subtitles in 15 languages, Español, Português, English, Latin . . . )

Mozart – Requiem (with subtitles in 15 languages, Español, Português, English, Latin . . . )

SUBTITLE'S INFO:

Language: Serbian )

Type: Human

Number of phrases: 176

Number of words: 814

Number of symbols: 3915

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
01:42
Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, A světlo věčné ať jim svítí, tobě přísluší chvála, ó Bože, na Sionu
03:15
A Tobě se splní slib v Jerusalémě Vyslyš modlitbu mou K Tobě K Tobě všeliké tělo přichází Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
05:01
A světlo věčné ať jim svítí, A světlo věčné ať jim svítí, Pane, smiluj se Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se
08:07
Onen den, den hněvu lkavý zruší čas, dým vzejde tmavý, David, Sibylla tak praví. Strašné chvění, bázeň hrozná Až se tvorstvo Soudci přizná, enž hned řeší vše pozná. Onen den, den hněvu lkavý zruší čas, dým vzejde tmavý, David, Sibylla tak praví. Strašné chvění, bázeň hrozná Až se tvorstvo Soudci přizná, jenž hned řeší vše pozná. Strašné chvění, bázeň hrozná Onen den, den hněvu lkavý Strašné chvění, bázeň hrozná Onen den, den hněvu lkavý Strašné chvění, bázeň hrozná Až se tvorstvo Soudci přizná,
09:17
jenž hned řeší vše pozná. jenž hned řeší vše pozná. jenž hned řeší vše pozná. Zní hlas trouby divně duně, Zní hlas trouby divně duně, volá spáče v hrobu lůně, Pán, kde sedí na svém trůně. Pán, kde sedí na svém trůně. Smrt a příroda tu trnou, když se těla z hrobu k Soudci hrnou, každý s hříšnou skvrnou. Přinesena psaná kniha,
11:15
je v ní všecka hříchů tíha, z ní pak Soudce viny stíhá. Soudce zasedat až bude, zjeví se, co skryto všude. Bez pomsty zda něco zbude? Co mám, běda, promluviti? Obhájcem kdo má mi býti, když i dobrý hrůzu cítí? když i dobrý
12:49
hrůzu cítí? když i dobrý hrůzu cítí? Král Král Král Hrůzné Velebnosti Králi! - Hrůzné Velebnosti Králi! - Spasiž, kdož si spásy přáli. Hrůzné Velebnosti Králi! - Hrůzné Velebnosti Králi! - Spasiž, kdož si spásy přáli.
14:45
Hrůzné Velebnosti Králi! Spasiž, kdož si spásy přáli. Spas mne Spas mne Spas mne, Lásky zdroji stálý! Vzpomeň si, ó, Jesu milý, žes šel pro mne k svému cíli. Nezatrať mne v oné chvíli!
17:24
Klesl's, hledaje mne, znaven. Pro mne byl kůl Kříže vstaven. Nebuď čin ten plodů zbaven! Soudce pomsty spravedlivé, dej dar odpuštění dříve, nežli sečteš viny křivé!
18:49
Sténám pod vinami svými, líce hříchy rumění mi. Slituj se nad vzdechy mými! Marii dal's rozhřešení, lotr hříšníkem již není, já též čekám vykoupení. Nehodně tě prosím, Pane, dobrotou však tvou se stane:
20:16
kol mne oheň nezaplane. Rač mne mezi ovce vzíti, od kozlů mne odděliti, dej mi po pravici dlíti. dej mi po pravici dlíti. Až se zachvějí kdys klatí, že je ostrý plamen schvátí, Až se zachvějí kdys klatí, že je ostrý plamen schvátí, rač mne k sobě povolati!
21:58
rač mne k sobě povolati! Až se zachvějí kdys klatí, že je ostrý plamen schvátí, Až se zachvějí kdys klatí, že je ostrý plamen schvátí, rač mne k sobě povolati! rač mne k sobě povolati! rač mne k sobě povolati! Duše prosí, lká, se rmoutí, v popel mé se srdce hroutí,
23:22
rač smrt dobrou poskytnouti! Slzavým dnem bude, Pane, o němž viník k Soudu vstane z hrobového svého lože! Slzavým dnem bude, Pane,
24:56
o němž viník k Soudu vstane z hrobového svého lože! Tohoto pak šetři, Bože! Milý Pane Ježíši, dej jim odpočinutí!
26:48
Amen. Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, Vysvoboď duše všech věřících zemřelých Od útrap pekla a od hluboké propasti, Vysvoboď je z tlamy lví, Aby jich nepohltila pekelná hlubina, Aby neupadly do temnosti,
28:26
Aby jich nepohltila pekelná hlubina, Aby neupadly do temnosti, Nýbrž ať korouhevník, svatý Michael, Uvede je do svatého světla, Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi A semeni jeho.
29:45
Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi A semeni jeho. Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi A semeni jeho. Na oběti, prosíme, Pane,
31:00
Na oběti, prosíme, Pane, Které ti za duše služebníků a služebnic tvých přinášíme, Milostivě pohlédni a dej těm, které jsi obdařil zásluhou víry Na oběti, prosíme, Pane, Na oběti, prosíme, Pane, Které ti za duše služebníků a služebnic tvých přinášíme,
32:14
Milostivě pohlédni a dej těm, které jsi obdařil zásluhou víry i její odplatu, skrze Pána našeho, Ježíše Krista, svatého světla Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi
33:46
A semeni jeho. Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi A semeni jeho. Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů,
35:16
Nebe i země plné jsou tvé slávy Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně,
38:28
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Hosana na výsostech.
41:54
Beránku Boží který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí, Beránku Boží který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí,
43:40
Beránku Boží který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí, věčné Světlo věčné ať jim svítí, Pane
45:18
Se svatými tvými na věky, neboť dobrotivý jsi Světlo věčné ať jim svítí, Pane Se svatými tvými na věky, neboť dobrotivý jsi Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
47:05
A světlo věčné ať jim svítí, A světlo věčné ať jim svítí, Se svatými tvými na věky,
49:40
Se svatými tvými na věky, Neboť dobrotivý jsi.

DOWNLOAD SUBTITLES: