Apostasy in Our Midst - Episode 4 - New Theology - Part III

Apostasy in Our Midst - Episode 4 - New Theology - Part III

SUBTITLE'S INFO:

Language: MG

Type: Human

Number of phrases: 684

Number of words: 6372

Number of symbols: 39282

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:01
Hatramin'izay, Andriamanitra dia nampahafantatra ny sitrapony amin'ny alalan'ny olona voafantina fantatra hoe mpaminany. Ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia nantsoina amin'ny fotoana ilana azy mba hanome tari-dalana ho an'ny olon'Andriamanitra. Olona toy izany no nantsoina fotoana fohy taorian’ny fahadisoam-panantenana lehibe tamin'ny taona 1844, rehefa maro no diso fanantenana ka nila fanomezan-toky. Amin'ny andro iray manokana, vehivavy dimy no niara-nivavaka. Ary raha mbola mandohalika teo amin'ny alitaram-pianakaviana izy ireo, ny herin'Andriamanitra dia tonga tamin’ny, tanora vehivavy 17 taona, ary dia nentina tamin'ny fahitana izy. Ny anarany dia Ellen Harmon. Araka ny fanambadiany, izy dia fantatra amin'ny anarana hoe Ellen White. Ao amin'ny fahitany, izy dia voahodidina hazavana ary avy eo dia nahita ny tenany miakatra ambony dia ambony miala ny tany. Rehefa niezaka ny hitady ny vahoaka Advantista izy, dia tsy nahita azy ireo. Tamin'izay fotoana izay dia nandre ny feo niteny mba hijery ambony kokoa.
01:04
Tamin'izany, dia nanandratra ny masony izy ka nahita lalana mahitsy sy tery, lavitra ambonin'ny tany. Eto dia nahita ny vahoaka Advantista nandeha mankany amin’ny Tananan’ny Lanitra. Rehefa niala avy tamin’ny fahitana izy, ireo mpino tao amin'io faritra io dia tena nahazo hery sy nihanatanjaka. Nandritra ny 71 taona Ellen White dia nanompo amim-pahatokiana an'Andriamanitra amin’ny maha-mpitondra hafatra voatendrin'Andriamanitra. Ministera Ho an’ny Oloko Dia manolotra anao Fivadiham-pinoana eo anivontsika Fizarana 4 - Teolojia Vaovao – Tapany faha-III Ok mihaona isika afaka fotoana fohy Isabel. OK. Ernie, misaotra, mandram-pihaona. Veloma. Teto amin’ny Elmshaven i Ellen White no nandany ny 15 taona farany teo amin'ny fiainany. Tamin'ny 1915 izy no nodimandry, fa ny teniny kosa dia velona ao amin'ireo boky maro, lahatsoratra sy ny taratasy nosoratany manerana ny asa fanompoany rehetra.
03:50
Tahaka ankamaroan’ny mpaminanin’Andriamanitra, Ellen White dia nisedra fanoherana betsaka. Ohatra iray amin'izany no azo avy tamin'ny nanjo an'i Uriah Smith. Tamin'ny 1888, ny Tompo dia nandefa ilay hafatra sarobidy momba ny fanamarinana amin’ny finoana ho an’ny fiangonany tamin'ny alalan'i E. J. Waggoner sy A. T. Jones. Ellen White dia nijoro ho vavolombelona ny amin'ny fahamarinan’ny hafatra; na izany aza, mpitarika toa an’i Uriah Smith no nanamafy ny fony ary nandà ny hafatra sy ny ny fijoroana ho vavolombelona nataon’i Ellen White. Izy sy ny hafa niampanga azy ho voataonan'i Jones sy Waggoner. "Rehefa nilaza mazava tsara ny finoako dia maro ireo izay tsy nahazo ny tiako ambara ary izy ireo dia nilaza fa niova ny Rahavavy White; Ny Rahavavy White dia voataonan'ny zanany W. C. White sy ny Loholona A. T. Jones. Mazava ho azy, fanambarana toy izany avy amin'ny molotra izay nahafantatra Ahy nandritra ny taona maro, izay nitombo niaraka tamin’ny ny hafatry ny anjely fahatelo
04:52
ary efa nomem-boninahitra tamin’ny ny fahatokiana sy ny ny finoan’ny olona, dia tsy maintsy manana hery mitarika. Dia tonga ny anton’ny fanamarihana sy tsikera aho, fa tsy nisy na dia iray aza tamin’ireo rahalahy nanatona ahy, ka nanadihady na nitady fanazavana misimisy kokoa avy amiko. " Ny alahelo izay nandalovan’i Ellen White tao anatin'izany fotoam-pitsapana izany dia nisy fiantraikany bebe kokoa teo aminy mihoatra noho ny fahafatesan’ny vadiny. "Efa tia ny Rahalahy Smith manarakaraka ny vadiko aman-janako aho, satria efa nanana anjara tao ny asa nandritra ny taona maro izy. Sarobidy tamiko ny Loholona Butler. Fa ireo lehilahy ireo kosa dia namela ahy ho irery - ireo lehilahy ireo, izay efa nitenenan’ny Tompo im-betsaka mba hijoro tafaray hatrany miaraka amin'ny vadiko sy ny tenako amin'ny firaisana akaiky indrindra mandra-pikaton’ny fotoana. Dia toy izany no nahatonga ahy halahelo sy ho ory am-panahy tsy haiko faritana. Tsapako ny fahafatesan’ny vadiko, oh, Andriamanitra irery ihany no tena mahalala, nefa kosa dia tsapako ny halozana teo amin’ireo lehilahy ireo momba
06:01
manoloana ny asan'Andriamanitra izay nomeny ahy hataoko, izay mafy kokoa noho ny nahafatesam-badiko. " Smith, Butler sy ny hafa koa dia efa nahatratra ny fetra izay anaovan’izy ireo ny asa izay nataon’i Kora, Datama ary Abìrama. Ny fikomiany tamin'ny mpaminanin'Andriamanitra dia nitarika ny hafa ho amin’ny tsy finoana. "Rehefa nilaza ianao fa ny Anabavy White dia nahazo saina avy tamin’i W. C. W., A. T. Jones, ary E. J. Waggoner, dia efa namboly fijangajangana tao am-po izay efa nokolokoloina sy namoa. Ny fanoherana miseho mivantana dia tsy ho nampaninona ahy loatra noho izany. Ny tsy finoana ny hafatra izay nomen’Andriamanitra ahy mba hoentiko amin’ny filaharany nanehoana izany dia tsy finoana lalim-paka ny fisainany rehetra sy ny fikasany." Zava-dehibe ny mahalala fa ireo lehilahy ireo dia tsy nandà ny rehetra amin’ny asa soratr’i Ellen White. Mbola nino izy ireo fa notarihin’ny Fanahy izy tamin'ny lasa. Nolavin’izy ireo fotsiny ny fanohanany ny fiheveran'i Jones sy Waggoner ny fahamarinana amin’ny finoana ary ny lalàna ao amin'ny Galatiana.
07:07
Izany dia nahatonga azy hiampanga azy ireo ho manao izay tsy hampisy vokany ny fijoroana vavolombelona: "Ianao dia efa nandà ny fijoroana vavolombelona nomena ahy ho anareo avy amin'ny Tompo dia toy izany indrindra no niasanao mba hahatonga azy ireo ny tsy hisy vokany toy ny nataon'i Kora, Datana sy Abìrama. Efa nanao izany ianao, ary izany no iampangana anao ao amin'ny bokin’ny lanitra. Tsapako ny fangorahana malefaka indrindra ho anao. Hanome ny fiainako hampijaliana sy hovonoina aho raha azoa tao hamonjena ny fanahinao. Kanefa ianao dia manana ny fanandraman'ny hafa izay efa nandeha tamin'ny lalana iray ihany izay efa nandehanan’ny tongotrao. Efa narahinao ny tantarany izay nanaovany tsinontsinona torohevitra sy nanaovany toy ny tsy misy akony ireo fijoroana vavolombelona. " Amin’ny ny toe-javatra toy izany koa, izy dia nanoratra hoe: "Matetika tao amin'ny fanandramako no efa niantsoako mba hihaona amin'ny toe-tsain’ny kilasy sasantsasany, izay niaiky fa ireo fijoroana vavolombelona dia avy amin'Andriamanitra, kanefa nandray ny toeran’ny milaza fa izany, ary izany raharaha izany dia hevitra sy fitsaran’ny Rahavavy White ihany.
08:11
Izany dia mety amin'ireo izay tsy tia fananarana sy ny fanitsiana ny diso, ary, izay, raha ny heviny no notsipahina, dia manana fotoana mba hanazavana ny fahasamihafana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Raha ny hevitra novolavolaina mialoha na hevitra manokan’ny sasany no notoherina amin'ny fananarana avy amin'ireo fijoroana vavolombelona, izy ireo raisin’izy ireo ho andraikitra tanteraka ny mametraka mazava tsara ny toerana mba hanavakavahany avy amin'ireo fijoroana vavolombelona, ka mamaritra izay fitsaran’ olombelon’ny Rahavavy White, sy izay tenin'ny Tompo. Ny zavatra rehetra izay manohana ny hevitra ankamamiany dia avy amin’Andriamanitra, ary ny fijoroana vavolombelona mba hanitsiana ny fahadisoana dia avy amin’olombelona – hevitry ny Rahavavy White. Ireo dia manao ho tsy misy vokany ny torohevitr’Andriamanitra amin’ny fomban-drazana." Hatraiza ny fahamarinan’izany? Mateti-pitranga ny fanoheran’ny olona ampahibemaso an’i Ellen White rehefa ny heviny no voatohitra. Ianao dia afaka mandre fialan-tsiny toy izao: Tsy teolojiana izy, ny Baiboly no hany loharanom- pahamarinana, na koa hoe mety diso izy.
09:13
Ireo olona ireo ihany anefa no faly mitanisa azy rehefa mifanojo amin’ny hevitra tiany izany. Fitaka toy izany koa ny fiheverana hoe Tsy ny zava-drehetra nosoratan’i Ellen White dia avy amin’ny tsindrimandry avokoa. Maro no vonona ny hanaiky boky navoakany, fa mieritreritra fa ireo taratasy sy asa soratra hafa kosa dia heviny manokana. Kanefa mariho ireto manaraka ireto: "Rehefa nandeha tany Colorado, aho ka voatsindry ho anareo, fa, tao amin'ny fahalemeko, dia nanoratra pejy maro aho mba hovakiana ao amin’ny ny toby fivoriana. Malemy sady tora-kovitra, nifoha aho tamin'ny telo ora maraina, mba hanoratako aminareo. Andriamanitra dia niteny tamin'ny alalan'ny tanimanga. Mety hiteny ianao hoe ity fifandraisana ity dia taratasy tsotra ihany. Eny, izany dia ny taratasy, fa natosiky ny Fanahin' Andriamanitra, mba hitondra ao an-tsainareo ireo zavatra izay efa naseho ahy. Ao amin’ireo taratasy izay soratako ireo, ao amin'ireo fijoroana vavolombelona nentiko ireo, no anolorako ho anareo izay natolotry ny Tompo ahy. Tsy manoratra lahatsoratra iray tao amin'ny taratasy aho, mba hanehoako tsotra izao ny hevitro.
10:18
fa Izy ireo dia Andriamanitra mihitsy no nanokatra azy teo anatrehako tamin'ny fahitana -- ireo tara-pahazavana sarobidy mamirapiratra avy eo amin'ny seza fiandrianana. " Ellen White dia nahatakatra ny andraikitry ny fiantsoana azy. Hoy izy:"Lazaiko izay zavatra efa hitako, sy izay fantatro fa marina." Rehefa misy olana ka tsy mbola nisy naseho taminy, dia hoy izy hoe : " Tsy manana fahazavana momba ny anton-dresaka aho." Ao amin'ny taratasy nosoratana ho an'i Uriah Smith, 31 December, 1890, dia naminany izy fa ho avy ny fotoana, eo ambany fahefan'i Satana, ny fankahalana dia hirehitra hamely ny asa sorany. "Hisy fankahalana mirehitra ny fijoroana vavolombelona izay ho satanika. Ny fiasan'i Satana dia hanao izay hanakorontana ny finoan’ny fiangonana ao amin’izy ireo noho izany antony izany: Satana dia tsy afaka ny hanana lalana mazava mba hitondrany fitaka sy hamatorany ny fanahy ao amin'ny fampahoriana raha nihainoina ny fampitandremana sy fananarana ary ny torohevitry ny Fanahin'Andriamanitra. Zavatra tsara toa inona hampifaliana ny fahavalo ary
11:24
mba hampalahelo ny fanahin'Andriamanitra izay azo atao no natao tamin’izay nataonao ranadahiko, izay mpampianatra eo amin'ny Isiraely." Ny tenin’i Ellen White dia tsy maintsy nanana ny fiantraikany lalina teo amin'i Smith, satria valo andro taty aoriana tamin'ny 8 Janoary 1891, dia niaiky ny fahadisoany izy, ary ninia tao am-pony mba tsy hisalasala intsony momba ny fiantsoana azy. Kanefa ny fahavoazana dia efa vita. Tamin’ny fiampangany azy ho voataonan'ny Jones sy Waggoner, ary tamin'ny alalan'ny fisafidianana izay tiany hinoana, dia efa nitondra ny hafa mba handa tanteraka ny asa sorany sy niantsoana azy izy. Valo amby roapolo taona taty aoriana, efa-taona monja taorian'ny nahafatesany, I Satana namaha fanafihana mandray roa ny asa sorany - Na ao anatiny na koa ivelan’ny fiangonana - izay mipaka hatratỳ amin'ny androntsika. Tamin'ny volana Jolay, 1919., ny bokin’i D. M. Canrights, ny " Life of Mrs. E.G. White " dia navoaka miaraka amin'ny tanjona ny handravana ny finoana ny Fanahin'ny Faminaniana
12:26
ary ny Fiangonana Advantista Mitandrina Ny Andro Fahafito. Nandritra io volana io ihany, ny Fihaonamben’ny Baiboly manan-tantara tamin'ny 1919 dia nivory tao Takoma Park, Washington. Nampiasain’i Satana ny bokin’i Canright ho toy ny ny fanafihana mivantana sy manatrika an’i Ellen White, raha mbola miaraka tamin'izay koa, dia nametraka ny fototra ho an'ny hampihena ny fiantsoana azy mivantana tao amin'ny fon'ny ny asa. Ny fihaonambe dia natrehin’ireo mpitarika ao amin'ny Conference General, anisan'izany ny filohan’ny Conference General A. G. Daniells, W. W. Prescott sy F. M. Wilcox, ary ireo manam-pahaizana indrindra amin'ny ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fiafaran'ny fihaonambe, tamin'ny 30 Jolay, 1919, dia nanomboka ny ady hevitra raha toa ny asa soratr’i Ellen White ka tena ara-tsindrimandry. Nandritra ny fifanakalozan-kevitra, A. C. Lacey dia nanao izao fanehoan-kevitra: "Amin'izao fanombanana ny Fanahin 'ny Faminaniana izao, Tsy sarobidy bebe kokoa amintsika ve ny hazavana ara-panahy izay natoraka ao am-pontsika manokana sy ny fiainany
13:30
noho ny fahamarinany eo amin'ny ara-tsaina ara-tantara sy raharaha ara-teolojia. Isika ve tsy tokony handray ireo asa soratra ireo ho toy ny feon 'ny Fanahy ao am-pontsika, toy izay tahaka ny feon'ny ny mpampianatra ao an-dohantsika? Ary tsy porofo farany momba ny Fanahin 'ny Faminaniana ve ny sanda ara-panahiny mihoatra noho ny fahamarinany ara-tantara? " Isika ankehitriny dia mandre hevitra toy izany koa momba ny Fanahin'ny Faminaniana. Ireo mpanohana ny Teolojia Vaovao dia milaza fa manaiky an’i Ellen White, fa araka ny maha-fitaovana fampaherezam-panahy tsara azy ihany izay miteny ao am-pontsika. Raha mikasika ny zavatra ara-teolojia, izy ireo dia malaky miteny hoe : Tsy teolojiana izy. Ho valin'ny fanontaniana mifandraika amin'ny ny fahefan'ny Fanahin'ny Faminaniana, dia toy izao no namalian’i A. G. Daniells azy: "Eny ary, ankehitriny, toy izay ahatakarako izany, Tsy nilaza mihitsy ny Anabavy White mba ho fahefana eo amin'ny tantara, ary tsy nilaza fa mitompo teny fantatra ho mpampianatra eo amin'ny teolojia. Tsy nilaza fanazavana ny teolojia iray izy, tahaka ny fampianaran‘ny bokin-dramatoa Eddy.
14:32
Izy dia nanome ampahany fotsiny avy amin’ny fanambarana, fa namela ny mpitandrina sy ny evanjelista ary ny mpitory hiasa avy ireo olana rehetra ireo momba ny Soratra Masina sy ny teolojia ary ny tantara. " Raha marina izany tohan-kevitra izany, ny tsirairay dia mety hilaza mora foana fa Ellen White dia tsy mpaminany, satria tsy nilaza ny tenany ho izany mihitsy izy. Ny tohan-kevitra toy izany koa dia azo ampiharina mpanoratra maro ao amin'ny Baiboly. Firy amin'izy ireo no teolojiana? Tsy nilaza mihitsy i Mosesy fa mpahay tantara. Midika ve izany fa ny fitantarany ny tantara dia tsy marina sy mendri-pitokisana? Daniells, Prescott sy ireo mpanatrika ny fihaonambe Nilaza avokoa ho mino ny asa soratr’i Ellen White, saingy tahaka an’i Smith, dia nifidy izay tiany hinoana izy ireo. Amin'ny teny hafa, dia nanao ho tsy misy vokany ny fijoroana vavolombelona izy ireo. Toy izany koa, ny olana manodidina ny Conference momba ny Baiboly tamin’ny 1919, dia mbola atrehintsika amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny valan-dresaka nataon’i Dr. Desmond Ford, mitondra ny lohateny hoe " Reflections in Adventism ", dia nilaza fa:
15:55
"Ny teolojiako dia tsy mifanohitra amin’ny ankamaroan'ny manam-pahaizana SDA, fa kosa toy ny an’ireo mpitana ny mahazatra ka fotoana fianarana sy ny fikarohan’izy ireo dia voafetran’ny fironana sy ny fahaiza-manao. Hatrany amin’ny Glacier View, fandeferana misosoka fandeferana no nataon'ny mpitondra Fiangonana teo amin'ny faritra izay noheverina ho heretika taloha tamin'ny 1980. Ohatra, ny Fiangonana ankehitriny dia mampianatra amin’ny fomba ofisialy ny 'toetra tsy mirona amin’ny ota'n’ny toetra maha-olombelona Kristy; ny hahatrarana velively izany fahatanterahana ho an’ny mpanota eto amin'ity fiainana ity; ny hoe ny antikristy no ivon'ny fitsarana ao amin'ny faminaniana ao amin'ny Daniela 7 sy 8; fa ny hoe 'nodiovina' dia fandikana diso ao amin'ny Daniela 8:14; fa ny teny hoe 'andro' koa dia tsy tokony ho hita amin'ny teny Hebreo tany am-piandohan’io andininy io; fa ny fanavotana DIA nitranga amin'ny hazo fijaliana; fa i Kristy DIA efa niditra ny mitovy amin'ny 'ny tena
16:56
Fitoerana masina ' tamin'ny niakarany fa tsy tamin'ny taona 1844; fa ny horohoron-tany tany Lisbon, ny Andro Maizina, ary ny kintana latsaka tamin'ny 1833 dia tsy fahatanterahan'ny faminanian'ny Baiboly, fa i Ellen White dia tsy teolojiana, fa tsy nilaza mihitsy ny tsy fetezany ho diso, ary niantehitra tamin'ny loharano diso ho an’ny fandrafetana ny foto-pampianarany; fa i Ellen White dia nanohana ny Baiboly ho hany fitsipi-pinoana sy fomba fanao; fa izy dia tsy nety ho mpitsara amin'ny ny hevitry ny faminaniana, sns, sns " Tahaka an’i Daniells sy Lacey izay naneho hevitra indray tamin'ny 1919 fa i Ellen White dia tsy teolojiana, i Ford ihany koa dia nilaza tamin'ny 1999 fa, ny ankabeazan’ny manam-pahaizana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito dia mitovy hevitra. Mino izy ireo fa raha tonga amin'ny fahatakarana ny Soratra Masina, ny asa soratr'i Ellen White dia tsy afaka hampiasaina mba hanohanana ny heviny. Tsy zava-baovao izany, fa tamin'ny 1903, Ellen White dia nanoratra:
18:01
"Zavatra iray no azo antoka:Ireo Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito izay mitsangana eo ambany fanevan’i Satana dia hiala ny finoany aloha amin'ireo fampitandremana sy ireo fananarana hita ao amin'ny Fijoroana Vavolombelon’ny Fanahin’Andriamanitra. " Marina tokoa fa i Ford na iza na iza no nisalasalana momba an’i Ellen White, mba hanohanany ny fomba fijeriny diso, dia efa nanaporofo azy ho mpaminany marina. Amin'ny ampahany amin’ny "Let’s Talk", ny filohan’ny Conference General teo aloha Jan Paulsen, dia nanontaniana hoe : "Mety ve ho an’ny olona iray ny mitanisa an’i Ellen White fa tsy ny Baiboly? " Mariho ny valin-teniny : "Raha toa isika ka miezaka mba hanolotra fahamarinana ara-panahy, na raha toa ka miresaka momba ny teboka iray iadian-kevitra momba ny zavatra ara-panahy, ny Baiboly no teboka iaingantsika. Mety hitondra an'ny mpanoratra hafa raha iriana izany (Ary na iza na iza manana ny tena fanomezam-pahasoavana ara-paminaniana tokony hanana ny toerana ambony amin’izy ireo). Saingy isika dia tsy maintsy mahatakatra fa ireo dia tsy loharanon'ny finoantsika. Ny tolo-tsain’i Ellen White dia tokony hitarika antsika hanao ny Baiboly ho fototry ny fianarana
19:07
ary mba hiantsoantsika izany ho toy ny loharanon'ny fahamarinana ara-panahy. " Ny valin-tenin’i Paulsen dia sady marina no diso. Ary izany no mahatonga ny valin-teniny ho tena mamitaka. Marina fa ny Baiboly ny loharanon'ny fahamarinana ara-panahy. Ary rehefa mampiseho izany fahamarinana izany ho an’ny olona any ivelan'ny fiangonana, dia ny Baiboly ihany no tokony hampiasaina. Fa hadinony ny nilaza fa ny asa soratr 'i Ellen White dia nahazo fitarihan’ny Fanahy avy amin’ny Mpanoratra ny Baiboly ihany, ary rehefa misetra amin'ny disadisa ny fotopampianarana ao am-piangonana, izany dia manondro mazava tsara ny ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Rehefa ny Fanahin'ny Faminaniana no tsy ilan-kevitra amin'ny toe-javatra toy izany, ny fahadisoana dia mety ho tafiditra ao am-piangonana. Tamin'ny 1890, Ellen White dia nanoratra toy izao ny toe-javatra izay nisy olona hita ho  niantso izany ho fahazavana vaovao. Rehefa avy nanazava izy tamin’io olona io fa diso io olona io, dia nolavina ny toroheviny. "Ny fahavalo dia nanao ny ezaka goavana mba hanakorontanana ny finoan’ny olontsika ireo Fijoroana Vavolombelon’ny Fanahy,
20:12
Ary rehefa ireo hadisoana ireo no tafiditra dia miteny izy ireo mba hanaporofoana ny fiorenany ara-Baiboly, kanefa izy ireo dia nandika vilana ny Soratra Masina. Izy ireo dia manao fanambarana an-kasahiana, toy ny nataon 'ny Loholona Canright, ary mampihatra vilana ny faminaniana sy ny Soratra Masina mba hanaporofoana lainga. Ary, rehefa vitan’ny olona ny asany amin'ny fanalefahana ny fitokian’ny fiangonana ao amin'ny Fijoroana Vavolombelon’ny Fanahy, dia potehiny ny sakana, ka ny tsy finoana ny fahamarinana dia hiantomboka hihanaka, ary tsy hisy hanandratra ny feony ka hisetra ny herin’ny fahadisoana. Izany dia tahaka ny namaritan’i Satana azy, ary ireo izay efa nanomana ny lalana ho an’ny olona mba tsy hihaino ny fampitandremana ary ny fananarana avy amin’ny fijoroana vavolombelon’ny Fanahin'Andriamanitra dia hahita fa onjam-pahadisoana isan-karazany no mitsimoka any amin'ny fiainana. Izy ireo dia milaza ny Soratra Masina ho toy ny porofo, ary ireo fitak’i Satana amin'ny endriny rehetra no hanjaka. " Izany dia tena fampitandremana mampieritreritra ny zavatra tokony andrasantsika
21:15
rahefa ny asa soratr 'i Ellen White no tsy raharahiana. Mahagaga ary ve raha maro toy izany no voafitaky ny teolojia vaovao? Tena fetsy i Satana. Fantany fa amin'ny alalan'ny fanafihana mivantana ny Fanahin'ny Faminaniana, ny ankabeazan’ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito dia tsy ho voafitaka, ka dia tanterahiny ny fikasany amin’ny fihazonany antsika hieritreritra fa ny Fanahin'ny Faminaniana dia tsy afaka hampiasaina mba hamantarana ny fahamarinana. Tamin'ny 1890, Ellen White dia nampitandrina: "Ny famitahana farany ataon'i Satana dia ny hanao ho tsy misy vokany ny fijoroana vavolombelona ataon’ny Fanahin'Andriamanitra. 'Raha tsy misy fahitana, dia atondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona. '(Ohabolana 29:18). Satana dia nahay niasa, tamin'ny fomba isan-karazany sy tamin'ny alalan'ny fantsona samihafa, mba handravana ny fitokian’ny olon’Andriamanitra sisa amin'ny fijoroana vavolombelona marina. " Raha izany, ahoana no ho fahitan’i Ellen White ny tontolo ankehitriny? Tanteraka ve ny faminaniany? Efa hitantsika teo aloha ny fomban’ny filoha teo alohan’ny Conference Generale
22:39
Jan Paulsen ka nampidina azy ho amin'ny laharan’ny mpanoratra "hafa". Fa tsy izy irery ihany no mihevitra ny Fanahin'ny Faminaniana amin’izany fahazavana izany. Afaka hijery ohatra miampy ohatra isika momba ny fanaovana ny asa sorany ho tsy misy vokany. Fa tokony ho ampy ny vitsivitsy hanondro ny hamaroan’ireo mitàna andraikitra izay nanaketraka ny fitokiana ny Fanahin'ny Faminaniana. Tamin'ny 2001, ny toko hita ao amin’ny bokin’i Keavin Hayden, "Life Styles of the Remnant" dia navoaka tao amin'ny famoahan’ny aterineto an’ny Advantist Review. "Inona no lazain'ny Baiboly momba ny fanaovana firavaka? Ny fiangonana dia manana ny tantara ela ihazonana fa ny Tenin'Andriamanitra dia manameloka ny firavaka, kanefa ve dia tena izany no izy? Sa ve ny tsy-firavahantsika dia avy amin’ny fomba fijery iombonana avy amin'ny foto-kevitra izay lasa fomba amam-panao teo amin'ny fiangonana rehefa nandeha ny fotoana? " Avy eo izy dia milaza fa na iza na iza no mamaky ny asa-soratr’i Ellen White
23:42
dia hahafantatra ny foto-kevitra ijoroany momba ny firavahana sy ny haingo. Avy eo izy dia nanoratra hoe: "Raha ny marina dia azy io, fa tsy an’ny Soratra Masina, ka ny fiangonana ara-tantara dia nahita ny fiarovana tsara indrindra noho ny herin’ny toeran’ny foto-kevitra. Izany no antony, rehefa ireo izay manohitra ny firavahana no mahatsapa fa ny ankamaroan’ny hevitra ampiasaintsika ara-Baiboly dia malemy, Miantso avy hatrany izy ireo hoe :',hoy ny Rahavavy White.' Kanefa na ho ela na ho haingana, ny Advantista mitandrina, ny andro Fahafito tsirairay dia tsy maintsy hanontany tena: 'Moa ve isika mampiasa an’i Ellen White mba handikana ny hevitry ny Soratra Masina, sa moa ve isika mampiasa ny Soratra Masina mba handikana an’i Ellen White? ' Ellen White dia mameno ny Baiboly. Samy mifanaraka ny tsirairay, fa raha tsy izany dia ho mpaminany sandoka izy. "Ny Baiboly no tsy maintsy ho mpanolo-tsaina anareo. Ianaro izy sy ny fijoroana vavolombelona izay nomen'Andriamanitra; fa izy ireo dia tsy manohitra velively ny Teniny. " Ny olana dia tsy hoe iza mandika an’iza?. Ny Baiboly sy ny Fanahin'ny Faminaniana dia samy mifanaraka.
24:50
Amin'ny tranga hafa izay nanafihana ireo Boky nosoratan'i Ellen White, Richard Coffen dia nanoratra tao amin'ny Ministry Magazine tamin'ny Febroary 2000: "Fotoana kely nandritra ny folo taona lasa izay, ireo manam-pahaizana Advantista dia nanamarika ireo fahadisoana ara-tantara tao amin'ny asa soratra, indrindra ao amin'ny Hery Mifanandrina, na dia teo aza ny fanitsiana taty aoriana. Indraindray isika dia mahita lesoka eo amin’ny fanisan-taona tao amin'ny fitantarany. Indraindray isika dia mety mahita olana amin'ny hevitr’i Ramatoa White momba ny andinin-teny iray. Ny mpamaky indraindray dia mahita tranga vitsivitsy fahadisoana ara-tsiansa ao amin'ireo bokin-dramatoa White. Misy ihany koa fahadisoana ara-teolojia hita tao amin'ny asa-sorany. Afaka mahita famerana ara-kolontsaina sasany amin'ny olana sasany izay noresahany. Ny soso-keviny fa isika dia tokony hahita ao Apokalypsy 13 lafin-javatra mikasika an’i Etazonia manatanteraka anjara asa manokana ao amin'ny faritra izay tsy onenana – dia firenena no hipoitra avy amin'ny "tany"
25:52
fa tsy avy amin'ny "ranomasina" – dia toa mamerina ny foto-kevitry ny Manifest Destiny nataon’ny Amerikana maro tamin’ny fotoany. Ny "fitsipiky" ny Kristianina tsy hitarika hilalao karatra, tsy handihy, tsy hanatrika ny teatra dia nifanindran-dalana tamin'ny Metodisma izay nialany. Na dia nilaza aza izy fa nanana fahaleovan-tena tanteraka tamin'ny fampandrosoana ny fanavaozana ara-pahasalamana, dia hita tamin'ny fanadihadiana natao fa ny sasany mitovy hevitra efa ho teny amin’ny teny amin'ny izay nosoratan'ny hafa tamin’ny fotoany. " Izay nolazain’i Coffen dia ny hoe ny asa soratr’i Ellen White dia tsy mendri-pitokisana ao amin'ny tantara, fanisan-taona, ny siansa, ary ny teolojia. Nilaza izy fa izy dia voasariky ny kolontsainy, sy ny fitaizana Metodista, ary izy dia nandika ny hevitry ny hafa. Tamin'ny fotoana nanoratany, i Coffen dia Filoha Lefitry ny Editorial Services tao ny Review and Herald Publishing Association.
26:53
Tsy mahagaga raha maro ny mpanompo eo amintsika no efa nandà azy, na farafaharatsiny nanana fiahiahiana mahery vaika momba ny asa sorany. Roa taona sy tapany tatỳ aoriana, fanafihana hafa koa no nihatra tamin’ny Fanahin'ny Faminaniana, tamin’ity indray maka ity dia tamin’i Dr. Samuele Bacchiocchi, ilay mpampianatra teolojia teo aloha tao amin'ny Andrews University. Tao amin'ny gazety Endtimes Aogositra 2002, dia nandany fotoana be nandrosoany ny ahiahy amin'ny Fanahin'ny Faminaniana, satria nanohitra ny fomba fijeriny vaovao momba ny faminaniana 1260 andro izany. Mazava ho azy, fa izy dia mailaka mihitsy namela ny mpamaky hahatsapa fa izy dia nanana fanajana lalina an’i Ellen White. Saingy hatraiza izany fanajana izany? Toa an’i Daniels sy Lacey tamin'ny Conference momba ny Baiboly 1919, ary tahaka an’i Desmond Ford, i Bacchiocchi dia nampietry ny asa sorany ho fitaovana fampaherezam-panahy fotsiny. Mariho izao manaraka izao: "Ellen White dia miresaka ny amin'ny zavatra ilaina ara-panahy ho an’ny fanahintsika
27:55
tsara kokoa noho ny mpanoratra hafa ankehitriny. Ny andraikitra manan-danja noraisin’i Ellen White teo amin’ny Fampaherezam-panahy eo amin'ny fiainana dia tokony hampiasaina hanaisotra ny ny filazana fa tsy manaja an’i Ellen White aho amin'ny fiezahako mametraka fandikana vaovao ny faminanian’ny 1260 andro." Rehefa avy nanome toky ny mpamakiny ny amin’ny fanajany an’i Ellen White izy, satria izy mamaky ny boky fampaherezam-panahiny, dia avy hatrany dia nanomboka ny fanafihana. "Ny fanontaniana dia hoe:Moa ve ny fanajana fa ny fahefan'ny Ellen White hanakana ny fisian’ny fanadihadiana vaovao ny Baiboly na lohahevitra ara-tantara voaresaka tao amin'ny asa sorany? I Ellen White ve nahita ny tenany ho farany sy fahefana tsy mety diso amin'ny ara-paminaniana, ara-exégèse, teolojika, ary fanazavana ara-tantara? Izy ve dia nanantena fa ny Advantista dia hanaiky na inona na inona nosoratany tsy hisy fanontaniana? " Fanontaniana toy izany koa no azo apetraka momba ny mpanoratra ny Baiboly. I Mosesy manantena ny taranaka ho avy mba hino izay rehetra nosoratany,
29:01
anisan'izany ny tantaran’ny namoronana ity izao tontolo izao ity? Eny, mazava ho azy fa nataony izany. I Paoly ve dia manantena ny olona monina amin'ny taonjato faha-21 mba hino ny zava-drehetra izay nanambaran’Andriamanitra taminy? Eny, izany tokoa. Nahoana i Ellen White no tsy hanantena antsika mba hino izay rehetra nosoratany? Araka ny fijoroana ho vavolombelona nataony, dia tsy nieritreritra na oviana na oviana izy fa ny mazava dia nomena azy dia tokony hametraham-panontaniana. Mariho izao manaraka izao: " Ny Rahavavy White dia tsy Loharanon'ireo boky ireo. Ireo dia mitahiry ny fampianarana nomen’Andriamanitra azy nandritra ny fiainany sy asany. Mitahiry ny fahazavana sarobidy, mampionona izay nomen’Andriamanitra ny mpanompony tamim-pahalemem-panahy mba homena an'izao tontolo izao. Avy amin'ireo pejy ireo, ny fahazavana dia hazava ao amin’ny fon'ny lehilahy sy ny vehivavy, hitarika azy ireo ho eo amin'ny Mpamonjy. " Ary koa, manoratra izy: "Tamin'ny andro fahiny, Andriamanitra dia niteny tamin’ny olona tamin’ny alalan’ny mpaminany sy ny apôstôly.
30:04
Amin'izao andro Izy dia miresaka amin’izy ireo  amin’ny alalan’ny fijoroana vavolombelon’ny Fanahiny. Tsy nisy fotoana na oviana na oviana Andriamanitra nanome torolalana ny olony mafimafy kokoa noho no ampianarany azy ireo ankehitriny ny amin'ny Sitrapony, sy ny lalana izay tiany hizoran’izy ireo. " Tsy misy maha-samy hafa ny fomba nitenenan’Andriamanitra tamin'ny mpaminany fahiny amin’ny fomba nitenenany tamin'i Ellen White. I Bacchiocchi dia manohy ny fanafihana manaraka ny Fanahin'ny Faminaniana amin'ny fitarihana ny olana mitovy ihany amin’ny an’i Coffen roa taona lasa tao amin'ny Ministry Magazine. Rehefa avy niresaka momba ny fanavaozana sy izay heverina ho fahadisoana ao amin'ny boky Hery Mifanandrina, dia hoy izy: "Raha Ellen White no mbola velona ankehitriny, izy ve dia afaka hanaiky ny fanompoan’ireo manam-pahaizana mahefa izay vonona hanitsy ny fahadisoana tavela hita ao amin'ny Hery Mifanandrina sy ny boky hafa? Tsy misy antony tokony hieritreritra afa-tsy izany, satria izy dia vehivavy izay nanaiky ny fetran'ny mety ho vitany,
31:09
ary nanolo-kevitra ho amin’ny fitadiavana ny fahamarinana. Raha ho ahy, dia ho faly aho ny hanolotra ny fanampiako ho azy, satria tsy afaka mitsahatra misaotra an'Andriamanitra amin’ny fandraisana anjara tsy hay tombanana nataony teo amin’ny fiainako ara-panahy sy ny hafatra ary ny asa nanirahana ny fiangonana advantista." Mazava ho azy fa manam-pahaizana tsy mahefa tahaka azy, Ford sy ireo mpampianatra ny teolojia vaovao dia ho tia mba hanitsiana izay eritreretin’izy ireo ho fahadisoana ao amin'ny asa sorany. Fa misaotra an'Andriamanitra isika fa ny teniny dia maharitra hatramin'ny farany. Ireo fanafihana an’i Ellen White rehetra ireo dia nisy vokany tamin'ny mpitondra fanompoam-pivavahana sy ny mpitarika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito. Tamin'ny 2004, nisy fihaonana an-tampony natao tany amin'ny Avondale College, Aostralia. Mihoatra ny minisitra 100, mpanabe sy mpitantana fiangonana no nanatrika izay noheverina hahazoana fahatakarana tsara kokoa ny anjara toerana sy ny fanompoan’i Ellen White. Hisy hihevitra fa amin'ny fotoana izao,
32:11
ireo mpitarika fiangonana hanana fandraisana mazava tsara ny andraikitra sy ny asa fanompoany ara-paminaniana. Ny taratasy isan-kerinandron’ny Diviziona Pasifika Atsimo, fantatra amin'ny anarana hoe RECORD, dia namoaka andian-dahatsoratra misy fizarana 4 momba io fihaonana an-tampony io. Ny 21Febroary, 2004 andian-dahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe "Mamerina mandinika an’i Ellen White ny mpitondra ny Fiangonana," dia milaza fa "Ny anton’izany fihaonana izany dia mba hampahafantatra ny olona ny zava-tsarotra sedraintsika amin'ny Ellen White sy ny fampandrosoana ananantsika ao sampam-pianarana ao amin’i Ellen White nandritra ny am-polony taona vitsivitsy lasa." Ny lahatsoratra dia manohy hoe : "Raha misaintsaina ny fanakianana ny fahadisoana tao amin'ny sorany, Dr Graeme Bradford, mpampianatra ambony amin'ny teolojian’ny sekoly ambony ao amin'ny Avondale College, dia nanolotra fomba fijery hafa: 'Angamba mila manova ny fijery ary manontany hoe : amin’ny fomba ahoana ny vehivavy iray no manoratra be dia be amin'ny foto-kevitra maro kanefa tsy diso afa-tsy kely monja?'"
33:14
Afaka hisaina toy izany koa momba ny asa soratr'i Mosesy na i Paoly ve isika? Inona no mety ho vokany? Ao amin'ny andiany io ihany, ao amin'ny lahatsoratra hoe "Ellen White ho an'ny ankehitriny - 3" dia fanahiana no natsipy teo amin’ireo fanambarana ara-tantara ao amin'ny boky Hery Mifanandrina. Dr. Arthur Patrick dia nanamarika fa Ellen White "dia tsy nanoratra tantara; fa nandika azy io izy." Izany mampifanohitra mazava be ireo fijoroana vavolombelona manokan’i Ellen White. Hoy izy nanoratra: "Amin'ny fahitana tao Lovett’s Grove, ny ankabeazan’ny momba 'Ny Hery Mifanandrina,' izay efa hitako folo taona teo aloha, dia naverina, ary naseho fa tsy maintsy manoratra izany aho. Naseho ihany koa, fa tsy maintsy hiatrika ady amin'ny herin 'ny maizina aho, fa i Satana dia hanao ezaka mafy mba hanakanany ahy; kanefa dia tsy maintsy mametraka ny fitokiako amin'Andriamanitro aho, ary ireo anjely dia tsy handao ahy ao anatin’ny ady. " Ary koa, nanoratra izy hoe: "Ny boky Hery Mifanandrina, dia ankasitrahako ambonin’ny volafotsy sy ny volamena,
34:20
ary maniry indrindra aho mba ho entina eo anatrehan'ny olona izany. Raha teo am-panoratana ny sora-tanan’ny Hery Mifanandrina, Dia matetika aho no mahatsapa ny fanatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Ary imbetsaka ny sehatra momba izay soratako no natolotra ahy indray ao amin'ny fahitana amin'ny alina, mba ho vaovao sy mazava tsara hatrany ao an-tsaiko izy ireo. " Ny mpanadihady avy eo dia nanontany an’i Arthur Patrick raha misy fahadisoana efa hita ao amin'ny asa soratr'i Ellen White. Hoy i Patrick namaly: "Maro. Saingy izy ireo dia any amin'ny antsipiriany, ary tsy manimba ny sary lehibe, ny heviny tena manan-danja. Aoka indray aho haneho ny fototry ny tokony ho hosoratan’ny mpikaroka mahatoky ao amin'ny fianarana doctorat tany am-piandohan'ny taona 1970: Ellen White dia nianatra ny tantara tamin’ny fomba mahazatra; ny asan’Andriamanitra tao amin’ny tantara dia nampahafantarina azy. Ny fiangonana, ankehitriny, dia afaka mahatakatra izany tsara lavitra
35:23
amin’ireo loharanon-kevitra sy amin’ireo mpahay tantara tsara ofana maro, hanitsy ny tsipiriany - sady mianatra ny mankasitraka tsara kokoa ny modely nomen'Andriamanitra." Amin'ny teny hafa, ny manam-pahaizana dia mino fa izy ireo mahafantatra bebe kokoa noho ny ny mpaminany ary tonga ny fotoana dia hanombohan’izy ireo manitsy azy! ny fanehoan-kevitr’i Patrick manaraka dia miverina any amin'ny tohan-kevitra mahazatra izay milaza fa ny hany ilaintsika dia ny Baiboly. "Io toe-javatra io dia nahatonga anay ho malina kokoa momba ny fototry ny asa sorany. Ny nitanisa ny zafikeliny, Arthur White (Araka nanao jeritodika ny tolony hahita an’i Loma Linda): 'Ireo torohevitry ny Fanahin'ny Faminaniana dia tsy nomena na oviana na oviana mba hisolo toerana ny fandraisana andraikitra, ny fianarana, ny finoana, na ny asa mafy. Fa kosa, ny Tompo amin'ny alalan'ny Mpanompony dia nametraka eo anoloantsika, fitsipika mitarika sy filana fitandremana matotra -- izy rehetra ireo dia niasa hitari-dalana sy hiaro ny fiangonana amin'ny asany marobe. ' Izany fomba fijery voalanjalanja izany dia manampy antsika hahatsapa fa mila
36:28
mankeo amin’ny Baiboly ho toy ny 'torolalan’ny finoana sy ny fampiharana,' izay zavatra tena nampirisihan’i Ellen White antsika matetika." Izay nambaran’i Patrick dia ny hoe “tsy mila an’i Ellen White hihazona anay tsy handroso ho amin’ny fandikana indray ny Soratra Masina, tahaka ny fitsarana famotopotorana. Ny anjara asany dia tsy misy afa-tsy amin'ny manome fitsipika mitarika ihany. Fa mariho izay lazainy amin’ny fijoroany vavolombelona hoe : "Tsy maintsy manaraka ny tari-dalana avy amin'ny Fanahin'ny Faminaniana. Isika dia tsy maintsy mitia sy mankatò ny fahamarinana ho amin’izao fotoana izao. Izany no hamonjy antsika amin'ny fanekena ny fitaka mahery vaika. Andriamanitra dia niteny amintsika tamin'ny alalan'ny Teniny. Niteny tamintsika amin'ny alalan'ny Fijoroana Vavolombelona ho an'ny fiangonana, ary amin'ny alalan'ny boky izay nanampy hahatsotra ny adidintsika ankehitriny ary ny toerana izay tokony hitoerantsika izao." Raha hitantara ny fomba nanorenana ny fotopampianarantsika, i Ellen White dia nanoratra hoe: "Tamin'izany fotoana izany [taorian'ny fahadisoam-panantenana 1844]
37:35
dia fahadisoana nifanesisesy no nifanindry tamintsika; mpanompo sy ny dokotera maro no nampiditra fotopampianarana vaovao. Isika dia mila mikaroka Soratra Masina amim-bavaka mafàna, ary ny Fanahy Masina dia tokony hitondra ny fahamarinana ho ao an-tsaintsika. Indraindray alina manontolo no atokana hikarohana ny Soratra Masina sy mangataka fatratra tari-dalana amin'Andriamanitra. Vondron’dehilahy sy vehivavy feno fanoloran-tena no nivory noho izany antony izany. Ny herin 'Andriamanitra dia tonga tamiko, ka nanome fahafahana ahy mamaritra tsara hoe inona no marina ary inona no diso. Raha toy izany anorenana ny fiandohan’ny finoantsika, ny tongotsika dia ho voapetraka eo ambonin'ny fototra mafy. Nanaiky ny fahamarinana tamin'ny lafiny rehetra izahay, teo ambany fanehoan’ny Fanahy Masina. Ho nalaina ho amin'ny fahitana aho, ary ireo fanazavana dia ho nomena ahy. Nomena ahy fanehoana ny zavatra any an-danitra, ary momba ny fitoerana masina, mba hametraka antsika eo amin’izay ahafahan’ny mazava mamirapiratra amintsika amin’ny taratra mazava sy azo antoka."
38:40
Farany, vao dimy taona monja talohan'ny nahafatesany, dia nanoratra izy hoe: "Efa maro voasoratro ao amin'ny diary izay notanako nandritra ny diako rehetra izay ho tonga eo anatrehan'ny olona raha toa ka tena ilaina, na dia tsy nanoratra tsipika hafa aza aho. Tiako raha izay hita fa mendrika ny hiseho, satria ny Tompo dia nanome ahy fahazavana betsaka izay tiako mba hanan’ny olona; satria misy toromarika izay nomen'ny Tompo ahy ho an'ny Olony. Izany dia fazavana izay tokony hananany, andalana anampy andalana, fitsipika anampy fitsipika, kely ety ary kely ery. Ankehitriny Izany dia ho avy eo anatrehan'ny olona, satria izany dia nomena mba hanitsiana fahadisoana manokana sy mamaritra izay fahamarinana. Ny Tompo dia nanambara zavatra maro manondro ny marina, ka nanao hoe: 'Ity no lalana, ka andehano.' " Raha nahazo fahazavana toy izany i Ellen White mikasika ny ara-tantara, fandaharan-taona, fahasalamana, ny siansa, ary ny teolojia, amin’ny fomba ahoana no hametrahana izany an-jorom-bala?
39:45
Inona no tanjon’Andriamanitra eo amin'ny fanomezana ny fahazavana? Ny mpitondra dinidinika tao amin'ny RECORD avy eo dia nanontany an’i Patrick, "Araka izany dia te hilaza ianao fa ireo boky nosoratan'i Ellen White dia manana tanjona ambony kokoa, mitaky andraikitra ambony kokoa, noho ny maha-rakipahalalana momba ny sakafo, ny aretina sy ny antsipirian'ny fiainana mahasoa." Afaka maminavina izay ho valiny ianao. Fa aoka aho hamaky azy: "Tena mitaky zavatra sarotra sy manan-danja lavitra kokoa. Ellen White dia manolotra ny dikany hoe" "ny antony ilan’Andriamanitra antsika ho velona ara-pahasalamana. Raha vantany vao mametraka ny fitsipika mitarika isika, ny siansa dia afaka manampy antsika amin'ny antsipiriany ny fomba hahatongavana ho ‘vegetarien’ mahay mandanjalanja, ny habetsaky ny torimaso ilaintsika eo anatrehan’ny toe-javatra voafaritra tsara momba ny taonantsika sy izay mifandraika amin’izany, na koa hahalala ny valiny mikasika ny olana hafa maro be. " Mariho ny mampidi-doza manao ahoana izany fanjohian-kevitra izany. Raha toa ka ampiharina koa izany eo amin’ny tantaran’ny Genesisy ohatra, ny fivondronan’ny mpahay siansa dia ho mailaka hiteny hoe :
40:50
i Mosesy dia tsy nanantenaantsika mba handray azy ara-bakiteny. Izy dia manome antsika torolalana mitarika fotsiny ihany amin'ny fomba tokony hahatakarana ny famoronana izao tontolo izao. Ny siansa moderina dia tsy tokony na oviana na oviana hapetraka ambonin’ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao, dia misy fifanoheran- kevitra ao amin'ny orinasan’ny fahasalamana izay mahatonga ny tsy fahaizana hahafantatra izay marina. Tsy ho tsara kokoa ve ny mihaino izay dia nambaran’Andriamanitra? Raha tsy miteny ihany Izy momba ny olana iray manokana vao tokony hitady hevitra avy amin'izao tontolo izao isika. Ny fanontaniana lehibe indrindra izay tsy maintsy apetraka amin’ny tenantsika dia ny hoe i Ellen White ve mpaminanin'Andriamanitra marina na tsia. Amin’ny fiteniny azy ao amin'ny nosoratany: "Na Andriamanitra mampianatra ny fiangonany, mananatra ny faharatsiany ary manatanjaka ny finoany, na tsy manao na inona na inona. Ity asa ity dia avy amin'Andriamanitra, na tsia. Andriamanitra tsy manao na inona na inona amin'ny fiaraha-miasa amin'i Satana. Ny asako nandritra ny telo-polo taona lasa dia mitondra ny fitombok'Andriamanitra na ny hajian’ny fahavalo.
42:16
Tsy misy asa tapany amin’izany. Ny fijoroanareo vavolombelona dia an’ny Fanahin'Andriamanitra, na an'ny devoly. " Nanoratra toy izao koa izy: "Raha tsy miteny araka ny tenin 'Andriamanitra ireo fijoroana vavolombelona, dia lavo izy ireo. Kristy sy Beliala tsy afaka hiray latabatra." Ellen White dia tsy natahotra mba hiatrika ny mpitsikera. Fantany fa Andriamanitra no Mpanoratra ireo asa sorany. "Ny Fanahy Masina no mpanoratra ny Soratra Masina sy ny Fanahin'ny Faminaniana." Tena amin’alahelo lehibe ny ahitantsika ireo olona marobe ao amin'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito tsy mino izany intsony. Fa inona no tokony antenaintsika? Ny fiangonana dia ao amin'ny toeran’i Laodikia ary tsy ho tiany velively ny hilazana aminy ny tena toe-tenany. Izy dia manan-karena sy efa nihary fananana be. Akory Ernie, ahoana no fandehany ao? Tsara aho Isabel, Tena ratsy, tena ratsy izy ato. Ny teolojia vaovao dia mielim-patrana manerana nyAdventism. Efa nanova ny hevitry ny fahotana izy ireo,
43:42
izay efa nahatonga fiovana teo amin'ny teotra maha-olombelona an’i Kristy. Izany dia nanova ny fahatakarana ny famonjena, ao anatin'izany ny fahamarinana amin’ny finoana. Ary ny ratsy indrindra amin’izy rehetra, ny fitsarana famotopotorana, izay fampianarana fototra ao amin'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, dia tena niova tanteraka. Indrisy, saingy tsy mahagaga, satria maro ny mpitarika antsika sy mpampianatra dia matoky intsony ny Fanahin'ny Faminaniana. Eny, fantatrao fa i Ellen White dia nampitandrina fa raha vao ny Fanahin'ny Faminaniana no tsy inoana, ny onjan'ny fahadisoana dia ho tafiditra ao am-piangonana. Marina izany. Araka ny fikarohako, Tsikaritro fa efa misy fanafihana tsy an-kijanona an’i Ellen White. Ny iray voalohany lehibe indrindra dia nitranga efa-taona monja taorian'ny nahafatesany, ary nitranga avy ao anatiny sy avy ivelan’ny fiangonana tamin'izany andro izany. Izay no tena marina. Eny. Tena izany. Ary afaka vinavinainao ve hoe inona ny boky ivon’ny ankamaroan'ny fanafihana? Eny, tsy misy afa-tsy boky iray no fantatro ho niezahan’i Satana araka izay tratrany mba hosakanany tsy hosoratana, ary izany dia ny Hery Mifanandrina. Marina ny anao. Ary aza mihevitra mihitsy hoe fifanandrifian-javatra izany
44:47
fa io boky io dia mbola ao amin'ny ivon'i fanafihan’i Satana hatrany. Eny, Isabel, Tena faly aho satria Andriamanitra dia nampitandrina antsika momba ny zavatra ho avy. Azo antoka fa isika izao eo amin'ny fotoanan’ny Omega-n’ny sain-diso mahavery. Mihevitra aho fa tsara sy mety raha mandeha isika. Inona ny hevitrao? Tena mety amiko koa izany. Misaotra. Amin'izao tantara manaraka. Araka ny hita, ny komity tany am-boalohany izay niara-niasa tamin'ny fametrahana ity finoana ity dia , raha ny marinan niantso izany hoe  "Enina andro ara-bakiteny mifanesy." Inona àry no nitranga? Ahoana ary nahoana izy io no niova? Manam-pahaizana toa an'i Fritz Guy no nomena alalana mba hampianatra ny fiangonana fomba fijery diso ny famoronana sy ny taonan’ny tany. Ny valin-teniny dia ahafantarana ny tena toerany. Mba milaza ny tenany ho Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito izy, fa ny finoany kosa dia tsy mifanaraka amin'ny maha-Advantista. Teo ambany fitarihan'i Clifford Goldstein, mpamoaka lahatsoratry ny lesona Sekoly Sabata, sy L. James Gibson, izay tena mpandray anjara, nitondra isaky ny telo volana ny Sekoly Sabata ka nahafahan’ny Advantista mitandrina ny Andro Fahafito an-tapitrisany nahafantatra sy nanaiky izany fomba fijery ny famoronana izany.
46:02
Mariho fa ity dia tena fijoroana vavolombelona avy amin’Andriamanitra momba ity raharaha ity. Milaza amintsika Izy fa nohariany ny lanitra, ny tany, ny ranomasina ary ny zava-drehetra ao aminy tao anatin'ny enina andro ara-bakiteny.

DOWNLOAD SUBTITLES: